0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

Sự thay đổi của màng tế bào vi khuẩn khi thích nghi acid

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA A MANGOSTIN TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L ) LÊN VI KHUẨN STREPTOCOCCUS MUTANS TRÊN BIOFILM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG​ (Trang 28 -29 )

Các nghiên cứu về sinh lý của vi khuẩn xoang miệng đã chứng minh rằng màng tế bào đóng một vai trò quan trọng trong quá trình điều hoà acid-base [15],[22]. Vai trò này bao gồm việc bơm proton ra khỏi tế bào và loại bỏ proton khỏi môi trường. Nhờ vậy khi các vi khuẩn sản xuất nhiều acid hay ở trong môi trường acid thì pHi ở tế bào chất luôn cao hơn pH ở môi trường bên ngoài. Sự chênh lệch pH qua màng là điều kiện sống còn cho hoạt động của các hệ thống nhạy cảm acid của tế bào như hệ thống đường phân.

Các nghiên cứu của Bender và cs [18], Chang và Cronan [25] và sau đó của Ma và cs [39] đều cho thấy tính thấm proton của màng tế bào streptococci

giảm đi khi tế bào thích nghi với điều kiện pH thấp. Như vậy, trong quá trình thích nghi này, màng tế bào đã có những điều chỉnh nhằm đáp ứng lại những tác động bất lợi của stress acid. Sự điều chỉnh này đã được Fozo và Quivey phát hiện khi nghiên cứu thành phần acid béo trên màng tế bào sinh trưởng trong điều kiện pH thấp [48]. Chủng S. mutans sinh trưởng ở pH 5,0 có thành phần acid

béo bão hoà tăng lên và các chuỗi acid béo cũng dài hơn so với khi sinh trưởng ở pH 7,0. Trái lại, chủng S. mutans không thích nghi tốt với stress acid thì ít có

khả năng thay đổi thành phần màng tế bào. Điều này gợi ý rằng việc tạo ra những acid béo mạch thẳng C14:0 và C16:0 cũng như sự giảm C18:0 liên quan đến sự thích nghi acid và có thể có vai trò làm tăng khả năng chống chịu với các chất diệt khuẩn cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn ở pH thấp.

Các protein trên màng cũng góp phần vào việc duy trì tính ổn định của màng tế bào ở pH thấp. Đột biến S. mutans AS17 nhạy cảm acid được tạo ra nhờ đưa vào bộ gen vi khuẩn đoạn gen Tn917. Kiểu hình này nhạy cảm với acid là do gen ffh (fifty-four homologue) bị thay đổi [33]. Gen này mã hoá protein Ffh, có trọng lượng phân tử 54 kDa và giống với tiểu phần nhận biết tín hiệu SRP (signal recognition particle) của sinh vật nhân chuẩn. Protein này tham gia vào quá trình vận chuyển protein và sinh tổng hợp màng. Chủng đột biến ffh bị giảm đáng kể khả năng sinh tổng hợp enzyme F-ATPase, không có khả năng lên men sorbitol và không thể sinh trưởng ở pH 5,0 [33]. Kết quả này chứng tỏ các protein trên màng có vai trò bảo vệ tế bào ở điều kiện pH thấp.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA A MANGOSTIN TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L ) LÊN VI KHUẨN STREPTOCOCCUS MUTANS TRÊN BIOFILM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG​ (Trang 28 -29 )

×