0

Thực trạng thị trờng xuất khẩu củatổng công ty rau quả Việt

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 58-69 )

II. Thực trạng thị trờng xuất khẩu và các biện pháp phát triển thị trờng

3. Thực trạng thị trờng xuất khẩu củatổng công ty rau quả Việt

Trong những năm qua tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động cả về kinh tế và chính trị điều này đã tác động trực tiếp tới tốc độ tăng trởng kinh tế nớc ta nói chung và hoạt động xuất khẩu của Tổng Công ty nói riêng.

Trong bối cảnh đó các Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu đã có nhiều biện pháp cố gắng tìm mọi biện pháp khắc phục, thể hiện quyết tâm cao để tăng

vào việc hoàn thiện kế hoạch chung của Tổng Công ty. Bằng sự năng động sáng tạo và sự đoàn kết chủ động trong kinh doanh lại đợc sự ủng hộ của BNN và PTNT, Tổng Công ty không những duy trì đợc hoạt động kinh doanh , mở rộng thị trờng ra trên 40 nớc trên toàn thế giới doanh thu xuất khẩu ngày ngày tăng qua các thời kỳ.

Bảng 10: Kim ngạch xuất khẩu qua các thời kỳ.

Đơn vị : USD

Thời kỳ Tổng KNXK KNXKBQ/năm Mức tăng %

1988−1990 46.038.358 15.346.119

1991−1996 53.358.458 8.893.076 15,9

1997−1999 63.705.593 21.235.197 19,4

2000 60 − 42%(2000/99)

(Nguồn: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)

Qua bảng ta có nhận xét: Mặc dù tổng kim ngạhc xuất khẩu tăng đều dặc qua các thời kỳ cụ thể, thời kỳ 1991−1996 tăng 15,9% so vớithời kỳ 1988−1990 và thời kỳ 1997−1999 tăng 19,1% so với thời kỳ 1991−1996 nhng kim ngạch xuất khẩu bình quân (KNXKBQ) qua các năm tăng không ổn định. Nếu nh thời kỳ 1988−1990 KNXKBQ là 15.346.119 USD/năm thì thời kỳ 1991−1996 KNXKBQ là 8.893.067 USD/năm sở dĩ thời kỳ này kim ngạch xuất khẩu giảm một cách dnág kể là do từ những năm 1991−1996 chuyển mạnh từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng đồng thời chịu sự biến động chính trị tại các nớc xã hội chủ nghĩa Liên xô và Đông âu, đã dẫn đến cuộc khủng hoảng thị trờng xuất khẩu, các thiết bị, Công nghệ chế biến rau quả còn cũ kỹ lạc hậu, giá thành cao khó cạnh tranh nên sản lợng xuất khẩu thời kỳ này giảm. Nhng do tích cực thay đổi cơ cáu mặt hàng mẫu mã bao bì, đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ trong nớc nên hiệu quả chung của thời kỳ này đã tăng 15,9% so với thời kỳ trớc.

Thời kỳ 1997−1999 KNXKBQ đạt mức cao nhất qua các thời kỳ trớc với mức tăng 21.235.197 USD/năm. Và năm 2000 năm có kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 40 triệu USD tăng 12% so với năm 1999 (đạt 28 trieẹu USD). Để đạt đợc kết quả này Tổng Công ty đã chủ động trong kinh doanh xuất nhập khẩu, duy trì hoạt động xuất khẩu đều đặn, không ngừng tìm kiếm mở rộng thị trờng và ký kết các hợp đồng mới, thay đổi cơ cấu nguồn hàng xuất khẩu nâng

cao chất lợng hàng rau quả xuất khẩu tăng khả năng cạnh trnah trên thị trờng quốc tế.

