0

Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống kinh tế xã hội của người dân thuộc huyện chơn thành, tỉnh bình phước

98 7 0
  • Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống kinh tế   xã hội của người dân thuộc huyện chơn thành, tỉnh bình phước

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:17

ƢỜ Ọ Ở Ố Ồ - NGUYỄN THỊ THANH HOA Ả ƢỞNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆ ỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ H I CỦA THU C HUYỆ Ơ , Ỉ ẾN ƢỜI DÂN Ì ƢỚC Ế HỌC Chuy M s g h huy : Kinh tế học g h: 60 03 01 01 Ngƣời hƣớ g h TS NGUYỄN HỮ TP H Ch Mi h N họ : Ũ TÓM TẮT Lịch sử phát triển kinh tế cho thấy hình thành phát triển khu công nghiệp nhân t tất yếu q trình cơng nghiệp hóa, hiệ đại hóa đất ƣớ T h đến nay, tỉnh Bì h Phƣớ đ đƣợc thủ tƣớng phủ phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp phân thành 18 khu cơng nghiệp nhỏ, tr cơng nghiệp đ g ó hu ó hủ đầu tƣ hạ tầng, 12 khu công nghiệp đ đƣợc cấp giấy chứng nhậ đầu tƣ Huyện Chơ Th h l ột huyện nằm phía Tây Nam tỉnh Bình Phƣớc có khu cơng nghiệp bao g m khu công nghiệp Chơ Th h (Chơ Th h I v Chơ Th h II), khu công nghiệp Mi h Hƣ g III Qu đ v hu ô g ghiệp Mi h Hƣ g – Hàn h ạt động tập trung x Th h Tâ v Mi h Hƣ g Sự hình thành phát triển khu công nghiệp tr đị b đ giúp tì h hì h kinh tế - xã hội huyện có nhữ g bƣớc cải thiệ rõ ét Tuy hi tá động tiêu cự gây hó h huyện Đề t i: “Ả h hƣở g ủ đế đời s ng cộ g đ ũ g ó hững g â hu ô g ghiệp đế đời s ƣ tr g i h tế - x hội ủ gƣời â thuộ huyệ Chơ Th h tỉ h Bì h Phƣớ ” đƣợ thự hiệ h âu hỏi đặt r hƣ đ g thời với phát triể vấ đề đời s g i h tế - x hội ủ ghiệp đ th y đổi hƣ hộ â giúp l ?L gƣời â s hiều vấ đề li qu hằ trả lời hu g ghiệp hu â để góp phầ ổ đị h hịu ả h hƣở g ủ trì h phát triể rõ hơ ủ địa bàn ƣ gầ â g Th h trƣớc sau có hình thành khu cơng nghiệp tr hu ô g đời s hu ô g ghiệp tr đến sinh kế củ ới g ủ đị b ? Qua gƣời dân huyệ Chơ địa bàn huyện Mô hì h phâ t h đƣợc triển khai dựa lý thuyết sinh kế bền vững với việc nghiên cứu gu n lực bao g m v n gƣời, v n tự nhiên, v n xã hội, v n vật chất v n tài theo lý thuyết sinh kế bền vững DFID (1999) Các phƣơ g pháp ghi ứu đƣợc sử dụng bao g m: phƣơ g pháp thu thập s liệu, phƣơ g pháp th ng kê mô tả, phƣơ g pháp kiể (Independent Sample T- test) kiể định trung bình m u độc lập định th y đổi thu nhập chi phí hộ gi đì h trƣớc sau có khu cơng nghiệp, phƣơ g pháp kiể phƣơ g (Chi - Square tests) kiể định Chi – bình định m i liên hệ việc làm thu nhập sau iii có khu cơng nghiệp phƣơ g pháp h i quy Bi ry L gisti để ƣớ lƣợng biến ả h hƣở g đến khả g ải thiện thu nhập hộ gi đì h sau khu cơng nghiệp hình thành Với kết thu đƣợc cho thấy biến: tuổi chủ hộ, quy ôl động, thu nhập t g cung cấp dịch vụ khác ó tá động chiều với biến phụ thuộc hay nói cách khác tuổi chủ hộ cao, s l hộ có cung cấp dịch vụ khác l độ g tr g gi đình nhiều hơ t g thu hập hộ Trái lại, biến tỷ lệ gƣời phụ thuộc hộ, diệ t h đất bị thu h i, phƣơ g sử dụng tiề đền bù tham gia làm việc khu công nghiệp tƣơ g qu ghịch với th y đổi thu nhập hộ dân Riêng biến trì h độ học vấn chủ hộ hơ g ó ý ghĩ th ng kê B h hộ â tr i li đị b ó há biệt rõ rệt th y đổi hi ph v thu hập ủ trƣớ v s u hi ó hệ giữ việ l đói giả ghè hu g ghiệp hì h th h Cũ g hƣ có v thu hập ủ hộ â , cụ thể: cá hộ thuộ ó th y đổi ghề ghiệp s u hi ó thành, cò đ i với hộ thuộ iệ thu h i đất v đề bù hơ g ó th y đổi s với trƣớ iệ xó hu g ghiệp hì h hộ ó phƣơ g sử ụ g tiề hi ó hu g ghiệp Ngồi ra, hộ cần trợ giúp việc làm chủ yếu thuộc diệ xó đói giảm nghèo diện thu h i đất chứng tỏ vấ đề tìm việc làm phù hợp ổ đị h h v gƣời â tr địa bàn huyện đ g l vấ đề thiết cấp bách Dựa vào kết phân tích, nghiên cứu đề xuất s kiến nghị hƣ giải phần thiệt hại vô hình cho hộ gi đì h tr địa bàn sau khu cơng nghiệp hình thành, xem xét vấ đề sử dụng tiề đề bù đất, hỗ trợ đ nghề h gƣời â để đáp ứng nhu cầu việc làm mới, bả đảm quyền lợi h h đá g cộ g đ ng dâ h ƣ việc làm thu nhập, hỗ trợ vay v gƣời dân, quản lý vệ si h i h v qu v ƣv só sức khỏe cộ g đ v đị h hƣớng việc làm ôi trƣờng, xử lý ƣớc thải khu cơng nghiệp, hình thành quan hệ cộ g đ ng lành mạ h v h tạo nghề học g â iv tâ giải nhu cầu học tập ịch vụ tiện ích cơng cộng M CL C LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT .iii MỤC LỤC v DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ vii CHƢƠNG : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Vấ đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Đ i tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đ i tƣợng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Kết cấu luậ v CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm khu công nghiệp 2.1.2 Khái niệm sinh kế bền vững 2.1.3 Khung lý thuyết phân tích sinh kế bền vững 2.2 Các nghiên cứu trƣớc 15 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thiết kế nghiên cứu 23 Phƣơ g pháp ghi ứu 33 v 3.3 Mơ hình nghiên cứu 35 33 Phƣơ g pháp iể đị h tru g bì h u độ lập (I epe e t Sample T - test) 35 33 Phƣơ g pháp iể định Chi - bì h phƣơ g (Chi - Square tests) 36 3 Phƣơ g pháp h i quy Binary Logistic 37 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 40 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 Đặ điểm hộ điều tra 42 4.2 Mô tả th y đổi đời s ng hộ dân sau có khu cơng nghiệp hình thành 48 Điều kiệ gƣời 48 Điều kiện tài 54 Điều kiện tự nhiên 68 4 Điều kiện xã hội 70 Điều kiện vật chất 73 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 Kết luậ 79 Kiế ghị 80 Hạ hế 85 Hƣớ g ghi ứu tiếp the 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 91 PHỤ LỤC 99 vi DANH M Ì Ồ THỊ Hình 2.1: Khung lý thuyết sinh kế bền vững Hình 2.2: Mơ hình lý thuyết sinh kế bền vững DFID 13 Hình 3.1: Khung phân tích sinh kế bền vững 31 Hì h : Trì h độ học vấn chủ hộ 44 Hình 4.2: Th ng kê tình trạ g l động chủ hộ đ qu đ tạo 45 Hì h 3: Trì h độ chun mơn chủ hộ 45 Hình 4.4: Quy mơ hộ gi đì h 46 Hình 4.5: Mụ đ h sử dụng tiề đền bù theo thu nhập 48 Hình 4.6: Th ng kê s l động tham gia làm việc khu công nghiệp 50 Hì h 7: Cơ ấu nghề nghiệp củ gƣời dân thuộc diện thu h i đất sau có khu cơng nghiệp hình thành 50 Hì h 8: Nguy hâ th y đổi việc làm 53 Hì h 9: Khó h tr Hì h hâ th y đổi thu nhập 55 : Nguy g huyể đổi việc làm 54 Hình 4.11: Chi phí sinh hoạt hộ gi đì h 65 Hình : Đá h giá tì h hì h si h h ạt cộ g đ ng 70 Hình 4.13: Tình hình quan hệ cộ g đ ng 71 Hình 4.14: Tình hình an ninh, trật tự 72 Hình 4.15: Tình hình tai nạn giao thông 72 Hì h 6: Đá h giá hất lƣợng chỗ theo diện tích nhà 74 Hình 4.17: Tình hình tiếp cận dịch vụ xã hội 74 Hì h 8: Điều kiệ ôi trƣờng 75 Hì h 9: Cơ sở hạ tầng 77 vii DANH M C BẢNG Bảng 2.1: Bảng so sánh với nghiên cứu trƣớc 17 Bảng 3.1: Các biến phân tích 24 Bảng 3.2: Các khu công nghiệp huyệ Chơ Th h v Bảng 3.3: Các nhân t tr g u điều tra dự kiến 33 hì h the phƣơ g pháp h i quy Binary Logistic 38 Bảng 4.1: Thông tin chung hộ điều tra 42 Bảng 4.2: Bảng th g điều tra theo tuổi giới tính chủ hộ 44 Bảng 4.3: Thông tin chung hộ 47 Bảng 4.4: Mụ đ h sử dụng tiề đền bù 47 Bả g 5: Cơ ấu nghề nghiệp chủ hộ trƣớc sau có khu cơng nghiệp hình thành 49 Bả g 6: Th y đổi việc làm theo nhóm tuổi chủ hộ 51 Bả g 7: Th y đổi việc làm theo giới tính chủ hộ 52 Bảng 4.8: Quan hệ giữ trì h độ chuyên môn chủ hộ đế th y đổi việc làm 52 Bảng 4.9: Thu nhập bình quân hộ theo thời gian 54 Bảng 4.10: Sự khác biệt việc có hay hơ g th y đổi thu nhập hộ dân 55 Bảng 4.11: Kiể định Trung bình m u độc lập th y đổi thu nhập trƣớc sau có khu cơng nghiệp 55 Bảng 4.12: Kiể đị h Chi bì h phƣơ g m i liên hệ việc làm thu nhập sau có khu cơng nghiệp 57 Bảng 4.13: Kiể định O ibus đ i với hệ s mơ hình (Omnibus Tests of Model Coefficients) 59 Bảng 4.14: Kiể đị h độ phù hợp mơ hình (Model Summary) 60 Bảng 4.15: Phân loại dự báo (Classification Table) 60 Bảng 4.16: Các biến mơ hình (Variables in the Equation) 60 viii Bảng 4.17: Mô xác suất th y đổi thu nhập 61 Bảng 4.18: Thông tin chi phí hộ dân (Triệu đ ng/ tháng) 65 Bảng 4.19: Sự khác biệt việc có hay khơng th y đổi chi phí hộ dân 66 Bảng 4.20: Kiể định Trung bình m u độc lập th y đổi hi ph trƣớc sau có khu cơng nghiệp 66 Bảng 4.21: Th g tì h hì h điều kiện tự nhiên 68 Bảng 4.22: Quyết định tiếp tụ đị h ƣ chỗ 73 ix ƢƠ Chƣơ g 1: ỚI THIỆ Ề TÀI NGHIÊN CỨU giới thiệu tổng quát vấ đề thuộc đề tài nghiên cứu bao g m: lý nghiên cứu, vấ đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu đ i tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu kết cấu luậ v hằ giúp h gƣời đọc có nhìn xun su t tồn q trình