0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Công ty có tài khoản TGNH tại các NH nh: NH Công thơng Đống Đa, Đông Anh,Gia Lâm, nên việc ghi chép chi tiết đối với từng NH là rất

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 45 -50 )

cần thiết, bởi nó giúp cho quá trình kiểm tra sổ sách đợc dễ dàng hơn. Công ty cũng đã tiến hành ghi chi tiết nhng theo em cần phải ghi chi tiết hơn nữa đối với từng NH và từng nghiệp vụ phát sinh.

- Do đơn vị cha có một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể cũng nh một kế hoạch thanh toán tiền công nợ thống nhất nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt có tại quỹ của đơn vị không ổn định, có lúc quá ít có lúc quá nhiều. Điều này dễ gây nên những khó khăn cho Công ty trong việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc gây ứ đọng quá nhiều tiền làm vòng quay của vốn bị chậm lại. Để khắc phục nhợc điểm này, theo em Công ty nên xây dựng một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể trong từng kỳ hạch toán căn cứ vào kế hoạch thu chi tiền mặt trong kỳ. Định mức này có thể đợc xê dịch trong kỳ hạch toán, nhng không đợc phép tăng quá cao hoặc quá thấp gây tình trạng bất ổn trong quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Bên cạnh đó Công ty cũng cần lập kế hoạch thu hồi và thanh toán công nợ sao cho số tiền sẽ phải trả nợ cũng nh số tiền nợ sẽ thu hồi cân đối nhau, đảm bảo đợc nhu cầu thu , chi tiền mặt của Công ty.

- Cụng ty nờn chủ động hơn về nhõn sự của phũng kế toỏn cú thể tăng số lượng nhõn viờn của phũng kế toỏn hoặc cú một lượng nhõn viờn dự phũng nhất định. Để mỗi nhõn viờn cú thể tập trung vào nhiệm vụ chớnh của mỡnh hơn là một lỳc phải làm hai đến ba cụng việc.

KẾT LUẬN

Qua thời gian thực tập, kết hợp với nghiờn cứu lý luận và thực tiễn em nhận thấy cụng tỏc kế toỏn vốn bằng tiền vừa mang tớnh ký luận vừa mang tinh thực tế cao.

Để kế toỏn phỏt huy được vai trũ của mỡnh trong quản lý kinh tế thụng qua việc phản ỏnh với giỏm đốc một cỏch chặt chẽ, toàn vẹn tài sản vốn của cụng ty ở mọi khõu của quỏ trỡnh tỏi sản xuất nhằm cung cấp cỏc thụng tin chớnh xỏc và hợp lý phục vụ cho việc lónh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đú việc hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn của cụng ty là một tất yếu nhất là trong quỏ trỡnh chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường cú sự quản lý của nhà nước. Vốn bằng tiền đó trở thành mối quan tõm hàng đầu với moi doanh nghiệp cũng như cỏc nhà quản lý thỡ việc hạch toỏn vốn bằng tiền đũi hỏi cũng phải được kiện toàn.

Qua thời gian thực tập tại Cụng ty CPDVVT Đụng Đụ em thấy đõy là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cú quy mụ lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bỡnh quõn người lao động ngày càng cao và ổn định. Doanh nghiệp đó nhanh chúng ỏp dụng khoa học kỹ thuật tiờn tiến vào cụng nghệ thiết bị sản xuất, đứng đầu là giỏm đốc cụng ty ngày đờm tận tụy với cụng việc luụn phỏt huy sỏng kiến, cải tiến kỹ thuật cụng nghệ, thiết bị tiờn tiến để ngày càng hoàn thiện cụng nghệ sản xuất sản phẩm, hạ giỏ thành sản phẩm đỏp ứng nhu cầu ngày càng cao và hợp với tỳi tiền người tiờu dựng.

Cụng tỏc kế toỏn vốn bằng tiền của cụng ty cũng đang được hoàn thiện dần dần và được lónh đạo cụng ty rất quan tõm.

Trờn đõy là toàn bộ phần nhận thức tổng quan về quỏ trỡnh hoạt động kinh doanh của Cụng ty CPDVVT Đụng Đụ. Do hạn chế về hiểu biết lý luận và thực tiễn hơn nữa thời gian thực tập tại cụng ty là cú hạn nờn trong quỏ trỡnh nghiờn cứu và trỡnh bày bài viết này em khụng trỏnh khỏi những sai sút và hạn chế. Rất mong nhận được sự đúng gúp ý kiến và giỳp đỡ, của giỏo viờn hướng dẫn thực tập, cỏc thầy cụ trong trường cựng với sự gúp ý của phũng tài chớnh- kế toỏn của cụng ty để bỏo cỏo của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chõn thành cảm ơn TS Lờ Kim Ngọc và cỏc thầy cụ trong khoa Kế toỏn- Trường Đại học Kinh tế quốc dõn và cỏc anh chị trong phũng kế toỏn cụng ty cổ phần dịch vụ viễn thụng Đụng Đụ đó giỳp đỡ em hoàn thành bài viết này

Hà Nội, ngày 07 thỏng 02 năm 2010

Sinh viờn Trần Thị Huệ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hệ thống chuẩn mực kế toỏn Việt Nam - Nhà xuất bản tài chớnh 2. Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chớnh. 3. Hệ thống kế toỏn doanh nghiệp - Nhà xuất bản tài chớnh

4. Giỏo trỡnh kế toỏn tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp - Trường đại học kinh tế quốc dõn Hà Nội.

5. Lý thuyết và thực hành kế toỏn tài chớnh trong doanh nghiệp - Nhà xuất bản tài chớnh

6. Chứng từ và sổ sỏch kế toỏn, bỏo cỏo tài chớnh, sơ đồ kế toỏn - Nhà xuất bản tài chớnh

7. Giỏo trỡnh nguyờn lý kế toỏn ThS Trần Văn Thuận- Ths Phạm Thành Long- Trường ĐH KTQD-Năm 2006- Nhà xuất bản tài chớnh

8. Chế độ kế toỏn Việt Nam- Nhà xuất bản lao động- xó hội năm 2006 9. Cỏc website

www.webketoan.com.vn

www.danketoan.com.vn

www.tapchiketoan.com.vn

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTCPDVVT : Cụng ty cổ phần viờn thụng CPDVVT : Cụng ty cổ phần viờn thụng TK : Tài khoản CTGS : Chứng từ ghi sổ QĐ : Quyết định BTC : Bộ tài chớnh GTGT : Giỏ trị gia tăng BCTC : Bỏo cỏo tài chớnh

MỤC LỤC

Trang Cộng ... 35

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 45 -50 )

×