ôn tập toán hk1 lớp 11

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... kiểu bài ôn tập, luyện tập môn Hóa học ở trường THPT - Khái niệm bài ôn tập, luyện tập. - Đặc điểm bài ôn tập, luyện tập. - Ý nghĩa, tầm quan trọng của bài ôn, luyện tập. - Hệ thống bài ôn, luyện ... luyện tập hóa học8T 18 8T1.2. BÀI ÔN TẬP, LUYỆN TẬP8T 20 8T1.2.1. Khái niệm8T 20 8T1.2.1.1. Bài ôn tập 8T 20 8T1.2.1.2. Bài luyện tập 8T 20 8T1.2.2. Đặc điểm của bài ôn tập, ... TÁC THEO NHÓM TRONG CÁC BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG". 8T2.2.4. Tổ chức hoạt động theo nhóm ghép đôi trong giờ ôn, luyện tập 8T 51 8T2.2.5. Tổ chức hoạt...
 • 143
 • 7,863
 • 39
câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11

Toán học

... .sin2nnun=DÃy không tăng, không giảmDÃy tăngDÃy giảmDÃy không giảmDÃy un = 2n 7 là dÃyCấp số cộng, công sai d = 2Không là cấp số cộngCấp số cộng, công sai d = 5Cấp số cộng, công sai d = ... 3π/2)Công thức tính số hạng tổng quát un của dÃy số cho bởi công thức truy hồi 11312n nuu u+==là32nnu =132nnu=32 1nnu =32 1nnu =+Cho dÃy số cho bởi công ... qua điểm O và vuông góc với đờng thẳng d là120Vô sốTứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc. AB = 1, AC = 2, AD = 3. Khi đó khoảng cách từ A đến (BCD) bằng6/77/55/77 /11 -1/2TÝnh giíi...
 • 11
 • 1,729
 • 8
De on tap vo co lop 11

De on tap vo co lop 11

Hóa học

... tan hoàn toàn 0,7275g MS (M là kim loại hoá trị không đổi) trong dd HNO3 đủ thu đợc 0,896 lít hỗn hợp 2 khí NO, NO2 có d/H2 = 21 (đkc). Công thức của MS làA. MgS. B. ZnS. C. CuS. D. FeS.Câu ... A, B đúng.Câu 38: Câu khẳng định nào sau đây không đúng. Khi pha loÃng ddA. Độ điện li tăng. C. Hằng số điện li thay đổi.B. Hằng số điện li không đổi. D. Nồng độ dd giảm.Câu 39: pH của dd ... nFe3O4) trong HNO3. Cho từ từ dd NH3 vào dd sản phẩm tới d lọc kết tủa nung tới khối lợng không đổi thu đợc m'g chất rắn. So sánh m và m' thấy A. m = m'. B. m < m'....
 • 2
 • 531
 • 0
DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

Tiếng anh

... Mệnh đề tính từ không hạn định chỉ thêm một ít thông tin phụ cho mệnh đề chính.- Mệnh đề tính từ không hạn định thờng ở giữa 2 dấu phẩy(,)- Giữa mênh đề chính và mệnh đề không hạn định có dấu ... boy and tell Ps: This is Tom. This man is his teacher.Then ask Ps: 2 Đề CƯƠNG ÔN TậP TIếNG ANH Kì II LớP 11 UNIT 8: T writes some sentences on the board and asks Ps to comment on the use ... saw.5Mệnh đề liên hệ ( Không hạn định)Mệnh đề liên hệ còn đợc gọi là mệnh đề tính từ.Đặc điểm:- Không tuyệt đối cần thiết cho ý nghĩa của cả câu.- Loại bỏ mệnh đề tính từ không hạn định, mệnh đề...
 • 8
 • 1,215
 • 6
ĐỀ ÔN TẬP 8 TUẦN LỚP 11

ĐỀ ÔN TẬP 8 TUẦN LỚP 11

Toán học

... Đề luyện tập lớp 11 Gv:Trần Duy TuấnĐề số 1Bài 1:Tìm các giới hạn sau :a) 221x22x 7x 3lim2x x + ... tục tại x = 2.Câu 3:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a.SA(ABCD) và SA = a.a) Chứng minh tam giác SBC vuông và DB(SAC).b) Tính SD,SC.c) Gọi I là trung điểm của SD.Chứng ... ABC có AB = AC; BC = 2a , Ã0BAC 60=, M là trung điểm của BC.Gọi E,F lần lợt là hình chiếu vuông góc của B lên AC , SC.a) Chứng minh BC (SAM).b) Kẻ AISM.Chứng minh AI (SBC).Tính AI.c)...
 • 2
 • 1,059
 • 4
ON TAP CUOI NAM LOP 11A

ON TAP CUOI NAM LOP 11A

Toán học

... tự b, a, c ta được một cấp số nhân. Tìm công sai của cấp số cộng và công bội của cấp sốnhân đó.4. Tính các giới hạn sau :Đề cương ôn tập HK II Lớp 11A Trang 1a. )( 523232−+−→xxxlimx. ... NỘI DUNG ÔN THI HỌC KỲ IIMôn : TOÁN – Khối 11 I. GIẢI TÍCH.1. Cấp số cộng, cấp số nhân.2. Tính giới hạn hàm số (dạng cơ ... − ÷− − 17) 4lim ( 4 2 )xx x x→−∞− +7/ Tính các giới hạn sau :Đề cương ôn tập HK II Lớp 11A Trang 212/ Giải phương trình y’=0 với y= 3 cos 5 2sin 5 sin35 5 3xx x− +II....
 • 4
 • 507
 • 3
Ôn tập chương 1 lớp 11 Nâng cao

