0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

Đường lối, chính sách của Đảng, Nhàn ước

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI (Trang 45 -48 )

Sau 10 năm đổi mới, đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và bước vào thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội VIII của Đảng (6/1996) xác định:

“Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại; cơ cấu kinh tế hợp lý; quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ

phát triển của lực lượng sản xuất; đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc; dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp” [19 , tr.80].

Những thành tựu quan trọng đã đạt được trong 10 năm đổi mới, đặc biệt là sự tăng trưởng kinh tế liên tục trong nhiều năm với nhịp độ cao, năng lực sản xuất và xuất khẩu cũng như mức sống của nhân dân và sức mua của thị trường trong nước không ngừng tăng đã tạo ra cho Việt Nam một hình ảnh mới trên thế giới như là một thị trường thương mại và đầu tư có sức hấp dẫn. Đây là cơ hội mà ta có thể tranh thủ thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài với qui mô lớn hơn, chất lượng cao hơn để phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài càng có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu to lớn cho đầu tư phát triển. Năm 1995, Việt Nam đã có một tháng 7 với 3 sự kiện quan trọng đồng thời, đó là việc Việt Nam ký hiệp định khung với EU, đặt nền móng cho phát triển kinh tế Việt Nam với EU; bình thường hoá quan hệ với Mỹ, thiết lập quan hệ ngoại giao và Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN. Hoạt động hợp tác đầu tư của ta với nước ngoài từ 1996 trởđi đứng trước những cơ hội và thách thức mới, số nước gia nhập vào cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng đông, làm cho cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn trước. Trong cuộc cạnh tranh này, nhiều nước đã tiến hành những cải cách theo hướng thông thoáng hơn nhằm vượt lên trên những nước khác.

Từ bối cảnh của tình hình mới, ngày 12/11/1996 Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới. Luật Đầu tư nước ngoài 1996 được soạn thảo trên cơ sở gộp các Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987, Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi năm 1990, Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi năm 1992. Luật mới đã bổ sung chi tiết các lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo tinh thần không đầu tư tràn lan, mà hướng đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào những mục tiêu trọng điểm của chương trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trước

hết là nhằm thu hút vốn đầu tư vào những dự án có chuyển giao công nghệ, tạo ra năng lực công nghệ tiên tiến, năng lực xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996 cũng quy định cơ chế giao cho Chính phủ căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế từng thời kỳ, công bố danh mục các dự án khuyến khích, đặc biệt khuyến khích (nhất là khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn) và các dự án cấm đầu tư nước ngoài hoặc đầu tư nước ngoài có điều kiện nhằm định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc lựa chọn dự án đầu tư cũng như cho cơ quan quản lý trong việc xem xét, duyệt dự án đầu tư. Tránh tình trạng quy định quá chung chung như trước đây, dẫn tới nhà đầu tư thì được tuyên truyền là nhà nước Việt Nam khuyến khích đầu tư, nhưng khi vào các dự án cụ thể thì gặp rất nhiều vướng mắc, tốn kém, mất nhiều thời gian, mà nhiều khi không đi đến một kết quả rõ ràng. Theo Luật đầu tư nước ngoài năm 1996:

- Nhà đầu tư nước ngoài được tự lựa chọn loại hình đầu tư, tỷ lệ góp vốn, địa điểm đầu tư, đối tác đầu tư.

- Dự án xuất khẩu sản phẩm trên 80% được ưu tiên nhận giấy phép sớm.

- Ủy ban Nhân dân địa phương tạo điều kiện mặt bằng kinh doanh khi dự án được duyệt; doanh nghiệp thanh toán tiền giải phóng mặt bằng cho Ủy ban Nhân dân.

- Doanh nghiệp được quyền cho thuê lại đất đã thuê tại các khu công nghiệp. Doanh nghiệp có thể mua ngoại tệ với sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước, tự bảo đảm cân đối nhu cầu về ngoại tệ cho hoạt động của mình.

- Trong lĩnh vực thuế, Nhà nước miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, vận tải chuyên dùng, nguyên liệu vật tư... miễn thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên, địa bàn ưu tiên trong 5 năm đầu hoạt động; doanh nghiệp xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu để xuất khẩu sản phẩm; doanh nghiệp cung ứng sản phẩm đầu vào cho doanh nghiệp xuất khẩu cũng được miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu trung gian với tỷ lệ tương ứng.

- Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996 tạo cơ sở pháp lý cao hơn cho việc đơn giản hoá thủ tục đầu tư và tăng cường pháp chế trong đầu tư, cụ thể là: “Luật hóa“ các quy địnhvề thời hạn cấp giấy phép đầu tư và các loại giấy phép khác theo tinh thần rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục, cụ thể là thời gian 60 ngày phải trả lời việc cấp phép đầu tư (trước đây là 90 ngày); các Bộ ngành và các địa phương giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án trong vòng 30 ngày (trước đây là 45 ngày)....

