0

II. Thực trạng thị trờng xuất khẩu và các biện pháp phát triển thị trờng

3. Sự tham gia xuất khẩu của các đơn vị

Các Công ty xuất nhập khẩu đều rất chủ động trong việc tìm kiếm thị tr- ờng, linh hoạt trong kinh doanh, thực hiện đợc chủ trơng lãnh đạo của Tổng Công ty là: Trong cơ chế thị trờng khi xuất khẩu gặp khó khăn thì đẩy mạnh nhập khẩu lấy nhập bù xuất sao cho đạt hiệu quả. Chính vì thế mà trong thời gian qua tất cả các Công ty đều dạt mức tăng trởng khá, đóng góp vào thành tích chung của Tổng Công ty nh bảng sau:

Bảng 18: Sự tham gia xuất khẩu của các đơn vị thời kỳ 19971999.

Đơn vị Kim ngạch xuất khẩu (RCN−USD) Tỷ trọng %

1997 1998 1999 1997 1998 1999

Cty XNK RQ1 3.082.665 5.791.858,8 6.649.054 15.63 15,22 16,44 946.516,89

Cty XNK RQ2 650.850,58 1.400.845 3,3 2,49 3,46 Cty XNK RQ3 7.825.985,2 14.675.277 13.703.774 39,68 38,55 33,94 Cty Vt xuất nhập khẩu 2.950.522,6 8.430.554,3 11.634.165 14,96 22,54 28,76 Cty GN−XNK Hải phòng 2.025.327 3,35 2.36 5

Cty SXDVXK rau quả 480.865 1,19 Cty TP−XK Tân Bình 71.040 0,17 Vp.Tổng Công ty 3.072.803,6 5.552.800,9 4.464.452 15,58 14,59 11,03

(Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng Công ty rau quả Việt Nam)

Từ bảng ta dễ dàng nhận thấy rằng kim ngạch xuất nhập khẩu tham gia của Công ty xuất nhập khẩu rau quả III vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tổng Công ty đạt giá trị cao nhất là 36.205.036 USD chiếm 31,6% thời kỳ 1997−1999. Việc đạt đợc thành tích trên là do trong kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty XNK rau quả III có phân xuất khẩu uỷ thác cho xí nghiệp sản xuất và dịch vụ xuất khẩu rau quả. Tuy nhiên nếu xét theo từng năm thì kim ngạch XNK tham gia của Công ty XNK rau quả III là không ổn định, nếu nh năm 1998 tăng 87,52% so với năm 1997 thì đến năm 1999 lại giảm 6,26% so với năm 1998. Tỷ trọng tham gia XNK của Công ty XNK rau quả IIIcàng giảm dần qua các năm năm 1997 (39,68%), 1998 (38,55%), 1999 (33,94%). Nguyên nhân là do cuối năm 1998 nhà nớc thay đổi cơ chế điều hành XNK mở rộng cho phép các doanh nghiệp trực tiếp XNK thì hai đơn vị mới là Công ty sản xuất dịch vụ xuất khẩu rau quả và Công ty thực phẩm xuất khẩu Tân Bình đã triển khai nhanh chónh tìm kiếm thị trờng XNK trực tiếp. Chính vì thế mà so với năm 1998 và so với kế hoạch bởi các đơn vị trên đã không còn uỷ thác xuất khẩu qua công ty rau quả III nữa.

Công ty vật t xuất nhập khẩu cũng đónh góp pơhần lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty trong giai đoạn này với kim ngạch xuất nhập khẩu tham gia đạt 23.015.241,6 USD đứng thứ 2 sau công ty xuất nhập khẩu rau quả III chiếm tỷ trọng 20,09%. Đây cũng là đơn vị có mức tăng trởng cao nhất và đều đặn trong 3 năm 1997, 1998, 1999 cụ thể năm 1998 tăng 185,7% so với năm 1997 và năm 1999 tăng 45,5% so với kế hoạch năm 1999 và tăng 38% so với thực hiện năm 1998 góp pơhần xứng đáng vào thực hiện kế hoạch của Tổng Công ty rau quả Việt nam.

Công ty xuất nhập khẩu rau quả I cũng góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất nhập khẩu chung của Tổng Công ty với kim ngạch xuất nhập khẩu là 15.523.577,8 USD đứng thứ 3 sau kim ngạch của Công ty xuất nhập khẩu rau quả III và Công ty vật t xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng 13,55%. Điều đáng nói là kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty XNK rau quả I ngày càng tăng qua

các năm. Cụ thể, năm 1998 tăng 87,88% so với năm 1997 và năm 1999tăng 14,8% so với năm 1998.

Văn phòng Tổng Công ty đóng góp cũng không nhỏ, đạt kim ngạch 13.090.056,5 USD chiếm tỷ trọng 11,43% đứng thứ 4 sau 3 đơn vị là Công ty XNK rau quả III, Công ty vt XNK, Công ty XNK rau quả I.

Công ty thực phẩm xuất khẩu Tân Bình cũng đóng góp một phần không nhỏ trong tổng kim ngạch XNK của tổng Công ty.

Sơ đồ 3: Tỷ lệ tham gia xuất khẩu của các đơn vị:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 69 -71 )