Kết quả hoạt động xuất khẩu qua các năm của thời kỳ 1997−2000 đợc thể hiện trong bảng dới đây:

Năm Tổng KNXNK KNXK So sánh KH 97 TH 96 KH 98 TH 97 KH 99 TH 98 KH 2000 TH 99 1997 36.046.157 19.722.745 103 119,4 - - - - - - 1998 42.997.191 22.924.201 - - 104,3 116,23 - - - - 1999 40.456.522 21.058.647 - - - - 100,3 91,86 - - 2000 65 40 - - - - - - - -

(Nguồn: Báo cáo thực hiện xuất khẩu năm 19971999)

Qua số liệu tại bảng ta có thể thấy: nhìn chung tình hình hoạt động xuất khẩu của Tổng Công ty là không ổn định trong các năm mặc dù kim ngạch xuất khẩu qua các năm đều vợt mức kế hoạch mà Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt ra cho tổng Công ty.

Năm 1998 kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị cao nhất (trong thời kỳ 97−99) là 22.924.201 USD tăng 16.23% so với thực hiện xuất khẩu của năm 1997 và cao hơn năm 1999 là 1.865.554 USD. Năm 2000 kim ngạch xuất khẩu tăng 42% so với năm 199 đạt 40.000.000 USD. Nguyên nhân đạt đợc những kết quả dáng mừng nói trên là do nên kinh tế nớc ta đang có những bớc phát triển đáng mừng, cơ chế chính sách đang dần đợc hoàn thiện. Nhà nớc luôn chú trọng đề ra những biện pháp khuyến khích xuất khẩu, đảm bảo cung ứng cho nền kinh tế quốc dân về thiết bị, vật t, nguyên liệu, công nghệ... nhằm thúc đậy nhanh quá trình CNH−HĐH đất nớc. Hiện nay nhà nớc đã quan tâm tới việc phát triển của ngành rau quả, bớc đầu đã có chính sách khuyến khích xuất khẩu. Đây là thời cơ thuận lợi để tổng Công ty đầu t đổi mới hệ thống cơ sở kỹ thuật, cơ cấu rau quả theo chiều sâu.

Bên cạnh đó, sự thay đổi cơ chế điều hành xuất nhập khẩu của nhà nớc và sự điều chỉnh tỷ giá của đồng Việt nam so với đồng USD cũng gây cho Tổng Công ty không ít những khó khăn trong kinh doanh xuất nhập khẩu trong nhngx năm vừa qua đặc biệt năm 1999. Theo bảng ta thấy kết quả xuất khẩu năm 1999 là 21.058.647 USD, bằng 91,86% so với thực hiện năm 1998 tức là giảm 8,14%

Nhìn chung tình hình xuất khẩu của Tổng Công ty rau quả Việt Nam trong những năm vừa qua là không ổn định. Điều này có thể thấy rõ ràng trong sơ đồ sau:

Sơ đồ 1: Diễn biến xuất khẩu các năm

(% so với thực hiện hàng năm)

Theo sơ đồ 1:

Diễn biến xuất khẩu trong những năm 1996−1999 có xu hớng giảm trong hai năm 1998−1999. Điều này là do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ khu vực năm 1997 thêm vào đó là tình hình cạnh tranh trên thế giới ngày Công nghệ phức tạp không những chỉ trong ngành nông sản mà còn trong ngành rau quả chế biến và rau quả tơi. Tình hình trong nớc lại diễn biến bất lợi đối với Tổng Công ty bởi vì hiện nay trên cả nớc không chỉ có một mình Tổng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực này mà còn rất nhiều các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khá nhau cùng tham gia vào kinh doanh trong lĩnh vực này. Cụ thể là năm 1999 hoạt động xuất khẩu giảm đáng kể, kim ngạch xuất khẩu chỉ bằng 91,86% so với thực hiện của năm 1998. Song trong bối cảnh chung của toàn thế giới và của khu vực thì những gì mà tổng Công ty đạt đợc thực sự là một cố gắng lớn mà tới năm 2000 thì Tổng Công ty đã làm đợc một điều đó là đa kim ngạch xuất khẩu lên con số 40 triệu USD tăng 42% so với thực hiện năm 199 đây thực sự là một bớc nhảy lớn lao của Tổng Công ty.

b. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Tổng Công ty rau quả Việt Nam

Bảng 11: Tỷ lệ nhóm hàng rau quả xuất khẩu.

