Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

282 2K 58
Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

C U T O NGUYÊN T I C u t o nguyên t Chương I – H TH NG TU N HOÀN CÁC NGUYÊN T Nguyên t g m h t nhân tích i n dương (Z+) tâm có Z electron chuy n ng xung quanh h t nhân H t nhân: H t nhân g m: − Proton: i n tích 1+, kh i lư ng b ng v.C, ký hi u (ch s ghi kh i lư ng, ch s ghi dư i i n tích) − Nơtron: Khơng mang i n tích, kh i lư ng b ng v.C ký hi u Như v y, i n tích Z c a h t nhân b ng t ng s proton * Kh i lư ng c a h t nhân coi b ng kh i lư ng c a nguyên t (vì kh i lư ng c a electron nh không k ) b ng t ng s proton (ký hi u Z) s nơtron (ký hi u N): Z + N ≈ A A c g i s kh i * Các d ng ng v khác c a m t nguyên t nh ng d ng nguyên t khác có s proton khác s nơtron h t nhân, ó có i n tích h t nhân khác v kh i lư ng nguyên t , t c s kh i A khác Ph n ng h t nhân: Ph n ng h t nhân trình làm bi n i nh ng h t nhân c a nguyên t thành h t nhân c a nh ng nguyên t khác Trong ph n ng h t nhân, t ng s proton t ng s kh i ln c b o tồn Ví d : V y X C Phương trình ph n ng h t nhân C u t o v electron c a nguyên t Nguyên t h trung hoà i n, nên s electron chuy n ng xung quanh h t nhân b ng s i n tích dương Z c a h t nhân Các electron nguyên t c chia thành l p, phân l p, obitan a) Các l p electron K t phía h t nhân tr c ký hi u: B ng s th t n = … B ng ch tương ng: K L M N O P Q … Nh ng electron thu c m t l p có lư ng g n b ng L p electron g n h t nhân có m c lư ng th p, v y l p K có lư ng th p nh t S electron t i a có l p th n b ng 2n2 C th s electron t i a l p sau: L p: KLMN… S electron t i a: 18 32 … b) Các phân l p electron Các electron m t l p l i c chia thành phân l p L p th n có n phân l p, phân l p c ký hi u b ng ch : s, p, d, f, … k t h t nhân tr Các electron phân l p có lư ng b ng L p K (n = 1) có phân l p : 1s L p L (n = 2) có phân l p : 2s, 2p L p M (n = 3) có phân l p :3s, 3p, 3d L p N (n = 4) có phân l p : 4s, 4p, 4d, 4f Th t m c lư ng c a phân l p x p theo chi u tăng d n sau : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s… S electron t i a c a phân l p sau: Phân l p : s p d f S electron t i a: 10 14 c) Obitan nguyên t : khu v c không gian xung quanh h t nhân mà ó kh có m t electron l n nh t (khu v c có m t ám mây electron l n nh t) S d ng obitan ph thu c c i m m i phân l p electron Phân l p s có obitan d ng hình c u Phân l p p có obitan d ng hình s n i Phân l p d có obitan, phân l p f có obitan Obitan d f có d ng ph c t p M i obitan ch ch a t i a electron có spin ngư c M i obitan c ký hi u b ng vng (cịn g i lư ng t ), ó n u ch có electron ta g i ó electron ta g i electron ã ghép ôi Obitan electron c thân, n u khơng có electron g i obitan tr ng C u hình electron s phân b electron theo obitan a) Nguyên lý v ng b n: nguyên t , electron l n lư t chi m m c lư ng t th p n cao Ví d : Vi t c u hình electron c a Fe (Z = 26) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 N u vi t theo th t m c lư ng c u hình có d ng 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 Trên s c u hình electron c a nguyên t , ta d dàng vi t c u hình electron c a cation ho c anion t o t nguyên t c a ngun t ó Ví d : C u hình electron c a Fe2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 Fe3+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 i v i anion thêm vào l p ngồi s electron mà nguyên t ã nh n Ví d : S(Z = 16) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 S2- : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 C n hi u r ng : electron l p theo c u hình electron ch khơng theo m c lư ng Năng lư ng ion hoá, l c v i electron, âm i n a) Năng lư ng ion hoá (I) Năng lư ng ion hoá lư ng c n tiêu th tách 1e kh i nguyên t bi n nguyên t thành ion dương Nguyên t d ng e (tính kim lo i m nh) I có tr s nh b) Ái l c v i electron (E) Ái l c v i electron lư ng gi i phóng k t h p 1e vào nguyên t , bi n nguyên t thành ion âm Nguyên t có kh thu e m nh (tính phi kim m nh) E có tr s l n c) âm i n (χ) âm i n i lư ng c trưng cho kh hút c p electron liên k t c a m t nguyên t phân t âm i n c tính t I E theo cơng th c: − Ngun t có χ l n ngun t c a có kh hút c p e liên k t m nh − âm i n χ thư ng dùng tiên oán m c phân c c c a liên k t xét hi u ng d ch chuy n electron phân t − N u hai nguyên t có χ b ng s t o thành liên k t c ng hoá tr thu n tuý N u âm i n khác nhi u (χ∆ > 1,7) s t o thành liên k t ion N u âm i n khác không nhi u (0 < χ∆ < 1,7) s t o thành liên k t c ng hố tr có c c II H th ng tu n hoàn nguyên t hố h c nh lu t tu n hồn Tính ch t c a nguyên t thành ph n, tính ch t c a ơn ch t h p ch t c a chúng bi n thiên tu n hoàn theo chi u tăng i n tích h t nhân B ng h th ng tu n hoàn Ngư i ta s p x p 109 nguyên t hoá h c ( ã tìm c) theo chi u tăng d n c a i n tích h t nhân Z thành m t b ng g i b ng h th ng tu n hồn Có d ng b ng thư ng g p a D ng b ng dài: Có chu kỳ (m i chu kỳ hàng), 16 nhóm Các nhóm c chia thành lo i: Nhóm A (g m nguyên t s p) nhóm B (g m nh ng nguyên nhóm B u kim lo i t d f) Nh ng nguyên t b D ng b ng ng n: Có chu kỳ (chu kỳ 1, 2, có hàng, chu kỳ 4, 5, có hàng, chu kỳ ang xây d ng m i có hàng); nhóm M i nhóm có phân nhóm: Phân nhóm (g m ngun t s p - ng v i nhóm A b ng dài) phân nhóm ph (g m nguyên t d f - ng v i nhóm B b ng dài) Hai h nguyên t f (h lantan h actini) c x p thành hàng riêng Trong chương trình PTTH cu n sách s d ng d ng b ng ng n Chu kỳ Chu kỳ g m nh ng nguyên t mà nguyên t c a chúng có s l p electron M i chu kỳ u m u b ng kim lo i ki m, k t