0

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp trong ba năm 2002-2003-

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 46-49 )

2.1.Khái quát chung về Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà Nội.

2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp trong ba năm 2002-2003-

sản xuất khẩu- Hà Nội trong ba năm 2002-2003-2004.

2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp trong ba năm 2002-2003-2004 năm 2002-2003-2004

Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy tổng doanh thu của Xí nghiệp tăng dần qua các năm, đặc biệt là năm 2003 so với năm 2002 tăng lên 4,16% tơng ứng với số tiền là 2702870900, còn năm 2004 so với năm 2003 tăng lên 10,23% tơng ứng với số tiền là 6.917.155100đ .

Tổng chi phí bán hàng qua các năm tăng và tổng doanh thu cũng tăng qua các năm, nhng tốc độ tăng của chi phí bán hàng nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu , nhng tốc độ tăng của doanh thu lớn hơn nhiều tốc độ tăng của chi phí dẫn đến tỉ suất chi phí bán hàng trên doanh thu giảm xuống , năm 2003 giảm so với năm 2002 là 0,09% tơng ứng giảm -3,49% làm tiết kiệm chi phí , năm 2004 so với năm 2003 giảm xuống 0,17% tơng ứng giảm 6,83% . Nh vậy là hợp lý.

Chi phí quản lý cũng tăng, tổng doanh thu tăng nhng tốc độ tăng của tổng chi phí nhỏ hơn tốc độ tăng của tổng doanh thu năm2004 là 6,08% trong khi của tổng doanh thu 10,23% .

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng lên qua các năm, năm2004 tăng 16,51% tơng ứng tăng 431.033.570 đ.

Do lợi nhuận tăng qua các năm nên thuế thu nhập cũng tăng năm 2004 thuế thu nhập tăng 120.689.400 đ. Điều này có nghĩa Xí nghiệp luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nhà nớc.

Lợi nhuận sau thuế của Xí nghiệp cũng không ngừng tăng, năm 2004 tăng 310344170đ.

2.2.2.Phân tích tình hình tiêu thụ theo kết cấu sản phẩm.

Qua biểu ta thấy.

Mặt hàng tôm là mặt hàng chủ yếu của Xí nghiệp, doanh thu từ mặt hàng tôm tăng đều qua các năm với mức tăng đáng kể. Năm 2003 so với năm 2002 là 5102838370đ với tỉ lệ 15,14%. Năm 2004 so với năm 2003 tăng 5914380600đ tơng ứng với tỉ lệ 15.24%. Tổng doanh thu tăng lên qua các năm.

Tình hình doanh thu mặt hàng mực không tốt năm 2003 so với năm 2002 tăng 96381760đ với tỉ lệ 0,59% . Nhng năm 2004 so với năm 2003 giảm 166640đ với tỉ lệ 13,86%. Xí nghiệp cần có biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng này, qua đó tăng doanh thu toàn Xí nghiệp.

Mặt hàng cá: Doanh thu mặt hàng này không ổn định, năm 2003 so với năm 2002 giảm 2496349230đ với tỉ lệ 17,87%. Năm 2004 so với năm 2003 tăng 3409941140đ với tỉ lệ 29,72%.

Xí nghiệp cần có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này hơn nữa.

2.2.3.Phân tích tình hình tiêu thụ theo khu vực thị trờng.

Nhận xét: Qua bảng số liệu bảng ta thấy về thị trờng tiêu thụ thì sản phẩm do

xí nghiệp sản xuất ra chủ yếu là xuất khẩu phần còn lại tiêu thụ trong nớc. Tổng doanh thu của Xí nghiệp tăng đều qua các năm, năm 2003 so với năm 2002 tăng 2.702.870.900đ tơng ứng với mức tăng 4,16% và đặc biệt là năm 2004 doanh thu toàn Xí nghiệp tăng đáng kể lên 10,23% so với năm 2003 tức là tăng lên 6.917.155.100đ.

Doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu bán hàng toàn Xí nghiệp và đều tăng qua các năm đặc biệt năm 2004 tăng 11,67% so với năm 2003 làm tổng doanh thu toàn Xí nghiệp tăng lên 5.491.715.000đ.

Qua phân tích ta thấy doanh thu tiêu thụ mà các thị trờng này mang lại là cao nhất và cũng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của Xí nghiệp qua các năm vừa qua. Doanh thu xuất khẩu tăng do ảnh hởng của các quy định, các luật định, hàng rào phi thuế quan của các tổ chức kinh tế, những thị trờng nớc ngoài khắt khe làm cho doanh thu xuất khẩu năm sau tăng so với năm trớc nhng lợng tăng giảm đi. Xí nghiệp cần chú trọng ở thị trờng này bởi đây là thị trờng chính, chủ đạo của mình.

Thị trờng tiêu thụ trong nớc của Xí nghiệp đây là thị trờng khách hàng truyền thống với các mặt hàng tiêu thụ là các sản phẩm thuỷ sản đóng hộp, khách hàng bao gồm các đơn vị , cá nhân trong và ngoài thành phố Hà Nội hợp đồng mua bán

Doanh thu nội địa thì chiếm tỷ trọng bé trong tổng cơ cấu doanh thu toàn Xí nghiệp và tốc độ tăng doanh thu nội địa thị còn chậm. Năm 2004 so với năm 2003 tăng 6,93% tơng ứng với số tiền tăng lên là 1425440100đ.

Tóm lại Xí nghiệp cần tìm kiếm thêm thị trờng trong và ngoài nớc.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 46 -49 )