Đơn vị: % 91,86% 116,2% 119,4% 115,9% 0 20 40 60 80 100 120 140 1996 1997 1998 1999

Nhóm hàng Thời kỳ Năm

88−90 91−96 97−99 1999 2000 2005 2010 A. Tổng KNXK 46.038.358 53.358.458 63.705.593 40.058.647 40 100 200

Tỷ trọng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Rau quả tơi 17,4% 9,2% 3,43 2,6 0 15 40

Kim ngạch XK - - - - 4 15 40 2 Rau quả hộp Tỷ trọng 25,6% 38,24% 33,86 28 32,5 40 40 Kim ngạch XK - - - - 14 40 80 3 Rau quả hộp Tỷ trọng 16,1% 15,9% 14,8 10,6 15 20 20 Kim ngạch XK - - - - 6 20 40 4 Loại khác 10,8% 32,9% 47,8 58,8 42,5 25 20 B .Tổng khối lợng xuất khẩu (tấn)

1 Rau quả tơi - - - - 13.000 50.000 130.000 2 Rau quả hộp - - - - 18.000 57.000 120.000

3 Rau quả hộp - - - - 10.000 33.000 68.000

4 Loại khác - - - - 16.000 20.000 32.000

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty rau quả Việt Nam)

Qua bảng ta có thể thấy việc phát triển của ngành rau quả cha đáp ứng đ- ợc yêu cầu xuất khẩu và cha tơng xngs với nhiệm vụ của một Tổng Công ty chuyên ngành trong nớc.

Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, mặt hàng rau quả chiếm tỷ lệ tơng đối cao đặc biệt trong thời kỳ 1988−1990 là 80,2% trong tỷ trọng xuất khẩu của Tổng Công ty nhng lại giảm rất mạnh trong thời kỳ sau cụ thể là : 1991−1996 chiếm 67,1% giảm so với thời kỳ trớc là 13,1% thời kỳ 1997−1998 chiếm 52,25% và dến năm 1999 giảm còn 41,2% giảm so với thời kỳ 1988−1990 là 39%. Nhng lại có xu hớng tăng trở lại 58,5% trong năm 2000 và 75% năm 2005 và đến năm 2010 chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty. Trong đó mặt hảng rau quả hộp chiếm tỷ trọng cao nhấttrong mặt hàng rau quả nhng cũng không ổn định, đặc biệt là trong năm 1999 tỷ trọng của rau quả hộp giảm xuống còn 28%so với 32,4% năm 2000 và 38.24% thời kỳ 1991−1996 và 33.86% thời kỳ 97−98. Mặt hàng rau quả sấy muối giảm nhẹ qua các thời kỳ. Năm 1999 chiếm

trọng mặt hàng xuất khẩu của Tổng Công ty. Nếu nh thời kỳ 1988−1990 chiếm tỷ trọng 21,1% thì đến năm 19999 tỷ lệ này là 0% tức là không còn khả năng xuất khẩu nữa. Nguyên nhân chính của việc giảm tỷ lệ xuất khẩu hàng rau quả trong thời gian qua đặc biệt là năm 1999 của Tôngr Công ty rau quả Việt nam là thị trờng là sự khong ổn định tại các thị trờng chính của mặt hàng này là: Nga, Nhật, Mỹ, trung quốc. Với những thị trờng ở xa lại có nhu cầu lớn thì Tổng Công ty lại không có khả năng đáp ứng do vấn đề công nghệ bảo quản lạc hậu cũ kỹ không đáp ứng đợc yêu cầu bảo quản trong thời gian vận chuyển lâu dài. Thứ đến là do công tác tạo nguồn hàng của Công ty trong những năm qua gặp không ít khó khăn. Với nguồn hàng nội bộ của Tổng Công ty thì gặp phải thát thu lớn do điều kiện thời tiết khí hậu không thuận lợi, đặc biệt là do hiện tợng Elnino làm cho nhiệt độ trung bình tăng cao làm cho năng suất, chất lợng của các loại cây ăn quả giảm sút lớn nh nhã, vải, cam, quýt, dừa do đó không đáp ứng đủ nguyên liệu để chế biến rau quả hộp xuất khẩu. Đối với nguồn hàng bên ngoài thì giá cả lị tăng cao làm giá thành sản phẩm bị đẩy lên cao khién cho công tác xuất khẩu gặp khó khăn do cạnh tranh kém. Ví dụ giá vải đóng hộp của Thái Lan nhập về thấp hơn vải hộp sản xuất trong nớc để xuất do đó không thể cạnh tranh nổi.

