0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toỏn vốn bằng tiền tại cụng ty cổ phần dịch vụ viễn thụng Đụng Đụ

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 43 -44 )

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Chứng

3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toỏn vốn bằng tiền tại cụng ty cổ phần dịch vụ viễn thụng Đụng Đụ

dịch vụ viễn thụng Đụng Đụ

Vốn bằng tiền : là toàn bộ tiền mặt của TSLĐ gồm: tiền mặt tại quỹ và tiền gửi tại cỏc ngõn hàng, cụng ty tài chớnh và tiền đang chuyển với tớnh lưu hoạt cao nhất vốn bằng tiền được dựng để đỏp ứng nhu cầu thanh toỏn của doanh nghiệp, thực hiện việc mua sắm và chi phớ.

Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lu động của doanh nghiệp đợc hình thành trong quá trình bán hàng và tron các quan hệ thanh toán.

Trong điều kiện hiện nay của nền kinh tế nớc ta chuyển sang cơ chế thi tr- ờng thì việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêngcó ý nghĩa rất quan trọng. Nó quyết định đến kết quả sản xuất và sự tồn tại của công ty.

Kế toán vốn bằng tiền là phần hành kế toán không thể thiếu đợc đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty. Nó là công cụ điều chỉnh, quản lý, và sử dụng vật tư tài sản. Nó đảm bảo quyền tự chủ tài chính của công ty, kế toấn vốn bằng tiền giúp công ty xác định mức vốn cần thiết quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh. Nó đảm bảo cho các nhu cầu chi trả thanh toán thờng xuyên, hàng ngày và đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra thờng xuyên, liên tục.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh công ty phải thờng xuyên sử dụng các loại vốn bằng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán giữa công ty với các đối t- ợng trong mối quan hệ mua bán vật t, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ, các khoản thuế phải nộp, tiền lơng, bảo hiểm xã hội, về thanh toán trong nội bộ công ty và các khoản chi phí khác bằng tiền.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền đến với các doanh nghiệp là loại vốn rất cần thiết không thể thiếu đợc, đặc biệt trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý và tự chủ về tài chính thì vốn bằng tiền càng có vị trí quan trọng. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và đạt hiệu quả kinh tế cao. Vốn bằng tiền là một loại vốn có tính lu động nhah chóng vào mọi khâu của quá trình sản xuất. Trong điều kiện hiện nay doanh nghiệp càng phải có kế hoạch hoá cao việc thu, chi tiền mặt, việc thanh toán qua ngân hàng, không những đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà còn tiết kiệm đợc vốn lu động, tăng thu nhập cho hoạt động tài chính, góp phần quay vòng nhanh của vốn lu động.

Để phản ánh và giám đốc chặt chẽ vốn bằng tiền, kế toán phải thực hiên các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động của từng loại vốn bằng tiền

- -Giám đốc chặt chẽ chấp hành các chế độ thu tiền mặt, tiền gửi, quản lý ngoại tệ, vàng bạc, đá quý.

Vỡ thế việc hoàn thiện kế toỏn vốn bằng tiền đối với cỏc doanh nghiệp núi chung và đối với cụng ty CPDVVTĐĐ hiện nay là rất cần thiết.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 43 -44 )

×