0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (64 trang)

ng 2.5: Qu l ng công ty trong giai đ on 2009 2011

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM_DC VÀ XD THỊNH VĂN ( CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPTP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ) (Trang 43 -50 )

N m Qu th ng

2009 253.000.000

2010 332.000.000

2011 277.000.000

T b ng có th th y, qu th ng c a công ty ph thu c l n vào tình hình kinh doanh. N m 2011, qu th ng ph i gi m xu ng 16.5% so v i n m 2010 t ng ng v i 55 tri u đ ng. Kho n gi m này b kh u tr vào ti n th ng d p l , T t d ng lch, ph n nào gi m đi thu nh p và đ ng l c c a ng i lao đ ng. Tuy v y, ph n nào thông c m v i ban lãnh đ o doanh nghi p, các cán b công nhân viên trong công ty đ u t ng đ i hài lòng v i m c th ng hi n t i c a mình và hi v ng trong n m t i, cá chính sách v l ng và th ng s đ c nâng cao h n.

2.3.1.3. Các ho t đ ng phúc l i

Hi n nay, công ty áp d ng theo đúng quy đ nh v phúc l i c a chính ph , theo b lu t lao đ ng Vi t Nam (có hi u l c t ngày 01/01/1995), bao g m hai lo i: Phúc l i b t bu c và phúc l i t nguy n.

- Phúc l i b t bu c:

+ Th i gian th vi c (1, 2 tháng) và th i gian h p đ ng lao đ ng đào t o ch a tham gia b o hi m

+ H t h p đ ng th vi c: Ng i lao đ ng ký h p đ ng lao đ ng tuy n d ng chính th c và đ c công ty đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t , theo quy đ nh c a Nhà n c.

- Phúc l i t nguy n:

+ Công ty c ng tr c p đ i v i ng i lao đ ng khi h g p m đau b nh t t b ng m c l ng t i thi u khi ng i lao đ ng ngh đúng theo quy đnh c a công ty.

+ Có quà, hoa trong ngày l 8/3, ngày qu c t thi u nhi 1/6, ngày l k t hôn, tang l ,…

+ Ng i lao đ ng có quy n th c m c, g i đ n khi u n i lên cán b qu n lý có th m quy n đ gi i quy t và x lý.

Ngoài ra đ ng i lao đ ng có tinh th n tho i mái, ngh ng i và c ng t ng c ng s thân thi n gi a nh ng ng i lao đ ng trong công ty thì hàng n m công ty có t ch c cho ng i lao đ ng đi th m quan, ngh mát ho c k t h p v a th m quan h c h i kinh nghi m v a ngh mát nh đi V ng Tàu, Phan Thi t, à L t,…

Bên c nh đó, phòng hành chánh nhân s c ng đã th c hi n t t công tác quan tâm đ n đ i s ng tinh th n cho nhân viên, t o cho ng i lao đ ng s tin t ng và yên tâm trong quá trình lao đ ng, v i các ho t đ ng chính nh là:

+ Th m nom, t ng quà cho nh ng lao đ ng b m đau, có hi u h theo quy đnh c a công ty.

+ T ch c cho ng i lao đ ng tham gia các khóa h c v v n hóa doanh nghi p, an toàn lao đ ng, phòng ch ng cháy n .

+T ch c và t o đi u ki n cho ng i lao đ ng tham gia các ho t đ ng t ch c và t o đi u ki n cho ng i lao đ ng tham gia các ho t đ ng, th thao, vui ch i gi i trí.

Công ty đã th hi n đ c s quan tâm c a mình đ i v i ng i lao đ ng và đ m b o đ i s ng v t ch t c ng nh tinh th n cho ng i lao đ ng. Nh có các ch ng trình phúc l i đa d ng nh v y mà ng i lao đ ng c m th y tho i mái, có đ ng l c c g ng làm vi c, an tâm v i công vi c đ hoàn thành t t các nhi m v đ c giao.

