0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Phân tích tương quan – hồi quy

Một phần của tài liệu NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN HÃNG TÀU CỦA CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM (Trang 58 -59 )

3.4.3.1 Hệ số tương quan Pearson.

Đây là phân tích rất quan trọng trước khi thực hiện phân tích hồi quy tuyến cho mô hình. Mục đích của phân tích này là nhằm kiểm tra mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập, do để có thể hồi quy thì điều kiện cần thiết là các biến phải có mối tương quan với nhau. Kết quả phân tích nếu có hệ số tương quan Pearson càng tiến dần về 1 thì mối tương quan càng mạnh và ngược lại, nếu càng nhỏ thì các biến càng có ít mối liên hệ. Ngoài ra, kiểm định Pearson còn giúp nhận diện bước đầu được vấn đề đa cộng tuyến khi các biến độc lập có tương quan quá mạnh với nhau.

3.4.3.2 Phân tích hồi quy tuyến tính

Phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến độc lập đến biến phụ thuộc, cho biết nhân tố nào đóng góp nhiều hay ít vào sự thay đổi của biến phụ thuộc, từ đó làm cơ sở đưa ra các kết luận và kiến nghị. Các chỉ số cần quan tâm của phân tích được thể hiện chủ yếu trong ba bảng về Model Summary, ANOVA và Coefficients. Trong đó, chỉ số R bình phương hiệu chỉnh cho biết mức độ ảnh hưởng của biến phụ thuộc vào các biến độc lập và thường lớn hơn 50% là kết quả chấp nhận được.

Do tổng thể nghiên cứu rất lớn, chúng ta chỉ có thể chọn ra một số mẫu nhất định đại diện cho tổng thể đó để tiến hành điều tra nên khi phân tích hồi quy, bảng ANOVA sẽ cho kết quả về kiểm định F xem mô hình hồi quy tuyến tính có phù hợp với tổng thể hay không. Còn các giá trị trong bảng Coefficients sẽ cho biết các biến có ý nghĩa với mô hình không, biến nào nên được giữ lại hay loại bỏ và biến nào ảnh hưởng nhiều nhất. Theo Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), nghiên cứu sẽ sử dụng hệ số Beta được hiệu chỉnh cho mô hình hồi quy và để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau. Chỉ số VIF trong bảng này còn là cơ sở quan trọng để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình.

Một phần của tài liệu NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN HÃNG TÀU CỦA CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM (Trang 58 -59 )

×