0

tại Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà Nộ

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 63-64 )

* * * * *

3.1. Phơng hớng và nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh

doanh của Xí nghiệp năm 2005.

3.1.1. Những thuận lợi và khó khăn.

3.1.1.1. Thuận lợi:

Xí nghiệp đóng tại Hà Nội là thị trờng tiêu thụ lớn, là đầu mối giao thông nên có lợi thế tiêu thụ hàng nội địa. Xí nghiệp là đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng thuỷ sản từ khi thành lập đến nay có uy tín trên thị trờng, có mạng lới tiêu thụ rộng khắp cả nớc, có bạn hàng xuất khẩu ổn định. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh cũng nh một số vấn đề khác nhng Xí nghiệp vẫn ổn định kinh doanh, ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập của ngời lao động.

3.1.1.2. Khó khăn:

-Do thời tiết khó khắc nghiệt, nguyên liệu không ổn định lúc có khi don dập.

-Việc huy động lao đông đã giải phóng nguyên liệu từ 3 – 5 ngày không huy động đợc.

-Sự ép mặt bằng giá thị tròng thờng xuyên cao không cân đối , về yêu cầu chât lợng sản phẩm của thị trờng xuất khẩu đòi hỏi rất khắc nghiệt

Với những khó khăn trên nhng với sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản - Hà Nội , toàn bộ công nhân viên xi nghiệp đã từng bớc thoai gỡ khó khăn tổ chức tốt hoạt động kinh doanh cũng nh hoạt động tiêu thụ hàng hoá .

3.1.2. Định hớng phát triển của xí nghiệp trong thời gian tới . Đơn vị : 1000 đ Đơn vị : 1000 đ Chỉ tiêu 2004 2005 2005 / 2004 Doanh thu 74559721,1 82015693,21 7455972,11 Chi phí 68833534,52 72275211,25 3441676,726 Lợi nhuận 5726186,580 6184281,506 458094,9264

Chỉ tiêu xí nghiệp đề ra năm 2005

Doanh thu tăng 10% tơng ứng tăng 7455972110 đ Chi phí tăng 5% tong ứng tăng 3441676726 đ Lợi nhuận tăng 8% tơng ứng tăng 455094926,4 đ

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại xí nghiệp chế biến thuỷ

quản trị tiêu thụ hàng hoá tại xí nghiệp chế biến thuỷ

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 63 -64 )