nghiên cứu củ đề tài 1.1 Lý nghiên cứu Lịch sử phát triển kinh tế cho thấy hình thành phát triển khu công nghiệp nhân t tất yếu trình cơng nghiệp hóa, hiệ đại hóa đất nƣớc Từ 99 nghiệp để thu hút v Việt N đ ó hủ trƣơ g đầu tƣ tạo việc làm, tạ h h sá h phát triển khu công ôi trƣờng chuyển giao cơng nghệ … qu tạo tả g động lự để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức s ng cho gƣời dân N 1997, tỉ h Bì h Phƣớ đƣợc tái lập g m có huyệ tr g tỉnh lỵ đặt thị trấ Đ ng Xoài thuộc huyệ Đ ng Phú Về vị tr đị lý Bì h Phƣớc tỉnh miền núi phía Tây củ vù g Đơ g N Bộ ph Đô g giáp tỉ h Lâ Đ ng Đ ng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh Campuchia, phía Nam giáp tỉnh Bình Dƣơ g v ph Bắc tỉ h Đắk Lắ v C pu hi phù hợp để xây dựng phát triển khu công nghiệp kết n i với khu vực kinh tế sầm uất ƣớc thành ph H Chí Minh – Đ ng Nai – Bì h Dƣơ g T h đế y Bì h Phƣớ ó vị hành chính, bao g m thị xã huyện g m thị x Đ ng Xoài, thị x Phƣớc Long, thị xã Bình Long huyện Đ g Phú Chơ Th h Hớn Quản, Lộ Ni h Bù Đ p, Bù Gia Mập Bù Đ g T tỉ h đ đƣợc thủ tƣớng phủ phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp với tổng diện tích 5.244 ha, phân thành 18 khu cơng nghiệp nhỏ tr nghiệp đ ó hủ đầu tƣ hạ tầng, 12 khu công nghiệp đ đƣợc cấp giấy chứng nhận đầu tƣ với tổng v v g ó hu ô g đầu tƣ hạ tầ g đ g ý l 17,2 triệu USD 5.158,7 tỷ đ ng, tổng đầu tƣ thực triệu USD 65 tỷ đ ng Các khu công nghiệp tỉ h đ thu hút đƣợc 71 dự đầu tƣ (tr tổng v g ó 54 ự án có v đầu tƣ ƣớc ngồi) với đ g ý l triệu USD 772 tỷ đ ng, tổng v đầu tƣ thực 115 triệu USD 235 tỷ đ ng với tổng diệ t h thu đất 352ha Hiện có 44 doanh nghiệp đ v tạ h ạt động sản xuất i h gƣ g h ạt động S lƣợ g l h tr g ó động doanh nghiệp khoả g i h thá g đầu (Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, qu c phòng tháng cu i h ghiệp đ g gƣời ; nhiệm vụ ) Chơ Th h l ột huyện nằm phía Tây Nam tỉ h Bì h Phƣớ đƣợc thành lập theo Nghị định s 7/ NĐ - CP ngày 20/02/2003 Chính Phủ Huyện có diện tích 414,58 km2, dân s 68 gƣời với 1.257 hộ 6.230 nhân (Báo cáo tổng kết hoạt động ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 – 2011, 2011) Trong vò g hơ ể từ ngày thành lập, t h đến huyệ Chơ Th h đ công nghiệp đƣợc quy hoạ h tr đị b tr ó khu g ó hu ô g ghiệp bao g m khu công nghiệp Chơ Th h (Chơ Th h I v Chơ Th h II) khu công nghiệp Minh Hƣ g III hu ô g ghiệp Mi h Hƣ g – Hàn Qu xã Th h Tâ đ v v Mi h Hƣ g với s lƣợ g g h ghề đ h ạt động tập trung g hƣ hế biến gỗ, gia công tôn, kẽm, kim loại, may mặc, dệt nhuộm, sản xuất sợi, sản xuất hàng gia dụng, linh kiệ điện tử, sản xuất máy móc nơng lâm nghiệp, kính khúc xạ, bao bì giấy … Sự hình thành khu cơng nghiệp tr đị b đ giúp tì h hì h i h tế - xã hội huyệ tr g gi i đ ạn 2004 – 2012 có nhữ g bƣớc cải thiện rõ nét Cụ thể, GDP bì h quâ t g % tr g gi i đ ạn 2006 – đ g Đời s ng ngƣời â g y quâ đầu gƣời đạt 5,5 triệu đ g đế với (Bá g đƣợ GDP â gl l triệu đ đạt 604 tỷ thu hập bình g t g gấp lần so tổng kết hoạt động ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 – 2011, 2011) Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, phát triển khu cơng nghiệp ũ g ó hữ g tá động tiêu cự gây hó h tr củ đế đời s ng cộ g đ g â ƣ địa bàn huyện Cụ thể, thời gian qua, ngày có nhiều thƣ hiếu nại gƣời dân phản ánh lên cấp quyền tỉ h Bì h Phƣớ li vấ đề hƣ ô hiễ ôi trƣờ g ƣớc thải, thiếu ngu qu đến ƣớc sạ h để sinh hoạt, 4.0% 5.0% Rất 35.0% 34.7% Kém 17.0% Bình thƣờng 36.7% 21.0% 17.0% Tốt Rất tốt 23.0% 6.7% 0.0% 10.0% Cảnh quan 20.0% 30.0% 40.0% Vệ sinh môi trƣờng Nguồn: Điều tra mẫu (2014) 4.2.5.4 Đ n gi sở hạ tầng Theo kết khảo sát (Hình 4.19) cho thấy hệ th ng giao thông nội tr bàn xã thuộc huyệ Chơ Th h đ g gặp nhiều hó h Hệ th tông liên thôn, xã đáp ứ g đƣợc 60% nhu cầu lại củ địa g đƣờng bê gƣời dân, nhiều đ đƣờng n i liền xã với trung tâm hành huyện, có hiệ tƣợng mặt đƣờng nhựa sụt lún xu ng cấp Mặt đƣờ g hô g đủ chất lƣợng cho xe có trọng tải lớn từ khu cơng nghiệp lƣu thơ g qu đị b hi trời ƣ h y thời tiết xấu xảy tình trạng lầy lội trơ trƣợt phƣơ g tiện giao thông di chuyển hó h dễ gây tai nạn ả h hƣởng nhiều đế Hệ th ng cầu v ôi trƣờng s ng hộ â b đƣờng hƣ đƣợc xây nâng cấp, cầu đ xu ng cấp trầm trọ g hô g đủ chiều rộ g để ô tô lƣu thô g qu h i hiều Trong nhữ g ban