Để có thể làm rõ ràng hơn về mặt hàng xuất khẩu rau quả trong thời gian qua ta có thể xem xét trong vài năm trở lại đây. Trong thời kỳ này các nhóm hàng xuất khẩu chính của Tổng Công ty rau quả Việt nam là rau quả tơi, rau quả hộp, rau quả sấy muối, gia vị nông sản thực phẩm chế biến và các hàng hoá khác.

Bảng 12: Tỷ trọng hàng xuất khẩu thời kỳ 19972000.

Đơn vị USD. Mặt hàng 1997 1998 1999 2000 KN Tỷ trọng (%) KN Tỷ trọng (%) KN Tỷ trọng (%) KN Tỷ trọng (%) 1. Rau quả hộp 7.204.619 36,53 7.259.575,23 31,67 5.879789 28,0 7.272 32,5 2. Rau quả sấy muối 2.949.772 14,96 3.360.811,34 14,66 2.30.002 10,6 6 15,0 3. Rau quả tơi 679.600 3,45 782.467,77 3,41 545.798 2,6 4 10

4. Rau quả đông lạnh 30.216,35 0,15 16.986 0,08 - - - - 5. Nông sản ché biến 4.451.320 22,57 5.539.997,8 24,17 6.876.362 23,65 617 42,5 6. Gia vị 3.661.048 18,56 3.948.176 17,22 4.865.123 23,1 - - 7. Hàng hoá khác 746.128 3,78 2.016.123 8,79 661.538 3,14 - - Tổng 19.722.745 100 22.924.201 100 21.058.642 100 40.000.000 100 Từ bảng số liệu ta nhận thấy rằng:

+ Mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu của Tổng Công ty là rau quả hộp giá trị xuất khẩu luôn đứng dầu và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty qua các năm 1997, 1998, 1999, 2000 với giá trị xuất khẩu trong cả kỳ là 34.373.565 USD chiếm hơn 32% tổng giá trị xuất khẩu trong cả kỳ. Tuy nhiên mặt hàng xuất khẩu này không ổn định có xu hớng giảm dần từ năm 1997−1999 và tăng đột biến vào năm 2000 với kim ngạch xuất khẩu đạt 14 triệu USD chiếm 32,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm. Nguyên nhân giảm từ năm 1997−1999 là do mặt hàng này của Tổng Công ty bị ép giá rất mạnh trên thị trờng thế giứoi do khả năng cạnh tranh kém, giá thành cao so với sản phẩm cùng loại của thế giới và khu vực nhất là của Thái Lan. Ta có thể thấy năm 1997 mặt hàng này chiếm tỷ trọng 36,53% đến năm 1998 giảm xuống 31,67% và năm 199 chỉ còn 28%. Tuy nhiên năm 2000 do có sự đầu t đổi moí và công nghệ chế biến và đa dạng hoá chủng loại nên Tổng Công ty đã thu đợc thành quả cao trong mặt hàng này.

