Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh chủ đề giáo dục

13 572 0
Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh chủ đề giáo dục

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

WWW.NGOAINGU24H.VN Tài liệu ôn thi đại học chủ đề giáo dục Question 1: The more you practise your English, A you will learn faster B the faster you will learn C faster you will learn D the faster will you learn Ngữ pháp so sánh kép: càng… The + comparative + S + V the + comparative + S + V Dịch nghĩa: Bạn luyện tập tiếng Anh nhiều, bạn học nhanh Question 2: Most children nowadays prefer watching TV _ reading books A over B from C than D to Cấu trúc : prefer doing st to doing st : thích làm làm Dịch nghĩa: Hầu hết trẻ em ngày thích xem TV đọc sách Question 3: Had I studied harder, I better in the last exam A wouldn’t have done B had done C would have done D would Ngữ pháp câu điều kiện loại III, mệnh đề có dạng S+ would have PII Dịch nghĩa: Nếu mà học chăm làm tốt kì thi cuối Question 4: - Maria: “I’m taking my end term examination tomorrow" - Sarah: " .” A Good luck! B Good day! C Good time! chance! Dịch nghĩa: Maria ‘Tôi thi kết thúc học kì vào ngày mai’ -Sarah ‘ Chúc may mắn’ D Good Question 5: Learning English isn't so difficult once you _ A get on it B get off it C get down to it D get down with it Giải thích: A Get on: thành công, sống sót B Get off: bỏ ra, rời khỏi C Get down to: bắt đầu nghiêm túc làm việc D Get down with: k có nghĩa Dịch nghĩa: Việc học tiếng Anh không khó bạn thực đầu tư cho Question 6: It is recommended that he _ this course A took B take C takes D taking Giải thích: Recommend somebody (should) V: đề nghị nên làm Mặc dù should bị lược động từ phải để dạng nguyên thể Dịch nghĩa: Anh ta khuyên nên theo khóa học Ngoaingu24h.vn – Giỏi người ngữ Question The internship in a psychiatric ward _ for the rest of his life A: had influence on him B: had influence over him C: had an influence at him D: had an influence on him Giải thích: Have an influence on: có ảnh hưởng đến Dịch nghĩa: chương trình thực tập bệnh viện tâm thần ảnh hưởng đến anh suốt phần đời lại Question 8: Michael’s score on the test is the highest in the class; he _ hard last night A should have studied B may have to study C must have studied D could have studied Giải thích: A should have Vpp: nên làm khứ thực tế không làm B may have to V: phải làm C must have Vpp: dự đoán không chắn việc khứ D could have Vpp: làm khứ thực tế không làm Ở đây, Michael điểm cao, dự đoán cậu ta học chăm chỉ, ta dùng cấu trúc vs should Dịch nghĩa: Điểm Michael kì thi cao lớp, hẳn cậu ta học chăm tối qua Question 9: What university will you take an _ examination into? A entry B entrance C admission D attendance Giải thích: Entrance examination: thi đầu vào A Entry: lối vào B Entrance: lối vào C Admission: nhận vào học D Attendance: tham dự Dịch nghĩa: Bạn tham gia kì thi xét tuyển vào trường đại học nào? Question 10 rising public opinion over the years, the Ministry of Education has announced that from 2015 on, students only have to sit for one complete examination, and results from those exams will be used for both high school graduation and University acceptance A As response with B With a response to C As a response to D In response to Giải thích: As a response to something = To response to something: để đáp trả Dịch nghĩa: Để đáp trả dư luận năm qua, trưởng giáo dục tuyên bố từ năm 2015 trở đi, học sinh phải tham gia kì thi, kết từ kì thi dùng cho tốt nghiệp trung học phổ thông lẫn xét tuyển đại học Question 11: When taking the exam, make sure you _ the same amount of time to each question A allocate B appoint C disperse D distribute Giải thích: A allocate (v) phân phối TYPE THE DOCUMENT TITLE WWW.NGOAINGU24H.VN B appoint (v) chọn, cử C disperse (v) giải tán D distribute (v) phân chia người Dịch nghĩa: Khi thi, bạn nên phân bố thời gian tương đương cho câu hỏi Question 12 Nowadays, quite a few internet courses can offer an effective _to classroom teaching A: alternating B: alternative C: alternatively D: alternation Giải thích A alternating: dạng V_ing động từ alternate B alternative: (n) lựa chọn khác C alternatively: (adv) (dùng để bắt đầu giới thiệu, đưa gợi ý thứ hai: Bạn nhờ công ty Hoặc (alternatively), bạn tự làm) D alternation: (n) thay khác Phía trước chỗ cần điền có an tính từ effective nên ta cần điền danh từ, dịch nghĩa ta chọn B Dịch nghĩa: Ngày nay, có số khóa học Internet thay cho lớp học truyền thống Question 13: We found the exam extremely easy We so hard A needn't study B needn't be studying C needn't have studied D needn't have been studied Giải thích: Find something adj: thấy Needn’t have Vpp: không cần làm thực tế làm Việc học người học – dùng chủ động, phương án D chia bị động nên sai Dịch nghĩa: Chúng thấy thi cực dễ Lẽ không cần phải học chăm Question 14: Mr Pike ………… English at our school for 20 years before he retired last year A had been teaching B has been teaching C was teaching D is teaching Giải thích: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn diễn tả việc diễn liên tục khứ kết thúc khứ (last year) Dịch: Ông Pike dạy Tiếng Anh trường suốt 20 năm trước nghỉ hưu vào năm ngoái Question 15: It is essential that every student ………… to learn English at university A had B have C has D to have Giải thích: Hiện giả định cách thứ ba số It is essential that + S + V-inf Dịch: Đó điều thiết yếu sinh viên phải học tiếng anh trường đại học Ngoaingu24h.vn – Giỏi người ngữ Question 16: My student practices English with her friends every day A speaking B to speak C spoke D speak Giải thích: practice + V-ing: luyện tập Dịch: Học sinh luyện nói tiếng anh ngày với bạn cô Question 17: _, we tried our best to complete it A Thanks to the difficult homework B Despite the homework was difficult C Difficult as the homework was D As though the homework was difficult Lời giải: Loại B despite + N/NP Thanks to the difficult homework : nhờ vào tập nhà khó As though the homework was difficult: Như thể tập nhà khó Dịch: Bài tập nhà khó thế, cố gắng để hoàn thành Question 18: So little………….about mathematics that the lecture was completely beyond me A I have known B I knew C I know D did I know Giải thích: Cấu trúc đảo ngữ So + Adj/ Adv + Auxiliary + S + V + that-clause Dịch: Tôi biết toán để hiểu giảng Question 19: Nowadays children would prefer history in more practical ways A be taught B teach C to be taught D to teach Giải thích: Cấu trúc Prefer to V Ở môn lịch sử phải dạy -> bị động Dịch: Ngày trẻ em thích môn lịch sử dạy theo nhiều cách thức thực tiễn Question 20: Although he hadn’t spoken French for many years, he picked it _ again after a few weeks A over B on C up D through Giải thích: Pick over: Khám xét kiểm tra nhóm đồ vật để tìm đẹp thích hợp Pick on: Chọc phá đó, tách riêng lẻ nhóm người Pick up: Tiếp tục việc mà tạm ngừng lại thời gian, có tiến triển cải tiến Pick through: Chọn từ nhóm Dịch: Mặc dù anh không nói tiếng Pháp nhiều năm, anh tiến trở lại sau vài tuần Mark the letter A, B, C or D on you answer sheet to indicate the word or phrase that best fits each of the blank from 55 to 64 The UK Government ensures that all schools in the UK (55) _ certain standards, and this includes independent schools as well as those that are (56) _ by the Government All qualifications are awarded by national agencies accredited by the Qualification and Curriculum Authority (QCA), (57) _ the quality of the qualifications you will gain is guaranteed At many independent schools in England, you will be encouraged to take part (58) _ extracurricular activities to develop your hobbies and learn new skills, and you may be encouraged to take graded music exams (59) _ by the Associated Board of the Royal Schools of Music The exam grades gained from these are widely accepted toward university entry (60) _ TYPE THE DOCUMENT TITLE WWW.NGOAINGU24H.VN Independent schools not usually offer vocationally focused qualifications but if you are (61) _ in these qualifications, you can find out more in the 'career-based and pre-university qualifications' section ` The (62) _ you pay to attend independent school, include your course fees, accommodation and may include