0

GDCD 8- TUẦN 19 20

13 0 0
  • GDCD 8- TUẦN 19 20

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:48

Phương thức - Phương pháp: Trực quan, đàm thoại gợi mở, trình bày một phút - Phương tiện, tư liệu: máy chiếu, hình ảnh, thông tin 3.Tiến trình hoạt động + Bước 1: Giao nhiệm vụ Gv phân c[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 8- TUẦN 19 20

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Xem vi deo, hình nh v ch đ TNXH và cho bi t TNXH gây hu quả ả nh  th  nào đ i v i m i cá nhân, gia đình và toàn XH?ư ếố ớỗ - GDCD 8- TUẦN 19 20

u.

2: Xem vi deo, hình nh v ch đ TNXH và cho bi t TNXH gây hu quả ả nh th nào đ i v i m i cá nhân, gia đình và toàn XH?ư ếố ớỗ Xem tại trang 3 của tài liệu.