2.3.1.4. i u ki n c s v t ch t, môi tr ng làm vi c

Các phòng ban đ c trang b t ng đ i đ y đ các trang thi t b c n thi t nh máy vi tính, máy in, máy fax… Công tác đ m b o v sinh và an toàn lao đ ng, phòng ch ng cháy n đ u đ c quan tâm.

Nh ng không gian cho nhân viên th c hi n công vi c trong phòng ban còn h i ch t h p, đi u này gây m t s khó kh n nh t đ nh đ i v i nhân viên khi làm vi c,trong th i gian t i công ty nên có k ho ch xây d ng và m r ng di n tích phòng ban đ nhân viên làm vi c hi u qu h n.

2.3.2. T o đ ng l c thông qua công c hành chính - t ch c

2.3.2.1. C c u t ch c

Công ty TNHH Thnh V n xây d ng c c u t ch c theo mô hình ch c n ng, cho phép ng i qu n lý ra quy t đ nh và giám sát tr c ti p đ i v i c p d i. V i mô hình qu n lý này, có th đ m b o nguyên t c th ng nh t m nh l nh t c p trên

xu ng c p d i, các b ph n, phân h đ m b o đúng ch c n ng chuyên môn đã đ c phân công. Tuy nhiên, h n ch l n nh t c a mô hình này là thi u s ph i h p hành đ ng gi a các phòng ban ch c n ng, h n ch s phát tri n c ng nh t m nhìn bao quát c a đ i ng qu n lý. Bên c nh đó c ng t o cho ng i lao đ ng nh ng c m giác c ch , đè nén và áp l c m i khi th c hi n 1 công vi c quá s c ho c không đúng v i chuyên môn, t đó làm gi m đ ng l c làm vi c c a ng i lao đ ng. Tuy nhiên, trong th i gian g n đây, công ty đã chú tr ng h n t i công tác đào t o qu n lý, t o nhi u đi u ki n h n cho c p d i có quy n h n và trách nhi m t ng ng v i công vi c đã đ c giao.

2.3.2.2. Các ph ng pháp hành chính

- Công ty th c hi n các quy đnh v th i gian làm vi c và ngh ng i m t cách nghiêm túc thông qua h th ng ch m công đi n t . C th nh sau:

+ Quy đnh v th i gian làm vi c:

Công ty quy đnh tu n làm vi c 5,5 ngày và m i ngày làm vi c 8 gi , làm vi c theo gi hành chính, bu i sáng t 8 gi 00 đ n 11 gi 30, bu i chi u t 13 gi đ n 17 gi 30, riêng th 7 làm n a bu i sáng, 8 gi đ n 12h, áp d ng cho t t c nhân viên trong công ty.

Trong tr ng h p c n thi t làm thêm gi , có s phê duy t c a tr ng phòng, nhân viên làm thêm gi s đ c tr l ng t ng x ng theo quy đinh. Th i gian làm thêm không v t quá 4 gi /ngày, 12 gi / tu n và 200 gi /n m. Khi làm thêm gi thì giám đ c và ng i lao đ ng có th th a thu n trong các tr ng h p nh : x lý s c trong công ty, gi i quy t công vi c c p bách khác.

+ Quy đnh v th i gian ngh ng i

Ng i lao đ ng làm vi c t i công ty 1 n m tr lên thì có 12 ngày ngh phép trong m t n m

Ngoài ra còn có các ngày ngh h ng nguyên l ng nh : T t d ng lch: 1 ngày, t t âm l ch: 4 ngày (có th nhi u h n ho c ít h n tùy vào công vi c s n xu t kinh doanh), ngày Gi t Hùng V ng 10/3 âm lch: 1 ngày, ngày 30/4, ngày Qu c t lao đ ng 1/5, ngày Qu c Khánh 2/9.

B n thân k t hôn: 3 ngày, con k t hôn: 1 ngày, b m ch t, v ho c ch ng ch t, con ch t: 3 ngày.