some or all extracurricular activities Fees (63) _ from school to school and are at the discretion of the institution; there are no national standards You should expect to pay a minimum of £8,000 per year and fees can be (64) _ high as £25,000 Question 55: Question 56: Question 57: Question 58: Question 59: Question 60: Question 61: Question 62: Question 63: Question 64: A meet A worked A although A for A offered A questions A excited A funds A transfer A much B notice B indicated B so B in B to offer B requirements B concerned B bills B vary B more C see C run C if C on C offering C problems C interested C donations C interfere C far D look D shown D because D into D offer D troubles D worried D fees D exchange D as Dịch nghĩa: Chính phủ Anh đảm bảo tất trường Vương quốc Anh (55) đạt tiêu chuẩn định, điều bao gồm trường độc lập trường (56) điều hành _ Chính phủ Tất cấp cấp quan quốc gia công nhận Bằng Qualification and Curriculum Authority (QCA), (57) _ chất lượng cấp mà bạn đạt được đảm bảo Tại nhiều trường học độc lập Anh, bạn khuyến khích tham gia (58) vào _ hoạt động ngoại khóa để phát triển sở thích bạn học kỹ mới, bạn khuyến khích tham gia kỳ thi âm nhạc phân loại (59) đưa _ Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh Điểm số từ thi đạt từ học viện chấp nhận rộng rãi (60) _các yêu cầu đại học Các trường độc lập thường không cung cấp trình độ tập trung vào cấp hướng nghiệp bạn (61) có hứng thú với _ cấp, bạn tìm hiểu thêm phần "bằng cấp hướng nghiệp dự bị đại học' ` (62) Học phí _ bạn trả để học trường học độc lập, bao gồm học phí, ăn bao gồm số tất hoạt động ngoại khóa Lệ phí (63) khác trường theo định tổ chức; tiêu chuẩn quốc gia Bạn phải trả tối thiểu £ 8,000 năm chi phí (64) cao khoảng £ 25,000 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions Language has enabled our species to formulate ideas and exchange information One characteristic of language is that it is ever-evolving, changing to meet the needs of the people speaking it Countries tend to adopt a national language that makes it easy for their inhabitants to communicate with one another as well as with outside entities While this encourages the spread of certain language, it can also lead to the death of others Consider the spread of Latin in ancient world as it pertains to English usage today Ngoaingu24h.vn – Giỏi người ngữ Latin was the language spoken in the Roman Empire, which included the Mediterranean and parts of Europe Latin became so widespread that the languages of many modern European countries are based on the Latin language However, despite its contribution to modern language, Latin in itself is no longer spoken as a primary language The eventual demise of Latin occurred because, as it spread out over hundreds of years, it took on different dialects and pronunciations based on the different regions in which it was used Rather than adopting Latin as a language, foreign people took the roots of Latin words and adapted them into their own languages Hence, Latin’s popularity is one of the reasons why it ultimately fell out of use As Latin did centuries ago, English is swiftly becoming the world’s most widely used language, spoken by people on the majority of the seven continents and declared the national language in at least thirty-four countries As with Latin, the accent and tone may differ from country to country, but the basics of the vernacular have their foundation in Standard English Linguistics predict that, like Latin, English will experience a immense spread and then subsequent break-up as the languages that got their start in English change into languages unique unto them They feel that this can already be seen in areas such as the islands of Caribbean While English is recognized as the national language of these countries, it has quite a different sound than English spoken everywhere else in the world In other countries, English words have taken on completely different meanings from what they were originally In the African country of Uganda, for example, natives use the word “extend” to mean “move over” or “get out of the way” rather than the more universally understood meaning of “lengthen” or “stretch” People in the South American country of Guyana refer to “operation” when speaking of having an upset stomach or diarrhea We can clearly see that English, like Latin, is being adapted to create other words or to take on new meanings (By Moraig Macgillivray and Patrick Yancey, Mastering skills for TOEFL iBT) Question 50: What does the passage mainly discuss? A How Latin became a dead language B The similarities and differences between Latin and English C The Latinization of English D The future of English Dịch nghĩa: Bài viết bàn luận vấn đề gì? A Cách mà tiếng Latin trở thành ngôn ngữ chết B Tương đồng khác biệt tiếng Latin tiếng Anh C Quá trình Latinh hóa tiếng Anh D tương lai tiếng Anh Giải thích: Bài viết nói trình tiếng Latin mai sau dự đoán trình tương tự diễn với tiếng Anh ví dụ cụ thể Như coi trình Latinh hóa tiếng Anh, dùng tương lai tiếng Anh chung chung mà chưa làm bật ý “mai một” mà tác giả muốn nói Question 51: The word “pertains” in line is closest in meaning to A compares B connects C reflects D relates Dịch nghĩa: Từ “pertains” – liên quan đến – đoạn gần nghĩa với A so sánh B kết nối C phản ánh D liên quan Question 52: It can be inferred from the first paragraph that A Nations are more likely to choose a national language that is easy to their people to use B National languages are chosen by people who wish to communicate with neighbouring countries C A country’s inhabitants will speak whichever language is chosen by its leaders D Outside individuals are likely to choose a language similar to that of their neighbours TYPE THE DOCUMENT TITLE WWW.NGOAINGU24H.VN Dịch nghĩa: Có thể suy từ đoạn A Các quốc gia có xu hướng chọn quốc ngữ mà người dân dễ sử dụng B Quốc ngữ chọn người muốn giao tiếp với nước láng giềng C Dân nước nói ngôn ngữ mà lãnh đạo lựa chọn D Một cá nhân thường chọn ngôn ngữ mà tương tự với người xung quanh Giải thích: Thông tin nằm đoạn “Countries tend to adopt a national language that makes it easy for their inhabitants to communicate with one another as well as with outside entities.” Question 53: The word “vernacular” in line 17 is closest in meaning to A tone B verbal skills C accent D language Dịch nghĩa: Từ “vernacular” – tiếng xứ - dòng 17 gần nghĩa với A tong giọng B kĩ ngôn ngữ C giọng địa phương D ngôn ngữ Giải thích: Accent cách phát âm khác vùng, vernacular lại ngôn ngữ, tiếng nói dùng vùng Trong ngữ cảnh này, tác giả nói “Dù tông giọng hay giọng địa phương khác chất ngôn ngữ tiếng Anh”, thay từ language cho vernacular Question 54: According to the passage, which of the following is true of the popularity of Latin language? A It leads to the death of other contemporary languages B It contributes to the formation and development of current dialects C It gives birth to all of the Western languages D It actually results in the disappearance of the language Dịch nghĩa: Theo viết, câu sau nói phổ biến tiếng Latin? A Nó dẫn đến chết ngôn ngữ tạm thời khác B Nó góp phần hình thành phát triển từ ngữ địa phương C Nó sinh tất ngôn ngữ phương tây D Cuối dẫn đến việc biến Giải thích: Thông tin nằm đoạn “However, despite its contribution to modern language, Latin in itself is no longer spoken as a primary language” Question 55: The word “diarrhea” in the third paragraph means mostly the same as A bowel disorder B a respiratory disease C a cardiovascular problem D a terminal illness Dịch nghĩa: Từ “diarrhea” – bệnh tiêu chảy - đoạn gần nghĩa với A rối loạn đường ruột B bệnh hô hấp C vấn đề tim mạch D bệnh nan y Question 56: The word “they” in the last paragraph refers to A English words B local words C different meanings D other countries Dịch nghĩa: Từ “they” đoạn cuối nhắc đến A từ tiếng Anh B từ địa phương C nghĩa khác D nước khác Giải thích: Thông tin nằm đoạn cuối “In other countries, English words have taken on completely different meanings from what they were originally” - Ở nước khác, từ tiếng Anh có nghĩa hoàn toàn khác so với ban đầu Như vậy, they thay cho English words Question 57: The word “this” in the first paragraph refers to A one characteristic B language Ngoaingu24h.vn – Giỏi người ngữ C adopting a national language D communicating with each other Dịch nghĩa: Từ “this” đoạn nhắc tới A tính chất B ngôn ngữ C việc chọn quốc ngữ D giao tiếp với người khác Giải thích: Thông tin nằm đoạn “Countries tend to adopt a national language that makes it easy for their inhabitants to communicate with one another as well as with outside entities While this encourages the spread of certain language, it can also lead to the death of others” – Các quốc gia chọn quốc ngữ…Việc giúp ngôn ngữ phát triển lại khiến nhiều ngôn ngữ khác chết yểu Như vậy, việc việc chọn quốc ngữ, this thay cho adopting a national language Question 58: The example “People in the South American country of Guyana refer to “operation” when speaking of having an upset stomach or diarrhea” is used to A show the linguistic ignorance of people in Guyana B stress the transformation in meaning of English words spoken in some areas C point out the importance of understanding the pragmatic meaning of an English word D emphasize the necessity of learning English for someone who wants to live in Guyana Dịch nghĩa: Ví dụ “Người dân quốc gia Nam Mỹ Guyana nhắc đến "operation" nói việc đau bụng tiêu chảy” dùng để A thể thờ với ngôn ngữ người Guyana B nhấn mạnh thay đổi ngữ nghĩa từ tiếng Anh số vùng C tầm quan trọng việc hiểu nghĩa thực từ tiếng Anh D nhấn mạnh cần thiết việc học tiếng Anh với người muốn sống Guyana Giải thích: Tác giả nói việc từ bị thay đổi nghĩa, sau đưa hai ví dụ cho lời nói việc đổi nghĩa từ Question 59: The author implies that linguistics make a prediction about the future of English that A it will become a death language like Latin B it continues spreading all over the world C it will be no longer the national language in some countries D it contributes to build up a new language Dịch nghĩa: Tác giả ngụ ý nhà ngôn ngữ học đoán tương lai tiếng Anh A chết giống tiếng Latin B tiếp tục phổ biến giới C k quốc ngữ số nước D góp phần xây dựng ngôn ngữ Giải thích: Thông tin nằm đoạn cuối “Linguistics predict that, like Latin, English will experience a immense spread and then subsequent break-up” Dịch Ngôn ngữ giúp loài người xây dựng ý tưởng trao đổi thông tin Một đặc điểm ngôn ngữ ngày phát triển, thay đổi để đáp ứng nhu cầu người dân Các quốc gia có xu hướng áp dụng ngôn ngữ chung mà người dân họ dễ dàng sử dụng để giao tiếp với với bên Trong điều khuyến khích lan truyền ngôn ngữ dẫn đến chết ngôn ngữ khác Hãy xem xét lan rộng ngôn ngữ La-tinh giới cổ đại gắn liền với việc sử dụng tiếng Anh ngày Latin ngôn ngữ dùng thời đế quốc La Mã, bao gồm vùng Địa Trung Hải phận châu Âu Latin lan rộng mà ngôn ngữ nhiều nước châu Âu đại ngày dựa ngôn ngữ Latin Tuy nhiên, đóng góp cho ngôn ngữ đại, thân tiếng Latin lại không nói ngôn ngữ thống Sự sụp TYPE THE DOCUMENT TITLE WWW.NGOAINGU24H.VN đổ cuối Latin xảy trải rộng hàng trăm năm, tiếp nhận phương ngữ cách phát âm khác dựa vùng khác mà sử dụng Thay áp dụng tiếng Latin ngôn ngữ, người nước lấy gốc rễ tiếng Latin chuyển chúng sang ngôn ngữ riêng Do đó, phổ biến tiếng La tinh lý cuối rơi rụng Như tiếng Latinh nhiều kỷ trước, tiếng Anh nhanh chóng trở thành ngôn ngữ sử dụng rộng rãi giới, sử dụng đa số người dân bảy lục địa tuyên bố quốc ngữ 34 quốc gia Như tiếng Latinh, giọng điệu ngữ điệu khác từ nước sang nước khác, điều tiếng địa phương có tảng xuất phát từ tiếng Anh chuẩn Các nhà ngôn ngữ học dự đoán rằng, giống tiếng Latin, tiếng Anh lan rộng phổ biến biến ngôn ngữ khởi đầu từ tiếng Anh trở thành ngôn ngữ độc Họ cảm thấy điều nhìn thấy khu vực đảo Caribbean Trong tiếng Anh công nhận quốc ngữ nước này, có âm khác so với tiếng Anh nói khắp nơi giới Ở nước khác, từ tiếng Anh đưa vào ý nghĩa hoàn toàn khác với ban đầu Ở nước châu Phi Uganda, người xứ sử dụng từ "extend" có nghĩa "chuyển qua" "ra khỏi đường" nghĩa "kéo dài" "kéo căng" Người dân quốc gia Nam Mỹ Guyana nhắc đến "operation" nói việc đau bụng tiêu chảy Chúng ta thấy rõ tiếng Anh, giống tiếng Latin, điều chỉnh để tạo từ khác ý