thúc b ng khí hi m Trong m t chu kỳ, i t trái sang ph i theo chi u i n tích h t nhân tăng d n - S electron l p tăng d n - L c hút gi a h t nhân electron hố tr l p ngồi tăng d n, làm bán kính nguyên t gi m d n Do ó: + âm i n χ c a nguyên t tăng d n + Tính kim lo i gi m d n, tính phi kim tăng d n + Tính bazơ c a oxit, hi roxit gi m d n, tính axit c a chúng tăng d n - Hoá tr cao nh t i v i oxi tăng t I n VII Hoá tr i v i hi ro gi m t IV (nhóm IV) n I (nhóm VII) Nhóm phân nhóm Trong m t phân nhóm (nhóm A) i t xu ng dư i theo chi u tăng i n tích h t nhân - Bán kính nguyên t tăng (do s l p e tăng) nên l c hút gi a h t nhân electron l p y u d n, t c kh ng electron c a nguyên t tăng d n Do ó: + Tính kim lo i tăng d n, tính phi kim gi m d n + Tính bazơ c a oxit, hi roxit tăng d n, tính axit c a chúng gi m d n - Hoá tr cao nh t v i oxi (hoá tr dương) c a nguyên t b ng s th t c a nhóm ch a nguyên t ó Xét ốn tính ch t c a ngun t theo v trí b ng HTTH Khi bi t s th t c a m t nguyên t b ng HTTH (hay i n tích h t nhân Z), ta có th suy v trí nh ng tính ch t b n c a Có cách xét ốn.: Cách 1: D a vào s nguyên t có chu kỳ Chu kỳ có nguyên t Z có s tr t n Chu kỳ có nguyên t Z có s tr t → 10 Chu kỳ có nguyên t Z có s tr t 11→ 18 Chu kỳ có 18 nguyên t Z có s tr t 19 → 36 Chu kỳ có 18 nguyên t Z có s tr t 37 → 54 Chu kỳ có 32 nguyên t Z có s tr t 55 → 86 Chú ý: - Các chu kỳ 1, 2, có hàng, nguyên t u thu c phân nhóm (nhóm A) - Chu kỳ l n (4 5) có 18 nguyên t , d ng b ng ng n c x p thành hàng Hàng có 10 nguyên t , ó nguyên t u thu c phân nhóm (nhóm A), ngun t cịn l i phân nhóm ph (phân nhóm ph nhóm VIII có nguyên t ) Hàng dư i có nguyên t , ó nguyên t u phân nhóm ph , ngun t sau thu c phân nhóm i u ó th hi n sơ sau: D u * : ngun t phân nhóm D u • : ngun t phân nhóm ph Ví d : Xét ốn v trí c a ngun t có Z = 26 Vì chu kỳ ch a nguyên t Z = 19 → 36, nên nguyên t Z = 26 thu c chu kỳ 4, hàng trên, phân nhóm ph nhóm VIII ó Fe Cách 2: D a vào c u hình electrong c a nguyên t theo nh ng quy t c sau: - S l p e c a nguyên t b ng s th t c a chu kỳ - Các nguyên t ang xây d ng e, l p (phân l p s ho c p) l p ã bão hồ thu c phân nhóm S th t c a nhóm b ng s e l p - Các nguyên t ang xây d ng e l p sát l p ( phân l p d) thu c phân nhóm ph Ví d : Xét ốn v trí c a ngun t có Z = 25 C u hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 - Có l p e → chu kỳ ang xây d ng e phân l p 3d → thu c phân nhóm ph Nguyên t kim lo i, tham gia ph n ng có th cho i 2e 4s 5e 3d, có hố tr cao nh t 7+ Do ó, phân nhóm ph nhóm VII ó Mn BÀI T P CHƯƠNG I D Ion kali K+ Electron c tìm vào năm 1897 b i nhà C Ngt S bác h c ngư i Anh Tom - xơn (J.J Thomson) c i m sau ây không ph i c a electron? A M i electron có kh i lư ng b ng kho ng 10 Ngt c a nguyên t có i n tích h t nhân 13, s kh i 27 có s electron hố tr là: A 13 B C D 11 Ngt c a ngun t hố h c có c u hình electron dư i ây: kh i lư ng c a ngt nh nh t H 1840 C u hình electron t (1) 1s22s22p1 (2) 1s22s22p5 (3) 1s22s22p63s1 (4) 1s22s22p63s23p2 12 Hãy vi t c u hình electron c B M i electron có i n tích b ng -1,6 10-19 C, nghĩa b ng 1- i n tích ngun t C Dịng electron b l ch hư ng v phía c c âm i n trư ng D Các electron ch thoát kh i ngt nh ng i u ki n c bi t (áp su t khí r t th p, i n th r t cao gi a c c c a ngu n i n) Các ng v c phân bi t b i y u t sau ây? A S nơtron B S electron hoá tr C S proton D S l p electron Kí hi u s kí hi u c a obitan sau sai? A 2s, 4f B 1p, 2d C 2p, 3d D 1s, 2p phân l p 3d s electron t i a là: A B 18 C 10 D 14 Ion, có 18 electron 16 proton, mang s i n tích nguyên t là: A 18+ B C 18D 2+ + Các ion ngt : Ne, Na , F_ có i m chung là: Ion (1) Na+ (2) Ni2+ (3) Cl(4) Fe2+ (5) Ca2+ nguyên …………… …………… …………… …………… a ion sau: hình electron ………………………… ………………………… ………………………… ……… ……………… ………………………… ………………………… (6) Cu+ 13 Ngt c a nguyên t hoá h c có c u hình electron 1s22s22p63s23p64s1 là: A Ca B K C Ba D Na 14 Chu kỳ bán rã, th i gian c n thi t lư ng ch t ban u m t i m t n a, c a ngày C n ngày có tính phóng x ch a 32 15 15 32 15 P 14,3 m t m u thu c P gi m i ch l i 20% ho t tính phóng x ban A 33,2 ngày C 61,8 ngày A S kh i B S electron C S proton D S notron C u hình electron c a ion sau ây gi ng c a khí hi m ? A Te2B Fe2+ C Cu+ D Cr3+ Có electron m t ion c u Tên u c a B 71,5 ngày D 286 ngày 238 92 U nguyên t g c c a h phóng x t nhiên uran, k t thúc c a dãy c a chì 206 82 ng v b n Pb , s l n phân rã α β : A phân rã α l n phân rã β B phân rã α l n phân rã β C phân rã α l n phân rã β D phân rã α l n phân rã β 16 S h phóng x t nhiên : 52 3+ 24 Cr ? A 21 B 27 C 24 D 52 Ti u phân sau ây có s proton nhi u s electron? A Ngt Na B Ion clorua Cl- A H t nhân có s nơtron A B C D 17 Trong c u hình electron sau, c u hình sai ? A.1s22s22p2x2py2pz B.1s22s22p2x2p2y2p2z3s C.1s22s22p2x 2py D.1s22s22px2py2pz 18 Các electron thu c l p K, M, N, L ngt khác v : A Kho ng cách t electron n h t nhân B bên liên k t v i h t nhân C Năng lư ng c a electron D T t c A, B, C u úng 19 Trong ngt , electron quy t d nh tính ch t hố h c : khác v s proton B H t nhân có s proton khác v s nơtron C H t nhân có s nơtron khác v s electron D Phương án khác 23 Ngt kh i trung bình c a 63,546 ng v Cu 65Cu S ngt C ↑↓ ↑ ↑ ↑ D ↑↓ B 3,000.1023 C 2,181.1023 D 1,500.1023 24 Ngt c a nguyên t A có t ng s electron phân l p p Ngt c a nguyên t B có t ng s h t mang i n nhi u t ng s h t mang i n c a A A B nguyên t : A Al Br B Al Cl B C Mg Cl D Si Br 25 i n y thông tin vào ch tr ng nh ng sau: cho hai nguyên t A B có s hi u ngt l n lư t 11 13 - C u hình electron c a A: ……… - C u hình electron c a B……… - A chu kỳ………, nhóm………, phân nhóm……… A có kh t o ion A+ B có kh t o ion B3+ Kh kh c a A là……… so v i B, kh oxi hoá c a ion B3+ là……… so v i ion A+ 26 M t ngt R có t ng s h t mang i n khơng mang i n 34, ó s h t mang -S - S E Phân l p 3d ã bão hoà ã x p y 10 electron -S 21 C u hình electron bi u di n theo ô lư ng t sau ây sai? B ↑↓ Cu có A 6,023 1023 -S C Năng lư ng c a electron phân l p 3s, 3p, 3d khác -S D Năng lư ng c a electron thu c obitan 2s 2px ↑↓ ↑↓ 63 32g Cu là: -S B Các electron thu c obitan 2px, 2py, 2pz ch khác v nh hư ng không gian ↑↓ ng t n t i t nhiên v i hai lo i 63 A Các electron hoá tr B Các electron l p C Các electron l p i v i nguyên t s,p c l p sát v i nguyên t h d, f D T t c A, B, C u sai 20 Khoanh tròn vào ch n u phát bi u úng, ch S n u phát bi u sai nh ng dư i ây: A Năng lư ng c a electron thu c obitan 2px, 2py 2pz A ng kim lo i i n g p 1,833 l n s h t không mang i n Nguyên t R v trí c a b ng HTTH là: A Na 11, chu kỳ III, nhóm IA B C Mg 12, chu kỳ III, nhóm IIA C F 9, chu kỳ II, nhóm VIIA D Ne 10, chu kỳ II, nhóm VIIIA ↑↓ ↑↓ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 22.M t ngun t hố h c có nhi u lo i ngt có kh i lư ng khác lí sau ây ? A S nơtron B S electron hoá tr C S l p electron D S e l p 33 Các ơn ch t c a nguyên t sau ây có tính ch t hố h c tương t nhau? A As, Se, Cl, Fe B F, Cl, Br, I C Br, P, H, Sb D O, Se, Br, Te 34 Dãy nguyên t hoá h c có nh ng s hi u ngt sau ây có tính ch t hố h c tương t kim lo i natri? A 12, 14, 22, 42 B 3, 19, 37, 55 C 4, 20, 38, 56 D 5, 21, 39, 57 35 Nguyên t sau ây có tính ch t hố h c tương t canxi? A C B K C Na D Sr 36 Ngt c a ngun t nhóm VA có bán kính ngt l n nh t? A Nitơ B Photpho C Asen D Bitmut 37 Dãy ngt sau y c x p theo chi u bán kính ngt tăng? A I, Br, Cl, P B C, N, O, F C Na, Mg, Al, Si D O, S, Se,Te 38 S bi n i tính ch t kim lo i c a nguyên t dãy Mg - Ca - Sr - Ba là: A tăng B không thay i C gi m D v a gi m v a tăng 49 S bi n i tính ch t phi kim c a nguyên t dãy N - P - As -Sb -Bi là: A tăng B không thay i C gi m D v a gi m v a tăng 40 C p nguyên t hoá h c sau ây có tính ch t hố h c gi ng nh t: A Ca, Si B P, A C Ag, Ni D N, P 41 M c oxi hoá c trưng nh t c a nguyên t h Lantanit là: A +2 B +3 C +1 D +4 42 Các nguyên t hoá h c nhóm IA c a b ng HTTH có thu c tính sau ây ? A c g i kim lo i ki m B D dàng cho electron C Cho 1e t c u hình b n v ng D T t c u úng 27 Ngt c a m t nguyên t X có t ng s h t b n 82, ó s h t mang i n nhi u s h t không mang i n 22 S hi u ngt c a X là: ………S kh i: …… tên nguyên t là: ……… C u hình electron c a ngt X:……………… C u hình electron c a ion t o thành t X: ……………………………………………… Các phương trình hố h c x y khi: X tác d ng v i Fe2(SO4)3; …………………………………………… X tác d ng v i HNO3 c, nóng …………………………………………… 28 Cation X3+ anionY2- u có c u hình electron phân l p ngồi 2p6 Kí hi u c a nguyên t X,Y v trí c a chúng b ng HTTH là: A Al ô 13, chu kỳ III, nhóm IIIA O 8, chu kỳ II, nhóm VIA B Mg 12, chu kỳ III, nhóm IIA O 8, chu kỳ II, nhóm VIA C Al 13, chu kỳ III, nhóm IIIA F 9, chu kỳ II, nhóm VIIA D Mg 12, chu kỳ III, nhóm IIA F ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA 29 Nh ng c trưng sau ây c a ngt nguyên t bi n i tu n hoàn: A i n tích h t nhân ngt B T kh i C S l p electron D S e l p 30 Xác nh tên nguyên t theo b ng s li u sau: STT Proton Nơtron Electron Nguyên t 15 16 15 ……… 26 30 26 ……… 29 35 29 ……… 31 Ngt c a nguyên t cho 1e ph n ng hoá h c? A Na S th t 11 B Mg S th t 12 C Al S th t 13 D Si S th t 14 32 Các ngt c a nhóm IA b ng HTTH có s chung ? b Tính phi kim c a nguyên t thu c 43 Tính ch t bazơ c a hi roxit c a nhóm IA theo chi u tăng c a s th t là: A tăng B không thay i C gi m D v a gi m v a tăng 44 Nhi t sôi c a ơn ch t c a nguyên t nhóm VIIA theo chi u tăng s th t là: A tăng B không thay i C gi m D v a gi m v a tăng 45 S hi u ngt c a nguyên t b ng tu n hoàn cho bi t: A S electron hoá tr B S proton h t nhân C S electron ngt D B, C úng 46 Trong 20 nguyên t u tiên b ng h th ng tu n hồn, s ngun t có ngt v i hai electron c thân tr ng thái b n là: A B C D 47 âm i n c a dãy nguyên t F, Cl, Br, I nhóm VIIA theo chi u tăng c a i n tích h t nhân c âm i n c trưng cho kh c a ngt nguyên t d Ngt có ., ngt âm có ó pht i n l n nh t âm i n nh nh t 52 Nguyên t Cs c s d ng ch t o t bào quang i n vì: A Giá thành r , d ki m B Có lư ng ion hố th p nh t C Có bán kính ngt l n nh t D Có tính kim lo i m nh nh t 53 C u hình electron c a nguyên t 2 X 1s 2s 2p 3s 3p , i n t , hay nhóm t thích h p vào kho ng tr ng sau: A Nguyên t X thu c chu kì ………, phân nhóm ……… nhóm ……… bi n i sau: A tăng B không thay i C gi m D v a gi m v a tăng 48 âm i n c a dãy nguyên t Na, Al, P, Cl, bi n i sau: A tăng B không thay i C gi m D v a gi m v a tăng 49 Tính ch t bazơ c a dãy hi roxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 bi n i sau : A tăng B không thay i C gi m D v a gi m v a tăng 50 Tính ch t axit c a dãy hi roxit : B Nguyên t X có kí hi u……… C Trong ph n ng hố h c X th hi n tính……….m nh 54 M t nguyên t thu c nhóm VIIA có t ng s proton, nơtron electron ngt b ng 28 C u hình electron c a nguyên t 2 ó là: A 1s 2s 2p 3s 3p B 1s 2s22p5 C 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p6 55 Hai nguyên t A B ng k ti p m t chu kỳ có t ng s proton hai h t nhân ngt 25 A B thu c chu kỳ nhóm: A Chu kỳ nhóm IIA IIIA B Chu kỳ nhóm IA IIA C Chu kỳ nhóm IIA IIIA D Chu kỳ nhóm IVA VA 56 Cho 6,4g h n h p hai kim lo i thu c hai chu kỳ liên ti p, nhóm