0

II. Một số đặc điểm kinh tế kỹthuật ảnh hởng đến hoạt động xuất khẩu

5. Đặc điểm về tình hình tài chính của Công ty

Năm 1988 tổng số vốn là 49,043 tỷ VNĐ Năm 1991 tổng số vốn là 109,6 tỷ VNĐ Năm 1999 tổng số vốn là 163,6 tỷ VNĐ

Năm 1999, tình hình tài chính của công ty nh sau

Đơn vị tính: tỷ VNĐ Tài sản Nguồn vốn Vốn lu động Vốn cố định Tài sản cố định Vốn XDCB Vốn liên doanh 27,2 136,2 93,6 13,3 29,3 Ngân sách Vốn tự bổ sung Vốn vay 71,4 48,6 43,6 Tổng tài sản 163,6 Tổng nguồn vốn 163,6 Vốn kinh doanh: 163,6 Doanh thu: 532,2 Lợi nhuận: 2,72

Bảng 5: Tỷ số tài chính của Tổng công ty

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị

1 Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán hiện hành % 63

2 Tỷ số về vốn

3 Tỷ số về khả năng thanh toán

- Nợ phải trả trên tổng tài sản % 27

- Tỷ trọng vốn bổ sung % 30

- Tỷ trọng vốn lu động % 17

4 Tỷ số về khả năng sinh lời %

- Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm % 0.5

- Doanh lợi vốn tự có % 5.7

- Tỷ suất thu hồi vốn đầu t % 1.7

- Tổng tài sản tơng đối thấp (163,6 tỷ VNĐ, trung bình mỗi đơn vị thành viên chỉ có 5,5 tỷ) chủ yếu là tài sản cố định ( chiếm 83%), trong khi đó phần lớn tài sản cố định (máy móc thiết bị) đã lạc hậu rất khó phát huy tính chủ động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

- Khả năng thanh toán hiện hành của Tổng công ty là rất thấp (63%) trong khi tỷ số nợ trên tổng tài sản nhỏ (27%) thể hiện tình trạng vốn lu động là rất nhỏ. Đây là khó khăn rất lớn đối với Tổng công ty. Do hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính thời vụ, cần vốn lu động rất lớn để mua nguyên liệu tập trung trong thời gian ngắn ( vì mua của nông dân không đợc mua chịu).

- Tỷ trọng nguồn vốn của Tổng công ty cha hợp lý, không tập trung phát triển mạnh vào khâu tiêu thụ sản phẩm nên công ty cha tận dụng hết vốn có thể huy động đợc.

- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định và vòng quay toàn bộ vốn của Tổng công ty tơng đối cao, nhng chỉ tập trung vào một vài nhà máy và các đơn vị th- ơng mại. các công ty XNK đã chủ động mở rộng kinh doanh ra ngoài sản phẩm của Tổng công ty (năm 98 99 sản phẩm của Tổng công ty chỉ còn chiếm 52,2% kim ngạch XNK) đây là dấu hiệu đáng lo ngại cho sản phẩm Tổng công ty.

Hiện nay tỷ số về khả năng sinh lời thấp, trong khi tỷ số về hoạt động khá cao thể hiện tình trạng hoạt động kém hiệu quả. Trong thực tế năm 1999Tổng công ty có 7 doanh nghiệp thua lỗ (chiếm 28%), một số doanh nghiệp có doanh số cao nhng chỉ bù đắp cho chi phí, các doanh nghiệp có lãi cao chủ yếu là các liên doanh nhng phần hùn vốn của ta thờng nhỏ (30%). Do tình hình nh vậy nên việc đầu t phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách Nhà nớc, không chủ động đợc trong kinh doanh.

Nhập khẩu trực tiếp rau, hoa quả, giống rau quả, thực phẩm, máy móc, vận t, thiết bi phơng tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho các đơn vi trong và ngoài ngành.

* Các đơn vị thành viên của Tổng công ty: Thực hiện chức năng nghiên cứu, sản xuất chế biến các sản phẩm Nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu của thị trờng trong và ngoài nớc.

Các nhà máy sản xuất liên doanh: Chủ yếu chế biến các loại rau qảu. hoa quả tơi, nớc giải khát, đồ hộp, các loại bao bì đóng gói..liên doanh liên kết trong các lĩnh vực khoa học, trồng trọt chế biến và xuất khẩu.

Các nông trờng chủ yếu là trồng cây lơng thực thực phẩm phục vụ trực tiếp cho xuất khẩu và cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy gia công chế biến.

Viện nghiên cứu thực hiện chức năng nghiên cứu giống rau quả hoa màu, nghiên cứu các loại thuốc trừ sâu, xây dựng quy trình sản xuất rau sạch, nghiên cứu nâng cao chất lợng sản phẩm của công ty. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp và chế biến một cách có hiệu quả.

Các công ty thơng mại thực hiện các chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu:

Mô hình 90 đợc áp dụng cho nền kinh tế thị trờng góp phần nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giữa các cơ sở và các phòng ban trực thuộc Tổng công ty.

Mô hình này phát huy đợc tinh thần trách nhiệm và tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty.

Bảng 6: Số lợng các đơn vị thành viên qua các thời kỳ:

STT Đơn vị 88-90 91-95 96-97

1 Khối sản xuất nông nghiệp 31 4 3

2 Khối sản xuất công nghiệp 15 11 12

3 Khối kinh doanh thơng mại 9 9 8

4 Khối nghiên cứu 4 1 1

6 Khối liên doanh 2 5

7 Phòng ban Tổng công ty 12 5 12

Bảng 7: Giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn (1997 - 2000) của Tổng công ty Rau quả Việt Nam

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu

1997 22,9 15,1

1998 21 19,4

1999 20,100 19

2000 22,4 20,610

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 48 -51 )