nhân dân huyện, xã, bà nhân dân v y hƣ g hiều lý thƣờ g xuy qu tâ qu ủy đến vấ đề h đến có cải tạo sửa chữa cầu, phá hƣ đầu tƣ xây dựng Nguyên nhân chủ yếu thiếu ngu n v n, ngân sách hạn hẹp, công tác quy hoạch triể h i hƣ đ ng hiệu Bên cạnh hệ th g gi thơ g sở hạ tầ g g h điệ đặc biệt hệ th ng đƣờng dây truyền tải điện, hệ th ng vận hành trạm biến áp yếu, ả h hƣởng đến chất lƣợng s ng củ nghiệp thiếu điệ gƣời dân hiệu làm việc nhà máy khu công ù g điện tải Nguyên nhân thực trạng v quy hoạch hạ tầ g g h điệ tr hƣ ó địa bàn cụ thể mang lại hiệu kinh tế cao, chất 76 lƣợng cán quản lý, kỹ thuật hạn chế, ý thức trách nhiệm bảo vệ sở hạ tầng g h điện, tiết kiệ điện doanh nghiệp v Hệ th ng cấp thoát ƣớc hiệ th ng cung cấp ƣớc sạ h tr y tr hâ â ò hƣ địa bàn v n hƣ h đị b thiện Cụ thể, hệ hƣ đáp ứng đầy đủ nhu cầu củ gƣời dân, cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ũ g hƣ tì h trạ g th át ƣớc cịn nhiều bất cập gây hó h h đời s ng sinh hoạt hộ đặc biệt l v ù ƣ Hình 4.19: Cơ sở hạ tầng 3.30% 1.70% 4.70% 4.70% Rất 28.70% 25.30% Kém Bình thƣờng 33.70% 30.30% 36.30% 37.30% 8.30% 11.30% 19.30% Tốt 23.70% 26.00% 12.30% 12.00% Rất tốt 0.00% 20.70% 32.70% 27.70% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% Hệ thống thoát nƣớc Hệ thống nƣớc Hệ thống điện Hệ thống giao thông nội Nguồn: Điều tra mẫu (2014) TÓM TẮ ƢƠ Từ đặ điể đời s gu g ủ hu g ủ hộ điều tr đề t i đ hộ â s u hi ó lự l điều iệ ô tả hữ g th y đổi hu g ghiệp hì h th h thơ g qu gƣời điều iệ t i h h điều iệ tự hi điều iệ x hội điều iệ vật hất qu h thấy: Cơ ấu ấu ghề ghiệp hộ â tr hƣ hiệu Mặt há s l độ g hơ g ó việ l đất ó xu hƣớ g t g Tỷ lệ biế độ g việ l ủ 77 đị b huyệ hộ thuộ huyể ị h iệ thu h i hữ g gƣời ƣới tuổi (85%) hơ hó hiều s với l â hó ị lại có xu hƣớ g biế độ g lớ hơ độ g ó trì h độ hơ B h việ hộ â tr có há biệt rõ rệt th y đổi thu hập ủ há h u trƣớ v s u hi ó th y đổi ghề ghiệp ủ đị b huyệ v thuộ hộ thuộ ủ hộ quy ôl hập t g u g ấp phí tr hộ độ g g si h h ạt ủ v s u hi ó gƣời â tr hộ iệ thu h i đất Cá yếu t ả h hƣở g đế g : tuổi ủ hủ hộ tỷ lệ gƣời phụ thuộ iệ t h đất bị thu h i phƣơ g sử ụ g tiề đề bù thu ị h vụ há v th hộ â hiệ ủ gi l việ hu ô g ghiệp Chi y ũ g ó xu hƣớ g t g l ả h i hó với há biệt hộ â biế đổi chi phí há h u trƣớ hất lƣợ g gu ƣớ gây ả h hƣở g đế đời s h g ủ b đị b hộ â v hiế hệ ộ g đ g ủ tỷ lệ đị b ó hu ô g ghiệp ủ đị b bả việ đ g g y hập ƣ ủ g đƣợ ải thiệ , tình hình an hộ từ há tới si h s gv s u hi có hu ô g ghiệp hô g gây ả h hƣở g hiều đế đời gƣời â tr â đá h giá l i x (76 3%) với nguyên nhân do: tình hình quan hộ â tr i h trật tự tƣơ g đ i đả g ủ ó ghè sau có khu phù hợp v ổ đị h h Việ đị h gắ bó v đị h ƣ lâu việ tr h hủ yếu h rằ g ó th y đổi ti u ự hất lƣợ g đất ô g ghiệp v l hộ â biế đổi thu hập hu g ghiệp hì h th h Các hộ â gƣời â tr ò thấp v ấp bá h hủ yếu với hó gƣời â b rõ rệt th y đổi hi ph tá iệ xó đói giả việ l ghè v g ải thiệ thu hập ủ huyệ v ả h i hó đ g l vấ đề bứ thiết v iệ xó đói giả đị b hu g ghiệp hì h th h B g ghiệp hì h th h vấ đề tì đị b Tuy hi tì h hì h t i gi thơ g the hộ ó xu hƣớ g t g Mặt há hất lƣợ g hỗ ủ nhiên, việ tiếp ậ si h ả h qu ôi trƣờ g v ị h vụ x hội v v ội bộ, ấp th át ƣớ , điệ tr h ủ ũ g gặp hiều hó h Mứ thu hập tru g bì h ủ s huyể đổi việ l ủ ò t đị b hộ â v đƣợ đá h giá há t t Tuy hƣ đáp ứ g đủ hu ầu Chất lƣợ g vệ hạ hế yếu é , hệ th g gi x thuộ huyệ Chơ Th h v thiệ 78 thô g hƣ ƢƠ Chƣơ g trì h b y tó 5: ẾT LU N VÀ KIẾN NGHỊ tắt đế đời s g i h tế - x hội ủ Phƣớ đ đƣợ tì ết tá độ g ủ hu ô g ghiệp gƣời â thuộ huyệ Chơ Th h tỉ h Bì h thấy hƣơ g Qu tá giả đƣ r sinh kế bền vững cho hộ â tr á iế địa bàn Mặt khác, hƣơ g ghị để đảm bảo y ũ g đề cập đến hạn chế củ đề t i ũ g hƣ đƣ r hƣớng nghiên cứu 5.1 ết luận Sự th y đổi đời s ng, thu nhập củ gƣời dân sau khu công nghiệp đời vấ đề mang tính thời sự, cấp bá h đ i với công tác quy hoạch, kế hoạch quản lý hoạt động phát triển khu công nghiệp hiệ y Để minh chứng cho tá động việc hình thành khu cơng nghiệp đế đời s ng cộ g đ địa bàn có khu cơng nghiệp, tác giả đ g â ƣ tr họn huyệ Chơ Th h, tỉnh Bình Phƣớc làm địa bàn nghiên cứu v thu đƣợc kết tích cự v ó ý ghĩ thực tiễn Qua q trình phân tích, đá h giá si h ế, thu nhập hộ dân sau khu công nghiệp tr địa bàn đƣợc xây dựng, tác