IIA tác d ng h t v i dd HCl dư thu c 4,48 l khí hi ro ( ktc) Các kim lo i ó là: A Be Mg B Mg Ca C Ca Sr D Sr Ba H2SiO3, H2SO4, HClO4 bi n i sau : A tăng B không thay i C gi m D v a gi m v a tăng 51 Ch n t c m t thích h p i n vào nh ng ch tr ng sau: a Tính bazơ c a oxit hi roxit c a nguyên t thu c nhóm IIA theo chi u tăng c a i n tích h t nhân 61: Ch n úng nh t: A- Nguyên t A- H t nhân ngt c u t o b i h t n c c u t o b i lo i h t : B- H t nhân ngt p, n, e c u t o b i h t prôton B- Nguyên t c c u t o b i h t nhân C- H t nhân nguyên t c u t o b i h t v e nơtron mang i n (+) h t prôton C- Nguyên t c u t o b i h t nhân mang không mang i n i n (+) l p v mang i n (-) D- H t nhân nguyên t c u t o b i h t D- Nguyên t c u t o b i h t mang proton mang i n (+) h t nơtron i n (+) h t mang i n (-) không mang i n 62: Ch n phát bi u không úng : 67: Ch n úng: A- Nguyên t thành ph n nh bé nh t A- S kh i kh i lư ng c a m t ngt c a v t ch t, không b chia nh B- S ph n ng hố h c prơton nơtron B- Nguyên t m t h trung hoà i n kh i kh i lư ng c a h t C- S kh i mang i n dương tích D- S kh i có th khơng ngun C- Trong nguyên t , n u bi t i n tích h t nhân có th suy s electron nguyên t 68: Trong m t nguyên t prôton, nơtron, Iũu kh ng nh sau ây bao gi úng: y A- S hi u ng t b ng i n tích h t nhân D- Nguyên t c a m t nguyên t hoá h c B- S proton b ng s nơtron thu c m t lo i ông nh t C- S 63: Trong nguyên t ta s bi t s p, n, e n u : A- Bi t s p, e prton h t nhân electron C Bi t s e, n bàng s l pv D- Ch có B sai B- Bi t i n tích h t nhân 69: S D C nguyên t hoá h c do: u úng 64: Ch n phát bi u sai: A- Trong m t nguyên t hi u nguyên t c trưng cho m t A- Là kí hi u c a m t ngun t hố h c luôn s proton b ng s electron b ng s B- Là thn c a m t ngt hố h c i n tích C- Cho bi t tính ch t c a m t nguyên t h t nhân hoá h c B- T ng s prôton s electron D- Luôn thay m t h t nhân c g i s kh i hố h c C- S prơton b ng i n tích h t nhân D- 70: M nh ng v nguyên t có s i m t ph n ng sau ây úng: A- Ch có h t nhân nguyên t Nitơ m i có prơton khác v s nơtron proton 65: Ch n úng: B- Ch có h t nhân nguyên t Nitơ m i có A- Kh i lư ng riêng c a h t nhân l n nơtron kh i lư ng riêng c a nguyên t C- Ch có h t nhân nguyên t Nitơ m i có B- Bán kính ngun t s proton = s nơtron b ng bkính h t nhân D- Ch có ngun t C- Bán kính ngt b ng t ng bkính e, p, n b ng 14 D- Trong nguyên t h t p, n, e x p 71: Ch n khít thành m t kh i b n ch t Nitơ m i có s kh i nh nghĩa úng c a ng v : AB- 66: Ch n phát bi u úng v c u t o h t nhân nguyên t : ng v nh ng ngt có s kh i ng v nh ng nguyên t có i n tích h t nhân C- ng v nh ng nguyên t có 17 18 8O , 8O i n tích h t nhân có s kh i D- ng v nh ng nguyên t có ng v 8O16, s phân t CO2 c t o là: A- lo i C lo i B- 18 lo i s prôton, khác s nơtron 72: Ch n ng v 6C12 6C14 77: V i D 12 lo i 78 : M t nguyên t có t ng s h t 40 h t nh nghĩa úng v ngun t hố ó s h t mang i n nhi u s h t h c: A- T t c nơtron nguyên t có s khơng mang i n 12 h t V y nguyên t ó : u thu c m t nguyên t hoá h c B- T t c nguyên t có i n tích A- Ca B Al h t nhân B- C Mg D Na u thu c m t nguyên t hố h c 79 : M t ơxit có cơng th c X2O ó t ng C- T t c nguyên t có s kh i s h t c a phân t 92 h t, s h t mang i n u thu c m t nguyên t hoá h c D- C nh nghĩa 73 : Hi rơ có 1H ng v : Ơ xi có nhi u s h t không mang i n 28 h t, u úng v y ôxit là: , 1H , H 16 17 18 8O , 8O , 8O ng v : A- Na2O B- C Cl2O S phân t H2O c hình thành là: B K2O D H2O A- phân t C- phân t 80 : Trong m t h t nhân t s c a t ng s B- 12 phân t D 10 phân t h t nơtron t ng s h t proton (n/p ) : 12 74: Các bon có kí hi u 6C A- n/p = úng nh t: A- VC kh i lư ng c a 6,02 10 23 C 0< n/p < B- 1< n/p < 1,52 nh nghĩa < n/p< 81: Nguyên t Na có 11 proton, 12 nơtron, 11 nguyên t bon electron kh i lư ng c a nguyên t Na : B- VC có giá tr = 1.12 gam A- C- C úng b ng 23 VC D ~ b ng 23 VC VC có giá tr = 12 kh i lư ng úng b ng 23 g B G n b ng 23 g nguyên t cac bon 82 : S proton c a O, H, C, Al l n lư t 8, 1, D- 6, 13 s nơtron l n lư t 8, 0, 6, 14 xét VC có giá tr g n b ng 12 kh i lư ng nguyên t cac bon A- 6C12 ng v : chi m 27% chi m 73% B 1H2 B- C 8O16 75; Trong t nhiên Cu có 65 29 Cu 63 29 Cu xem kí hi u sau ây sai : D 13Al27 83 Cho kí hi u nguyên t : V y nguyên t lư ng trung bình c a Cu là: 23 11A 23 12B ch n tr l i úng : A- 63,45 B 63,54 A- A B có 23 electron B- C 64,21 D.64,54 B- A B có i n tích h t nhân 76 : Ô xi t nhiên h n h p ng C- A B v: ng v c a D- H t nhân c a A B 16 8O chi m 99,757 % 17 8O 18 8O u có 23 h t 84 : Trong kí hi u ZXA : chi m 0,039% A- Z s chiêm 0,204 % B- Z s proton h t nhân Khi có nguyên t 18 8O A- nguyên t B- 10 nguyên t C- 500 nguyên t D- 1000 nguyên t có : i n tích h t nhân C- Z s electron 16 8O 16 8O 16 8O 16 8O D- C l pv u úng 85 : Cho kí hi u c a Clo : 17Cl35 17Cl37 Ch n tr l i sai: A- Hai nguyên t 10 ng v c a C D 1, E 1, A phương trình B phương trình 28 Hãy ch n áp án úng C phương trình D phương trình A Polime làm keo dán epoxit có nhóm 35 Polistiren khơng tham gia ph n ng CH2 – O – CH – A gi i trùng B Polime làm keo dán epoxit có nhóm C +dd NaOH CH2 = CO – 36 Trong s d n su t c a benzen có C Polime làm keo dán epoxit có nhóm cơng th c phân t CH2 – CH – B +Cl2 ánh sáng D +dd Br2 C8H10O có ng phân (X) tho mãn O X + NaOH - H2O D Polime làm keo dán epoxit có nhóm X CH2 = CO – NH – A 29 Ngư i ta i u ch poli (etylen Y không ph n ng Xt,to polistiren = B C D terephtalat) t 37 Cho ch t A axitterephtalic etylen glicol CH2 = CH2 CH ≡ CH B axitoctophtalic etylen glicol CH3 – CH3 CH2 = O C axitmetaphtalic etylen glicol CH3CHO D axitmetaphtalic etanol 38 Nh ng ch t có th tham gia ph n ng 30 D oán sai d oán trùng h p dùng poli(vinylaxetat) làm v t li u sau A B 1, A Ch t d o B Tơ C 1, D 1, 2, C Cao su D V t li u compozit 39 Polivinylancol polime c i u ch 31 Cao su buna-S ph n ng c i u ch b ng b ng ph n ng trùng h p thu phân monome sau ây? ng trùng h p c a A Buta – 1, 3, - ien lưu huỳnh A B Buta – 1, 3, - ien Stiren B CH2 = CH – COOH C Buta – 1, 3, - ien etylen glicol C D Buta – 1, 3, - ien cloropren D CH2 = CH OCOCH3 32 Tơ enăng tơ capron c CH2 CH2 = = CH CH – COOCH3 – COOC2H5 40 Khi Clo hoá P.V.C ta thu c m t i u ch b ng cách trùng ngưng lo i tơ Clorin ch a 66,18% Clo H i trung A axit diaminoenantoic bình m t phân t B axit caproic nhiêu m t xích P.V.C (trong s m t C Axit α – aminocaproic xích cho dư i ây)? D Axitaminoenantoic A B 33 C D i u ch P.V.C t than á, vôi Clo tác d ngv i bao ch t vơ khác ph i vi t nh t: 41 A phương trình khí CO2 H2O theo t l s mol CO2: C phương trình 34 i u ch B phương trình D phương trình t cháy m t lo i polime ch thu c s mol H2O b ng 1:1 Polime thu c P.V.A (polivinylaxetat) t lo i metan ph i vi t t i thi u: A polimevinylclorua C tinh b t 268 B polietylen D protein 42 T ng h p 120g poli metyemetacrylat B M ch th ng t axit ancol tương ng, hi u su t C D ng phân nhánh D C ba phương án u sai 48 Trùng h p ch t h u A thu c th y tinh h u (polimetylmetacrylat) A có cơng th c c u t o là: A) CH2=C(CH3)-COOH B) CH2=C(CH3)-COOCH3 C) CH2=CH-COOH D) CH2=CH-COOCH3 49 H p ch t cao phân t (hay polime) nh ng h p ch t: A) Có kh i lư ng phân t r t l n B) Có kh i lư ng phân t r t l n nhi u m t xích liên k t v i C) T o thành t ph n ng trùng h p D) T o thành t ph n ng trùng ngưng 50 Cho ch t sau ây: trình este hố trùng h p l n lư t 60% 80% Kh i lư ng c a axit c n dùng A 170kg B 175kg C 180kg D 182kg 43 X Y hai ch t h u u có CTPT là: C4H6 X monome dùng t ng h p cao su Buna Y tác d ng v i dd Ag2O NH3 t o k t t a màu vàng CTCT c a X Y l n lư t là: A CH3-CH=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 B CH3-CH=C=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 C CH2=CH-CH=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 D CH2=CH-CH=CH2, CH3-C ≡ C-CH3 44 c i m c u t o c a phân t nh (monome) tham gia ph n ng trùng ngưng A ph i có liên k t kép B ph i có nhóm ch c –NH2 C ph i có t hai nhóm ch c tr lên D ph i có nhóm ch c – COOH 45 H p ch t cao phân t hay polime nh ng h p ch t A có kh i lư ng phân t r t l n s n ph m c a ph n ng trùng ngưng B có kh i lư ng phân t r t l n s n ph m c a ph n ng trùng h p C có nhi u m t xích liên k t v i D có kh i lư ng phân t r t l n nhi u m t xích liên k t v i 46 Có th i u ch polimetyl metacrylat hay g i “thu tinh h u cơ” b ng ph n ng trùng h p monome có CTCT là: CH2 CH3 – CH – COOH NH2 OH – CH2 – COOH CH2O C6H5OH C2H4(OH)2 p - C6H4(COOH)2 (CH2)6(NH2)2 (CH2)4(COOH)2 Các trư ng h p sau ây có kh tham gia ph n ng trùng ngưng? A 1, C 3, COOCH3 CH3 A B H2C O CH3 H2C CH3 O C CH2 H CH3 C D CH2= CH - COOCH3 47 un nóng dd fomalin v i phenol (dư) có axit làm xúc tác thu c polime có c u trúc sau ây? A M ng lư i không gian 269 B 3, D 1, 2, 3, 4, PH L C PP GI I NHANH BÀI T P HÓA H C M TS I PP B O TỒN B o tồn i n tích - Nguyên t c: T ng i n tích dương ln ln b ng t ng i n tích âm v giá tr t i Vì th dd ln ln trung hồ v i n - Các ví d : Ví d 1: K t qu xác nh n ng mol c a ion m t dd ghi b ng dư i ây: Na+ 0,05 Ion S mol Ca2+ 0,01 NO30,01 Cl0,04 HCO30,025 H i k t qu ó úng hay sai? T i sao? Gi i: Do i n tích c a m t ion dd b ng tích c a i n tích s mol c a nó, nên ta có: T ng i n tích dương là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07 (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075 T ng i n tích âm là: Giá tr t i c a i n tích dương khác i n tích âm V y k t qu sai Ví d 2: Dd A ch a ion Na+: a mol; HCO3-: b mol; 2CO3 : c mol; SO42-: d mol t o k t t a l n nh t ngư i ta dùng 100 ml dd x mol/l L p bi u th c tính x theo a b Ba(OH)2 n ng Gi i: HCO3- + OH- → CO32- + H2O bmol → b Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ Dd sau ph n ng ch có Na+: a mol Vì b o tồn i n tích nên ph i có: a tác d ng v i HCO3- c n b mol OH- mol OH- V y s mol OH- Ba(OH)2 cung c p (a + b) mol Ta có: n Ba (OH )2 = a+b n ng a+b a+b x= = mol/l 0,1 0,2 B o toàn kh i lư ng - Nguyên t c: + Trong m t ph n ng hóa h c t ng kh i lư ng c a s n ph m b ng t ng kh i lư ng c a ch t ph n ng + Khi c n dd kh i lư ng h n h p mu i thu c b ng t ng kh i lư ng c a cation kim lo i anion g c axit - Các ví d : Ví d 1: Cho t t m t lu ng khí CO i qua ng s ng m gam h n h p g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 un nóng thu c 64g s t, khí i sau ph n ng cho i qua dd Ca(OH)2 dư c 40g k t t a Tính m Gi i: Khí i sau ph n ng g m CO2 CO dư CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 0,4 Huỳnh Thiên Lương 40 = 0,4 100 270 PP GI I NHANH TỐN HĨA H C ta có: nCO = nCO = 0,4 pu nh lu t b o toàn kh i lư ng: m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4 → m = 70,4g Ví d 2: M t dd có ch a cation Fe2+: 0,1mol Al3+: 0,2mol 2anion Cl-: x mol SO42-: y mol Tính x y, bi t r ng cô c n dd thu c 46,9 g ch t r n khan Gi i: Do b o toàn kh i lư ng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 (1) Do b o toàn i n tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.x + 2.y (2) T (1) (2) gi i x = 0,2; y = 0,3 Ví d 3: un 132,8 g h n h p rư u no, ơn ch c v i H2SO4 c 1400C thu c 111,2g h n h p ete ó ete có s mol b ng Tính s mol m i ete Theo Gi i: un h n h p rư u c Theo m H 2O 3(3 + 1) = ete nh lu t b o toàn kh i lư ng: mrư u = mete = m H O = mrư u - mete = 132,8 – 111,2 = 21,6 g T ng s mol ete = s mol H2O = S mol m i ete = 21,6 = 1,2 18 1,2 = 0,2 mol Ví d 4: Hồ tan hồn tồn 23,8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl thu c 0,2mol khí CO2 Tính kh i lư ng mu i m i t o dd Gi i: t công th c c a mu i M2CO3 RCO3 M2CO3 + RCO3 + 4HCl → 2MCl + RCl2 + 2CO2 + 2H2O 0,4 0,2 mol → 0,2 Theo nh lu t BTKL: 23,8 + 0,4.36,5 = mmu i + mCO + mH O hay: 23,8 + 0,4.36,5 = mmu i + 0,2.44 + 0,2.18 mmu i = 26g B o toàn electron - Nguyên t c: Trong trình ph n ng thì: S e ng = s e thu ho c: s mol e ng = s mol e thu Khi gi i không c n vi t phương trình ph n ng mà ch c n tìm xem trình ph n ng có mol e ch t kh ng mol e ch t oxi hố thu vào - Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t lưu huỳnh r i un nóng (khơng có khơng khí) thu c ch t r n A Hoà tan A b ng dd axit HCl dư c dd B khí C t cháy C c n V lít O2 ( ktc) Tính V, bi t ph n ng x y hoàn toàn Gi i: n Fe > nS = 30 nên Fe dư S h t 32 Khí C h n h p H2S H2 t C thu c SO2 H2O K t qu cu i c a trình ph n ng Fe S ng e, O2 thu e Huỳnh Thiên Lương 271 PP GI I NHANH TỐN HĨA H C Như ng e: Fe 2e → Fe2+ – 60 60 mol → 50 56 S 4e → S+4 (SO2) - 20 30 mol → 32 32 Thu e: G i s mol O2 x mol + 4e → 2O-2 O2 mol → 4x 60 30 + gi i x = 1,47 mol 56 32 VO2 = 22,4.1,47 = 32,928 lit Ta có: x = Ví d 2: H n h p A g m kim lo i R1, R2 có hố tr x, y khơng i (R1, R2 khơng tác d ng v i nư c ng trư c Cu dãy ho t ng hóa h c c a kim lo i) Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 dư thu c 1,12 l khí NO nh t ktc N u cho lư ng h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 thu c lít N2 Các th tích khí o ktc Gi i: Trong tốn có thí nghi m: thí nghi m 1: R1 R2 ng e cho Cu2+ chuy n thành Cu sau ó Cu l i +5 ng e cho N +2 thành N (NO) S mol e R1 R2 ng là: +5 N + 3e +2 → N 0,15 ← 1,12 = 0,05 22,4 +5 thí nghi m 1: R1 R2 tr c ti p ng e cho N mol N2, s mol e thu vào là: t o N2 G i x s +5 N + 10e → N 20 10x ← x mol Ta có: 10x = 0,15 → x = 0,015 VN = 22,4.0,015 = 0,336 lit Ví d 3: Cho 1,35 g h n h p g m Cu, Mg, Al tác d ng h t v i dd HNO3 thu c h n h p khí g m 0,01 mol NO vào 0,04 mol NO2 Tính kh i lư ng mu i t o dd Gi i: t x, y, z l n lư t s mol Cu, Mg, Al 2+ Như ng e: Cu – 2e = Cu x → 2x → x 2+ Mg – 2e = Mg y → 2y → y 3+ Al – 3e = Al z → 3z → z Thu e: +5 +2 N + 3e = N (NO) 0,03 ← 0,01 Huỳnh Thiên Lương 272 PP GI I NHANH TỐN HĨA H C +5 +4 N + 1e = N (NO2) 0,04 ← 0,04 Ta có: 2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07 (1) Nhưng 0,07 s mol NO3Kh i lư ng mu i nitrat là: 1,35 + 62.0,07 = 5,69g II PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH (kh i lư ng mol TB, s ngt TB) Cách gi i: - PP trung bình ch áp d ng cho tốn h n h p ch t bi n lu n tìm ngt kh i ho c pht kh i hay s - Giá tr trung bình dùng ngt pht hch t - Kh i lư ng mol trung bình kh i lư ng c a m t mol h n h p (kí hi u M Kh i lư ng h n h p M = S mol h n h p Các ví d : Ví d 1: Hồ tan hồn tồn 4,68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A B k ti p nhóm IIA vào dd HCl thu c 1,12 lit CO2 ktc Xác nh tên kim lo i A B Gi i: t M NTK trung bình c a kim lo i A B M CO3 + 2HCl → M Cl2 + CO2↑ + H2O 1,12 = 0,05 mol 22,4 0,05 M CO3 = 4,68 = 93,6; 0,05 M = 93,6 – 60 = 33,6 A < 33,6 → A Mg = 24 B > 33,6 → B Ca = 40 Ví d 2: t cháy hoàn toàn a g h n h p hai rư u no, ơn ch c liên ti p ktc 3,96g H2O Tính a xác nh CTPT dãy ng ng thu c 3,584 lít CO2 c a rư u Gi i: G i n s ngt C trung bình x t ng s mol c a hai rư u Bi n lu n: C n H n+1OH + x mol ( ) 3n O2 → nCO2 + n + H O nx → n + x ( ) 3,584 = 0,16 22,4 3,96 = n + x = = 0,22 18 nCO2 = nx = n H 2O ( ) (1) (2) T (1) (2) gi i x = 0,06 n = 2,67 Ta có: a = (14 n + 18).x = (14.2,67) + 18.0,06 = 3,32g n = 2,67 C H OH C3 H OH Ví d 3: H n h p rư u ơn ch c A, B, C có t ng s mol 0,08 kh i lư ng 3,387 Xác nh CTPT c a A, B, C, bi t r ng B C có s ngt cacbon s mol rư u A b ng Huỳnh Thiên Lương t ng s mol c a rư u B C 273 PP GI I NHANH TỐN HĨA H C Gi i: M = 3,38 = 42,2 0,08 Như v y ph i có nh t m t rư u có M < 42,2 Ch có CH3OH = 32 Ta có: nA = 0,08.5 = 0,05 ; 5+3 mB + C = 3,38 – 1,6 = 1,78g; M B ,C = mA = 32.0,05 = 1,67 nB + C = 0,08.3 = 0,03 5+3 1,78 = 59,3 0,03 G i y s ngt H trung bình pht hai rư u B C Ta có: CxH y OH = 59,3 hay 12x + y + 17 = 59,3 Rút ra: 12x + y = 42,3 Bi n lu n: x 30,3 18,3 6,3 6,3 Có c p nghi m: C3H5OH (CH2 = CH – CH2OH) C3H7OH C3H3OH (CH ≡ C – CH2OH) C3H7OH III PHƯƠNG PHÁP GHÉP N S 1a Cách gi i: M t s toán cho thi u d ki n nên gi i b ng PP i s ta có s n nhi u s phương trình có d ng vô nh, không gi i c N u dùng PP ghép n s ta có th gi i lo i toán m t cách d dàng Các ví d : Ví d 1: t cháy hồn toàn ag h n h p hai rư u no, ơn ch c c h n h p khí Cho h n h p khí l n lư t i qua bình ng H2SO4 c bình ng nư c vơi dư, th y bình tăng 1,98g bình có 8g k t t a Tính a Gi i: t CTPT c a rư u CnH2n+1-OH CmH2m+1-OH G i x, y s mol rư u CnH2n+1OH + 3n O2 → nCO2 + (n + 1)H2O x CmH2m+1OH + nx 3m (n + 1)x O2 → mCO2 + (m + 1)H2O y my (m + 1)y CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O = 0,08 100 0,08 Ta l p c phương trình nCO = nx + my = 0,08 (1) i s theo s mol CO2 s mol H2O: n H 2O = (n + 1)x + (m + 1) y = 1,98 = 0,11 18 (2) ây, v i n s (n, m, x, y) mà ch có phương trình nên có d ng vo Ta tri n khai (2) ghép n s Huỳnh Thiên Lương 274 nh PP GI I NHANH TỐN HĨA H C T (2): n H O = nx + x + my + y = (nx + my) + (x + y) = 0,11 Thay nx + my = 0,08, rút x + y = 0,11 – 0,08 = 0,03 