0

Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG &NHỮ GIẢ PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XK TẠI CTY HAPROSIMEX SÀI GÒN (Trang 39-40 )

I. Khái quát về Công ty

d. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Bảng 1. doanh thu của công ty.

Đơn vị: tỷ đồng

1999 2000 2001

Doanh thu của công ty

trong các năm 83 1069 455

Tỷ lệ tăng giảm hàng năm

(%) 1187.9 -57.44

Trong năm 1999, do mới đợc thành lập là trung tâm trực thuộc tổng công ty xây dựng công trình 8, nên quy mô kinh doanh còn hạn chế, doanh thu của công ty mới chỉ đạt mức 83 tỷ đồng. Nhng cho đến năm 2000, đây là năm mà cơ hội cho công ty là rất lớn, lợng xe máy Trung Quốc đợc tiêu thụ mạnh trong thị trờng nội địa, vì thế doanh thu của công ty năm 2000 đã tăng tới 1187,9% đạt 1069 tỷ VND. Đây là con số kỷ lục về kết quả kinh doanh trong 3 năm gần đây. Sang năm 2001, vì nhiều lý do nh chính sách của nhà nớc hạn chế nhập khẩu xe máy từ

Trung Quốc, cũng nh lợng tiêu thụ xe máy Trung Quốc tại Việt Nam đã phần nào báo hoà và chững lại. Doanh thu của công ty chỉ đạt ỏ mức 455 tỷ VND, giảm 57,44% so với năm 2000. Hy vọng trong năm 2002, với những chủng loại mặt hàng mới nh thiết bị y tế, điện tử và máy công trình, doanh thu của công ty sẽ đợc cải thiện.

- Lợi nhuận:

Năm 1999, công ty chỉ thu đợc 230 triệu VND, nhng đến năm 2000 lợi nhuận của công ty đã tăng lên đáng kể là 8,1 tỷ VND, tăng 3421,7%. Năm 2001 lại giảm xuống còn 4,5 tỷ VND nghĩa là giảm đi 49,4%.

Bảng 2. Lợi nhuận của công ty.

Đơn vị: tỷ đồng

1999 2000 2001

Lợi nhuận của

công ty trong các năm 0.230 8.1 4.5

Tỷ lệ tăng (giảm)

qua các năm (%) 3421.7 -49.4

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG &NHỮ GIẢ PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XK TẠI CTY HAPROSIMEX SÀI GÒN (Trang 39 -40 )