giả rút s kết luận sau: - Có th y đổi ấu nghề nghiệp hộ trƣớc sau có khu cơng nghiệp hình thành Tuy nhiên tỷ trọng s nghiệp chiếm tỷ trọ g hƣ gƣời đƣợc làm việc khu công chứng tỏ ấu chuyển dị h hƣ hiệu - Bên cạ h việc thu h i đất độ tuổi trì h độ chun mơn giới tính ũ g ó tá độ g đá g ể đến biế động việc làm củ - Hai lý chủ yếu l gƣời dân th y đổi việc làm sau có hình thành phát triển khu cơng nghiệp khơng có mặt bằ g để kinh doanh hơ g ó đất để sản xuất Đây l ột điều đá g qu tâ hi đá h giá tá động tích cực khu cơng nghiệp khơng gian nghiên cứu - Có th y đổi thu nhập chi phí hộ â tr địa bàn huyệ Chơ Thành trƣớc sau có khu cơng nghiệp Thu nhập bình qn/hộ điều tra sau khu cơng nghiệp hình thành th y đổi với chiều hƣớ g t g l 79 hi tỷ lệ thất nghiệp cao chiếm 36% Các nhân t ả h hƣở g đến th y đổi thu nhập hộ dân sau có khu cơng nghiệp tuổi chủ hộ quy ôl động, tỷ lệ gƣời phụ thuộc hộ, diệ t h đất bị thu h i, phƣơ g sử dụng tiề đền bù, thu nhập t g u g ấp dịch vụ khác tham gia làm việc khu công nghiệp Thu nhập t g đến chi phí sử dụng hộ â ũ g t g từ 3,16 triệu đ ng/tháng lên 3,6 triệu đ ng/tháng nhiên ả h hƣởng tích cực hay tiêu cực cịn tùy vào thân hộ dân việc sử dụng ngu n thu nhập họ - Việc sử dụng tiề đền bù hộ chƣ hiệu quả, có 45% s tiề đền bù đƣợc sử dụng vào việc đầu tƣ sản xuất kinh doanh Vấ đề trợ giúp việc làm cho hộ thuộc diệ xó đói giảm nghèo diện thu h i đất v thỏ đá g Tr g hó h thiếu hi ph đ cầu v hƣ đƣợc giải hủ yếu việc chuyể đổi việc làm củ tạo, thiếu đị h hƣớng, trì h độ học vấ gƣời dân hƣ đủ đáp ứng nhu sở dạy nghề cịn thiếu - Tì h hì h điều kiện tự hi the đá h giá ủ gƣời â đ v đ g ó th y đổi đá g ể chất lƣợ g đất canh tác chất lƣợng ngu ƣớc sử dụng cho nông nghiệp Đây ũ g l vấ đề cấp thiết cầ đƣợc quan tâm khắc phục triệt để nhằ đảm bả đời s ng kinh tế cho hộ dân - Theo kết khảo sát điều kiện xã hội an ninh trật tự tr dầ đƣợc cải thiện tình hình tai nạ gi đị b đ g thô g đ g l vấ đề đá g l Tuy nhiên, v n có 76,3% s hộ dân định tiếp tục gắn bó đị h ƣ tr gại địa bàn sau có hình thành khu cơng nghiệp Nhìn chung theo th ng kê chất lƣợng chỗ hộ dân v n t t với tỷ lệ 80%, nhiên khả g tiếp cận dịch vụ xã hội, điều kiệ hƣ đƣợc ôi trƣờ g v ôi trƣờng s ng v quan tâm thỏ đá g hô g đáp ứ g đủ nhu cầu ũ g hƣ hƣ tạ điều kiện thuận lợi để gƣời dân ổ định s ng 5.2 Kiến nghị Dựa vào kết phân tích, để nâng cao thu nhập v đảm bả đời s ng hộ â tr địa bàn huyệ Chơ Th h tác giả đề xuất s kiến nghị đƣợc trì h b y hƣ s u: 80 Giải p ần t iệt ại vô u ông ng iệp thiệt hại h phát si h ó tầ qu việ l n t àn : qu gia h ả trợ ấp ổ đị h uộ s uộ s g si h h ạt th y đổi o n a àn sau sát thự tế g i hữ g ti u huẩ đề bù trọ g lớ bị xá trộ ó thể đƣợ xe n g ị hữ g thiệt hại há hầu hƣ hơ g đƣợ đề ập đế ới phải tổ lại từ đầu ôi trƣờ g s g hƣ ô g th y đổi qu i h trật tự - x hội… Nhữ g thiệt hại hƣ h ả thiệt hại vơ hì h gƣời â phải gá h hịu v hệ y hó ó thể lƣợ g hó để t h t việ đề bù Vấn ề sử ụng tiền ền ù ất: qu lý hƣ đầu tƣ v sả xuất i h ủ hộ bị thu h i đất Tuy hi ghi h ó tá ứu h thấy việ sử ụ g tiề hợp ụ g lớ tr g việ ải thiệ thu hập qu s liệu sát s hộ gi đì h s u thu h i đất họ sử ụ g s tiề đề bù hủ yếu v hƣớ g ti u ù g hƣ: xây nhà, sửa chữa nhà cho chủ hộ có 10,3%, h gƣời thân có 11,7%, gửi ngân hàng 11%, trả nợ v có 8,3% mua sắm vật dụ g gi đì h có 3,7% s hộ sát S hộ sử ụ g tiề đề bù v ụ đ h sả xuất i h cao hƣ: s hộ đầu tƣ v h hằ sả xuất i h tạ thu hập h tƣơ g l i hiế tỷ lệ hƣ h hỉ ó 45% h ặ s hộ sử ụ g tiề đề bù để xây h trọ hỉ ó 10% Qua cách sử dụng tiền hộ sau thu h i đất phát tiề đền bù cho gƣời dân, quyền nên tổ chức buổi hội thảo buổi tƣ vấn ngành nghề lĩ h vực sản xuất, kinh doanh, gì, phù hợp tr b địa để gƣời dân sau nhận tiề đền bù họ có cách thức sử dụng s tiền hợp lý, tránh tình trạ g hƣ thời gi trƣớ họ trọng cho tiêu dùng xây dựng nhà cửa Ngoài ra, bên cạnh việc phát tiề đề bù đất quyền nên có h h sá h để chủ dự án chia sẻ lợi h i hƣ việc chia tỷ lệ cổ phầ h thu đƣợc từ dự dự h h gƣời ó đất bị thu gƣời dân dựa theo s đất mà họ bị thu h i Có hƣ vậy, bên cạnh s tiề đề bù đất gƣời dân cịn có ngu n thu nhập liên quan trực tiếp đến dự để đảm bảo cho s ng củ gi đì h họ Hỗ trợ tạo nghề học nghề cho người dân áp ứng nhu cầu việc làm mới: cần phát triển sách chuyể đổi