0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

Kế toán tiền lƣơng tại công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT​ (Trang 47 -48 )

Sơ đồ 4.1 Quy trình kế toán tiền lƣơng tại công ty

- Bƣớc 1: Bộ phận chấm công thực hiện việc chấm công hàng ngày cho nhân viên, cuối tháng chuyển cho Kế toán tiền lƣơng.

- Bƣớc 2: Kế toán tiền lƣơng tập hợp Bảng chấn công và các chứng từ liên quan nhƣ tạm ứng lƣơng, chi phí điện thoại, xăng xe… và nhập các số liệu vào bảng chứng từ phát sinh trên Excell.

- Bƣớc 3: Căn cứ vào các số liệu đã nhập, kế toán tiền lƣơng trích xuất bảng lƣơng và các khoản phải nộp của nhân viên và chuyển cho Kế toán trƣởng.

- Bƣớc 4: Kế toán trƣởng kiểm tra Bảng lƣơng:

+ Nếu đồng ý: Chuyển cho Phó Tổng Giám đốc xét duyệt và ký (bƣớc 5). + Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại cho Kế toán tiền lƣơng.

- Bƣớc 5: Phó Tổng Giám đốc xem xét, duyệt và ký vào Bảng lƣơng sau đó chuyển lại cho Kế toán trƣởng.

Tập hợp bảng chấm công và chứng từ liên quan nhập vào bảng chứng từ phát sinh trên Excell

Ký nhận Đi làm Nhân viên Xem xét và duyệt bảng lƣơng Bộ phận chấm công

Kế toán tiền lƣơng Phó Tổng

Giám đốc Kế toán Trƣởng Chấm công hàng ngày Trích xuất bảng thanh toán tiền lƣơng và các khoản phải nộp Kiểm tra bảng lƣơng Ký vào bảng lƣơng Nhận lại bảng lƣơng Phát lƣơng 1 2 3 4 4a 4b 5 6 7 8

- Bƣớc 6: Kế toán trƣởng nhận Bảng lƣơng từ Phó Tổng Giám đốc và chuyển lại cho Kế toán tiền lƣơng.

- Bƣớc 7: Căn cứ vào Bảng lƣơng đã đƣợc ký duyệt, Kế toán tiền lƣơng trả lƣơng cho nhân viên.

- Bƣớc 8: Nhân viên nhận lƣơng và ký nhận.

Kế toán thanh toán lƣơng ở Công ty sau khi đã nhận đầy đủ chứng từ theo mẫu biểu quy định, kế toán tiến hành thanh toán lƣơng.

Kế toán sử dụng TK 622 và TK 642 để hạch toán.

Căn cứ vào bảng thanh toán lƣơng, kế toán ghi bảng tổng hợp chứng từ theo định khoản:

Nợ TK 622 Nợ TK 642 Có TK 334

Tổng tiền lƣơng phải trả cho nhân viên

Ví dụ: Căn cứ vào bảng thanh toán lƣơng tháng 05/2016, lƣơng của bộ phận trực tiếp là 43.299.465đ và bộ phận quản lý là 58.791.087, kế toán định khoản nhƣ sau:

Nợ TK 622 : 43.299.465 Nợ TK 642 : 58.791.087 Có TK 334 : 102.090.522

Sau khi trừ các khoản trích theo lƣơng và chi tiền thanh toán lƣơng kế toán tiến hành định khoản nhƣ sau:

Nợ TK 334 : 91.350.044 Có TK 111 : 91.350.044

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT​ (Trang 47 -48 )

×