0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

Chủ trương của Đảng bột ỉnh ĐồngNa

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI (Trang 26 -28 )

Sau Đại hội Đảng lần thứ VI (12 – 1986), Đảng bộ tỉnh Đồng Nai quán triệt và cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn địa phương. Đảng bộ chủ trương “phát triển mạnh nền kinh tế tỉnh Đồng Nai theo cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý”, “phát huy mạnh các mũi nhọn công nghiệp chế biến, nông sản xuất khẩu và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng”, “xây dựng cơ chế

quản lý mới, nhất là cơ chế quản lý kinh tế” [41, tr.45]. Đồng Nai chủ trương khai thác những tiềm năng phong phú và phát huy lợi thế vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển công nghiệp. Năm 1986, khi cả nước chưa có khu công nghiệp, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ động đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan bỏ vốn đầu tư củng cố, mở rộng Khu công nghiệp Biên Hòa. Văn kiện Đại hội IV Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (1987) đã xác định: “Hướng phấn đấu là phải ra sức phát triển công nghiệp, bao gồm công nghiệp sản xuất nguyên liệu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và các mặt hàng xuất khẩu” [41, tr.52]. Giải pháp thực hiện là phải “đầu tư chiều sâu, đồng bộ cho các xí nghiệp tận dụng hết công suất, thiết bị vật chất kỹ thuật hiện có, mở rộng và nâng cao thêm” [41, tr.55]. Để huy động các nguồn vốn, lao động và kỹ thuật của tư nhân (kể cả người Việt Nam ở nước ngoài), “cần ban hành chính sách huy động cụ thể, phù hợp với địa

phương để tăng nhanh các nguồn vào việc đầu tư chiều sâu, mở rộng và phát triển sản xuất, nhất là sản xuất các mặt hàng chế biến” [39, tr.56]. Đảng bộ tỉnh Đồng Nai chủ trương củng cố, mở rộng phát triển khu công nghiệp Biên Hòa. Đây là một chủ trương thể hiện sự nhạy bén của lãnh đạo tỉnh trong nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn phát triển kinh tế công nghiệp trên địa bàn đặt ra, phát huy được thế mạnh của một địa phương có khu công nghiệp sớm nhất nước. Đại hội IV của Đảng bộ tỉnh đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và quan điểm rất rõ là: đưa ngành công nghiệp nắm giữ vị trí số một trong cơ cấu kinh tế của Đồng Nai.

Qua 5 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Đồng Nai đứng trước những thuận lợi cơ bản. Đó là: tỉnh đang“từng bước hình thành nền công nghiệp lớn, có nền sản xuất hàng hóa nông sản; tiềm năng mọi mặt, nhất là tiềm năng kinh tế còn dồi dào; quan hệ kinh tếđối ngoại mở ra khả năng thu hút vốn và kĩ thuật ngày càng tăng” [42, tr.46]. Tuy nhiên,“tình hình kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, diễn biến quốc tế còn phức tạp, nước ta chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Đời sống nhân dân trong tỉnh chưa thật ổn định. Thu chi của nền kinh tế chưa cân đối. Dân số tăng cao. Nhiều lao động chưa có việc làm. Đời sống của một bộ phận người lao động còn khó khăn” [42, tr. 46] Nhận thức sâu sắc những đặc điểm đó, Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộĐồng Nai (1991) chủ trương:“Phát triển kinh tế toàn diện theo cơ cấu công – nông nghiệp và dịch vụ, nhằm khai thác mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [42, tr.47]. Trong 5 năm 1991 – 1995, tỉnh phấn đấu ổn định và phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VII, đồng thời nắm vững lợi thế của địa phương, Đồng Nai chủ trương phát triển mạnh công nghiệp theo hướng phát huy những lợi thế sẵn có trên địa bàn tỉnh:

- Xúc tiến hoàn thành việc quy hoạch tổng thể và chi tiết các khu công nghiệp để kêu gọi vốn đầu tư gắn với tiếp cận và mở rộng thị trường, mở rộng liên doanh liên kết hợp tác sản xuất với nước ngoài. - Tập trung vốn xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đầu tư thích đáng vào việc xuống cấp cầu, đường, trọng điểm là nâng cấp các trục đường tỉnh, đường liên tỉnh nội thành, nội thị.

- Xây dựng hệ thống đường giao thông theo các dự án đầu tư của nước ngoài vào các khu công nghiệp.

- Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống các cảng, phấn đấu tăng năng lực vận tải hàng hóa của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu và giao lưu kinh tế ngày càng tăng của tỉnh.

- Phát triển mạnh hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện, nước và các loại hình dịch vụ…

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bên cạnh việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và nguồn tích lũy địa phương, tỉnh triển khai thực hiện chủ trương phát triển kinh tếđối ngoại, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh ủy xác định: “cần tính toán lập phương án cụ thể về những yêu cầu tranh thủ ngoại tệđể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh…tổ chức thực hiện các quan hệ kinh tếđối ngoại;

xúc tiến hoạt động giao lưu hợp tác với các tỉnh của các nước trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi; có chính sách động viên Việt kiều gửi ngoại tệ về xây dựng kinh tế xã hội của tỉnh” [43, tr.19]. Trong quá trình triển khai hoạt động kinh tế đối ngoại, tỉnh coi trọng công tác đàm phán với đối tác theo phương châm tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư, đồng thời giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển khu công nghiệp. Qua đó, tích cực chủđộng tìm đối tác đầu tư, trước mắt là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: hệ thống khu công nghiệp, hệ thống cấp nước, hệ thống đường giao thông, hệ thống cảng…

Trong những năm 1986 – 1995, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã sớm nhận thức lợi thế so sánh về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Đồng Nai so với các địa phương khác, nên đã sớm chọn khu công nghiệp là trọng điểm xây dựng phát triển kinh tế của địa phương. Các khu công nghiệp ở Đồng Nai ra đời đã trở thành địa điểm quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tưđặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ những đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chủ trương đúng đắn của Đảng bộ Đồng Nai nên trong giai đoạn từ năm 1991 – 1995, đầu tư nước ngoài đã có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tạo đà và khơi dậy các tiềm năng kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI (Trang 26 -28 )

×