0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

28/10 Thanh toỏn tiền điện nước 641,642,

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 28 -30 )

3 1.100.0002.300.000 340.000 Cộng số dư cuối kỳ 434.009.410 Kèm theo 14 chứng từ gốc Ngày 02 thỏng 11 năm 2009 Người ghi sổ ( Ký, họ tờn) Kế toỏn trưởng ( Ký, họ tờn) Giỏm đốc ( Ký, họ tờn, đúng dấu)

2.3 Kế toỏn tiền gửi ngõn hàng

Trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh, cỏc khoản thanh toỏn giữa doanh nghiệp với cỏc cơ quan, tổ chức kinh tế khỏc được thực hiện chủ yếu qua Ngõn

hàng, đảm bảo cho việc thanh toỏn vừa an toàn, vừa thuận tiện, vừa chấp hành nghiờm chỉnh kỷ luật thanh toỏn.

Theo chế độ quản lý tiền mặt và chế độ thanh toỏn khụng dựng tiền mặt, toàn bộ số tiền của doanh nghiệp trừ số được giữ tại quỹ tiền mặt (theo thỏa thuận của Doanh nghiệp với Ngõn hàng) đều phải gửi vào tài khoản tại Ngõn hàng. Cỏc khoản tiền của doanh nghiệp tại Ngõn hàng bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khớ quý, đỏ quý, trờn cỏc tài khoản tiền gửi chớnh, tiền gửi chuyờn dựng cho cỏc hỡnh thức thanh toỏn khụng dựng tiền mặt như tiền lưu ký, sộc bảo chi, sộc định mức, sộc chuyển tiền, thư tớn dụng. Để chấp hành tốt kỷ luật thanh toỏn đũi hỏi doanh nghiệp phải theo dừi chặt chẽ tỡnh hỡnh biến động và số dư của từng loại tiền gửi.

2.3.1Chứng từ dựng để hạch toỏn tiền gửi Ngõn hàng

- Cỏc giấy bỏo Cú, bỏo Nợ, bản sao kờ của Ngõn hàng

- Cỏc chứng từ khỏc: Sộc chuyển khoản, sộc định mức, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu.

Tại cụng ty hàng ngày kế toỏn tập hợp giấy đề nghị tạm ứng, ủy nhiệm chi, giấy bỏo nợ, bỏo cú, chứng từ ghi sổ, bảng kờ chứng từ sổ cỏi, cỏc chứng từ gốc.

2.3.2 Tài khoản sử dụng và nguyờn tắc hạch toỏna. Tài khoản sử dụng a. Tài khoản sử dụng

Hạch toỏn tiền gửi ngõn hàng (TGNH) được thực hiện trờn tài khoản 112-TGNH. Kết cấu và nộng dung của tài khoản này như sau:

Bờn nợ: Cỏc khoản tiền gửi vào Ngõn hàng. Bờn cú: Cỏc khoản tiền rỳt ra từ Ngõn hàng. Du nợ: số tiền hiện cũn gửi tại Ngõn hàng. Tài khoản 112 co 3 tài khoản cấp hai:

+ TK 112.1- Tiền Việt Nam: Phản ỏnh khoản tiền Việt Nam đang gửi tại ngõn hàng.

+TK 112. 2- Ngoại tệ: Phản ỏnh cỏc khoản ngoại tệ đang gửi tại ngõn hàng đó quy đổi ra đồng Việt Nam.

+TK 112.3- Vàng, bạc, kim khớ quý, đỏ quý: Phản ỏnh giỏ trị vàng bạc, kim khớ quý, đỏ quý đang gửi tại ngõn hàng.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 28 -30 )

×