0

tài liệu ôn thi cao học môn tiếng anh

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Cao đẳng - Đại học

... mới. 3. Ý nghĩa của học thuyết hình thái kinh tế xã hội: - Học thuyết hình thái kinh tế xã hội đã mang lại cho khoa học xã hội 1 phương pháp nghiên cứu thực sự khoa học. - Không thể xuất phát ... phát triển của LLSX. * Khuynh hướng chung của sản xuất là luôn luôn phát triển vì nhu cầu của con người luôn luôn phát triển không chỉ về lượng mà cả về chất. * Sự phát triển của LLSX đánh ... xã hội có tính lịch sử. 4. Đấu tranh giai cấp: Đấu tranh giai cấp là 1 trong những động lực thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển. - Đỉnh cao của Đấu tranh giai cấp dẫn đến Cách mạng xã...
 • 17
 • 1,273
 • 35
Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc

Cao đẳng - Đại học

... 11,9368 > 10,7119 = 2αχ nên ta bác bỏ giả thi t H0. Kết luận: Với mức ý nghóa 3%, X không có phân phối Poisson. 1 ÔN THI CAO HỌC MÔN TOÁN KINH TẾ (Biên soạn: Trần Ngọc Hội - 2007) ... sai: Bấm REPLAY Down để kiểm tra số liệu. Thấy số liệu nào sai thì để màn hình ngay số liệu đó, nhập số liệu đúng và bấm = thì số liệu mới sẽ thay cho số liệu cũ. Ví dụ: Nhập sai 13 ; 18 M+. ... rằng tình hình canh tác làm giảm chiều cao trung bình của giống cây trồng trên với mức ý nghóa 2% hay không? c) Sau khi áp dụng phương pháp canh tác mới, người ta thấy chiều cao trung bình...
 • 45
 • 897
 • 8
Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx

Cao đẳng - Đại học

... giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Anh văn. Lời giải Gọi - A là biến cố sinh viên được chọn giỏi môn Toán. - B là biến cố sinh viên được chọn giỏi môn Anh văn. Khi đó - AB là ... từng đôi, Công thức cộng xác suất cho ta: P(A) = P(A0 B2) + P(A1B1) + P(A2 B0). Từ đây, do tính độc lập , Công thức nhân xác suất thứ nhất cho ta: 1 ÔN THI CAO HỌC MÔN TOÁN ... hai môn Toán và Anh văn. - A + B là biến cố sinh viên được chọn giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Anh văn. Do đó .9,0100401007010060)()()()( =−+=−+=+ ABPBPAPBAP §4. CÔNG...
 • 32
 • 953
 • 6
Tài liệu ôn thi công chức  môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anh

Tài liệu khác

... the newspaper article below and answer question 1-5
 • 7
 • 23,656
 • 825
tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

Sinh học

... Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn CôngPhần I Toán cao cấpChơng i Ma trận, định thức, hệ ph ơng trình tuyến ... tập.41 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công- Khi xQyP= thì Pdx + Qdy là vi phân toàn phần của hàm u(x,y) với u(x,y) đợc xác địnhbởi công thức:u(x,y) ... chuyªn ngµnh Sinh häc – Biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ngCh¬ng 2 Gi¶i tÝch hµm mét biÕn–19 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công- Hai hàm số y1(x) và y2(x) đợc...
 • 41
 • 1,285
 • 12
Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Cao đẳng - Đại học

... R2n+1, R2n+1= (−1)n+1cos θx.x2n+2(2n + 2)!hoặcR2n+1= o(x2n+1).3 Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 Môn: Giải tích cơ bảnGV: PGS.TS. Lê Hoàn HóaĐánh máy: NTVPhiên bản: 2.0 đã chỉnh ... bé bậc lớn hơn n, được gọi là dư số Peano. Nếu x0= 0ta được công thức Maclaurin:f(x) =nk=0f(k)(0)k!xk+ Rn(x). Công thức Maclaurin của hàm sơ cấpa) ex= 1 + x +x22!+ ··· ... k > 0 (nếu có sẽ duy nhất) saocho limx→x0(x − x0)kf(x) tồn tại hữu hạn và khác không.4 Công thức TaylorCho f : (a, b) → R có đạo hàm bậc (n + 1). Với x0, x ∈ (a, b), tồn tại θ ∈...
 • 9
 • 635
 • 2
Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Cao đẳng - Đại học

... BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Phiên bản đã chỉnh sửaPGS TS. Lê Hoàn HóaNgày 21 tháng 12 năm 2004KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)5 Không gian mêtric đầy đủ5.1 Định nghĩaCho (X, d) là không ... một tập hợp con khác rỗng,D không là tập đóng trong Rn. Khi đó không gian mêtric con (D, dD) không là không gianmêtric đầy đủ.5.3 Ánh xạ coCho (X, d) là không gian mêtric đầy đủ, f : X ... compact ta nói (X, d) là không gian mêtric compact.6.2 Tính chất1. Nếu (X, d) là không gian mêtric compact thì (X, d) là không gian mêtric đầy đủ.2. Cho (X, d) là không gian mêtric, A ⊂ X. Nếu...
 • 9
 • 541
 • 10
Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản docx

Cao đẳng - Đại học

... là chuỗi có dạng∞0an(x − x0)n, x0là tâm của chuỗi.10GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Phiên bản đã chỉnh sửaPGS TS. Lê Hoàn HóaNgày 10 tháng 11 năm 2004LÝ THUYẾT ... Chuỗi∞1sin n2xn2hội tụ trên R nhưng chuỗi đạo hàm từng số hạng∞1cos n2xkhông hội tụ.Công thức Maclaurin của các hàm cơ bản:1)11 − t=∞0tn,|t| < 12)11 + t=∞0(−1)ntn,|t| ... =∞1an.Nếu limk→∞skkhông tồn tại hoặc limk→∞sk= +∞ hay limk→∞sk= −∞, ta nói chuỗi∞1anphânkỳ.Tính chất1. Tính hội tụ và tổng của chuỗi không thay đổi nếu thay đổi thứ...
 • 15
 • 554
 • 5
Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Cao đẳng - Đại học

... condition caused by fried foods Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến 24. A. think B. recognize C. realize D. learn ... ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến A. My opinion was fair about the football match. B. In my opinion, I think ... Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến ðc bài văn, chn ñáp án ñin vào ch trng: Many of the things we...
 • 30
 • 983
 • 7
Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx

Cao đẳng - Đại học

... of 12 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) Người ra đề: Phan Ngọc Huy huycomf@gmail.com ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: ... ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phiếu trả lời: Số thứ tự dưới đây ứng với số thứ tự câu hỏi trong đề thi. ... trợ khi đi thi vì vậy cách tốt nhất là thí sinh nên tìm đến đề thi đại học và bộ đề thi đại học của Bộ, bộ đề thi Của thầy Vĩnh Bá… các bài đọc trong TOELF cùng với thời gian tim tòi, học hỏi...
 • 12
 • 3,912
 • 46
Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... nguyên tố hoá học do: A- Là kí hiệu của một nguyên tố hoá học B- Là đthn của một ngtố hoá học C- Cho biết tính chất của một nguyên tố hoá học D- Luôn thay đổi trong một phản ứng hoá học 70: ... phi kim. C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương D. Tất cả các phát biểu trên đều luôn luôn đúng 2: Định nghĩa đúng về phản ứng oxi hoá- khử: ... 55. Sản xuất vôi trong công nghiệp và đêi sống đều dựa trên phản ứng hoá học: CaCO3(r) to CaO( r) + CO2(k), ∆H = 178kJ Hãy chọn phương án đúng. Cân bằng hoá học sẽ chuyển sang chiều...
 • 282
 • 1,998
 • 58
Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com ... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com ... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com...
 • 7
 • 1,231
 • 40

Xem thêm