0

Nâng cao chất lợng công táctổ chức tiêu thụ hàng hoá.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 70-71 )

đặc sản xuất khẩu Hà Nộ

3.2.1.2. Nâng cao chất lợng công táctổ chức tiêu thụ hàng hoá.

Để đảy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá thì bên cạnh việc phát huy các u điểm trong tổ chức hoạt động tiêu thụ hàng hoá theo phơng thức bán buôn Xí nghiệp cần phát triển hơn nữa hoạt động bán lẻ và bán hàng qua đại lý.

Về phơng thức bán buôn, để đẩy mạnh hơn nữa Xí nghiệp cần mở rộng quan hệ giao dịch kinh doanh với các đơn vị kinh doanh trong và ngoài nớc qua đó có thể thu thập thông tin, tận dụng các khách hàng và mối quan hệ của họ để thực hiện các hợp đông ftêu thụ lớn. Trong quan hệ giao dịch cần năng cao uy tín của Xí nghiệp hơn nữa thông qua việc tạo thuận lợi cho các bên liên kêtd thực hiện tốt các hợp đồng kinh tế, đảm bảo nguyên tắc “đôi bên cùng có lợi” trong quan hệ làm ăn. Trong thời gian tới Xí nghiệp nên tiến hành các ph- ơng thức bán buôn qua đại diện thơng mại và bán buôn qua hội chợ.

-Bán buôn qua đại diện thơng mại: Tức là thông qua các đại diện thơng mại hoặc nhân viên kinh doanh của Xí nghiệp gửi danh mục hàng hoá, mẫu hàng đến các đơn vị có nhu cầu để từ đó có thể nắm bắt diễn biến thị trờng một cách nhanh chóng mở rộng thị trờng tiêu thụ. Khi lựa chọn ngời môi giới nhân viên kinh doanh cần lựa chọn kỹ về mặt uy tín, khả năng kành nghề, hiểu biết về mặt hàng kinh doanh, khả năng kiểm soát của Xí nghiệp với hoạt động của họ vì là ngời trực tiếp giao dịch với khách hàng vì vậy có ảnh hởng rất lớn đến hình ảnh của Xí nghiệp đối với khách hàng.

- Bán buôn qua hội chợ: Đây là phơng thức thực hiện đợc nhiều doanh nghiệp sử dụng thông qua hội chợ. Từ đây Xí nghiệp có thể mở rộng đợc quan

hệ kinh tế, tìm đợc các khách hàng có nhu cầu, kết hợp với việc quản bá hình ảnh Xí nghiệp. Tuy nhiên thực hiện phơng thức tiêu thụ này đòi hỏi có sự đầu t lớn về mặt con ngời, chi phí,... việc điều động nhân viên có ảnh hởng đến các hoạt động khác của Xí nghiệp.

Đối với công tác tiêu thụ qua đại lý, Xí nghiệp cần phải cử ngời đi nghiên cứu thị trờng ở các tỉnh tìm kiếm các đối tác để có thể làm đại lý cho Xí nghiệp. Xí nghiệp nên tăng cờng xâm nhập vào các vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc, rồi từ đó mở rộng mạng lới cửa hàng, đại lý ra các tỉnh khác. Hình thức này có thể giúp Xí nghiệp tiếp xúc tốt hơn với khách hàng, giảm đ- ợc chi phí đi lại của nhân viên, chỉ phải chi phí hoa hồng vì vậy Xí nghiệp nên cân nhắc phát triển.

-Đối với hoạt động bán lẻ: Xí nghiệp cần đẩy mạnh hơn nữa, trớc mắt nên tổ chức cơ cấu cửa hàng phù hợp làm tăng hiệu quả kinh doanh.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 70 -71 )