0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Những tồn tạ

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 42 -43 )

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Chứng

3.1.2 Những tồn tạ

Trong những năm qua, mặc dự ỏp dụng nhiều biện phỏp nhằm hoàn thiện và nõng cao hiệu quả cụng tỏc kế toỏn tuy nhiờn khụng phải cụng tỏc tổ chức hạch toỏn kế toỏn tại cụng ty khụng cú những hạn chế.

- Cụng ty cú tài khoản TGNH tại cỏc NH như: NH Cụng thương Đống Đa, Đụng Anh, Gia Lõm... nhưng việc ghi chộp chi tiết đối với từng NH vẫn chưa rừ ràng.

- Hiện nay việc hạch toỏn kế toỏn vốn bằng tiền mới chủ yếu hạch toỏn 2 loại tiền là tiền mặt và tiền gửi ngõn hàng mà cụng ty chưa cú hạch toỏn tiền đang chuyển một cỏch chi tiết như 2 lọai trờn.

- Do chưa cú một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể cũng như một kế hoạch thanh toỏn tiền cụng nợ thống nhất nờn dẫn đến tỡnh trạng số tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc gõy ứ đọng quỏ nhiều tiền làm vũng quay của vốn bị chậm

- Về phõn cụng lao động kế toỏn

Hiện nay do số lượng nhõn viờn kế toỏn cũn ớt nờn một nhõn viờn kế toỏn thường đảm nhiệm hai hoặc ba phần hành. Hơn nữa trong quỏ trỡnh cụng tỏc vỡ một lý do nào đú nhõn viờn phải nghỉ làm một thời gian, người thay thế sẽ phải tỡm hiểu từ đầu về phần hành đú. Điều đú cú thể làm cho ỏp lực cụng việc dồn lờn những người cũn lại. Việc luõn chuyển cụng việc sang vị trớ khỏc đụi khi gõy khú khăn cho cả người đến và người đi vỡ chưa chuẩn bị kĩ về việc bàn giao cụng việc nờn khụng thể khụng sai sút.

- Về việc luõn chuyển chứng từ : Việc luõn chuyển chừng từ của cụng ty được ỏp dụng theo đỳng quy định. Tuy nhiờn do cụng ty hoạt động trờn địa bàn cỏch xa nhau mà cụng tỏc kế toỏn lại tập trung ở một nơi nờn việc kiểm tra là rất khú khăn, thụng tin được cập nhật hàng ngày là chưa đủ, vỡ vậy việc luõn chuyển chứng từ cũn chậm trễ.

- Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ là một bỏo cỏo tài chớnh phản ỏnh cỏc khoản thu và chi tiền trong kỳ của doanh nghiệp theo từng hoạt động kinh doanh, hoạt

động đầu tư và hoạt động tài chớnh. Thụng qua nú chủ doanh nghiệp cú thể dự đoỏn được lượng tiền mang lại từ cỏc hoạt động trong tương lai. Nhà quản lý cú thể thấy trước được khả năng thanh toỏn trong kỳ hoạt động tới... Vỡ sự quan trọng đú mà hầu hết cỏc doanh nghiệp đều bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ. Nhưng cho đến nay Cụng ty vẫn chưa sử dụng vai trũ của bỏo cỏo này.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 42 -43 )

×