0

bai tap luyen tap tom tat van ban nghi luan

Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... thơ cũ thơ chữ “Tơi” Để làm điểm tác giả trích dẫn luận ? chữ “Ta”  Cái “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi ... Ngµy mét ngµy hai nã mÊt dÇn vỴ bì ngì, ®­ỵc nhiỊu ng­êi quen V× ng­êi ta thÊy nã ®¸ng th­¬ng, téi nghi p qu¸ T©m hån cđa thi nh©n chØ thu vµo ch÷ T«i ®Ĩ ®êi chóng ta còng chØ n»m vßngch÷ T«i Ta...
 • 14
 • 21,103
 • 22
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... “Tơi” Để làm rõ luận điểm tác giả trích dẫn luận ? chữ “Ta” (3 luận cứ)  Cái “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi ... Ngµy mét ngµy hai nã mÊt dÇn vỴ bì ngì, ®­ỵc nhiỊu ng­êi quen V× ng­êi ta thÊy nã ®¸ng th­¬ng, téi nghi p qu¸ T©m hån cđa thi nh©n chØ thu vµo ch÷ T«i ®Ĩ ®êi chóng ta còng chØ n»m vßngch÷ T«i Ta...
 • 11
 • 5,210
 • 20
Tom tắt văn bản nghị luận

Tom tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... chữ xuất với nghĩa tuyệt đối thi đàn Việt Nam gây khó chịu cho người.(9) Khi nhìn quen thật tội nghi p, thi nhân hết cốt cách từ trước.(10)Tâm hồn họ vừa thu khuôn chữ (11) Bi kịch đâu không thoát...
 • 4
 • 7,506
 • 22
Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... bÌn kiÕm c¸ch ph¸ tan tµnh ®oµn thĨ cđa qc d©n + “DÉu tr«i nỉi phó q” + “Mét ngêi lµm quan chª bai + “Ngêi ngoµi ®ỵc” + “Ngµy xa lµm quan n÷a” + “Nh÷ng bän quan l¹i ¨n cíp cã giÊy phÐpvËy” ... ho¹i vµ l·ng phÝ nhiỊu nhÊt lµ níc ngät, Níc ngät trªn tr¸i ®Êt lµ cã h¹n, ngêi t¨ng lªn, c«ng nghi p ph¸t triĨn, níc sư dơng nhiỊu vµ níc th¶i lµm « nhiƠm hå, ao, s«ng, ngßi.Chóng ta ph¶i biÕt ... Năm học 2009 - 2010 - Chuẩn bò :  Híng dÉn häc bµi, chn bÞ bµi sau ¤n tËp tiÕng ViƯt IV RÚT KINH NGHI M, BỔ SUNG: ...
 • 5
 • 1,798
 • 7
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Ngữ văn

... Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất - Giặc tan, Trương Sinh trở nhà, nghe lời nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ - Vũ Nượng bị oan, gieo xuống sông Hoàng Giang tự - Phan Lang người làng ... Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất -Giặc tan, Trương Sinh trở nhà, nghe lời nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ -Vũ Nượng bị oan, gieo xuống sông Hoàng Giang tự ? -Phan Lang người làng ... Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất -Giặc tan, Trương sinh trở nhà, nghe lời nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ -Vũ Nượng bị oan, gieo xuống sông Hoàng Giang tự - Một đêm Trương Sinh...
 • 18
 • 10,783
 • 31
Tiết 26,27 * Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự doc

Tiết 26,27 * Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự doc

Cao đẳng - Đại học

... cháo cai lệ ập đến với roi song, tay thước, dây thừng Chúng thúc ép nhà anh Dậu nộp sưu Chị Dậu van nài xin khất Cai lệ quát mắng dọa dỡ nhà, đánh chị Dậu xông đến trói anh Dậu Không thể chịu...
 • 5
 • 1,109
 • 5
BÀI 5LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pptx

BÀI 5LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pptx

Cao đẳng - Đại học

... cháo cai lệ ập đến với roi song, tay thước, dây thừng Chúng thúc ép nhà anh Dậu nộp sưu Chị Dậu van nài xin khất Cai lệ quát mắng dọa dỡ nhà, đánh chị Dậu xông đến trói anh Dậu Không thể chịu...
 • 3
 • 909
 • 0
luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Ngữ văn

... vật đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghi n cho kì nát vụn Cô đổi giọng, lại vỗ vai, nhìn vào mặt tôi, nghi m nghò: • • - Vậy mày hỏi cô Thông – tên người đàn bà họ nội ... kòch cô kia, cúi đầu • không đáp Vì biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô có ý gieo rắc vào đầu óc hoài nghi để khinh miệt ruồng rẫy mẹ t«i, người đàn bà bò tội goá chồng, nợ nần túng quá, phải bỏ tha ... Cai lệ người nhà lí trưởng vào quát tháo đòi sưu, đònh bắt anh Dậu Hãy tóm tắtt - Chò DậuHãy tóm van xin hạ tắ chúng vẫnkhoảng hành hạg chồng cố tình 10 dòn khoảng 10 dòn g chò lẫn thân chò -...
 • 29
 • 774
 • 0
soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự

soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự

Công nghệ

... Xương vốn gồm trăm câu, Nguyễn Đình Thi gói gọn lại sáu câu văn ngắn Qua hai cách làm này, rút kinh nghi m : Dù định hướng tóm tắt theo cốt truyện hay theo nhân vật điều quan trọng phải biết cách...
 • 3
 • 9,053
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25