- Để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996 quy định: Nhà đầu tư nước ngoài có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với việc giải quyết chậm các thủ tục, gây phiền hà của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và công chức Nhà nước (Điều 64). Đồng thời, quy định về biện pháp chế tài đối với nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham

gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, tổ chức, cá nhân, viên chức, cơ quan nhà nước vi phạm các quy định của pháp luật vềđầu tư nước ngoài (Điều 63).

Sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệở châu Á (1997), các nước trong khu vực đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tưđể thu hút vốn FDI. Cũng chính từ mốc này, chính sách về thu thút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đảng và Nhà nước ta tiếp tục có nhiều thay đổi quan trọng. Ngày 9/6/2000, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996. Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi năm 2000 đã đưa ra nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như:

- Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư FDI cho giai đoạn 2001- 2005 (gồm 11 loại hình dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, 34 loại hình dự án khuyến khích đầu tư và 4 loại hình dự án cấm đầu tư); Thời hạn đầu tư là 50 năm (nếu cần sẽđược gia hạn).

- Quy trình thực hiện cấp phép đầu tưđược thực hiện đơn giản nhanh chóng, từ 1 đến 15 ngày.Đến đầu tư tại các khu công nghiệp các nhà đầu tư sẽđược cung cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng.

- Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định hoặc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

- Nhà nước Việt Nam bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư với trách nhiệm cao nhất. Doanh nghiệp FDI được mua cổ phần của các doanh nghiệp trong nước; được thế chấp tài sản gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng đất; được mua ngoại tệ tại ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu giao dịch theo luật định.

- Mở rộng lĩnh vực cho phép doanh nghiệp FDI đầu tư xây dựng nhà ở; đa dạng hoá hình thức đầu tư; bãi bỏ yêu cầu chuẩn y khi chuyển nhượng vốn; giảm mức phí chuyển lợi nhuận ra nước ngoài; giảm tỷ lệ kết hối ngoại tệ từ 80% xuống 50% đến 30% và 0%; bãi bỏ qui định bắt buộc doanh nghiệp FDI trích quĩ dự phòng; tiếp tục cải cách hệ thống thuế, từng bước thu hẹp khoảng cách về thuế giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

- Các nhà đầu tư có quyền tuyển dụng lao động Việt Nam, lao động nước ngoài theo quy định của Luật Lao động Việt Nam. Các nhà đầu tư có quyền tăng vốn, chuyển nhượng vốn, chia, tách, sáp nhập, thay đổi mục tiêu kinh doanh của dự án, mở chi nhánh, mở văn phòng đại diện và tái đầu tư từ lợi nhuận.

Có thể nói, các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi năm 2000 đã tạo điều kiện xích gần hơn giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, tạo thế chủđộng trong tiến trình hội nhập và đảm bảo các cam kết quốc tế, làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam hấp dẫn, thông thoáng hơn so với trước đây và so với một số nước trong khu vực.

Những thay đổi trong quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò của đầu tư nước ngoài xuất phát từ thực tiễn của nền kinh tế đất nước và do thay đổi về bối cảnh kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Nếu như trước năm 2000, các doanh nghiệp FDI chưa được coi như một chủ thểđộc lập trong nền kinh tế thì từ Đại hội Đảng lần thứ IX (năm 2001) trở đi, khu vực FDI đã được khẳng định là một trong 6 thành phần cùng tồn tại trong nền kinh tế. Tại Đại hội Đảng lần thứ VII (1991) và Đại hội Đảng lần thứ VIII (1996) trước đây, tuy không tách riêng khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành một “thành phần kinh tế” trong nền kinh tế nhiều thành phần của Việt Nam, song Chính phủ Việt Nam đã ghi nhận sự hợp tác liên doanh giữa kinh tế nhà nước và tư bản nước ngoài, khẳng định khu vực đầu tư nước ngoài “có vai trò to lớn trong động viên về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lý...”[19]. Với quan điểm như vậy, chính sách đối với khu vực có vốn FDI trong thời kỳ này chủ yếu hướng vào việc khuyến khích các nhà đầu tư liên doanh với các doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế, ngoại trừ những lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng.

Năm 2001, lần đầu tiên khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được công nhận là một thành phần kinh tế với vai trò “hướng vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm...”[20]. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 - khoá IX (2004), Đảng đã đề ra nhiệm vụ phải tạo chuyển biến cơ bản trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo đó, chính sách thu hút FDI trong thời gian này sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng FDI đổ vào Việt Nam thông qua việc thu hút mạnh hơn nữa các tập đoàn xuyên quốc gia đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệnguồn.

Nhìn chung, chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đã được thực hiện ngay từ khi Việt Nam tiến hành cải cách kinh tế và được thể chế hóa thông qua việc ban hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987. Cho đến năm 2005, Luật Đầu tư Nước ngoài đã được sửa đổi và hoàn thiện 4 lần vào các năm 1990, 1992, 1996 và 2000. Xu hướng chung khi thay đổi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là ngày càng nới rộng quyền, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài và thu hẹp sự khác biệt về chính sách đầu tư giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước. Những thay đổi này thể hiện nỗ lực của Chính phủ trong cải thiện, tạo môi trường đầu tư chung theo xu hướng hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam.

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI (Trang 45 -48 )

×