M t s quy đ nh khác v th i gian làm vi c và th i gi ngh ng i: Vào th 2 đ u tu n, cán b công nhân viên ph i có m t t i công ty vào 7 gi 45 sáng đ h p tri n khai công vi c trong tu n (trong tháng); Trong gi làm vi c không đ c b v trí. N u c n ra kh i công ty c n có gi y ra c ng có ch ký c a giám đ c ho c ng i ph trách đ c y quy n; Riêng đ i nhân viên bán hàng, do nhu c u công vi c, s đ c ra ngoài giao d ch v i khách hàng nh ng ph i có báo cáo c th v i c p trên tr c ti p.Tr ng h p ngh phép, ngh vi c riêng đ u ph i làm đ n xin phép nêu rõ lý do và ch đ c ngh khi có s cho phép c a tr ng phòng ho c t tr ng ph trách.

Vi c quy đnh v ch đ làm vi c và th i gi ngh ng i c a công ty là theo đúng quy đnh pháp lu t v lao đ ng. Quy đnh công khai, rõ ràng quy n l i và trách nhi m trong vi c th c hi n ch đ làm vi c c ng nh th i gian ngh ng i cho ng i lao đ ng đã t o cho h tâm lý t giác trong quá trình làm vi c, ng i lao đ ng vi ph m n i quy, quy đnh c a công ty thì s b k lu t và x ph t. Các hình th c k lu t đ c áp d ng m t cách nghiêm túc, giúp cho m i ng i làm vi c m t cách nghiêm ch nh h n, qua đó t o đ c tr t t k lu t trong lao đ ng.

2.3.2.3. B trí và s p x p công vi c

Trong công ty TNHH Thnh V n, vi c phân tích công vi c c ng đã đ c th c hi n, các ch c danh đ u có các b n mô t công vi c, yêu c u c a công vi c v i ng i th c hi n và các tiêu chu n th c hi n công vi c.

Vi c tuy n ch n ng i lao đ ng đã đ c làm t ng đ i t t, vì v y mà đa s ng i lao đ ng đ c b trí đ m nh n công vi c phù h p v i trình đ , tay ngh c a h .

Trên c s n m đ c nhi m v chung c a công ty, Ban lãnh đ o phân công nh ng nhi m v c th . Sao cho chúng có liên quan và ph i h p v i nhau, t o thành b ph n h u c , c u thành nhi m v chung.

Ng i lao đ ng đ c phân công đúng chuyên môn nghi p v và đ c s p x p vào c c ph ng ban v i m c đ ph c t p c a công vi c t ng ng.

Vi c phân công công vi c trong công ty là phân công theo ch c n ng, có nh ng u đi m nh t o nên tính chuyên môn hóa, thu n l i cho vi c qu n lý c a ban lãnh đ o công ty. Tuy nhiên, c ng không tránh kh i nh ng h n ch nh gây s nhàm chán, ít có s kích thích sáng t o trong công vi c c a ng i lao đ ng, t đó khi n h gi m d n đ ng l c làm vi c. Bên c nh đó, vi c phân công lao đ ng vào t ng v trí trong công ty ch a h n đã đúng v i s thích và trình đ c a m t s lao đ ng, đây c ng là đi u ban lãnh đ o c n quan tâm đúng m c.

2.3.2.4. ánh giá kh n ng hoàn thành công vi c

Công ty luôn th c hi n sát sao công tác đánh giá kh n ng th c hi n và hoàn thành công vi c c a ng i lao đ ng. Thông qua các báo cáo, nh n xét, phê bình c a các t tr ng, tr ng phòng ban, ban lãnh đ o công ty đã có nh ng b c đi kp th i nh m n m b t tình hình và khuy n khích ng i lao đ ng.

B n đánh giá s th c hi n công vi c bao g m các n i dung:

+ Ng i lao đ ng có hoàn thành m c tiêu hay không (doanh thu, nhi m v đ c phân công,…)

+ Th i gian đi làm có đ y đ hay không (theo quy đ nh v th i gian làm vi c trên)

+ Có vi ph m các n i quy c a công ty hay không.

