0

đại 7 tuần 24

17 2 0
  • đại 7 tuần 24

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:00

Bài mới HĐ 1: Tính giá trị biểu thức - Mục đích: - Học sinh được củng cố kiến thức về biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng - Thời gian: 10 phút - Phương pháp: Vấn đáp -[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: đại 7 tuần 24