nghề nghiệp, phát triể trình dạy nghề đ hƣơ g tạo nâng cao nghề nghiệp cho lao độ g đị phƣơ g phù hợp với 81 ngành nghề khu công nghiệp Có thể áp dụng hình thức dạy nghề miễ ph đ tạo nâng cao tay nghề có cam kết phục vụ lâu dài cho khu công nghiệp, doanh nghiệp, sách dạy nghề ƣu ti Bảo ảm quyền lợi ín h phụ nữ gƣời có hồn h hó h ng c ng ồng ân việc làm thu nhập: cần có nhữ g h h sá h ƣu ti thu hút hững doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với lợi củ đị phƣơ g bả đảm tính bền vững ổ định việc làm thu nhập Các ch h sá h ƣu ti ó thể áp dụ g hƣ: ƣu đ i giá thu đất, thời gian thuê đất v ƣu đ i thuế có thời hạn Hỗ trợ vay vốn n ướng việ àm o người dân: có sách hỗ trợ ngu n v n cho hộ dân chuyể đổi ấu sản xuất nông nghiệp sang ngành nghề phi nơng nghiệp để họ có thu nhập hơ Yêu cầu chủ đầu tƣ khu công nghiệp đầu tƣ v l đ tạo nghề nghiệp h gƣời động Yêu cầu doanh nghiệp cam kết phải thực nghiêm túc việc sử dụng lao động củ đị phƣơ g Có biện pháp tuyên truyền giúp gƣời dân nắm bắt thông tin cần thiết ngành nghề thị trƣờng từ lựa chọn vận dụng linh hoạt giải pháp, mơ hình sinh kế phù hợp với điều kiện củ gi đì h ì h Tận dụng lợi củ gi đì h đị phƣơ g để tạo lập sinh kế bền vững Quản lý vệ sin môi trường, xử ý nước thải khu công nghiệp: cần có biện pháp xử lý ƣớc thải, khí thải, chất thải rắ … ụ thể hƣ: - Công tác xử lý ƣớc thải: tuyên truyền vậ động doanh nghiệp xây dựng trạm xử lý ƣớc thải riêng, phấ đấu 100% doanh nghiệp há thực hiệ đấu n i ƣớc thải vào hệ th ng thu gom trạm xử lý ƣớc thải tập trung ban quản lý Nhƣ ƣớc thải tất doanh nghiệp đƣợc thu gom xử lý đạt quy chuẩn xả thải r ôi trƣờng - Công tác xử lý khí thải: + Yêu cầu h h đầu tƣ thực cam kết bảo vệ ôi trƣờng Khi thỏa thuận h đầu tƣ thu đất để xây dựng nhà máy, ban quản lý phải yêu cầu nhà 82 đầu tƣ thực nghiêm h quy định pháp luật bảo vệ trƣớc ký hợp đ độ g g thu đất ôi trƣờng, cụ thể: h đầu tƣ lập dự án lập bá ôi trƣờng cam kết bảo vệ ôi trƣờ g trì h qu đá h giá tá ó thẩm quyền thẩm định phê duyệt Nhƣ hoạt động nhà máy phải thực nghiêm chỉnh biện pháp giảm thiểu ũ g hƣ xử lý khí thải đảm bảo tiêu chuẩn mơi trƣờng + Yêu cầu h đầu tƣ phải đầu tƣ xây ựng hệ th g lò đ t lò đ ng bộ, có phận xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn + B trí cán phụ trách trƣờng, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đô đ c nhà máy thực t t bảo vệ máy xảy c ôi trƣờng Tr g trƣờng hợp nhà ôi trƣờng, ban quản lý khu cơng nghiệp có trách nhiệm ph i bá hợp với nhà máy xử lý khắc phục c h qu g vấ đề xảy + Tr ng xanh có tán rộng tuyế đƣờng khu công nghiệp, khe hạ tầng khu công nghiệp v tr x h đạt khoả g hu đất quy hoạch tr ng xanh tỷ lệ % đất khu công nghiệp - Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn: Ban quản lý khu công nghiệp l đầu m i tổng hợp nhu cầu doanh nghiệp thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cho doanh nghiệp the quy định Một s doanh nghiệp có chất thải rắn cơng nghiệp đặc thù tiến hành thu gom phân loại bán tái chế chuyể gi h vị thu gom xử lý chất thải rắ há Đ i với chất thải nguy hại, doanh nghiệp đ đ g ý hủ ngu n thải với phịng tài ngun mơi trƣờ g vị ó đủ g đến hợp đ ng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại với doanh nghiệp khu cơng nghiệp - Biện pháp phịng ch ng, ứng phó c trƣờng: Khi có c xảy ban quản lý khu công nghiệpv vị liên quan xác định nguyên nhân gây ô nhiễ ; s u y u ầu vị gây nhiễm ngừng sản xuất để khắc phục ô nhiễ đ ng thời bá theo dõi giám sát Chỉ hi đƣợ á qu nhiễm đƣợc sản xuất trở lại 83 qu hứ g ó thẩm quyề đến gđ g ý vị gây ô Biện pháp phịng ch ng, ứng phó c đ i với hoạt động thu gom xử lý ƣớc thải tập trung khu công nghiệp phải đƣợc nghiêm túc thực Cụ thể, thiết bị máy móc thu gom, xử lý ƣớc thải đƣợ thƣờng xuyên kiểm tra bả hoạt động t t; trƣờng hợp có c hỏng thiết bị ƣỡ g để ƣớc thải đƣợ lƣu trữ bể điều hịa nhanh chóng tiến hành sửa chữa, lắp đặt thiết bị dự phò g; trƣờng hợp thiết bị quan trắc báo hiệu ƣớc thải hơ g đạt quy chuẩn xả thải nhanh chóng kiểm tra, điều chỉnh tình trạng hoạt động bể xử lý thời gian ngắn nhất… Hình thành quan hệ c ng ồng lành mạn , văn : Một là, xây dựng quy chế sinh hoạt cho cộ g đ thiệ gv i h thâ hƣ: tơ trọng giữ gìn tài sản cơng cộng, tn thủ giữ gìn vệ sinh chung, thƣờng