0

Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu HàNội:

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 38-40 )

2.1.Khái quát chung về Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà Nội.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu HàNội:

HàNội:

Cơ cấu tổ chức tại văn phòng xí nghiệp

- Giám đốc xí nghiệp: Là ngời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp cũng nh chịu trách nhiệm với Seaprodex Việt Nam và bộ thuỷ sản về hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh cuả xí nghiệp

.Đồng thời giám đốc là ngơì xác đình phơng hớng và bớc đi của chiến lợc cuẩ Xí nghiệp trong từng thời kỳ.Trên cơ sở tham khảo ý kiến của các bộ phận . Phó giám đốc: Có hai phó giám đốc chịu trách nhiệm các phần việc sau :

- Một phó giám đốc phụ trách sản xuất: Có nhiệm vụ quản lý và giám sát các hoạt động sản xuất của phân xởng

- Một phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Có nhiệm vụ tìm đầu ra của sản phẩm và đầu vào của nguyên liệu một cách phù hợp để duy trì họat động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp

-Kế toán trởng: Đồng thời là trởng phòng kinh tế tài chính, là ngời trợ giúp giám đốc khi ra quyết định cũng nh tham gia công tác quản lý về tài chính . Nhng nhiệm vụ của kế toán trởng không chỉ giới hạn ở phạm vi khối văn phòng mà quản lý toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của toàn bộ Xí nghiệp

Văn phòng Xí nghiệp:

Các phòng ban của xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà - Nội -Phòng kế toán tài chính : Có trách nhiệm theo dõi , quản lý mọi hoạt động tài chính trong xí nghiệp giúp cho ban lãnh đạo xí nghiệp điều hành tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các thông tin kinh tế tài chính đã đợc kế toán phản ánh , kiểm tra, giám sát , xử lý , tổng hợp , phân tích .

-Phòng kế hoạch vật t: Nghiên cứu thị trờng vật t hàng hoá trong và ngoài nớc để tìm cách duy trì, tìm kiếm đợc tốt hơn những nguồn hàng và có chất lợng tốt, mở rộng thị trờng sản phẩm, cung cấp kịp thời đầy đủ nhu cầu thị trờng, lập kế hoạch cho sản xuất. Nh vậy phòng kế hoạch và đầu t có vai trò quan trọng trong quá trình tìm kiếm thị trờng đầu vào và đầu ra, thúc đẩy hoạt động thơng mại của Xí nghiệp ngày một tốt hơn để tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm của xí nghiệp trên thị trờng nhằm thu lợi nhuận cao cho xí nghiệp.

-Phòng hành chính: Giúp ban giám đốc xí nghiệp điều hành, tổ chức con ngời đúng vị trí, khả năng công tác, theo dõi giải quyết các chính sách kinh tế xã hội.

-Xởng chế biến: Thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh chính , sản xuất các mặt hàng xuất khẩu theo hợp đồng và các mặt hàng tiêu thụ nội địa .

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 38 -40 )