0

DS7-Tuần 16-Tiết 32 33 34

11 3 0
  • DS7-Tuần 16-Tiết 32 33 34

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:33

Nhớ được tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau - Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, thuyết trình,.., - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm - Phương tiện và[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: DS7-Tuần 16-Tiết 32 33 34