0
Tải bản đầy đủ (.doc) (160 trang)

Các căn cứ lập trên cơ sở các tài liệu.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 156 -157 )

- Lắp dựng ,tháo dỡ dàn giáo:

95 Thu dọn vệ sinh bàn giao CT cơng

11.1.1. Các căn cứ lập trên cơ sở các tài liệu.

• Định mức dự tốn xây dựng cơ bản đợc các cơ quan cĩ thẩm quyền xét duyệt ban hành.

• Bảng giá vật liệu xây dựng tại nguồn cung cấp ở thời điểm tình tốn do các cơ quan cĩ thẩm quyền ban hành tại thời điểm tính tốn.

• Sơ đồ cung ứng vật liệu trong phạm vi tỉnh, thành phố(nếu lập đơn giá tỉnh, thành phố) hoặc sơ đồ cung ứng vật liệu cho cơng trình(nếu lập đơn giá cơng trình).

• Cự ly vận chuyển, cấp đờng, phơng tiện vận chuyển, vật liệu, cớc phí vận chuyển cho1tấn/km theo từng loại cấp đờng,phơng tiện vận chuyển vật liệu. • Các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức hao hụt vật liệu trong trung chuyển

(nếu cĩ), định mức lao động trong bốc xếp vật liệu.

• Bảng tiền lơng ngày cơng của cơng nhân xây lắp theo bậc thợ( bao gồm cả lơng cơ bản và các khoản phụ cấp lơng) bảng này do các ban đơn giá địa phơng hoặc ban đơn giá cơng trình lập dựa trên các quy định của Bộ Lao Động Thơng Binh và Xã Hội và hớng dẫn cụ thể của Bộ Xây Dựng.

• Bảng đơn giá ca máy của các loại máy xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành. Những loại máy cha cĩ đơn giá ca máy quy định thì ban đơn giá sẽ tính tốn dựa trên tài liệu hớng dẫn của Bộ Xây Dựng.

• Các văn bản quy định của nhà nớc về định mức chi phí chung lãi và thuế.

11.1.2.Các căn cứ lập trên cơ sở thực tế cơng trình.

• Khối lợng căn cứ khối lợng đã tính trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật cơng trình. • Giá vật liệu, nhân cơng, ca máy đối với TP Hà Nội đợc thiết lập trong phần

mềm dự tốn G8, version 2008.

• Thơng t của bộ xây dựng số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 1 năm 2008 hớng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình.

• Thơng t số 04/2005/TT-BXD hớng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu t xây dựng cơng trình ngày 01 tháng 4 năm 2005 của bộ xây dựng.

• Thơng t số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng .Hớng dẫn lập và quản lí chi phí đầu t xây dựng cơng trình.

• Thơng t số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hơngs dẫn thi hành nghị định số 158/1003/NQ-CP ngày 10/12/2003, nghị định số 148/2004/ND-CP ngày 23/7/2004 và nghị định số 156/2005/ND-CP ngày 15/12/2005 của chính phủ

quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật thuếu giá trị gia tăng.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 156 -157 )

×