0

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG &NHỮ GIẢ PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XK TẠI CTY HAPROSIMEX SÀI GÒN (Trang 25-27 )

I. Khái quát về Công ty

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty

* Chức năng:

Là một đơn vị kinh tế Nhà nớc, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập với mục đích là thông qua kinh doanh nội địa và xuất nhập khẩu để góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo thu nhập cho công ty, nguồn thu ngoại tệ cho Nhà nớc và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nớc.

+ Tổ chức nghiên cứu tốt thị trờng trong và ngoài nớc, nắm vững nhu cầu thị hiếu trên thị trờng để hoạch định các chiến lợc marketing đúng đắn đảm bảo cho kinh doanh của công ty đợc chủ động tránh rủi ro và mang lại hiệu quả tối u.

+ Tự tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và dịch vụ của công ty. Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đó, đảm bảo đầu t mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị, bù đắp các chi phí, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách nhà n- ớc; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ngày càng cao.

+ Thực hiện các cam kết trong hợp đồng mua bán ngoại thơng và các hợp đồng có liên quan tới hoạt động nhập khẩu của công ty.

+ Nghiên cứu nắm vững môi trờng luật pháp kinh tế, văn hoá, xã hội để phục vụ cho việc đề ra các quyết định kinh doanh, ký kết hợp đồng kinh tế, tham gia đàm phán ký kết trực tiếp hoặc thông qua đơn chào hàng.

+ Nhập khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác cho các đơn vị khác hoặc nhờ đơn vị khác uỷ thác xuất nhập khẩu.

+ Làm tốt công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trờng, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh, làm tròn nghĩa vụ quốc phòng.

Quyền hạn của công ty.

+ Đợc vay vốn tiền Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng Việt Nam và nớc ngoài, đợc huy động vốn nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đảm bảo tự trang trải nợ vay, thực hiện các quy định về quản lý ngoại tệ của nhà nớc.

+ Đợc ký kết hợp đồng với các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, kể cả các đơn vị khoa học kỹ thuật trong việc kinh doanh, hợp tác đầu t, ủy thác và nhận ủy thác xuất nhập khẩu trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và các bên cùng có lợi.

+ Đợc dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm của công ty trong nớc và ngoài nớc, mời bên nớc ngoài vào hoặc cử cán bộ ra nớc ngoài đàm phán, ký kết hợp đồng, khảo sát thị trờng, trao đổi nghiên cứu kỹ thuật.

+ Đợc đặt các đại diện, chi nhánh của công ty ở trong nớc và ngoài nớc theo quy định của Nhà nớc Việt Nam và của các nớc sở tại. Đợc thu thập và cung cấp các thông tin về kinh tế và thị trờng thế giới.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG &NHỮ GIẢ PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XK TẠI CTY HAPROSIMEX SÀI GÒN (Trang 25 -27 )