0

Hoạt động nhập khẩu những mặt hàng chủ yếu kinh doanh của Công ty :

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TST (Trang 38-39 )

I. Tổng quan về công ty.

3. Phân tích khái quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.2. Hoạt động nhập khẩu những mặt hàng chủ yếu kinh doanh của Công ty :

Biểu 2 : Phản ánh tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu

Đơn vị : 1000USD.

Hàng hoá NK 1998 1999 2000 Chênh lệchSo sánh 2000/1999% * Tổng giá trị NK 5350 5433 5470 37 100,68 1. Ô tô 715 527 341 -186 64.7 2. Linh kiện xe máy 2480 2326 2269 -57 97.55 3. Hoá chất 533 679 813 134 117.73 4. Nguyên liệu, vật t 984 1384 1642 258 118.64 5. Hàng tiêu dùng 638 517 405 -112 78.34

Năm 1998, tổng số kim ngạch nhập khẩu của Công ty là 5350 ngàn USD. Trong đó nhập khẩu ôtô là 715 ngàn USD, nhập linh kiện xe máy là 2480 ngàn USD, nhập hoá chất 533 ngàn USD, nhập khẩu nguyên vật liệu vật t là 984 ngàn USD, nhập khẩu hàng tiêu dùng là 638 ngàn USD.

Năm 1999 tổng số kim ngạch nhập khẩu của Công ty là 5433 ngàn USD. Trong đó nhập khẩu ôtô là 527 ngàn USD, nhập linh kiện xe máy là 2326 ngàn USD, nhập hoá chất 679 ngàn USD, nhập khẩu nguyên vật liệu vật t là 1384ngàn USD, nhập khẩu hàng tiêu dùng là 517 ngàn USD.

Năm 2000 tổng số kim ngạch nhập khẩu của Công ty là 5470 ngàn USD. Trong đó nhập khẩu ô tô là 341 ngàn USD giảm 35.3% so với năm 1999, nhập linh kiện xe máy là 2269ngàn USD, giảm 2.45% so với năm 1999, nhập hoá chất 813 ngàn USD tăng 17.73% so với năm 1999, nhập khẩu nguyên vật liệu vật t đạt 1642 ngàn USD tăng 18.64% so với năm 1999 cuối cùng là nhập khẩu hàng tiêu dùnglà 405 ngàn USD giảm 21.66% so với năm1999.

Nhận xét :

Qua phân tích ở trên, có thể nhận thấy rằng tình hình kim ngạch nhập khẩu tại Công ty có xu hớng biến động tăng giảm khác nhau theo từng năm. Sở

những thay đổi về chính sách kinh tế đặc biệt là chính sách XNK. Đồng thời hoàn thiện dần để sự mở cửa về kinh tế của nớc ta phát triển theo hớng có lợi nhất. Vì vậy, Công ty TST phải luôn luôn có sự điều chỉnh hoạt động XNK của mình cho đúng đắn hợp lý, từ đó làm cho không những tổng kim ngạch nhập khẩu tăng giảm khác nhau mà cả cơ cấu tỷ trọng các mặt hàng NK cũng tăng giảm khác nhau. Các mặt hàng phục vụ cho sản xuất nh mặt hàng hoá chất, vật t thiết bị cho công nghiệp, nông nghiệp có xu hớng tăng, còn các hàng hoá nh linh kiện xe máy, ô tô có xu hớng giảm. Nguyên nhân của tình hình trên còn là do sự thay đổi nhu cầu khác nhau của mỗi loại hàng hoá ở thị trờng trong nớc. Những năm gần đây, nhu cầu hàng tiêu dùng đã đợc sản xuất trong nớc đáp ứng tơng đối đầy đủ chỉ còn một lợng rất nhỏ cần bổ sung và thay thế. Bên cạnh đó lại có rất nhiều liên doanh sản xuất với nớc ngoài đợc thành lập, các doanh nghiệp khác cũng kinh doanh nhập khẩu đẩy mạnh kim ngạch nhập khẩu làm thị trờng tràn ngập hàng hoá gây ra một sự cạnh tranh khốc liệt, giá cả hàng hoá thì biến động lớn, mất ổn định và có xu hớng bị ép xuống. Ngợc lại nhu cầu về nguyên vật liệu vật t thiết bị cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đặc biệt là ngành xây dựng lại có xu hớng tăng lên cùng với sự phát triển của ngành kinh tế. Vì thế giá trị và cơ cấu những mặt hàng này trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Công ty tăng lên theo từng năm.

Nguyên nhân của xu hớng tăng hàng hoá về nguyên vật liệu, vật t thiết bị, của mặt hoá chất và xu hớng giảm của tình hình NK ô tô linh kiện xe máy và hàng tiêu dùng cũng là do Nhà nớc có chính sách khuyến khích nhập khẩu vật t, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, hạn chế nhập khẩu ô tô, xe máy và hàng tiêu dùng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TST (Trang 38 -39 )