0
Tải bản đầy đủ (.doc) (160 trang)

Thiết kế kho bãi cơng trờng.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 143 -145 )

- Lắp dựng ,tháo dỡ dàn giáo:

95 Thu dọn vệ sinh bàn giao CT cơng

10.2.3 Thiết kế kho bãi cơng trờng.

10.2.3.1 Kho chứa xi măng.

- Hiện nay vật liệu xây dựng nĩi chung, xi măng nĩi riêng đợc bán rộng rãi trên thị tr- ờng. Nhu cầu cung ứng khơng hạn chế, mọi lúc mọi nơi khi cơng trình yêu cầu.

- Vì vậy chỉ tính lợng xi măng dự trữ trong kho cho ngày cĩ nhu cầu xi măng cao nhất(đổ tại chổ) .

Dựa vào tiến độ thi cơng đã lập ta xác định khối vữa xây và trát : V = 23,3 m3

sử dụng xi măng P30 trộn vữa 1- 4 ta cĩ khối lợng xi măng cấn thiết cho 1 m3 vữa là : 450 Kg/ m3

Xi măng: 23,3 . 450 = 10,485 (tấn)

Ngồi ra tính tốn khối lợng xi măng dự trữ cần thiết để làm các cơng việc phụ (1000kG) dùng cho các cơng viêc khác sau khi đổ bê tơng cột

Xi măng :10,485 + 1 = 11,485(Tấn) - Diện tích kho chứa xi măng là :

F = 11,485/Dmax= 11,485 / 1,1 = 10,44 m2 (trong đĩ Dmax= 1,1 T/m2 là định mức sắp xếp lại vật liệu). Diện tích kho cĩ kể lối đi là:

S = α.F = 1,4.10,44 = 14,6 m2 Vậy chọn diện tích kho chứa xi măng F = 15m2 (Với α = 1,4-1,6 đối với kho kín lấy α = 1,4) 10.2.3.2 Kho chứa thép và gia cơng thép.

- Khối lợng thép trên cơng trờng phải dự trữ để gia cơng và lắp dựng cho 1 tầng gồm : (dầm, sàn, cột, vách, lõi, cầu thang).

- Theo số liệu tính tốn thì ta xác định khối lợng thép lớn nhất là : 28,43 tấn - Định mức sắp xếp lại vật liệu Dmax = 1,5tấn/m2.

- Diện tích kho chứa thép cần thiết là :

F = 15,77/Dmax = 28,43/1,5 = 18,95 m2

- Để thuận tiện cho việc sắp xếp, bốc dỡ và gia cơng vì chiều dài thanh thép nên ta chọn diện tích kho chứa thép F = 39 m2

10.2.3.3 Kho chứa Ván khuơn:

Lợng Ván khuơn sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia cơng lắp dựng ván khuơn dầm sàn (S = 1299 m2). Ván khuơn dầm sàn bao gồm các tấm ván khuơn thép (các tấm mặt và gĩc), các cây chống thép Lenex và đà ngang, đà dọc bằng gỗ. Theo mã hiệu KB.2110 ta cĩ khối lợng:

+ Thép tấm: 1299.51,81/100 = 673 kg = 0,673 T + Thép hình: 1299.48,84/100 = 634 kg = 0,634 T + Gỗ làm thanh đà : 1299.0,496/100 = 6,44 m3 Theo định mức cất chứa vật liệu:

+ Thép tấm: 4 - 4,5 T/m2 + Thép hình: 0,8 - 1,2 T/m2 + Gỗ làm thanh đà: 1,2 - 1,8 m3/m2 Diện tích kho: F = = maix i D Q 0,673 0,634 6,44 4 + 1 + 1,5 = 5,1 m2

Chọn kho chứa Ván khuơn cĩ diện tích: F = 3x8 = 24 (m2) để đảm bảo thuận tiện khi xếp các cây chống theo chiều dài.

10.2.3.4 Bãi chứa cát vàng:

Cát cho 1 khối lợng vữa xây và trát là: khối lợng : 23,3 m3

sử dụng xi măng P30 trộn vữa 1- 4 ta cĩ lợng cát cấn thiết cho 1 m3 vữa là : 0,75 m3 Định mức Dmax= 2m3/m2 với trữ lợng trong 4 ngày

Diện tích bãi: F 23,3.0,75 4,4m2 4 = = ⇒ Chọn F = 8 (m2) 10.2.3.5 Bãi chứa đá (1ì2)cm.

Khối lợng đá 1ì2 sử dụng lớn nhất cho đổ bê tơng lĩt mĩng với khối lợng: 35 m3 Bê tơng mác 100 # sử dụng xi măng P30 theo định mức C2121 ta cĩ đá dăm cần thiết cho 1 m3 bê tơng là: 0.905 m3

Định mức Dmax= 2m3/m2 với trữ lợng trong 4 ngày

235.0,905 35.0,905 F 3,96m 2.4 = = ⇒ Chọn F = 8(m2) 10.2.3.6 Bãi chứa gạch .

Gạch xây cho tầng điển hình là tầng cĩ khối lợng lớn nhất 154,12 m3 với khối xây gạch theo tiêu chuẩn ta cĩ : 1 viên gạch cĩ kích thớc 220ì110ì60(mm) ứng với

550 viên cho 1 m3 xây :

Vậy số lợng gạch là: 154,12 . 550 = 84766(viên) Định mức Dmax= 1100v/m2

- Vậy diện tích cần thiết là :

2

84766

F 1,2. 18,49m

5.1100

→ = =

Chia 5(vì ta xây trong 1 ngày nhng chỉ dự trữ gạch trong 2 ngày) Chọn diện tích xếp gạch F = 20 m2

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 143 -145 )

×