Qua b n phân tích k t qu th c hi n công vi c ban lãnh đ o công ty có th tìm hi u nguyên nhân vì sao nhân viên làm t t công vi c, và vì sao h l i không th hoàn thành nhi m v , t đó xác đ nh đi m m nh, đi m y u và bi n pháp c n thi t đ nâng cao k t qu th c hi n c a ng i lao đ ng. Tuy nhiên, vi c đánh giá k t qu th c hi n công vi c công ty còn ch a ph bi n, các tiêu chí đánh giá còn chung chung, gây khó kh n cho công tác đánh giá.

2.3.3.T o đ ng l c thông qua công c tâm lý, giáo d c

2.3.3.1. ào t o và phát tri n ngu n nhân l c

- Nhân viên là tài s n quan tr ng chính c a công ty, là n n t ng cho s thành công c a công ty. M c tiêu quan tr ng nh t liên quan đ n con ng i là cung c p

cho m i nhân viên c h i h c t p và phát tri n nghi p v chuyên môn. Ch có nh ng nhân viên nh n th c đ c vai trò c a mình và yêu ngh thì m i có th làm cho khách hàng hài lòng, và do đó v lâu dài, h s phát tri n cùng công ty. N m b t đ c đi u đó, ban lãnh đ o công ty trong nh ng n m g n đây đã quan tâm h n đ n v n nhân l c. Nh n th y vi c đào t o và phát tri n chính là s phát tri n c a t ch c thông qua s phát tri n ngh nghi p c a cá nhân trong t ch c. ào t o nh m t ng k t qu công vi c c a cá nhân thông qua vi c cung c p cho h nh ng ki n th c và k n ng m i.

- Nguyên nhân chính d n t i s quan tâm v đào t o ngu n nhân l c trong th i gian g n đây bao g m:

+ C c u đ i ng lao đ ng t ng đ i tr , vì v y nhu c u đ c nâng cao trình đ , k n ng và c h i th ng ti n thông qua đào t o là r t cao.

+ bù đ p nh ng kho ng tr ng ki n th c, nâng cao k n ng, tay ngh v i công nhân viên, giúp h n ng đ ng sáng t o h n trong công vi c.

- Lo i hình đào t o mà công ty áp d ng.

i v i nhân viên bán hàng, đ c tham gia h c các khóa h c giao ti p, nâng cao k n ng bán hàng,… ai đa s nhân viên nh n th c đ c t m quan tr ng c a các khóa h c và tham gia nhi t tình. Vì v y, sau khóa h c, nhân viên đã nâng cao đ c k n ng giao ti p c ng nh kh n ng thuy t ph c khách hàng, giúp cho công vi c buôn bán thu n l i h n tr c r t nhi u.

i v i nhân viên v n phòng khác, hi n t i công ty ch a có nhi u hình th c đào t o k n ng, nghi p v cho nh ng ng i m i làm vi c t i v n phòng. a ph n ch là s t h c h i, truy n đ t kinh nghi m c a nh ng ng i đi tr c. Tuy nhiên, hàng n m, công ty v n t ch c cho các tr ng phòng ban các khóa h c v qu n lý tài chính và qu n tr nhân s v i s gi ng d y c a các gi ng viên c a các tr ng đ i h c uy tín. i u này ph n nào làm ng i lao đ ng c ng c thêm ki n th c, nâng cao trình đ , nghi p v , qua đó gián ti p t o hi u qu cao h n trong lao đ ng.

2.3.3.2. Phong cách lãnh đ o

Ban giám đ c trong công ty th c hi n lãnh đ o theo hình th c dân ch . Trong các cu c h p đ u tu n, đ u tháng, ban giám đ c đ u c g ng quan tâm t i tình hình hi n t i c a t ng nhóm, t ng phòng ban; ti p thu nh ng nh n xét, góp ý đ

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM_DC VÀ XD THỊNH VĂN ( CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPTP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ) (Trang 43 -50 )

×