Tính a: a = (14n + 18)x + (14m + 18)y hay a = 14nx + 18x + 14my + 18y Ghép n s c a = 14(nx + my) + 18(x + y) Thay giá tr ã bi t c a = 14.0,08 + 18.0,03 = 1,66g Ví d 2: un p gam h n h p rư u v i H2SO4 c thu c V lít ( ktc) h n h p anken t cháy hoàn toàn h n h p anken ó thu c x lít CO2 ( ktc) y gam H2O L p bi u th c tính x, y theo p, V Gi i: un nóng v i H2SO4 c thu c h n h p anken, suy h n h p rư u ó ph i thu c lo i no, ơn ch c H2SO4 ≤ 1400C CnH2n+1OH CnH2n + H2O (1) a mol a CmH2m+1OH → CmH2m + H2O b mol b CnH2n + (2) 3n O2 → nCO2 + nH2O a mol CmH2m + na (3) na 3m O2 → mCO2 + mH2O b mol mb Theo (1), (2): a + b = (4) mb V (5) Theo (3), (4): nCO2 = n H 2O = na + mb (6) 22,4 Kh i lư ng rư u là: (14n + 18)a + (14m + 18)b = p hay 14(na + mb) + 18(a + b) = p (7) Th (5) vào (7) c: p − 18 na + mb = 14 p − 18 m H 2O = y = V 22,4 14 p − 18 VCO2 = x = V 22,4 14 V 22,4 18 → y = p − 7,23V 22,4 → x = 11,2 p − 9V IV PHƯƠNG PHÁP TĂNG GI M KH I LƯ NG Cách gi i: Khi chuy n t ch t sang ch t khác kh i lư ng có th tăng ho c gi m ch t khác có kh i lư ng mol khác D a vào m i tương quan t l thu n c a s tăng gi m ta tính c lư ng ch t tham gia hay t o thành sau ph n ng Các ví d Ví d 1: Nhúng k m vào dd ch a 8,32g CdSO4 Sau kh hoàn toàn 2+ ion Cd kh i lư ng k m tăng 2,35% so v i ban u H i kh i lư ng k m ban u Huỳnh Thiên Lương 275 PP GI I NHANH TỐN HĨA H C Gi i: G i kh i lư ng k m ban u a gam kh i lư ng tăng thêm 2,35a gam 100 Zn + CdSO4 → ZnSO4 + Cd 65g →1mol 112g tăng 112 – 65 = 47g 8,32 = 0,04 mol 208 47 Ta có t l : = 0,04 2,35a 100 2,35a g 100 Gi i a = 80g Ví d 2: Nhúng kim lo i M hoá tr vào dd CuSO4, sau m t th i gian l y kim lo i th y kh i lư ng gi m 0,05% M t khác nhúng kim lo i vào dd Pb(NO3)2, sau m t th i gian th y kh i lư ng tăng 7,1% Xác nh M, bi t r ng s mol CuSO4 Pb(NO3)2 tham gia trư ng h p Gi i: G i m kh i lư ng kim lo i, A NTK c a kim lo i, x s mol mu i ph n ng M + CuSO4 → MSO4 + Cu↓ Ag → 1mol 64g gi m (A – 64)g 0,05m g 100 xmol 0,05m x = 100 A − 64 Rút ra: (1) M + Pb(NO3)2 → M(NO3)2 + Pb↓ Ag → 1mol 207 tăng (207 – A)g xmol tăng 7,1m Rút ra: x = 100 (2) 207 − A 0,05m 7,1m T (1) (2) ta có: 100 = 100 A − 64 207 − A 7,1m g 100 (3) T (3) gi i A = 65 V y kim lo i M k m Ví d 3: Cho 3,78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y Kh i lư ng ch t tan dd Y gi m 4,06g so v i dd XCl3 Xác nh công th c c a mu i XCl3 Gi i: G i A NTK c a kim lo i X Al + XCl3 → AlCl3 + X 3,78 = 0,14 → 0,14 27 0,14 Ta có: (A + 35,5.3).0,14 – (133,5.0,14) = 4,06 Gi i A = 56 Kim lo i X Fe mu i FeCl3 Ví d 4: Nung 100g h n h p g m Na2CO3 NaHCO3 cho n kh i lư ng h n h p không i c 69g ch t r n Xác nh ph n trăm kh i lư ng c a m i ch t h n h p Huỳnh Thiên Lương 276 PP GI I NHANH TỐN HĨA H C Gi i: Ch có NaHCO3 b phân h y t x s gam NaHCO3 2NaHCO3 t → Na2CO3 + CO2↑ + H2O↑ 2.84g gi m: 44 + 18 = 62g xg gi m: 100 – 69 = 31g Ta có: 2,84 62 = → x = 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% Na2CO3 chi m 16% Ví d 5: Hoà tan hoàn toàn 23,8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y 0,2mol khí Khi c n dd sau ph n ng thu c gam mu i khan? Gi i: Kí hi u kim lo i hoá tr I M, s mol x kim lo i, hoá tr II R, s mol y M2CO3 + 2HCl → 2MCl + CO2↑ + H2O (1) 1mol(2M+60)g 2(M+35,5) tăng (2M+71)-(2M+60) = 11gam xmol 11gam RCO3 + 2HCl → RCl2 + CO2↑ + H2O (2) 1mol(R+60)g (R+71) tăng (R+71)-(R+60) = 11g ymol 11ygam T (1) (2): mhh = x + y = nCO = 0,2 Theo (1), (2): (x + y)mol h n h p ph n ng kh i lư ng hh mu i tăng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11.0,2 = 2,2g V y kh i lư ng mu i thu c b ng kh i lư ng mu i ban u c ng v i kh i tư ng tăng thêm mmu i = 23,8 + 2,2 = 26g V PHƯƠNG PHÁP Ư NG CHÉO Cách gi i: - PP ng chéo thư ng dùng gi i toán tr n l n ch t v i có th ng th ho c d th h n h p cu i ph i ng th - N u tr n l n dd ph i dd c a m t ch t (ho c ch t khác, ph n ng v i H2O l i cho m t ch t Ví d tr n Na2O v i dd NaOH ta c m t ch t NaOH) - Tr n hai dd c a ch t A v i n ng khác nhau, ta thu c m t dd ch t A v i n ng nh t Như v y lư ng ch t tan ph n c gi m xu ng ph i b ng lư ng ch t tan ph n loãng tăng lên Sơ t ng quát c a PP ng chéo sau: D1 x1 x – x2 D1 x − x2 = D2 x1 − x x D2 x2 x1 - x x1, x2, x kh i lư ng ch t ta quan tâm v i x1 > x > x2 D1, D2 kh i lư ng hay th tích ch t (hay dd) em tr n l n Các ví d : Ví d 1: C n thêm gam nư c vào 500g dd NaOH 12% NaOH 8% ? Huỳnh Thiên Lương 277 có dd PP GI I NHANH TỐN HĨA H C Gi i: m H O m H 2O mdd12% 500 12 = → mH 2O = 250g 8 ( ây x1 = 0, nư c n ng NaOH b ng 0) Ví d 2: C n tr n H2 CO theo t l th tích th có t kh i so v i metan b ng 1,5 Gi i: M hh = 1,5.16 = 24 VH c h n h p khí 24 → VH VCO = = 22 11 28 22 Ví d 3: Hồ tan 4,59g Al b ng dd HNO3 lỗng thu c h n h p khí NO N2O có t kh i so v i H2 b ng 16,75 Tính t l th tích khí h n h p Gi i: M hh = 16,75.2 = 33,5 VN O 44 3,5 VCO 33,5 → V N 2O V NO = 3,5 = 10,5 30 10,5 Ví d 4: Tr n th tích CH4 v i th tích hi rocacbon X thu c h n h p khí ( ktc) có t kh i so v i H2 b ng 15 Xác nh CTPT c a X Gi i: M hh = 15.2 = 30 2V 16 MX - 30 VNO 30 1V → MX 30 – 16 2V M X − 30 = → M X = 58 1V 30 − 16 V i 12x + y = 58 ch có nghi m x = y = 10 → C4H10 Ví d 5: T t n qu ng hematit (A) i u ch c 420kg s t T t n qu ng manhetit (B) i u ch c 504kg s t Ph i tr n qu ng v i t l v kh i lư ng c t n qu ng h n h p mà t t n qu ng h n h p i u ch c 480kg s t ? Gi i: mA 420 24 480 mB Huỳnh Thiên Lương 504 → m A 24 = = m B 60 60 278 PP GI I NHANH TỐN HĨA H C M CL C Chương I C U T O NGUYÊN T – H TH NG TU N HOÀN CÁC NGUYÊN T CHƯƠNG II 14 LIÊN K T HÓA H C .14 CHƯƠNG