Ôn tập chương 1 lớp 11 Nâng cao

Vật lý

... ÔN TẬP CHƯƠNG 1 C. hướng về Q; E = 3600V/m D. hướng xa Q; E = 3600V/mCâu 19: Tại hai điểm B, C của tam giác vuông cân ABC ( AB = AC = 3cm) trong không khí đặt hai điện ... 2.10-10CCâu 20: Tại hai điểm A và B trong không khí, cách nhau 30cm, đặt hai điện tích q1 = q; q2 = 4q. Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng khôngA. Trên đường thẳng AB, cách A 10cm, ... khí đặt hai điện tích q1 = q2 sao cho vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại A có phương vuông góc với BC, hướng ra xa trọng tâm của tam giác và có độ lớn mVE /25000=. Hai điện tích q1,...
 • 2
 • 1,104
 • 3
Tài liệu Ôn tập HK 1 - lớp 11 (LT + Bài tập)14.12.08

Tài liệu Ôn tập HK 1 - lớp 11 (LT + Bài tập)14.12.08

Tư liệu khác

... án phụ đạo lớp 11 Giáo viên : phan hữu đệ8 Trờng thpt đăkglei ôn tập học kì i - lớp 11 PPCT : 6 tiết Ngày soạn : 10/12/2008Tuần thực hiện : 17 - 18 Ngày giảng : 15/12/2008 ôn tập học kì iI. ... )tan tan ;f x g x f x g x k k= = + ÂGiáo án phụ đạo lớp 11 Giáo viên : phan hữu đệ3 Trờng thpt đăkglei ôn tập học kì i - lớp 11 a. 1 43 227. 72u uu u+ ==b. 1 3 57 165325u ... th¸ng 12 n¨m 2008Dut cđa Tỉ chuyªn m«nGi¸o ¸n phơ ®¹o líp 11 Gi¸o viªn : phan h÷u ®Ư 11 Trờng thpt đăkglei ôn tập học kì i - lớp 11 * Cách giải:Đặt sin cos 2 sin4t x x x = + = + ữ...
 • 11
 • 835
 • 5
Các chủ đề ôn tập chương I lớp 11

Các chủ đề ôn tập chương I lớp 11

Vật lý

... một hình vuôngcó một điện tích điểm dương tự do q = 2.10-9C. Hỏi phải đặt thyêm điện tích điểm q0 bằng bao nhiêu vào tâm hình vuông để hệ điện tích đứng yên?ĐS: 1,91.10-9C.Bài 11: Cho ba ... dây treo bây giờ là 900. Tính tỉ số q1/q2ĐS: 11, 77; 0,085.Bài 13: Hai điện tích điểm giống nhau cách nhau một khoảng 5cm đặt trong chân không. Lực tương tác giữa chúng là F1=1,8.10-4N.a. ... Luyện thi ĐH theo chủ đề Vật lí 11 – Tuyển chọn Bài 5: Có 3 điện tích CqCqCq63727110;10.2;10.6−−−==−= đặt trong chân...
 • 2
 • 891
 • 0
Trọng tâm ôn tập Toán HK2 lớp 10

Trọng tâm ôn tập Toán HK2 lớp 10

Tư liệu khác

... sát kết quả thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm ... ÔN TẬP HÌNH HỌC 10 HỌC KỲ III. Đường thẳng và đường trònBài 1. Trong mp tọa độ Oxy cho ∆ABC có ... +V. Thống kêBài 1: Số liệu sau đây ghi lại mức thu nhập hàng tháng làm theo sản phẩm của 20 công nhân trong một tổ sản xuất (đơn vị tính : trăm ngàn đồng )Thu nhập (X) 8 9 10 12 15 18 20Tần...
 • 3
 • 2,254
 • 18
Đề cương ôn tập chương I - Lớp 11

Đề cương ôn tập chương I - Lớp 11

Vật lý

... theo liên hệ giữa E và U.Yêu cầu các học sinh làm bài tập trong SGK và sách bài tập cơ bản. Đối với học sinh lớp chọn có thể làm thêm các bài tập nâng cao trong SBT NC !Móng Cái, ngày 7 tháng ... Toàn3TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚTỔ VẬT LÍĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNGCHƯƠNG I : ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNGA – Lý thuyết:I. ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LÔNG:1. Hai loại điện tích. Sự nhiễm điện của các ... 6: Khảo sát sự cân bằng của một điện tích trong điện trường đều.III. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN – HIỆU ĐIỆN THẾ.Loại 7: Tính công của lực điện. Tính điện thế và hiệu điện thế.Loại 8: Tính U, E, d,...
 • 3
 • 836
 • 5
on tap U1 & 2 lop 11

on tap U1 & 2 lop 11

Tiếng anh

...
 • 3
 • 451
 • 0

Xem thêm