0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Mô hình nghiên cứu đề xuất

Một phần của tài liệu NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN HÃNG TÀU CỦA CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM (Trang 41 -43 )

Quá trình lựa chọn hãng tàu là một quá trình gồm nhiều bên tham gia đưa ra quyết định dựa trên nhiều yếu tố ảnh hưởng. Các bên ảnh hưởng đến quyết định bao gồm người gửi hàng, người nhận hàng, bên vận chuyển, bên cung cấp dịch vụ logistics và các bên thứ 3 khác nếu có.

Việc lựa chọn hãng vận chuyển đều tiến đến mục đích tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng. Phần lớn các nghiên cứu đều chỉ ra yếu tố “chi phí” có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyết định của khách hàng

Nghiên cứu này xây dựng mô hình dựa trên nghiên cứu của Brooks (1983), nghiên cứu của Pedersen và Gray (1998), Premeaux (2007), mô hình nghiên cứu của Shen và

cộng sự (2015). Trên nền tảng cùng là nghiên cứu quyết định lựa chọn dịch vụ vận tải biển, đây sẽ là những cơ sở lý thuyết vững chắc giúp nghiên cứu vận dụng mô hình phù hợp với điều kiện nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của các công ty xuất nhập khẩu tại Tp. Hồ Chí Minh. Mô hình này, tác giả xây dựng các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hãng tàu thành 5 nhóm chính:

 Nhóm chi phí dịch vụ

 Nhóm chất lượng dịch vụ

 Nhóm độ đáp ứng của dịch vụ

 Nhóm độ an toàn của dịch vụ

 Nhóm mối quan hệ với hãng tàu

Tương ứng với 5 yếu tố cũng chính là 5 biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc chính là quyết định của các công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn hãng tàu. Những biến độc lập này sẽ được đưa vào nghiên cứu định tính để xây dựng thang đo và bảng khảo sát chính thức.

Hình 2.11 Mô hình nghiên cứu đề xuất

Một phần của tài liệu NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN HÃNG TÀU CỦA CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM (Trang 41 -43 )

×