III DUNG D CH - I N LI – pH .20 I DUNG D CH 20 II S I N LI .21 CHƯƠNG IV PH N NG HÓA H C – PH N NG OXI HÓA KH – 36 I N PHÂN – T C PH N NG VÀ CÂN B NG HÓA H C 36 I PH N NG HÓA H C .36 II PH N NG OXI HÓA KH 36 I N PHÂN 39 III S IV HI U NG NHI T C A PH N NG 42 PH N NG VÀ CÂN B NG HÓA H C 43 V T C VI HI U SU T PH N NG 44 PH N II HĨA H C VƠ CƠ .56 CHƯƠNG V HALOGEN 56 CHƯƠNG VI OXI LƯU HUỲNH 65 I Oxi 65 II Lưu huỳnh 66 CHƯƠNG VII NITƠ PHOSPHO 76 I Nitơ .76 II Ph t .81 CHƯƠNG VIII CACBON SILIC 93 I Cacbon 93 II Silic .95 CHƯƠNG IX I CƯƠNG V KIM LO I 102 I V trí c u t o c a kim lo i 102 II Tính ch t v t lý 102 III Tính ch t hố h c 103 IV Dãy th i n hoá c a kim lo i 104 V H p kim 105 V Ăn mòn kim lo i ch ng ăn mòn 106 VII i u ch kim lo i 107 VIII H p ch t c a kim lo i .108 CHƯƠNG X KIM LO I KI M, KI M TH , NHÔM 115 A KIM LO I KIÊM 115 I C u t o nguyên t .115 II Tính ch t v t lý 115 III Tính ch t hố h c .115 IV i u ch 115 V H p ch t 115 B KIM LO I NHÓM II (KIM LO I KI M TH ) 117 I C u t o nguyên t .117 II Tính ch t v t lý 117 III Tính ch t hố h c .117 IV i u ch 118 V M t s h p ch t quan tr ng 118 VI Tr ng thái t nhiên 119 M cL c VII Nư c c ng 119 C NHÔM 120 I C u t o nguyên t .120 II Tính ch t v t lý 120 III Tính ch t hố h c .120 IV H p ch t c a Al 121 V i u ch Al 122 VI Nh n bi t ion Al3+ 122 VII Tr ng thái t nhiên c a nhôm 122 CHƯƠNG XI S T VÀ M T S NGUYÊN T PHÂN NHÓM PH KHÁC 130 A S T 130 I C u t o nguyên t .130 II Tính ch t v t lý 130 III Tính ch t hoá h c .130 IV H p ch t 131 V H p kim c a Fe 132 VI Luy n gang .132 VII Luy n thép 133 B PHÂN NHÓM PH NHÓM I 133 I Tính ch t v t lý 133 II Tính ch t hố h c .133 III H p ch t 134 IV Tr ng thái t nhiên 134 C PHÂN NHÓM PH NHÓM II 134 I Tính ch t v t lý 134 II K m 135 III Thu ngân .135 D M T S NGUYÊN T QUAN TR NG KHÁC 136 I Thi c chì (Sn, Pb) 136 II Crom 137 III Mangan 138 IV Coban niken .139 PH N III HÓA H C H U CƠ 148 CHƯƠNG XII I CƯƠNG V HÓA H C H U CƠ 148 I Nh ng c i m c a h p ch t h u 148 II Thuy t c u t o hoá h c .148 III Các d ng cơng th c hố h c .149 IV Liên k t hoá h c h p ch t h u 149 V Hi n tư ng ng phân 150 VI Dãy ng ng 154 VII Phân lo i h p ch t h u 154 VIII Cách g i tên h p ch t h u 157 IX M t s d ng ph n ng hoá h c hoá h u 159 CHƯƠNG XIII HIDROCACBON 166 I Hidro cacbon .166 II Ankan 166 Công th c - c u t o - cách g i tên 167 Tính ch t v t lý .167 Tính ch t hố h c 167 i u ch 168 ng d ng 169 M cL c III ANKEN 169 Công th c - c u t o - cách g i tên 169 Tính ch t v t lý .169 Tính ch t hoá h c 170 i u ch 170 ng d ng 171 IV ANKIN 171 Công th c - c u t o - cách g i tên 171 Tính ch t v t lý .172 Tính ch t hoá h c 172 i u ch 173 ng d ng c a ankin 174 V ANKA IEN (hay iolefin) .174 C u t o 174 2.Tính ch t v t lý 174 Tính ch t hố h c 174 i u ch 175 VI HIDROCACBON THƠM (Aren) .175 Benzen C6H6 176 Gi i thi u m t s hi rocacbon thơm .178 CHƯƠNG XIV CÁC D N XU T HIDROCACBON 183 I D n xu t halogen c a hi rocacbon no 183 II D n xu t halogen c a hi rocacbon chưa no 184 III Ngu n hi rocacbon thiên nhiên .185 Khí thiên nhiên 185 D u m 185 Than 186 CHƯƠNG XV ANKOL, PHENOL, ETE 187 A ANKOL 187 I Công th c - c u t o - cách g i tên 187 II RƯ U - ROH 188 Rư u nhi u l n rư u .190 B PHENOL 192 C u t o phân t c a phenol 192 Tính ch t v t lý .192 Tính ch t hố h c 192 i u ch phenol ng d ng 193 Rư u thơm 194 C ETE 194 CHƯƠNG XVI ANDEHIT .205 I Công th c - c u t o - cách g i tên .205 II Tính ch t v t lý 205 III Tính ch t hoá h c .205 IV i u ch 206 V Gi i thi u m t s an ehit 206 V XETON .207 CHƯƠNG XVII AXIT, ESTE, CH T BÉO, XÀ PHÒNG 211 A AXIT CACBOXXYLIC 211 I Công th c - c u t o - cách g i tên .211 II Tính ch t v t lý c a axit no, m ch h m t l n axit (CnH2n+1COOH) 212 III Tính ch t hố h c .212 IV i u ch 213 M cL c V Gi i thi u m t s axit .213 VI AXIT KHÔNG NO 214 C u t o 214 Tính ch t .215 Gi i thi u m t s axit chưa no 215 VII DIAXIT 216 C u t o 216 Tính ch t v t lý .216 Gi i thi u m t s iaxit 216 VIII AXIT THƠM .217 C u t o 217 Tính ch t .217 Gi i thi u m t s axit thơm .217 IX Gi i thi u m t s axit có nhóm ch c pha t p 218 B ESTE 219 C u t o g i tên 219 Tính ch t v t lý .220 Tính ch t hố h c 220 i u ch 220 Gi i thi u m t s este thư ng g p 221 C CH T BÉO .221 Thành ph n .221 Tính ch t v t lý .222 Tính ch t hố h c 222 ng d ng c a ch t béo 223 D XÀ PHÒNG 223 Thành ph n .223 i u ch xà phòng 223 Tác d ng t y r a c a xà phòng .223 Các ch t t y r a t ng h p .223 CHƯƠNG XVIII CÁC H P CH T GLUXIT 232 I Phân lo i .232 II Monosaccarit .232 III isaccarit 235 IV Polisaccarit .236 CHƯƠNG XIX H P CH T H U CƠ CÓ NITƠ .244 I Các h p ch t nitro .244 II Amin 245 III Amit 247 IV Aminoaxit 247 V Protein .249 CHƯƠNG XX POLIME 260 I nh nghĩa: 260 II C u trúc phân lo i 260 III Tính ch t c a polime .261 IV i u ch polime: 261 V ng d ng c a polime .262 PH L C M T S PP GI I NHANH BÀI T P HÓA H C 270 M cL c ... thái lai hóa t di n Kí hi u c a lai hóa t di n là: A sp B sp2 C sp3 D sp3d2 3,21 Phân t BeH2 có nguyên t Be tr ng thái lai hóa sp Nguyên t Be phân t BeH2 thu c ki u lai hóa sau ây? A Lai hóa ng... p electrôn 89 Ch n tr l i sai: A- Trong B- Năng lư ng electrôn ám mây electron, m t C- S electrôn v nguyên t electron B- M i electron chuy n D- ng quanh h t c i m m i phân l p electrôn D Kh i... BeH2 thu c ki u lai hóa sau ây? A Lai hóa ng th ng B Lai hóa tam giác C Lai hóa t di n D Lai hóa bát di n 22 Liên k t xich ma (σ) liên k t hóa h c, ó xác su t tìm th y electron dùng chung t p trung

Ngày đăng: 20/09/2012, 14:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan