tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh - vĩnh bá

400 11.5K 13
tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh - vĩnh bá

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Contenst: 1. Multiple choice Test 2. Lexical cloze Test 3. Open cloze test 4. Word formation 5. 100 Trios of gapped sentences 6. Key word transformation 7. Error Correction 8. Prepositions 9. Phrasal verbs 10. verb tenses (Active and passive) 11. Reading comprahension 12. Appendices

Ngày đăng: 14/12/2013, 12:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan