0

Nâng cao sự hiểu biết của Công ty về vị trí, vai trò của việc đẩy mạnh bán hàng với các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM (Trang 67-68 )

III. Phơng hớng và các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đờng của công ty.

2. Các biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng.

2.3 Nâng cao sự hiểu biết của Công ty về vị trí, vai trò của việc đẩy mạnh bán hàng với các hoạt động kinh doanh của Công ty.

hàng với các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công tác bán hàng gắn liền với sự phát triển kinh doanh của Công ty . Hoạt động bán hàng là hoạt động quan trọng nhất trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty vì nó giải quyết đợc đầu ra và giúp cho Công ty có thể mở rộng việc kinh doanh của mình. Vậy hoạt động bán hàng có vai trò to lớn đối với Công ty nhờ có việc đẩy mạnh đợc hoạt động bán hàng mà hàng hoá của Công ty bán ra đợc nhanh hơn, nhiều hơn và có khả năng cạnh tranh cao hơn. Dới đây là một số vai trò của hoạt động bán hàng đối với Công ty:

+ Đẩy mạnh hoạt động bán hàng giúp cho việc bán hàng và phân phối các nguồn lực thuận lợi hơn.

+ Qua việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng có thể nâng cao đợc uy tín cho Công ty.

+ Đẩy mạnh hoạt động bán hàng sẽ gắn liền với việc nâng cao mối quan hệ với khách hàng, các nhà cung ứng lên một tầm mới.

+Hoạt động bán hàng đợc đẩy mạnh sẽ giúp cho Công ty nâng cao đợc doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng.

Có đợc sự nhận thức về vai trò quan trọng của hoạt động bán hàng thì Công ty mới quan tâm đến việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng, tổ chức bán hàng có hiệu quả, nh vậy Công ty có điều kiện tồn tại và phát triển bền vững. Để đẩy mạnh hoạt động bán hàng, trớc hết cần nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng nh

trình độ bán hàng cho ngời thực hiện công việc này. Để làm đợc điều đó, trớc mắt Công ty cần tổ chức các lớp bồi dỡng nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên của mình. Về lâu dài, Công ty cần có các chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực bán hàng này. Đặc biệt để mở rộng đợc mạng lới của mình vơn ra đợc thị tr- ờng toàn quốc cũng nh xuất khẩu đợc thì Công ty phải bằng mọi cách đào tạo đ- ợc đội ngũ của mình thích ứng với các đòi hỏi khách quan của thị tròng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM (Trang 67 -68 )

Mục lục