0

Về mặt tăng cờng cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện kinh doanh của Xí nghiệp.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 73-74 )

đặc sản xuất khẩu Hà Nộ

3.3.1.1. Về mặt tăng cờng cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện kinh doanh của Xí nghiệp.

tới đợc tốt hơn và tránh gây tâm lý ức chế ở các nhân viên, bộ phận điều chỉnh.

Hoạt động cần phải đợc tiến hành sau khi phân tích, so sánh là thờng xuyên bình xét thi đua công khai cho các nhân viên để họ thấy đợc thành tích công tác của nhau, tạo không khí thi đua lành mạnh.

Bên cạnh đó cần uốn nắn, sửa chữa kịp thời các sai xót xảy ra, có hình thức kỷ luật đối với các nhân viên vi phạm nhiều lần trong công tác tiêu thụ.

3.3. Kiến nghị của cá nhân.

3.3.1.Đối với doanh nghiệp.

3.3.1.1. Về mặt tăng cờng cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện kinh doanh của Xí nghiệp. của Xí nghiệp.

Cơ sở vật chất kỹ thuật là một trong những nhân tố dẫn đến thành công của mỗi xí nghiệp, nếu thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật thì không chỉ gây khó

khăn cho hoạt động kinh doanh, dự trữ , bảo quản hàng hoá mà còn gây khó khăn cho công tác kiểm tra đánh giá tình trạng hàng hoá. Xí nghiệp có mạng l- ới kinh doanh tơng đối rộng lớn và khá hiện đại tuy nhiên vẫn cần nâng cấp, cải tạo kho chứa hàng hoá tốt hơn bởi mặt hàng xí nghiệp kinh doanh là là thực phẩm khó bảo quản và thời gian bảo quản có hạn.

3.3.1.2.Về vốn kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh nâng cấp cơ sở vật chất của xí nghiệp còn hạn chế . Nguyên nhân chủ yếu là vốn quay vònh chậm, thiếu vốn. Đây cũng là nguyên nhân dãn đến việc giảm lợi nhuận của xí nghiệp do chi phí sử dụng vốn lớn. Xí nghiệp cần phải có những biện pháp phát huy vốn nội lực của các thành viên trong xí nghiệp hoặc huy động vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

Việc vay vốn cần chú ý tới lãi suất cũng nh khả năng thanh toán và nhu cầu của Xí nghiệp để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay, đảm bảo vốn đúng thời hạn tạo uy tín tốt tới các đơn vị cho vay, tạo điều kiện để huy động vốn tốt hơn trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 73 -74 )