0

Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

13 6 0
  • Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:08

B.Hoạt động hình thành kiến thức mới Nội dung ôn tập, không hình thành kiến thức mới C.Hoạt động thực hành Hoạt động cả lớp - GV đệm đàn để HS đọc TĐN: Nghe và + Nhóm 1: Đọc cao độ thực [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

Hình ảnh liên quan

Ghi bảng Học hát: Bài hát Mùa thu ngày khai trường - Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

hi.

bảng Học hát: Bài hát Mùa thu ngày khai trường Xem tại trang 2 của tài liệu.
Ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

hi.

bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

hi.

bảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

hi.

bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới - Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 7 của tài liệu.
Ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

hi.

bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

hi.

bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
Ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

hi.

bảng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Gv ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 8 Chủ đề 1 tiết 1 2 3

v.

ghi bảng Xem tại trang 13 của tài liệu.