0

III. Các nhân tố ảnh hởng đến phát triển thị trờng xuất khẩu

1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Quá trình phát triển:

1.2.1 Giai đoạn: 1988 - 1990:

Là thời kỳ hoạt động theo cơ chế bao cấp. sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nằm trong quỹ đạo của chơng trình hợp tác rau quả Việt Xô ( 1986 - 1990). Do vậy kinh ngạch XNK của Tổng công ty chiếm tỷ trọng lớn. Chẳng hạn nh xuất nhập khẩu rau quả tơi và chế biến sang thị trờng Liên Xô chiếm 97,7% kim ngạch XNK và ngợc lại 26,52% số vật t thời kỳ này đợc nhập từ Liên Xô để phục vụ chơng trình hợp tác Việt Xô. Về nông nghiệp thì diện tích

gieo trồng hàng năm bị giảm dần nên năng suất về sản xuất nông nghiệp không cao mỗi năm giá trị tổng sản lợng tăng 10% nhng chủ yếu do tăng: cam (16276 tấn), dứa (57.774 tấn), chè búp khô (1218 tấn). Còn khối lợng sản xuất công nghiệp đạt tới 84.790 tấn. bình quân mỗi năm sản xuất đợc 28260 tấn, năm cao nhất đạt 30100 tấn.

1.2.2 Giai đoạn 1990 - 1995

Đây là thời kỳ cả nớc bớc vào hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc. Mặc dù chơng trình hợp tác Việt Xô không còn nữa nhng Tổng công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất để tiếp tục phát triển. Nhng do ảnh hởng của tình hình chung nên tổng sản lợng của Tổng công ty giảm. Tuy vậy cũng phải thừa nhận rằng nhờ có sự thay đổi trong phơng hớng hoạt động làm cho Tổng công ty đã đa những vật t thiết bị cần thiết chứ không nhập khẩu nh trớc kia.

Về sản xuất nông nghiệp; Thực hiện chính sách khoán ruộng đất đến từng hộ gia đình nên diện tích gieo trồng đã đợc tăng dần, bình quân tăng 3,5% mỗi năm và giá trị tổng sản lợng cũng tăng tơng ứng. Nhờ đó các nhà máy cũng đợc cung cấp nguồn nguyên liệu đầy đủ.

Về sản xuất công nghiệp: Do các trang thiết bị của nhà máy lạc hậu nên chất lợng sản phẩm và mẫu mã cha phù hợp dẫn đến cha đủ sức cạnh tranh trên thị trờng thế giới. Nên khối lợng sản phẩm thời kỳ này chỉ đạt 61712 tấn, bình quân mỗi năm 12340 tấn.

1.2.3 Giai đoạn 1996 -nay :

Bắt đầu từ năm 1996 Tổng công ty hoạt động với mô hình mới theo quyết định 90 CP. Trong giai đoạn này Tổng công ty đã xác định phơng hớng hoạt động, từng bớc ổn định và phát triển.

Về nông nghiệp hầu hết các nông trờng đã đợc bàn giao về địa phơng quản lý, Tổng công ty chỉ còn lại 4 nông trờng. Việc giao khoán vờn cây, đất của nông trờng còn lại cho ngời lao động vẫn đợc duy trì và củng cố, diện tích gieo trồng và sản l- ợng thu hoạch hàng năm tăng 10 - 12%

Về công nghiệp; Vẫn còn gặp nhiều khó khăn, máy móc thiết bị trong tình trạng lạc hậu cha đợc đổi mới, nguyên liệu cho sản xuất thiếu do vùng tài liệu cha quy hoạch tập trung, giá nguyên liệu tăng giảm thất thờng, các yếu tố đầu vào khác đều tăng giá làm giá thành sản phẩm tăng. Ngoài ra giá các sản phẩm

tơng tự trên thị trờng quốc tế tiếp tục giảm làm cho khối lợng sản phẩm công ty đạt mức thấp ( năm 1996 là 9470 tấn, năm 1997 là 11321 tấn).

Về hoạt động xuất nhập khẩu, do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ của các nớc trong khu vực đã gây khó khăn cho hoạt động XNK, biến động tăng tỷ giá đồng USD trong nớc đã làm cho khả năng nhập khẩu bị hạn chế. Kim ngạch trả nợ Nga giảm dần ( năm 91-95 là 40,2%, năm 1997 là 17,4%). Tổng kim ngạch XNK thời kỳ này bình quân mỗi năm là 4,96 triệu USD tăng 24% bình quân 10 năm hoạt động của công ty.

Tổng công ty đã đẩy mạnh hoạt động liên doanh với đối tác nớc ngoài. Tổng công ty có 3 liên doanh mới và 2 dự án Liên hiệp quốc tài trợ, 2 hợp đồng hợp tác, lập 7 dự án kêu gọi vốn đầu t nớc ngoài.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 36 -38 )