0

tai lieu on thi cao hoc mon tieng anh

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Cao đẳng - Đại học

... bằng những con số chính xác ( cân đong đo đếm). Còn trong lĩnh vực xã hội, ngoài những con số chính xác lượng được hiểu rất trừu tượng. * Lượng còn là những con số quyết định bên trong của SVHT. ... xã hội có tính lịch sử. 4. Đấu tranh giai cấp: Đấu tranh giai cấp là 1 trong những động lực thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển. - Đỉnh cao của Đấu tranh giai cấp dẫn đến Cách mạng xã ... cao lắm chỉ hái lượm trong khi đó con người lại sản xuất.” * Con người không thỏa mãn với những cái sẵn có trong tự nhiên, con người phải cải biến tự nhiên trong quá trình sản xuất vật chất....
 • 17
 • 1,273
 • 35
Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc

Cao đẳng - Đại học

... Số con gái 0 1 2 3 4Số gia đình 16 48 62 30 4Với mức ý nghóa 5%, có thể cho rằng số con gái trong một gia đình 4 con có phân phối nhị thức hay không? Giải. Gọi X là số số con gái trong một ... thì bác bỏ giả thi t H0: μX = μY. • Kiểm định H0: μX = μY với giả thi t đối H1: μX < μY Ta đưa về việc kiểm định giả thi t: H0: μY = μX với giả thi t đối H1: ... trong hai trường hợp : a) Biết kỳ vọng của X là 130 cm. b) Chưa biết kỳ vọng của X. l) Khi canh tác bình thường thì phương sai của chiều cao X là 300cm2. Hãy nhận định về tình hình canh...
 • 45
 • 897
 • 8
Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx

Cao đẳng - Đại học

... (trong rất nhiều kiện). Tính xác suất để a) có 42 kiện được nhận. 22§5. PHÂN PHỐI POISSON 5.1. Định nghóa: Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Poisson, kí hiệu X ∼ P(a), trong ... trong 3 sản phẩm chọn ra có đúng 2 phế phẩm. b) Giả sử trong 3 sản phẩm chọn ra có đúng 2 phế phẩåm. Tính xác suất để 2 phế phẩm đó của xí nghiệp I. Bài 10: Có 10 sinh viên đi thi, trong ... thưởng. b) Giả sử công nhân X dự thi 50 lần. Số lần được thưởng tin chắc nhất là bao nhiêu? Bài 26: Trong ngày hội thi, mỗi chiến só sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai loại súng và với khẩu...
 • 32
 • 953
 • 6
Tài liệu ôn thi công chức  môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anh

Tài liệu khác

... couldn't sleep. 2. The government will influence the economic situation through its fiscal, monetary and budgetarypolicies. 3. Her new book concerns modern methods of teaching a foreign language. ... next year. Why don't you give it a try? Visit their website forfurther information now.1. What is the writer's main purpose in writing this text?A. to give her opinion of the holiday ... Some people complained that this was inconvenienced, but Iwas pleased to be out in the fresh air. For evening entertainment, there are shows and cinemas.Accommodation is in a variety of apartments...
 • 7
 • 23,656
 • 825
tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

Sinh học

... ]jianxm4Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn CôngVì A có cỡ là 3x4 A có các định thức con thuộc các cấp 1; 2 và 3.Ta có 1 định thức con cấp 2 của A là 2321= ... tài liệu tham khảo chính.2Tµi liÖu «n thi cao häc chuyªn ngµnh Sinh häc – Biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ngCh¬ng 2 Gi¶i tÝch hµm mét biÕn–19Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: ... ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công2.2. Ma trận hàng và ma trận cột.- Ma trận cỡ 1xn đợc gọi là ma trận hàng và có dạng: [ ]naaa11211 = [ ]ia11xn trong...
 • 41
 • 1,285
 • 12
Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Cao đẳng - Đại học

... (−1)nx2n(2n)!+ R2n+1, R2n+1= (−1)n+1cos θx.x2n+2(2n + 2)!hoặcR2n+1= o(x2n+1).3Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Môn: Giải tích cơ bảnGV: PGS.TS. Lê Hoàn HóaĐánh máy: NTVPhiên bản: 2.0 đã ... viết biểu thức vế trái dưới dạnggk(y)eky+ gn−1(y)e(k−1)y+ ··· + g0(y) = 0với mọi y, trong đó k là số tự nhiên.Làm tương tự như bài (5), ta có gk, . . . , g0đồng nhất triệt tiêu. ... Lagrangef(b) − f(a) = f(c)(b − a)Quy tắc Lôpitan: Cho x0∈ R hoặc x0= ±∞, f, g khả vi trong lân cận của x0. Giả sử g vàgkhác không và limx→x0f(x) = limx→x0g(x) = 0 hoặc limx→x0f(x)...
 • 9
 • 635
 • 2
Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Cao đẳng - Đại học

