0

Nâng cao chất lợng công tác lãnh đạo.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 71-73 )

đặc sản xuất khẩu Hà Nộ

3.2.1.3. Nâng cao chất lợng công tác lãnh đạo.

Để làm tốt công tác lãnh đạo thì nhà quản trị bao giờ cũng phải đặt mình vào trong quá trình hành động thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Muốn thực hiện tốt các mục tiêu của tổ chức thì nhà quản trị cần phải gắn đợc mục tiêu của tổ chức với mục tiêu của cá nhân.

Nhà quản trị Xí nghiệp phải làm cho mọi nhân viên hiểu đợc rằng nếu nh chúng ta cùng nhau hành động để giúp Xí nghiệp hoàn thành mục tiêu phát triển thì họ cũng thu đợc lợi ích nh tăng thu nhập, có việc làm ổn định từ đó giúp họ đạt đợc nguyện vọng của mình. Xí nghiệp phải xây dựng cách trả l- ơng, thởng cho phù hợp với từng loại hình lao động cụ thể để kích thích họ bằng cả lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần.

Cần có sự phân công rõ ràng giữa các bộ phận, các cấp bậc và tạo ra sự thông hiểu và đồng cảm trong công việc. Mỗi bộ phận, mỗi nhân viên đều làm việc theo đúng chức trách của mình và quyền hạn của mình. Lãnh đạo phải bằng uy tín, sức mạnh tổ chức buộc các cá nhân, các nhà quản trị cấp dới thực

hiện các công việc theo phạm vi chức trách theo những quy định theo những h- ớng dẫn thống nhất áp dụng trong Xí nghiệp chứ không làm việc, giải quyết công việc tuỳ thuộc sở thích và ý muốn cá nhân của mình.

Lãnh đạo Xí nghiệp nên mạnh dạn uỷ quyền cho cấp dới để họ hoàn thành tốt công việc đợc giao. Việc uỷ quyền và uỷ nhiệm phải có thời hạn rõ ràng để tránh tình trạng lạm dụng chức quyền. Mặt khác phải đảm bảo sự tơng xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm.

3.2.1.4.Nâng cao chất lợng công tác kiểm soát.

Công tác kiểm soát của Xí nghịêp trong thời gian qua đợc tiến hành khá tốt, tuy nhiên đang gặp một số vấn đề khi quy mô kinh doanh đợc mở rộng. Để phù hợp với sự phát triển này theo tôi hệ thống giám sát nên có một số điều chỉnh nh sau:

Sau khi lập kế hoạch cho từng bộ phận, cửa hàng kinh doanh thì Xí nghiệp cần xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn trong khi tiến hành kinh doanh và mức chuẩn cần đạt đợc các tiêu chuẩn này.

Công tác kiểm soát nên tiến hành theo hai cấp. Các trởng phòng, trởng bộ phận sẽ tiến hành lập báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc hàng tuần tuỳ theo yêu cầu đối với mỗi bộ phận. Các nhà quản trị này sẽ đồng thời tiến hành việc theo dõi quá trình hoàn thành công việc của các nhân viên nhng không cần thiết phải tiến hành can thiệp, điều chỉnh hoạt động của họ ngay lập tức mà nên đánh giá dựa theo kết quả kinh doanh từng quý của họ. Phó giám đốc Xí nghiệp sẽ tiến hành tổng kết so sánh kết quả từ đó báo cáo với các tiêu chuẩn, mục tiêu đã đề ra và tiến hành hoạt động điều chỉnh đến các nhà quản trị cấp dới.

Việc phân tích, so sánh tìm ra nguyên nhân làm cho hoạt động đi chệch hớng mục tiêu cần phải kết hợp giữa việc đánh giá qua giấy tờ và việc đi tìm hiểu nguyên nhân thực tế. Có làm đựoc nh vậy thì hoạt động điều chỉnh mới

có thể tiến hành chính xác, giúp cho hoạt động của Xí nghiệp trong thời gian tới đợc tốt hơn và tránh gây tâm lý ức chế ở các nhân viên, bộ phận điều chỉnh.

Hoạt động cần phải đợc tiến hành sau khi phân tích, so sánh là thờng xuyên bình xét thi đua công khai cho các nhân viên để họ thấy đợc thành tích công tác của nhau, tạo không khí thi đua lành mạnh.

Bên cạnh đó cần uốn nắn, sửa chữa kịp thời các sai xót xảy ra, có hình thức kỷ luật đối với các nhân viên vi phạm nhiều lần trong công tác tiêu thụ.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 71 -73 )