0

bảng các công thức tích phân

các công thức tích phân

các công thức tích phân

Toán học

... đa thức ; dv = axetgaxaxaxcossindx suy ra v .DẠNG II : ∫badxxxp .ln).( ; Thì đặt u = lnx ; dv = p(x).dx MỘT SỐ DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶPI/ Tích Phân ... cbxaxDCxxBxAxQxP++++−+−=22)()()(βα + Đồng nhất 2 vế đẳng thức tìm A,B,C,D và đưa về t /phân cơ bản  Nếu bậc tử lớn hơn mẫu thì chia đa thức và đưa về dạng trên .II/ Tích Phân Hàm Lượng Giác :1. ∫baxdxxf ... Đổi biến x = atgt ; Tính dx theo dt .IV/ Tích Phân Truy Hồi : ( 1 + tg2x = x2cos1)Cho In = ∫badxxnf );(.Với n∈N.Tính I1; I2.Lập công thức liên hệ giữa In & In + 1 ....
 • 3
 • 21,737
 • 781
Tóm tắt tất cả các công thức phân tích đầu tư chứng khoán

Tóm tắt tất cả các công thức phân tích đầu tư chứng khoán

Kinh tế - Thương mại

... theo ngy FV(n,r) PV = (1+r)n/365 ã Tớnh PV 2. Mc sinh li v ri ro ã Công thức tính mức sinh lời tơng đối: ã Mức sinh lời trong một khoảng thời gian Rt = (1+R1) ... rủi ro, lợi suất ớc tính (doanh lợi) với mức độ rủi ro: ã U = E ( r ) 0,5 A 2 ã Phân loại các nhà đầu t: ã Trung dung với rủi ro: A = 0 ã Thích rủi ro: A < 0 ã ỏnh giỏ danh ... số thu nhập trả lÃi định kỳ =Chi phí trả lÃi ã Hệ số trang trải a. Hệ số trang trải chung: Các nguồn thu tiền mặt Trang trải chung = Tổng phải trả b. Hệ số thanh toán lÃi trái phiếu: EBIT...
 • 11
 • 2,357
 • 9
Hệ thống các công thức phục vụ ôn tập phần phân tích

Hệ thống các công thức phục vụ ôn tập phần phân tích

Đầu tư Chứng khoán

... tơng quan giữa nợ dài hạn và vốn cổ phần. Nó đợc sử dụng để đánh giá mức độ tin cậy của công ty. Các công ty có thu nhập phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế thờng có hệ số D/E thấp. e. Hệ số Nợ dài ... theo ngy FV(n,r) PV = (1+r)n/365 ã Tớnh PV 2. Mc sinh li v ri ro ã Công thức tính mức sinh lời tơng đối: ã Mức sinh lời trong một khoảng thời gian Rt = (1+R1) ... (Hệ số bêta x Phần bù rủi ro thị trờng) E(Ri ) = Rf + [E(RM ) - Rf ] ì i Nếu công ty phát hành cả cổ phiếu lẫn trái phiếu thì k cần đợc xác định theo phơng pháp chi phí vốn...
 • 11
 • 1,406
 • 3
CÁC CÔNG THỨC TÍNH TÍCH PHÂN

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TÍCH PHÂN

Toán học

... CÔNG THỨC TÍCH PHÂNCÔNG THỨC CƠ BẢN CÔNG THỨC MỞ RỘNG∫+=CxdxCxdxx++=∫+11ααα∫+=Cxxdxln( )Cnbaxadxbaxnn+++=++∫11)(1∫+=Cedxexx∫+=Caadxaxxln∫+=Cxdxx ... ∫+==Cuududxuuln' ; ∫+=Cudxuu2' ; ∫+−=Cudxuu 1'2CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂNI/ CÔNG THỨC NEWTON –LEPNIC: )()()()( aFbFxFxfbaba−==∫II/ PP ĐỔI BIẾN : DẠNG ... .(f(x)dx= g(t) dt )DẠNG II : Đặt x = )(tϕ . (Tương tự trên ).III/ PP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN : * Cách làm :biểu diễn f(x)dx về dạng tích u.dv = u.v’dx. + chọn u sao cho du dễ tính .+ chon dv sao...
 • 3
 • 73,232
 • 1,609
Tài liệu HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH ppt

Tài liệu HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH ppt

Tài chính doanh nghiệp

... tơng quan giữa nợ dài hạn và vốn cổ phần. Nó đợc sử dụng để đánh giá mức độ tin cậy của công ty. Các công ty có thu nhập phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế thờng có hệ số D/E thấp. e. Hệ số Nợ dài ... theo ngy FV(n,r) PV = (1+r)n/365 ã Tớnh PV 2. Mc sinh li v ri ro ã Công thức tính mức sinh lời tơng đối: ã Mức sinh lời trong một khoảng thời gian Rt = (1+R1) ... rủi ro, lợi suất ớc tính (doanh lợi) với mức độ rủi ro: ã U = E ( r ) 0,5 A 2 ã Phân loại các nhà đầu t: ã Trung dung với rủi ro: A = 0 ã Thích rủi ro: A < 0 ã ỏnh giỏ danh...
 • 11
 • 595
 • 3
Tài liệu HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH pdf

Tài liệu HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH pdf

Cao đẳng - Đại học

... tơng quan giữa nợ dài hạn và vốn cổ phần. Nó đợc sử dụng để đánh giá mức độ tin cậy của công ty. Các công ty có thu nhập phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế thờng có hệ số D/E thấp. e. Hệ số Nợ dài ... theo ngy FV(n,r) PV = (1+r)n/365 ã Tớnh PV 2. Mc sinh li v ri ro ã Công thức tính mức sinh lời tơng đối: ã Mức sinh lời trong một khoảng thời gian Rt = (1+R1) ... rủi ro, lợi suất ớc tính (doanh lợi) với mức độ rủi ro: ã U = E ( r ) 0,5 A 2 ã Phân loại các nhà đầu t: ã Trung dung với rủi ro: A = 0 ã Thích rủi ro: A < 0 ã ỏnh giỏ danh...
 • 11
 • 722
 • 0
Tài liệu Hệ thống các công thức phân tích tài chính doanh nghiệp ppt

Tài liệu Hệ thống các công thức phân tích tài chính doanh nghiệp ppt

Tài chính doanh nghiệp

... tích định tính đã được kết hợp với phương pháp phân tích định lượng gồm tiếp cận phân tích hiệu quả biên [phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) và phân tích bao dữ liệu (DEA)] và mô hình kinh tế lượng ... và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Nguồn số liệu được sử dụng trong các phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập được từ các ... phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng và đánh giá hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên phương pháp phân...
 • 198
 • 1,148
 • 2
Tài liệu HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH doc

Tài liệu HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH doc

Cao đẳng - Đại học

... tơng quan giữa nợ dài hạn và vốn cổ phần. Nó đợc sử dụng để đánh giá mức độ tin cậy của công ty. Các công ty có thu nhập phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế thờng có hệ số D/E thấp. e. Hệ số Nợ dài ... theo ngy FV(n,r) PV = (1+r)n/365 ã Tớnh PV 2. Mc sinh li v ri ro ã Công thức tính mức sinh lời tơng đối: ã Mức sinh lời trong một khoảng thời gian Rt = (1+R1) ... ngại rủi ro, lợi suất ớc tính (doanh lợi) với mức độ rủi ro: ã U = E ( r ) 0,5 A 2 ã Phân loại các nhà đầu t: ã Trung dung với rủi ro: A = 0 ã Thích rủi ro: A < 0 ã ỏnh giỏ danh...
 • 11
 • 640
 • 0
Tài liệu Tóm tắt các công thức phần Phân tích CK doc

Tài liệu Tóm tắt các công thức phần Phân tích CK doc

Đầu tư Chứng khoán

... tơng quan giữa nợ dài hạn và vốn cổ phần. Nó đợc sử dụng để đánh giá mức độ tin cậy của công ty. Các công ty có thu nhập phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế thờng có hệ số D/E thấp.e. Hệ số Nợ dài ... theo thỏngã Tớnh lói theo ngy FV(n,r) PV = (1+r)n/365ã Tớnh PV2. Mc sinh li v ri ro ã Công thức tính mức sinh lời tơng đối:ã Mức sinh lời trong một khoảng thời gianRt = (1+R1) x (1+ ... mức ngại rủi ro, lợi suất ớc tính (doanh lợi) với mức độ rủi ro:ã U = E ( r ) 0,5 A 2ã Phân loại các nhà đầu t:ã Trung dung với rủi ro: A = 0ã Thích rủi ro: A < 0ã ỏnh giỏ danh mc(...
 • 11
 • 974
 • 23
phân tích và đánh giá rủi ro lợi suất trong hoạt động kinh doanh chứng khoán bằng các công cụ tài chính. áp dụng trong phân tích cổ phiếu ngành vận tải việt nam

phân tích và đánh giá rủi ro lợi suất trong hoạt động kinh doanh chứng khoán bằng các công cụ tài chính. áp dụng trong phân tích cổ phiếu ngành vận tải việt nam

Kinh tế - Quản lý

... lớn các nhà đầu tư thông thường đều là các nhà đầu tư thuộc loại e ngại rủi ro. Do vậy công việc phân tích vàđánh giá rủi ro lợi suất của tài sản được họ quan tâm hang đầu kết quả phân tích ... thực tập tốt nghiệp Qua bảng phân tích ta có: Mức dao động của lợi suất cổ phiếu không bị ảnh hưởng bởi sự thayđổi trong lợi suất b.Mô hình GARCH(1.1) Qua bảng phân tích ta có kết luận:Lợi ... trái phiếu. trái phiếu công ty làloại chứng khoán dài hạn do các công ty phát hành với lãi suất khá cao. Đâylà hình thức vay vốn hữu hiệu của công ty trong thời gian ngắn mà công ty có6Chuyên...
 • 84
 • 763
 • 0

Xem thêm