xuyên giáo dục pháp luật giao thông, cách ứng xử v n minh, lịch đời s ng, trọng biện pháp chế tài vi phạm Hai là, xây dựng sinh hoạt cộ g đ ng lành mạnh, tổ chức buổi sinh hoạt gi s g lâu lƣu v v hó hó thể thao, lễ hội … Tạo m i quan hệ t t giữ â ƣ hó â ƣ ới i ƣ đị phƣơ g B l xá định vai trị nhiệm vụ yếu quyề đị phƣơ g tổ đ th h i hội phụ nữ, hội gƣời cao tuổi tổ chức tôn giáo Quan tâm giải nhu cầu học tập ăm só sức khỏe c ng ồng ân d ch vụ tiện ích cơng c ng: Trong quy hoạch xây dựng phát triển khu công nghiệp phải ƣu ti h quỹ đất để xây dựng phát triể trƣờng học bệnh viện Chính quyề địa phƣơ g g v i trị quản lý quỹ đất y để phục vụ cộ g đ ng Trong quy hoạ h đị phƣơ g ần ý dành quỹ đất nhằ đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng, nhu cầu giải trí, thể thao, sinh hoạt ngồi trời giữ vai trò xây dựng, quản lý cơng trình tạ điều kiệ h gƣời â th gi hƣởng thụ, xây dựng nếp s ng lành mạnh Chính quyền phải khuyến khích tạ điều kiệ h gƣời â đƣợ đến trƣờ g để góp phần ổ định cải thiện thu nhập cho hộ, giải pháp đề nghị 84 miễn giảm họ ph h đất, diệ xó đói giả 5.3 e ghè gi đì h ghè hất hộ thuộc diện thu h i ó hội đế trƣờng ạn chế Do hạn chế liệu, kiến thức ngu n lực nên việc đá h giá tá động nhân t từ khu công nghiệp đế đời s ng kinh tế - xã hội củ hu â gƣời dân ƣ gần khu công nghiệp bao g m: - Xem xét có hay khơng khác biệt thu nhập chi phí hộ trƣớc sau có khu cơng nghiệp? - Đá h giá - Xe i liên hệ việc làm thu nhập sau có khu cơng nghiệp? xét đá h giá ủ bảng vấn vấ đề li gƣời dân đời s ng sinh kế thông qua qu đế điều kiện tự nhiên, xã hội vật chất sau có khu cơng nghiệp hình thành - Ƣớ lƣợng biến ả h hƣở g đến khả g ải thiện thu nhập hộ gia đì h Việ đƣ yếu t vào mơ hình nghiên cứu qt hết tất nhân t tá độ g đến đời s Bì h Phƣớc Khi sử dụng biế hình kinh tế vĩ g t h đại diệ hƣ b g gƣời dân huyệ Chơ Th h tỉnh hƣ xét đến yếu t thời gi tá động tình ô Khi xây dựng bảng câu hỏi nhiều thiếu xót d đến s liệu thu thập hƣ đƣợ xá định rõ ràng, xác cịn nhiều hạn chế hƣ l ại bỏ hết khả g trù g biến Tr g trì h điều tra tập trung khảo sát chủ hộ d tin thành viên khác hộ bị sai lệch Có thể l lý đƣợc ả h hƣở g đến khả dấu so với kỳ vọ g b đến thông ết thu g ải thiện thu nhập hộ gi đì h ó s i há đầu Việc thiết kế th g đ hƣ h h xá đế hó h tr g q trì h so sánh phân tích biến Việc hệ th ng hóa cơng trình nghiên cứu từ trƣớc tới tr sở xây ựng mơ hình nghiên cứu hồn thiệ hơ y hƣ đủ nhiều để Hạn chế hầu hƣ cá nhân tác giả khó khắc phụ đƣợc công tác lý lƣu trữ liệu, cơng 85 trình nghiên cứu ƣớc ta cịn hạn chế, việc cơng b cơng trình nghiên cứu cịn hƣ 5.4 g h i tá giả hó h tr g việc tổng hợp th ng kê ƣớng nghiên cứu Nghiên cứu tiếp tìm cách khắc phục hạn chế luậ v y hƣ: - Việc phân tích mơ hình kiến nghị đƣợc thực cho khu công nghiệp, xã riêng biệt, cụ thể không dừng lại mứ độ khái quát toàn huyệ hƣ tr g luậ v y - Bổ sung phân tích thêm xã trung gian khơng có khu cơng nghiệp để đ i chiếu so sánh nhằm loại bỏ tá động tình hình kinh tế vĩ qu ó thể nhận định cách xác tá động khu công nghiệp đ i với đời s â tr g gƣời địa bàn - Mở rộng quy mô m u, nghiên cứu thêm nhân t tá động nhằm mở rộng mơ hình nghiên cứu giúp cho việ phâ t h đƣợc chặt chẽ v g ti nâng cao khả h h xá hơ Từ ậy cho gợi ý h h sá h hƣớng tới có giải pháp thích hợp có luận khoa học phục vụ cho phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam TÓM TẮ ƢƠ Bên cạnh hạn chế v hƣớng nghiên cứu củ đề tài, dựa vào kết phâ t h để nâng cao thu nhập v đảm bả đời s ng hộ â tr bàn huyệ Chơ Th h luậ v địa đề xuất s kiến nghị đƣợ trì h b y hƣ s u: - Giải phần thiệt hại vơ hình cho hộ gi đì h tr địa bàn sau khu cơng nghiệp hình thành - Hỗ trợ đ tạo nghề học nghề h gƣời â để đáp ứng nhu cầu việc làm - Bả đảm quyền lợi h h đá g cộ g đ - Hỗ trợ vay v - Quản lý vệ si h v đị h hƣớng việ l h g â ƣ việc làm thu nhập gƣời dân ôi trƣờng, xử lý ƣớc thải khu cơng nghiệp 86 â - Hình thành quan hệ cộ g đ ng lành mạ h v i h - Quan tâm giải nhu cầu học tập v só sức khỏe cộ g đ ng ƣv ịch vụ tiện ích cơng cộng 87 h TÀI LIỆU THAM KHẢO Bebbington, A, 999 “C pit ls C p bilities: A Fr Vi bility Rur l Livelih s ew r f r A lyzi g Pe s t P verty” World Development, pp 2012 - 2044 Chính phủ, 2003, “Nghị định s Th h Bù 7/ Đ p 3/NĐ - CP việc thành lập huyệ Chơ thuộc tỉ h Bì h Phƣớc”, , ngày truy cập 28/10/2014 Chính phủ, 2008, “Nghị định s chế 9/ xuất 8/NĐ - CP quy định khu công nghiệp, khu khu kinh tế” < http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?Item ID=11620>, ngày truy cập 28/10/2014 Carney, D, 1998, Sustainable rural livelihoods, Nottingham: Russell Press Ltd, pp Carney, D (ed.), 1998, Sustainable Rural Livelihoods: What Contribution Can We Make?, London: Overseas Development Institute and Department for International Development Department for International Development of the United Kingdom (DFID), 1999, Sustainable Livelihoods Guidance Sheets, http://www.livelihoodscentre.org/livelihoods/portal.portal?_nfpb=true&_pageL abel=pages_documentDetail_page§ion=Publications&nodeId=/Livelihood s/122035#wlp_pages_documentDetail_page, ngày truy cập 28/10/2014 Đi h Phi Hổ 2012, Phương pháp nghiên c u định ng nh ng nghiên c u th c ti n inh tế phát tri n - n ng nghi p, H Chí Minh: Nh xuất bả Phƣơ g Đơ g Ellis, F, 2000, Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries, Oxford: Oxford University Press 88 Filipe, P, 2005, The right to land a livelihood: The dynamics of land tenure systems in Conda, Amboim and Sumbe municipalities N rwegi Pe ple’s Ai Hanstad, T, Robin Nielsn and Jennifer Brown, 2004, “Land and livelihoods: Making land rights real f r I i ’s rur l p r”, LSP working, paper 12, Rome: Food and Agriculture Organization Livelihood Support Program, pp Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích d SPSS, H Chí Minh: Nhà xuất H li u nghiên c u với g Đức Krantz, L, 2001, The sustainable livelihood approach to poverty reduction, Swedish international development cooperation agency (Sida) Available through: http://www.sida.se, accessed 16 May 2014 Lê Thị Phƣơ g, 2009, Ảnh hưởng khu công nghi p đến đời sống hộ nông dân huy n Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, Luậ v kinh tế quản trị i h thạc sỹ kinh tế Trƣờ g đại học h Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Neefjes, K, 2000, Environments and Livelihoods: Strategies for Sustainability, Oxford: Oxfam Nguyễn Thị Diễ Vũ Đì h Tơ v Philippe Leb illy “Ả h hƣởng việc thu h i đất nơng nghiệp cho cơng nghiệp hó đến sinh kế hộ nông dân tỉnh Hƣ g Y ” Trong: Trƣờ g đại học nông nghiệp Hà Nội – Khoa Kinh tế phát triển nông thôn, 2012, Nơng nghi p, nơng dân, nơng thơn q trình cơng nghi p hóa đ thị hóa Vi t Nam, Hà Nội: Nhà xuất Chính trị qu c gia, trang 315 – 327 Nguyễ Qu Nghi Nguyễ Thị Bả Châu Nguyễ Đi h Yế O h Nguyễ Thị Th h Huệ v Trƣơ g T ại Nguyệ ghiệp đế th y đổi thu hập ủ ô g ghiệp Hò Phú tỉ h Vĩ h L 2012, “Nghi ộ gđ ứu tá độ g ủ hu ô g g bị thu h i đất: trƣờ g hợp hu g”, Kỷ yếu hoa học trường đại học Cần Thơ, trang 19 – 28 Cầ Thơ Trƣờ g đại họ Cầ Thơ Sen, A, 1981, Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation, Oxford: Oxford University Press 89 Ủy ban nhân dân tỉ h Bì h Phƣớc, 2010, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng đầu năm; nhi m vụ tháng cuối năm 2010, Bình Phƣớ thá g Ủy ban nhân dân huyệ Chơ Th h 2011, Báo cáo tổng kết hoạt động ủy ban nhân dân huy n nhi m kỳ 2004 – 2011, Bì h Phƣớ thá g Rawat Vidya Bhushan, Mamidi Bharath Bhushan and Sujatha Surepally, 2010, The Impact of Special EconomicZones in India: A Caste Study of Polepally SEZ, Brighton: University of Sussex 90 ... 2.1.1 Khái niệm khu công nghiệp Theo nghị định s 9/ 8/NĐ - CP g y 4/ 3/ quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế phủ thì: - Khu công nghiệp khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực dịch... câu hỏi sau: - Đời s ng kinh tế xã hội củ gƣời dân đ ó hững biế đổi hƣ sau khu cơng nghiệp huyệ Chơ Th h đƣợc hình thành? - Nguyên nhân d đến biế đổi đời s ng kinh tế xã hội gƣời dân? - Giải pháp... vào hoạt động bao g m khu công nghiệp Chơ Th h (khu công nghiệp Chơ Th h I Chơ Th h II) thuộc xã Thành Tâm, khu công nghiệp Mi h Hƣ g - Hàn Qu c khu công nghiệp Mi h Hƣ g III thuộc x Mi h Hƣ g Tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống kinh tế xã hội của người dân thuộc huyện chơn thành, tỉnh bình phước , Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống kinh tế xã hội của người dân thuộc huyện chơn thành, tỉnh bình phước

Từ khóa liên quan