0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

Một số chứng từ Công ty áp dụng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT​ (Trang 43 -47 )

4.3.2.1 Bảng chấm công

Bảng 4.1 Bảng chấm công

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƢ VẤN RỒNG VỆT BẢNG CHẤM CÔNG

59 Nguyễn Quý Đức, phƣờng An Phú, quận 2, TP HCM Tháng 5 năm 2016

S

TT Họ và tên

Ngày trong tháng Tổng

cộng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Lê Xuân Vinh 0 0 0 x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x 20

2 Lê Đinh Thục Đoan 0 0 0 x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x 20

3 Nguyễn Thị Thanh Thông 0 0 0 x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x 20

4 Nguyễn Thùy Trang 0 0 0 x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x 20

5 Lê Hữu Thấy 0 0 0 x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x 20

6 Nguyễn Minh Nhật 0 0 0 x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x 20

7 Lƣơng Ngọc Tiến 0 0 0 x x x 0 0 x 0 0 x x 0 0 x 0 0 x x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 20

8 Đỗ Thị Mỹ Nhung 0 0 0 x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x 20

9 Phạm Thị Diểm Thúy 0 0 0 x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 x x 20

Căn cứ để ghi vào bảng chấm công là số ngày làm việc thực tế của cán bộ công nhân viên. Bảng chấm công giúp cho kế toán các đơn vị có cơ sở để lập Bảng thanh toán lƣơng của các đơn vị mình.

Bảng chấm công theo quy định (mẫu số 1a) Kí hiệu bảng chấm công:

Đi làm một công: x Đi làm nửa công: / Ốm, điều dƣỡng: Ô Con ốm: C.Ô Thai sản: TS Nghỉ phép: P Hội nghị, học tập: H Nghỉ bù: NB Ngừng việc: N Tai nạn: T Ngày nghỉ: 0 Nghỉ không lƣơng: KL

4.3.2.2 Bảng thanh toán lƣơng

Bảng 4.2 Bảng thanh toán lƣơng BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG

Tháng 5 năm 2016 ST T Họ và tên Chức vụ Lƣơng cơ bản Phụ cấp trách nhiệm Phụ cấp Tổng cộng Trừ 10,5% BHXH, BHYT Khấu trừ tạm ứng Còn lĩnh nhận Xăng xe, điện thoại Ăn trƣa, đồng phục

1 Lê Xuân Vinh TGĐ 10,200,000 21,565,217 - 680,000 32,445,217 3,335,348 29,109,870 2 Lê Đinh Thục Đoan PTGĐ 5,100,000 7,739,130 1,500,000 680,000 15,019,130 1,348,109 13,671,022 3 Nguyễn Thị Thanh Thông KTT 5,225,000 5,021,739 400,000 680,000 11,326,739 1,075,908 10,250,832 4 Nguyễn Thùy Trang TQ 3,350,000 1,608,696 - 680,000 5,638,696 520,663 5,118,033

5 Lê Hữu Thấy KTV 5,500,000 869,565 - 680,000 7,049,565 668,804 550,000 5,830,761 6 Nguyễn Minh Nhật KTV 3,350,000 2,043,478 - 680,000 6,073,478 566,315 200,000 5,307,163 7 Lƣơng Ngọc Tiến TX 3,350,000 1,086,957 - 680,000 5,116,957 465,880 300,000 4,351,076 8 Đỗ Thị Mỹ Nhung KTV 3,350,000 1,565,217 800,000 680,000 6,395,217 516,098 5,879,120 9 Phạm Thị Diểm Thúy KTV 3,350,000 3,000,000 - 680,000 7,030,000 666,750 6,363,250

10 Hoàng Quốc Việt KTV 3,350,000 1,665,552 300,000 680,000 5,995,552 526,633 5,468,919

Cộng 46,125,000 46,165,552 3,000,000 6,800,000 102,090,552 9,690,508 1,050,000 91,350,044

Bảng thanh toán lƣơng: Bảng thanh toán lƣơng là chứng từ thanh toán tiền lƣơng phụ cấp cho nhân viên. Bảng thanh toán lƣơng đƣợc lập hàng tháng tƣơng ứng với bảng chấm công.

4.3.2.3 Phiếu chi lƣơng

Công ty TNHH Kiểm toán tƣ vấn Rồng Việt

59 Nguyễn Quý Đức, phƣờng An Phú, quận 2, TP HCM MST: 0310102227

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Số: 0027

Ngày 31 tháng 05 năm 2016 Nợ: 334 Có: 111 Họ và tên ngƣời nhận tiền: Nguyễn Thị Thanh Thông

Địa chỉ: Phòng kế toán

Lý do chi tiền: Chi lƣơng tháng 05/2016 Số tiền: 91.350.500

(viết bằng chữ): Chín mƣơi mốt triệu ba trăm năm mƣơi ngàn năm trăm đồng Kèm theo: 03 chứng từ gốc

Giám Đốc Kế toán trƣởng Ngƣời lập phiếu Ngƣời nhận tiền Thủ quỹ

(Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Chín mƣơi mốt triệu ba trăm năm mƣơi ngàn năm trăm đồng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT​ (Trang 43 -47 )

×