+ Mặt hàng rau quả sấy muối: là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 4 sau mặt hàng rau quả hộp, hàng nông sản và thực phẩm chế biến, gia vị nhng đứng thứ hai trong nhóm hàng rau quả sau rau quả hộp với kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 1997−1999 là 8.540.585 USD chiếm 13,36%, năm 2000 đạt 6 triệu USD chiếm 15%. Trong thời kỳ 1997−1999 mặc dù là mặt hàng truyền thống của Tổng Công ty nhng đang giảm dần: 1997 chiếm tỷ lệ 14,96%; 19998 là 14,66% và năm 1999 còn 10,6% nhng đến năm 2000 thì lại tăng trở lại và chiếm 15% giá trị kim ngạch xuất khẩu.

+ Mặt hàng rau quả tơi là mặt hàng truyền thống của Tổng Công ty nhng kim ngạch xuất khẩu không ổn định trong những năm gần đây. Mặt hàng rau

đứng thứ 3 trong những mặt hanfg rau quả sau rau quả hộp và rau quả sấy muối với kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 1997−1999 lad 2.007.865 USD chiếm tỷ trọng 3,15%. Năm 2000 đạt kim ngạch xuất khẩu 4 triệu USD chiếm tỷ trọng 10% đây là một bớc tăng đột biến của giai đoạn này. Hiện nay thị trờng xuất khẩu rau quả tơi là Nga không ổn định, công tác bảo quản sau thu hoạch còn kém tuy đã có đầu t cải tiến cơ sở vật chấtđể đảm bảo công tác xuất khẩu tơi đang đợc cải thiện nhng vẫn còn alcj hậu.

+ Rau quả động lạnh: là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch thấp nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty với kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 1997−1999 là 47.196,35USD chiếm tỷ trọng 0,07%. Điều này có thể giải thích là do khả năng cạnh tranh của mặt hàng này kém trên thị trờng quốc tế bởi công nghệ làm đông lạnh rau qủa của nớc ta còn rất lạc hậu so với công nghệ bảo quản của các nớc phát triển cho nên mặt hàng rau quả đông lạnh không còn khả năng xuất khẩu trong năm 1999. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho Tổng Công ty.

+ Mặt hàng gia vị bao gồm các loại: quế, hoa hồi, hạt tiêu, riềng bột, ớt bột với kim ngạch xuất khẩu 12.474.353 USD chiếm 19,58 % tổng kim ngạch xuất khẩu của cả thời kỳ 19997−1999. Ngợc lại với các mặt hàng trên, mặc dù sản lợng xuất khẩu có giảm, cụ thể sản lợng xuất khẩu năm 19997 là 1535525 tấn và sản lợng xuất khẩu năm 1999 là 14999.971 tấn nhng giá trị xuất khẩu vẫn tăng cụ thể năm 1997 là 3.361.048 USD, năm 1999 là 4.465.129,73 USD tăng 32,89%. Và năm 2000 thì tăng cả về sản lợng và kim ngạch xuất khẩu về giá trị. Điều đó chứng tỏ giá cả xuất khẩu hàng gia vị trên thị trờng quốc tế có xu hớng tăng lên. Đây là điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty tăng cờng xuất khẩu trong những năm sau.

+ Nông sản và thực phẩm chế biến là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu khá cao sau mặt hàng rau quả hộp của Tổng Công ty với kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 1997−1999 là 16.867.661.7 USD chiếm 26.48% tổng kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty. Riêng năm 2000 mặt hàng nông sản chế biến và gia vị đạt 17 triệu USD với khối lợng 16 nghìn tấn.

+ Hàng hoá khác: trong thời kỳ 1997−1999 đạt 3.423.789,8 USD chiếm 5,37% kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty.

Tuy hai mặt hàng trên không phải là lĩnh vực chuyên ngành của Tổng Công ty nhng để kim ngạch xuất khẩu nh vậy cũng thể hiện sự năng động trong kinh doanh của Tổng Công ty, sự chuyển dịch cơ cấu mặt hàng sao cho phù hợp với thị trờng thế giới.

Nói tóm lại, tổng kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 1997−1999 đạt

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 58 -69 )