... N là dãy trong A × B. Do Alà tập compact, (xn)nlà dãy trong A nên có dãy con (xnk)kthỏa limk→∞xnk= x ∈ A. Do Blà tập compact, (ynk)klà dãy trong B nên có dãy con (ynki)ithỏa ... B compact trong Z ⇔ A và B là tập compact .Hướng dẫn: Giả sử A × B là tập compact. Cho (xn)nlà dãy trong A, (yn)nlà dãy trong B. Đặtzn= (xn, yn), n ∈ N, là dãy trong A × B là ... trong (Y, dY). Do f liên tục nênlimn→∞f(xn) = f(x). Vậy y = f(x) hay (x, y) = (x, f(x)) ∈ G. Vậy G là tập đóng trongX × Y .b) Giả sử G là tập đóng trong X × Y và limn→∞xn= x trong...
 • 9
 • 541
 • 10
Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản docx

Cao đẳng - Đại học

... < 1.Chuỗi Taylor:Cho hàm f khả vi vô hạn lần trong lân cận của x0. Chuỗi∞0f(n)(x0)n!(x − x0)nlà chuỗiTaylor của f trong lân cận của x0. Nếu chuỗi Taylor của f có bán ... chuỗi có dạng∞0an(x − x0)n, x0là tâm của chuỗi.10GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Phiên bản đã chỉnh sửaPGS TS. Lê Hoàn HóaNgày 10 tháng 11 năm 2004LÝ THUYẾT ... làn1un. Vớimỗi x ∈ I, có chuỗi số thực∞1un(x), khi x thay đổi trên I, có vô số chuỗi số, trong số đó cónhững chuỗi số hội tụ và những chuỗi phân kỳ.Đăt D =x ∈ I,∞1un(x) hội tụvà...
 • 15
 • 554
 • 5
Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Cao đẳng - Đại học

... Contrary to 51. A. of B. on C. to D. with 52. A. dependence B. behaviour C. habit D. condition Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, ... circulation. Circulation depends on the work of the circulation department and on the services or entertainment offered in a newspapers (45)……. But for the most part, circulation depends on a newspapers ... tomorrow. B. I will have an air_conditioner fixed tomorrow. C. I will have someone getting an air_conditioner fixed tomorrow. D. I have an air_conditioner fixed tomorrow. 78. Provide /...
 • 30
 • 983
 • 7
Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx

Cao đẳng - Đại học

... D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following Questions. Question 11: A. question B. presentation C. industrialization D. modernization ... here?  sorry, I don’t know/ I am a newcomer; oh, easy, you go ahead…; Thank for you direction.  don’t mention it. Sorry for lateness.  don’t mention it; not at all; think nothing of it May ... in the other words, on the other hand,… both…and; either… or; neither… nor…; not only… but also…. If conditionals, if only, hope, wish, provide, suppose, in case, in conditioning…. Relative...
 • 12
 • 3,912
 • 46
Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết: A. Số electron hoá trị B. Số proton trong hạt nhân. C. Số electron trong ngtử. D. B, C đúng. 46. Trong 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng hệ thống ... bị chia nhỏ trong các phản ứng hoá học B- Nguyên tử là một hệ trung hoà điện tích C- Trong nguyên tử, nếu biết điện tích hạt nhân có thể suy ra số prôton, nơtron, electron trong nguyên tử ... electron bằng số điện tích hạt nhân B- Tổng số prôton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối C- Số prôton bằng điện tích hạt nhân D- Đồng vị là các nguyên tử có cùng số prôton...
 • 282
 • 1,998
 • 58
Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 2/7 Số oxi hoá của cacbon trong hợp chất hữu cơ bằng tổng ñại số oxi hoá của 4 liên kết của cacbon với các ... cacbon là âm - Nếu cacbon liên kết với nguyên tử phi kim (O, N, Cl,…) thì số oxi hoá của cacbon là dương - Số oxi hoá trong liên kết C – C bằng 0.  Có hai cách tính số oxi hoá của cacbon trong ... khác.  Cộng hoá trị của cacbon trong hợp chất hữu cơ ñều bằng 4 nhưng số oxi hoá của cacbon thường khác 4 và mang dấu tuỳ thuộc nguyên tố liên kết với nó. - Nếu cacbon liên kết với nguyên tử...
 • 7
 • 1,231
 • 40

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25