0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

Lê Xuân Tùng (2005), Xây dựng và phát triển thương hiệu, NXB Lao động xã hội.

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SAPUWA TỪ NAY ĐẾN 2015 (Trang 77 -78 )

triển thương hiệu, NXB Lao động xã hội.

9. Kiều Anh Tài (2000), Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nước khống, nước tinh khiết tại TP.HCM, Luận văn thạc sỹ kinh ngành nước khống, nước tinh khiết tại TP.HCM, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM.

10.Nguyễn Đức Thái (2001), Chiến lược marketing các sản phẩm nước khống của tỉnh Khánh Hịa, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế TP.HCM. của tỉnh Khánh Hịa, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế TP.HCM. 11.Tơn Thất Nguyễn Thiêm (2003), Thị trường chiến lược cơ cấu – Cạnh

tranh về giá trị gia tăng – Định vị và phát triển doanh nghiệp, NXB TP.HCM.

12.Tơn Thất Nguyễn Thiêm (2005), Dấu ấn thương hiệu – Tài sản & giá trị, NXB Trẻ. NXB Trẻ.

13.Thu Thủy (2005), Những chiến lược marketing hiệu quả kỳ diệu, NXB Lao động xã hội. động xã hội.

14.TS. Lý Quí Trung (2007), Xây dựng thương hiệu dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đương đại, NXB Trẻ. Việt Nam đương đại, NXB Trẻ.

15.Lê Xuân Tùng (2005), Xây dựng và phát triển thương hiệu, NXB Lao động xã hội. xã hội.

Xây dựng và phát triển thương hiệu NUTK SAPUWA từ nay đến năm 2015

---

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SAPUWA TỪ NAY ĐẾN 2015 (Trang 77 -78 )

×