0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Một số giải phỏp gúp phần hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn vốn bằng tiền tại cụng ty cổ phần dịch vụ viễn thụng Đụng Đụ

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 44 -45 )

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Chứng

3.3 Một số giải phỏp gúp phần hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn vốn bằng tiền tại cụng ty cổ phần dịch vụ viễn thụng Đụng Đụ

bằng tiền tại cụng ty cổ phần dịch vụ viễn thụng Đụng Đụ

Hiện nay cụng ty khụng ngừng đẩy mạnh cỏc mối quan hệ khụng chỉ với cỏc tổ chức trong nước mà cả với cỏc tổ chức quốc tế. Do đú yờu cầu thanh toỏn bằng ngoại tệ rất quan trọng.

Trong khi đú cụng ty chỉ cú tài khoản 112.2 “ Tiền gửi Ngõn hàng bằng ngoại tệ” dựng để phản ỏnh tỡnh hỡnh tăng giảm ngoại tệ của đơn vị tại Ngõn hàng mà khụng đăng ký sử dụng TK 111.1 “Tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ”. Điều này gõy nờn khụng ớt những khú khăn. Giả sử khi khỏch hàng đến thanh toỏn bằng tiền bằng ngoại tệ thỡ đơn vị lại khụng thể nhập quỹ mà phải cử một người đi đổi lấy đồng Việt Nam hoặc đem gửi vào tài

khoản tiền gửi bằng ngoại tệ tại Ngõn hàng.Đõy là sự lóng phớ thời gian và nhõn cụng một cỏch vụ lý.Vỡ vậy theo em doanh nghiệp nờn đăng ký sử dụng thờm tài khoản 111.2 “ Tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ” để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

- Cụng ty nờn tiến hành bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ nhằm giỳp cho những nhà quản lý cú được cỏc quyết định một cỏch nhanh chúng và chớnh xỏc.

- Do đơn vị chưa cú một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể như một kế hoạch thanh toỏn tiền cụng nợ thống nhất nờn dẫn đến tỡnh trạng số tiền mặt tại quỹ đơn vị khụng ổn định, cú lỳc ớt cú lỳc quỏ nhiều. Điều này gõy nờn những khú khăn cho cụng ty trong việc chi tiờu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc gõy ứ đọng quỏ nhiều tiền làm vũng quay của vốn chậm lại. Để khắc phục nhược điểm này theo em cụng ty nờn xõy dựng một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể theo tưng kỳ hạch toỏn căn cứ vào kế hoạch thu chi tiền mặt trong kỳ. Định mức này cụng ty cú thể được xờ dịch trong kỳ hạch toỏn, nhưng khụng được phộp tăng quỏ cao hoặc quỏ thấp gõy tỡnh trạng bất ổn trong quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Bờn cạnh đú cụng ty cũng cần lập kế hoạch thu hồi và thanh toỏn cụng nợ sao cho số tiền sẽ phải trả nợ cũng như số tiền nợ thu hồi cõn đối nhau, đảm bảo được nhu cầu thu, chi tiền mặt của cụng ty

- Cỏc chứng từ gốc khi được chuyển về văn phũng cần phải được phõn loại, sắp xếp riờng theo từng nội dung để thuận tiện cho cụng tỏc theo dừi, đối chiếu số liệu để vào cỏc hồ sơ, thẻ, bảng liờn quan. Chẳng hạn cú thể sắp xếp theo cỏch sau: cỏc húa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi…mỗi loại được lưu vào một tập khỏc nhau. Trong mỗi tập đú lại chia ra làm cỏc tập nhỏ được phõn loại theo từng thỏng

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 44 -45 )

×