0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Kế toỏn cỏc khoản thu, chi ngoại tệ

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 37 -40 )

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Chứng

2.4 Kế toỏn cỏc khoản thu, chi ngoại tệ

Đối với ngoại tệ, ngoài quy đổi ra đồng Việt Nam, kế toỏn cũn phải theo dừi nguyờn tệ trờn TK 007 “Nguyờn tệ cỏc loại”

- Doanh nghiệp cú nhiều nghiệp cụ phỏt sinh bằng ngoại tệ nờn sử dụng tỷ giỏ hạch toỏn để ghi sổ cỏc tài khoản tiền, phải thu, phải trả. Số chờnh lệch giữa tỷ giỏ hạch toỏn và tỷ giỏ mua củ Ngõn hàng tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh được hạch toỏn vào TK 413

Kết cấu TK 007:

Bờn Nợ : Ngoại tệ tăng trong kỳ Bờn Cú : Ngoại tệ giảm trong kỳ Dư Nợ : Ngoại tệ hiện cú

Kết cấu TK 413: Chờnh lệch tỷ giỏ

Bờn Nợ: + Chờnh lệch tỷ giỏ phỏt sinh giảm của vốn bằng tiền mặt, vật tư, hàng húa, nợ phải thu cú gốc ngoại tệ.

+ Chờnh lệch tỷ giỏ phỏt sinh tăng cỏc khaonr nợ phải trả cú gốc ngoại tệ

+ Xử lý chờnh lệch tỷ giỏ

Tài khoản này cuối kỳ cú thể Dư cú hoặc Dư Nợ Dư Nợ: Chờnh lệch tỷ giỏ cần phải được xử lý Dư cú: Chờnh lệch tỷ giỏ cũn lại

Số chờnh lệch tỷ giỏ trờn TK 423- Chờnh lệch tỷ giỏ, chỉ được xử lý (ghi tăng hoặc giảm vốn kinh doanh, hạch toỏn vào lói hoặc lỗ) khi cú quyết định của cơ quan cú thẩm quyền.

Trỡnh tự hạch toỏn:

Khi mua ngoại tệ thanh toỏn bằng đồng Việt Nam: Nợ TK 111(111.2): Ghi theo tỷ giỏ hạch toỏn

Cú TK 111(111.1), 331, 311: ghi theo tỷ giỏ thực tế Nợ (Cú) TK 413: Chờnh lệch tỷ giỏ (nếu cú)

Đồng thời ghi: Nợ TK 007: Lượng nguyờn tệ thu vào - Bỏn hàng thu ngay tiền bằng ngoại tệ:

Nợ TK 111(112.2) :ghi theo tỷ giỏ hạch toỏn Cú TK 511: Ghi theo tỷ giỏ thực tế Nợ (Cú) TK 413 : Chờnh lệch (nếu cú)

Đồng thời ghi: Nợ TK 007 : Lượng nguyờn tệ thu vào - Thu cỏc khoản nợ của khỏch hàng bằng ngoại tệ:

Nợ TK 111(111.2) Cú TK 131

Đồng thời ghi: Nợ TK 007 : Lượng nguyờn tệ thu vào - Bỏn ngoại tệ thu tiền Việt Nam:

Nợ TK 111(1111): Giỏ bỏn thực tế Cú TK 111(1112): Tỷ giỏ hạch toỏn

Nợ TK 811: Nếu giỏ bỏn thực tế nhỏ hơn giỏ hạch toỏn Cú TK 711: Nếu giỏ bỏn thực tế lớn hơn giỏ hạch toỏn Đồng thời ghi : Cú TK 007- lượng nguyờn tệ chi ra

- Mua vật tư hàng húa, TSCĐ, dịch vụ thanh toỏn bằng ngoại tệ: Nợ TK 211, 214, 151, 152, 153, 627, 641: Tỷ giỏ thực tế

Cú TK 111(1112) : Tỷ giỏ hạch toỏn Nợ (Cú) TK 413: Chờnh lệch (nếu cú) Đồng thời ghi: Cú TK 007- lượng nguyờn tệ chi ra

- Trả nợ nhà cung cấp bằng ngoại tệ: Nợ TK 331

Cú TK 111(111.2)

Đồng thời Cú TK 007- Lượng nguyờn tệ chi ra

- Điều chỉnh tỷ giỏ hạch toỏn theo tỷ giỏ thực tế lỳc cuối kỳ.

Khi chuẩn bị thực hiện điều chỉnh tỷ giỏ ngoại tệ, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kờ ngoại tệ tại quỹ, gửi Ngõn hàng… đồng thời dựa vào mức chờnh lệch tỷ giỏ ngoại tệ thực tế và hạch toỏn để xỏc định mức điều chỉnh.

Nếu tỷ giỏ thực tế cuối kỳ tăng lờn so với tỷ giỏ hạch toỏn thỡ phần chờnh lệch do tỷ giỏ kế toỏn ghi:

Nợ TK 11 (1112)

Cú TK 413

Nếu tỷ giỏ thực tế cuối kỳ giảm so với tỷ giỏ hạch toỏn thỡ mức chờnh lệch do tỷ giỏ giảm được ghi ngược lại

Nợ TK 413

Phần 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CễNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỄN THễNG ĐễNG Đễ

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 37 -40 )

×