nghĩa Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 55 to 64 After two decades of growing student enrollments and economic prosperity, business schools in the United States have started to face harder times Only Harvard’s MBA School has shown a substantial increase in enrollments in recent years Both Princeton and Stanford have seen decreases in their enrollments Since 1990, the number of people receiving Masters in Business Administration (MBA) degrees, has dropped about percent to 75,000, and the trend of lower enrollment rates is expected to continue There are two factors causing this decrease in students seeking an MBA degree The first one is that many graduates of four-year colleges are finding that an MBA degree does not guarantee a plush job on Wall Street or in other financial districts of major American cities Many of the entry-level management jobs are for students graduating with Master of Arts degrees in English and the humanities as well as those holding MBA degrees Students have asked the question, “Is an MBA degree really what I need to be best prepared for getting a good job?” The second major factor has been the cutting of American payrolls and the lower number of entry-level jobs being offered Business needs are changing, and MBA schools are struggling to meet the new demands Câu 55: What is the main focus of this passage? A How schools are changing to reflect the economy B Types of graduate degrees C Jobs on Wall Street D Changes in enrollment for MBA schools Dịch nghĩa: Bài viết tập trung chủ yếu vào vấn đề gì? A Trường học thay đổi để phản ánh kinh tế B Các loại tốt nghiệp C Công việc phố Wall D Sự thay đổi đăng kí học thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Ngoaingu24h.vn – Giỏi người ngữ Giải thích: Đoạn nói chứng thực trạng suy giảm lượng học sinh đăng kí theo học MBA, đoạn nêu hai nguyên nhân giải thích cho thực Như đáp án D Phương án A B C nhắc đến thông tin nhỏ để làm rõ nội dung đoạn, nội dung Câu 56: The phrase “two decades” in the first paragraph refers to a period of _ A 20 years B 100 years C 10 years D 50 years Dịch nghĩa: Cụm từ “two decades” – hai thập kỉ - đoạn tương đương với quãng thời gian A 20 năm B 100 năm C 10 năm D 50 năm Giải thích: thập kỉ = 10 năm Câu 57: The word “prosperity” in the first paragraph could best be replaced by _ A Nurturing B success C Education D surplus Dịch nghĩa: từ “prosperity” – thành đạt – đoạn gần nghĩa với _ A nuôi dưỡng B thành công C giáo dục D thừa Câu 58: Which of the following business schools has NOT shown a decrease in enrollment? A Princeton B Stanford and Princeton C Stanford D Harvard Dịch nghĩa: Trường kinh doanh sau số học sinh đăng kí không giảm? A Princeton B Stanford and Princeton C Stanford D Harvard Giải thích: Thông tin nằm đoạn “Only Harvard’s MBA School has shown a substantial increase in enrollments in recent years.” Câu 59: The phrase “trend of ” in the first paragraph is closest in meaning to which of the following? A reluctance of B movement toward C extraction from D drawback to Dịch nghĩa: Cụm từ “trend of ” – xu hướng – đoạn gần nghĩa với cụm sau đây? A miễn cưỡng B xu hướng C lấy ra, khai thác từ D hạn chế với Câu 60: As used in the second paragraph, the word “seeking” could best be replaced by which of the following? A pursuing B seizing C avoiding D examining Dịch nghĩa: Từ “seeking” – tìm kiếm – đoạn thay bằng? A theo đuổi B chiếm C tránh D kiểm tra Câu 61: Which of the following descriptions most likely applies to Wall Street? A A shopping district B A major financial centre C A neighborhood in New York D A centre for international affairs Dịch nghĩa: Miêu tả sau phù hợp với phố Wall? A thị trấn mua sắm B trung tâm tài lớn C khu lân cận với New York D trung tâm hội nghị giới Giải thích: Thông tin đoạn “The first one is that many graduates of four-year colleges are finding that an MBA degree does not guarantee a plush job on Wall Street or in other financial districts of major American cities” – MBA không giúp tìm việc phố Wall hay 10 TYPE THE DOCUMENT TITLE WWW.NGOAINGU24H.VN 1 khu vực tài khác thành