0

Kết quả hoạt động kinh doanh của Côngty trong những năm gần đây.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TST (Trang 35-38 )

I. Tổng quan về công ty.

3. Phân tích khái quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Côngty trong những năm gần đây.

đây.

Biểu 1 : Phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty Dịch vụ Du lịch và Thơng mại TST qua hai năm 1999 - 2000.

Đơn vị : triệu đồng Các chỉ tiêu Thực hiện năm 1999 Thực hiện năm 2000 So sánh Chênh lệch Tỷ trọng (%) 1. Tổng doanh thu 79.506,361 91.183,754 11.677,393 114,68 2. Tổng số thuế nộp 15.299,958 18.159,35 2.859,392 118,69 Thuế xuất nhập khẩu 12.491,5 14.183,7 1.692,2 113,55 3. Doanh thu thuần 64.206,403 73.024,404 8.818,001 113,76 4. Giá vốn hàng bán 63.068,503 71.751,404 8.682,901 113,76 5. Lợi tức gộp 1.137,9 1.273 135,1 111,87 6. Tổng chi phí 1.102,5 1.234,3 131,8 112,00 - Chi phí bán hàng 498,83 593,72 99,98 119,00 - Chi phí quản lý DN 603,67 640,58 36,91 106,11 7. Tỷ suất phí 1,38 1,35 -0,03 8. Lợi tức ròng 35,4 38,7 3,3 109,32 9. Tỷ suất lợi nhuận 1,43 1,39 -0,04 97,2

* Phân tích :

Căn cứ vào số liệu trong bảng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Dịch vụ Du lịch và Thơng mại (TST) ở trên, ta có thể rút ra một số kết luận nh sau :

- Nhìn một cách tổng quát thì tình hình kinh doanh của côngty là tốt. Tổng doanh thu thực hiện năm 2000 là tăng 114.68% so với năm 1999.

Kết quả của tổng doanh thu tăng kéo theo các chỉ tiêu tiếp theo cũng tăng theo :

- Tổng số thuế nộp tăng : 18.69%. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu tăng 13.55% so với tiền tăng là 1.692.200.000đồng. Riêng về thuế lợi tức, Công ty trực thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trờng quản lý vì vậy đợc u

tiên miễn thuế lợi tức mà chỉ phải nộp thêm một khoản đóng góp cho Trung tâm gọi là khoản nộp cấp trên.

- Doanh thu thuần tăng : 13.73% - Giá vốn tăng : 13.76%

- Tổng chi phí tăng : 12% - Lợi tức ròng tăng : 9.32%

Đi sâu vào xem xét cốt lõi của vấn đề, ta nhận thấy :

Về tỷ suất phí giảm 0.03% chứng tỏ tình hình quản lý chi phí của Công ty rất tốt. Bên cạnh đó tốc độ tăng của tổng chi phí (12%) thấp hơn tốc độ tăng của tổng doanh thu (14.68%) càng chứng minh điều đó. Tổng chi phí tăng là do hai yếu tố :

- Chi phí bán hàng tăng 19% ứng với số tiền tăng là : 94.890.000đồng - Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6.11% ứng với số tiền tăng là 36.910.000đồng.

Tổng chi phí tăng không phải là xấu bởi nó ứng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh, mà trên thực tế trong năm 2000 Công ty TST đã nâng tổng doanh thu lên 91.183.754.000.000đồng.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt đợc, công ty cần phải chú ý đến một số vấn đề : trớc hết là nói đến chỉ số tỷ suất lợi nhuận, sở dĩ phải nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận của công ty là do năm 2000 so với năm 1999 lợi nhuận thu đợc từ một đồng vốn bỏ ra ở năm 2000 này giảm 30.000 đồng tức là chỉ số này giảm 2.8%. Đó là do năm 2000 giá vốn hàng bán là tăng 13,76%. Vấn đề là tốc độ tăng của tổng doanh thu lại không cao hơn tốc độ tăng của giá vốn hàng bán là mấy. Điều này chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn của Công ty cha cao. Để khắc phục tình trạng này, Doanh nghiệp cần phải có các biện pháp nhằm giảm bớt chi phí, tăng mức lu chuyển hàng hoá, mức lu chuyển vốn, tìm cách giảm bớt vốn hàng bán bằng cách tìm kiếm và phát hiện những nguồn hàng đảm bảo

Mặt khác kết quả cuối cùng, lợi tức ròng của Công ty năm 2000 là 38.700.000 đồng tăng về số tuyệt đối là 3.300.000 đồng, về số tơng đối là 9,32%. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, tốc độ tăng của lợi tức ròng thấp hơn hẳn so với tốc độ tăng của các chỉ tiêu khác. Mục tiêu cuối cùng của tất cả các doanh nghiệp đã, đang và sẽ kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng đều có thể nói chính xác, ngắn gọn là lợi nhuận. Nếu nh các mặt chi tiêu khác nh : Tổng doanh thu, tổng giá vốn, tổng chi phí đều tăng mà chỉ tiêu lợi nhuận không tăng hoặc tăng ít không đủ đảm bảo cho sự mở rộng và phát triển của doanh nghiệp, thì sớm hay muộn doanh nghiệp cũng đi đến sụp đổ. Đây cũng là một vấn đề mà Công ty Dịch vụ Du lịch & Thơng mại (TST) đang phải đối mặt, nếu tình trạng này còn tồn tại trong thời gian tiếp theo thì hậu quả sẽ là : doanh nghiệp không mở rộng đợc quy mô kinh doanh, hoạt động đình trệ... nhất là Công ty lại đang hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trờng có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp.

Nói tóm lại, kết quả kinh doanh các mặt tuy có một số chỉ tiêu hiệu quả đạt cha cao, song Công ty TST đã có những cố gắng nhất định nhằm đa hiệu quả hoạt động kinh doanh ngày một lên cao. Trong thời gian sắp tới, Công ty cần tiếp tục phát huy những mặt đã đạt đợc, nhanh chóng khắc phục những mặt còn yếu kém, những khó khăn chủ quan và khách quan, để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty mình.

3.2. Hoạt động nhập khẩu những mặt hàng chủ yếu kinh doanh của Công ty :

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TST (Trang 35 -38 )