0

GDCD 8- TUẦN 15

8 5 0
  • GDCD 8- TUẦN 15

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:45

Kiến thức - Học sinh hiểu được một số qui định của pháp luật về quyền và nghĩa v ụ của mọi thành viên trong gia đình, hiểu ý nghĩa của những qui định đó.. Kĩ năng - Học sinh biết ứng xử [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 8- TUẦN 15