phố lớn Mỹ Như phố Wall ví dụ cho “trong khu vực tài khác thành phố lớn Mỹ” Câu 62: According to the passage, what are two causes of declining business school enrollment? A Low salary and foreign competition B Declining population and economic prosperity C Fewer MBA schools and fewer entry-level jobs D Lack of necessity for an MBA and an economic recession Dịch nghĩa: Theo văn, đâu hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm lượng sinh viên đăng kí học trường kinh doanh? A Lương thấp cạnh tranh từ nước B Dân số kinh tế suy giảm C Có trường cấp MBA công việc D Không cần thiết phải có MBA kinh tế suy thoái Giải thích: Thông tin đoạn “The first one is that many graduates of four-year colleges are finding that an MBA degree does not guarantee a plush job on Wall Street or in other financial districts of major American cities … The second major factor has been the cutting of American payrolls and the lower number of entry-level jobs being offered” Câu 63: The first paragraph is mainly concerned with which of the following? A A current trend affecting the nation’s business schools B Two decades of hard times for business schools C factors contributing to the decline in MBA students D The difference between Harvard, Princeton, and Stanford Dịch nghĩa: ĐOạn đầu chủ yếu bàn luận vấn đề sau đây? A xu hướng ngày ảnh hưởng đến trường kinh doanh B Hai thập kỉ khó khăn cho trường kinh doanh C nguyên nhân góp phàn làm giảm lượng sinh viên theo học MBA D Sự khác biệt Harvard, Princeton, and Stanford Giải thích: Đoạn chủ yếu đề cập đến việc suy giảm lượng sinh viên đưa ví dụ cụ thể, đoạn giải thích nguyên nhân Câu 64: As used in the second paragraph, the word “struggling” is closest in meaning to A plunging B starting C striving D evolving Dịch nghĩa: Từ “struggling” – cố gắng, phấn đấu – đoạn gần nghĩa với _ A giảm mạnh B bắt đầu C cố gắng D tiến hóa Dịch Dịch: Sau thập kỷ phát triển việc tuyển sinh thịnh vượng kinh tế, trường kinh tế Mỹ bắt đầu phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn Lượng sinh viên đăng kí thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường đại học Harvard tăng lên đáng kể năm gần Cả Princeton Stanford bị giảm số lượng tuyển 11 Ngoaingu24h.vn – Giỏi người ngữ sinh Từ năm 1990, số lượng người nhận thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh giảm 3% 75,000, xu hướng giảm tỉ lệ tuyển sinh cho tiếp diễn Có vấn đề làm giảm số sinh viên nhận MBA Thứ có nhiều người tốt nghiệp bậc đại học hệ năm nhận MBA không đủ đảm bảo cho họ có công việc sang trọng phố Wall hay phố tài khác thành phố lớn Mỹ nhiều công việc đầu vào công ty dành cho sinh viên tốt nghiệp với thạc sĩ Mỹ thuật tiếng Anh với người có MBA Các sinh viên đặt câu hỏi: “Liệu MBA có thực cần thiết để có công việc tốt?” Vấn đề thứ cắt giảm bảng lương số lượng công việc đầu vào giảm Nhu cầu kinh tế thay đổi, trường MBA cố gắng để đáp ứng yêu cầu Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions As the twentieth century began, the importance of formal education in the United States increased The frontier had mostly disappeared and by 1910 most Americans lived in towns and cities Industrialization and the bureaucratization of economic life combined with a new emphasis upon credentials and expertise to make schooling increasingly important for economic and social mobility Increasingly, too, schools were viewed as the most important means of integrating immigrants into American society The arrival of a great wave of southern and eastern European immigrants at the turn of the century coincided with and contributed to an enormous expansion of formal schooling By 1920 schooling to age fourteen or beyond was compulsory in most states, and the school year was greatly lengthened Kindergartens, vacation schools, extracurricular activities, and vocational education and counseling extended the influence of public schools over the lives of students, many of whom in the larger industrial cities were the children of immigrants Classes for adult immigrants were sponsored by public schools, corporations, unions, churches, settlement houses, and other agencies Reformers early in the twentieth century suggested that education programs should suit the needs of specific populations Immigrant women were once such population Schools tried to educate young women so they could occupy productive places in the urban industrial economy, and one place many educators considered appropriate for women was the home Although looking after the house and family was familiar to immigrant women, American education gave homemaking a new definition In preindustrial economies, homemaking had meant the production as well as the consumption of goods, and it commonly included income-producing activities both inside and outside the home, in the highly industrialized early-twentieth-century United States, however, overproduction rather than scarcity was becoming a problem Thus, the ideal American homemaker was viewed as a consumer rather than a producer Schools trained women to be consumer homemakers cooking, shopping, decorating, and caring for children "efficiently" in their own homes, or if economic necessity demanded, as employees in the homes of others Subsequent reforms have made these notions seem quite out-of-date Question 45: The paragraph preceding the passage probably discusses _ A the industrialization and the bureaucratization of economic life the United States in the nineteen century B the formal schooling in the United States in the nineteen century C the urbanization in the United States in the nineteen century D the most important means of integrating immigrants into American society in the nineteen century 12 TYPE THE DOCUMENT TITLE WWW.NGOAINGU24H.VN Question 46: It can be inferred from paragraph that one important factor in the increasing importance of education in the United States was _ A the expanding economic problems of schools B the growing number of schools in frontier communities C an increase in the number of trained teachers D the increased urbanization of the entire country Question 47: The word "means" in line is closest in meaning to _ A qualifications B method C advantages D probability Question 48: The phrase "coincided with" in line is closest in meaning to _ A happened at the same time as B ensured the success of C was influenced by D began to grow rapidly Question 49: According to the passage, one important change in United States education by the 1920's was that _ A the amount of time spent on formal education was limited B new regulations were imposed on nontraditional education C adults and children studied in the same classes D most places required children to attend school Question 50: “Vacation schools and extracurricular activities” are mentioned in line to illustrate _ A activities that competed to attract new immigrants to their programs B alternatives to formal education provided by public schools C the importance of educational changes D the increased impact of public schools on students Question 51: According to the passage, early-twentieth century education reformers believed that _ A special programs should be set up in frontier communities to modernize them B corporations and other organizations damaged educational progress C different groups needed different kinds of education D more women should be involved in education and industry Question 52: The word "it" in line 19 refers to _ A education B consumption C production D homemaking Question 53: Women were trained to be consumer homemakers as a result of _ A scarcity in the highly industrialized early-twentieth-century United States B economic necessity in the highly industrialized early-twentieth-century United States C income-producing activities in the highly industrialized early-twentieth-century United States D overproduction in the highly industrialized early-twentieth-century United States Question 54: Which paragraph mentions the importance of abilities and experience in formal schooling? A Paragraph B Paragraph C Paragraph D Paragraph 13 Ngoaingu24h.vn – Giỏi người ngữ

Ngày đăng: 01/07/2016, 00:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan