0

Tiểu luận Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

13 19 0
  • Tiểu luận Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:11

Năm 1999, Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực từ đầu trên cơ sở thay thế nhưng có kế thừa Luật thuế doanh thu. Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Theo đó thuế GTGT không tính trên phần doanh thu thu được từ việc bán hàng hay cung cấp dịch vụ mà là phần giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ. Đây chính là tính ưu việt của thuế GTGT so với thuế doanh thu trước đây. Tuy nhiên, phương pháp tính thuế GTGT lại không hề đơn giản. Do đó, em xin phép chọn đề tài: Phân tích các quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng về hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và liên hệ thực tiễn. So sánh hai phương pháp tính thuế này. Đánh giá về ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp dưới góc độ của cơ quan quản lý thuế. NỘI DUNG Về cơ bản, thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng . Dựa trên đối tượng tính thuế là phần chênh lệch giữa giá trị đầu ra và phần giá trị đầu vào tương ứng, pháp luật quy định có 2 phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. I. Phân tích các quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng về hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và liên hệ thực tiễn 1. Về phương pháp khấu trừ thuế 1.1 Đối tượng áp dụng Căn cứ Điều 10 khoản 2 Luật Thuế GTGT (sửa đổi bổ sung năm 2013) và Điều 7 khoản 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm: 0 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I Phân tích quy định Luật Thuế giá trị gia tăng hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng liên hệ thực tiễn 1 Về phương pháp khấu trừ thuế 1.1 Đối tượng áp dụng .1 1.2 Cơng thức tính .3 1.2.1 Thuế GTGT đầu 1.2.2 Thuế GTGT đầu vào khấu trừ Về phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng 2.1 Đối tượng áp dụng .5 2.2 Cơng thức tính .6 2.2.1 Đối với sở chế tác, kinh doanh vàng, bạc, đá quý 2.2.2 Đối với sở kinh doanh khác .6 Liên hệ thực tiễn 3.1 Những kết thu 3.2 Những tồn cần khắc phục .7 II So sánh phương pháp khấu trừ thuế với phương pháp với phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng Giống Khác 2.1 Đối tượng áp dụng .8 2.2 Hóa đơn sử dụng 2.3 Cách tính 2.4 Doanh thu thuế 2.5 Ý nghĩa III Đánh giá ưu điểm nhược điểm phương pháp góc độ quan quản lý thuế Ưu điểm nhược điểm phương pháp khấu trừ thuế góc độ quan quản lý thuế 1.1 Ưu điểm .9 1.2 Nhược điểm .10 Ưu điểm nhược điểm phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng góc độ quan quản lý thuế 10 2.1 Ưu điểm .10 2.2 Nhược điểm .11 KẾT LUẬN 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 MỞ ĐẦU Năm 1999, Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11 thơng qua có hiệu lực từ đầu sở thay có kế thừa Luật thuế doanh thu Thuế GTGT thuế tính giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh q trình từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng Theo thuế GTGT khơng tính phần doanh thu thu từ việc bán hàng hay cung cấp dịch vụ mà phần giá trị tăng thêm hàng hố, dịch vụ Đây tính ưu việt thuế GTGT so với thuế doanh thu trước Tuy nhiên, phương pháp tính thuế GTGT lại khơng đơn giản Do đó, em xin phép chọn đề tài: Phân tích quy định Luật Thuế giá trị gia tăng hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng liên hệ thực tiễn So sánh hai phương pháp tính thuế Đánh giá ưu điểm nhược điểm phương pháp góc độ quan quản lý thuế NỘI DUNG Về bản, thuế giá trị gia tăng thuế tính phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng Dựa đối tượng tính thuế phần chênh lệch giá trị đầu phần giá trị đầu vào tương ứng, pháp luật quy định có phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng I Phân tích quy định Luật Thuế giá trị gia tăng hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng liên hệ thực tiễn Về phương pháp khấu trừ thuế 1.1 Đối tượng áp dụng Căn Điều 10 khoản Luật Thuế GTGT (sửa đổi bổ sung năm 2013) Điều khoản Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Sửa đổi, bổ sung số Điều Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt Luật Quản lý thuế, phương pháp khấu trừ thuế áp dụng sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm: Thứ nhất, sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp Doanh thu hàng năm từ tỷ đồng trở lên làm xác định sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT xác định sau: - Doanh thu hàng năm sở kinh doanh tự xác định vào tổng cộng tiêu “Tổng doanh thu HHDV bán chịu thuế GTGT” Tờ khai thuế GTGT tháng kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT Tờ khai thuế GTGT quý kỳ tính thuế từ quý năm trước đến hết kỳ tính thuế quý năm trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế năm liên tục - Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 khơng đủ 12 tháng xác định doanh thu ước tính năm sau: Tổng cộng tiêu “Tổng doanh thu HHDV bán chịu thuế GTGT” Tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh nhân với (x) 12 tháng Trường hợp theo cách xác định trên, doanh thu ước tính từ tỷ đồng trở lên doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định chưa đến tỷ đồng doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế - Trường hợp doanh nghiệp thực khai thuế theo quý từ tháng năm 2013 cách xác định doanh thu năm sau: Tổng cộng tiêu “Tổng doanh thu HHDV Điều Luật Thuế Giá trị gia tăng (Văn hợp số 01/VBHN-VPQH năm 2016) bán chịu thuế GTGT” Tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 10, 11, 12 năm 2012, tháng đầu năm 2013 Tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế quý năm 2013 Trường hợp theo cách xác định trên, doanh thu từ tỷ đồng trở lên doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Trường hợp doanh thu theo cách xác định chưa đến tỷ đồng doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế - Đối với sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh năm xác định theo doanh thu năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh2 Thứ hai, sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm: - Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT tỷ đồng thực đầy đủ chế độ kế tốn, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ - Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư sở kinh doanh hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập có thực đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn tài sản cố định, máy móc, thiết bị, cơng cụ, dụng cụ có hợp đồng th địa điểm kinh doanh3 Theo đó, Thơng tư 119/2014/TT-BTC bỏ quy định giá trị tài sản cố định, máy móc, thiết bị mua sắm, đầu tư phải từ tỷ đồng trở lên mà cần có đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn tài sản cố định, máy móc, thiết bị, cơng cụ, dụng cụ có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Đây giải pháp mở mà DN mong đợi để bình đẳng việc lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT - Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước kinh doanh Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ - Tổ chức kinh tế khác hạch tốn thuế GTGT đầu vào, đầu khơng bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã4 Thứ ba, tổ chức, cá nhân nước ngồi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dị, phát triển khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay Những chủ thể nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải đạt điều kiện định: - Chủ thể nộp thuế có hoạt động kinh doanh ổn định, chấp hành chế độ hạch toán kế tốn, chế độ sử dụng chứng từ, hóa đơn (hóa đơn GTGT) theo quy định hành dành cho chủ thể kinh doanh - Đăng ký thuế, quan thuế cấp mã số thuế theo trình tự luật định - Đăng ký với quan thuế quan thuế chấp nhận nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Điều Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư số 219/2013/TT-BTC Thông tư khác Bộ Tài để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế Điều 12 Thơng tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 1.2 Cơng thức tính Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ Trong đó: 1.2.1 Thuế GTGT đầu Thuế GTGT đầu số thuế xuất khâu bán ra, chủ thể nộp thuế xác định tính giá bán cho người nhận hàng hóa dịch vụ (trong giá tốn) Tổng số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ghi hóa đơn GTGT Số thuế GTGT đầu = Thuế GTGT ghi hóa đơn Giá tính thuế Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất = x Thuế suất GTGT Của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT khâu bán xác định chứng từ hóa đơn hợp lệ chủ thể nộp thuế Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá tốn giá có thuế GTGT thuế GTGT đầu xác định giá tốn trừ giá tính thuế giá trị gia tăng Cụ thể, hóa đơn đặc thù tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết,… hóa đơn giá bao gồm thuế GTGT ta xác định thuế GTGT đầu cơng thức sau: Thuế GTGT đầu = Giá toán - Giá tính thuế GTGT Trong đó, giá tính thuế GTGT giá bán chưa có thuế GTGT Theo Điều khoản điểm k Luật Thuế Giá trị gia tăng hành: Giá toán (tiền bán vé, bán tem,…) Giá chưa có thuế GTGT = + thuế suất hàng hóa, dịch vụ (%) Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ phải tính nộp thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT tổng số tiền người mua phải tốn Trường hợp hóa đơn ghi giá toán (trừ trường hợp phép dùng chứng từ đặc thù), khơng ghi giá chưa có thuế thuế GTGT thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán phải tính giá tốn ghi hóa đơn, chứng từ 1.2.2 Thuế GTGT đầu vào khấu trừ Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ Tổng số thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào ghi hóa đơn GTGT, số thuế GTGT ghi chứng từ nộp thuế = hàng hóa nhập chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước Thuế GTGT đầu vào xuất khâu mua vào, tính tổng chủ thể nộp thuế trả để nhận hàng hóa dịch vụ Theo đó, thuế GTGT đầu vào tổng số thuế GTGT ghi hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi chứng từ nộp thuế hàng hóa nhập chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngồi theo hướng dẫn Bộ Tài áp dụng tổ chức nước ngồi khơng có tư cách pháp nhân Việt Nam cá nhân nước ngồi kinh doanh có thu nhập Điều 10 khoản điểm b Luật Thuế GTGT năm 2008 phát sinh Việt Nam Như vậy, nghiệp vụ phát hành hóa đơn, sở xác định số thuế đầu cho chủ thể cung ứng hàng hóa, dịch vụ; đồng thời xác định số thuế đầu vào cho bên nhận hàng hóa dịch vụ Đối với chứng từ nộp thuế hàng hóa nhập khẩu, vừa sở để xác định nghĩa vụ thuế hoàn thành khâu nhập khẩu, vừa sở quan thuế nội địa khấu trừ thuế hoạt động tiêu dùng nước6 Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào loại dùng chứng từ đặc thù ghi giá toán giá có thuế GTGT sở vào giá có thuế phương pháp tính để xác định giá chưa có thuế thuế GTGT đầu vào7 Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Thứ nhất, thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT khấu trừ toàn bộ, kể thuế GTGT đầu vào khơng bồi thường hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất Nếu hàng hóa, dịch vụ, nguyên nhiên vật liệu, tài sản cố định mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế không chịu thuế GTGT khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào khấu trừ không khấu trừ; trường hợp khơng hạch tốn riêng thuế đầu vào khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán khơng hạch tốn riêng Thứ hai, thuế GTGT đầu vào phát sinh kỳ kê khai, khấu trừ xác định số thuế phải nộp kỳ đó, khơng phân biệt xuất dùng hay để kho Trường hợp sở kinh doanh phát số thuế GTGT đầu vào kê khai, khấu trừ bị sai sót kê khai, khấu trừ bổ sung trước quan thuế, quan có thẩm quyền cơng bố định kiểm tra thuế, tra thuế trụ sở người nộp thuế Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào: - Có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT trường hợp mua dịch vụ từ nước ngoài; - Cơ sở kinh doanh khơng tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp: Hóa đơn GTGT sử dụng khơng quy định pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù dùng hóa đơn GTGT ghi giá tốn giá có thuế GTGT); Hóa đơn khơng ghi ghi không tiêu tên, địa chỉ, mã số thuế người bán nên không xác định người bán; Hóa đơn khơng ghi ghi không tiêu tên, địa chỉ, mã số thuế người mua nên không xác định người mua; Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (khơng có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); Hóa đơn ghi giá trị không giá trị thực tế hàng hóa, dịch vụ mua, bán trao đổi8 - Có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, Nxb Công an nhân dân Điều 12 khoản điểm b Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Điều 14 khoản 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng trị hàng hóa, dịch vụ mua vào lần theo hóa đơn hai mươi triệu đồng theo giá có thuế GTGT - Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hai điều kiện trên, phải có: hợp đồng ký kết với bên nước ngồi việc bán, gia cơng hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ; chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt; tờ khai hải quan hàng hóa xuất Mặc dù phương pháp trừ thuế cần có điều kiện áp dụng phương pháp có nhiều ưu điểm: - Xác định số thuế phải nộp khâu, chủ thể nộp thuế, chống thất thu thuế; - Đảm bảo thu đủ số thuế cần thiết điều tiết thu nhập người tiêu dùng; - Đơn giản hóa q trình quản lý thu thuế, số thuế phát sinh khâu phản ánh rõ chứng từ hóa đơn Về phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng Về chất, phương pháp tính trực tiếp phương pháp tính thuế sở GTGT, địi hỏi phải tính trực tiếp phần GTGT (các chi phí đầu tư thêm) hàng hố dịch vụ phát sinh giai đoạn luân chuyển từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng 2.1 Đối tượng áp dụng Điều 11 khoản Luật Thuế Giá trị gia tăng hành phương pháp áp dụng đối với: - Cơ sở có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý Lưu ý trường hợp (không phân biệt chủ thể, không phân biệt có hay khơng sử dụng đầy đủ hệ thống hóa đơn chứng từ) kinh doanh, mua bán vàng, bạc, đá quý phải nộp thuế giá trị gia tăng phương pháp Bởi thân vàng, bạc, đá quý vật ngang giá chung hàng hóa, thân khơng có gia tăng giá trị q trình lưu thơng Giá trị gia tăng (nếu có) thực chất biểu thơng qua gia tăng giá trị loại hàng hóa, dịch vụ khác - Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm mức ngưỡng doanh thu tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức, cá nhân nước ngồi kinh doanh khơng có sở thường trú Việt Nam có doanh thu phát sinh Việt Nam chưa thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dị, phát triển khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bên Việt Nam khấu trừ nộp thay; Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Có thể thấy rằng, đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng nhóm thứ hai chủ thể kinh doanh khơng thể đáp ứng điều kiện hóa đơn, chứng từ để làm tính thuế theo phương pháp khấu trừ Nguyên nhân chủ thể nhận hàng hóa, dịch vụ tổ chức, cá nhân khơng có khả xuất chứng từ hóa đơn hóa đơn khơng hợp lệ, giá toán chủ thể ko đủ chứng minh nên không không đủ sở để xác định phần “giá trị tăng thêm” Chính mà pháp luật phải quy định phương pháp tính trực tiếp GTGT để phù hợp với đối tượng 2.2 Cơng thức tính 2.2.1 Đối với sở chế tác, kinh doanh vàng, bạc, đá quý Số thuế GTGT Giá trị gia tăng = x 10% phải nộp vàng, bạc, đá quý Trong đó, giá trị gia tăng vàng, bạc, đá quý xác định giá toán vàng, bạc, đá quý bán trừ giá toán vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng Giá toán giá có thuế giá trị gia tăng xác định chứng từ, hóa đơn Như vậy, nộp thuế phương pháp tính trực tiếp có tượng trùng thuế xảy khơng tách bạch giá trị gia tăng qua khâu, tiền thuế giá trị gia tăng nộp khâu trước lại cấu thành giá hàng hóa khâu tính thuế 2.2.2 Đối với sở kinh doanh khác Số thuế GTGT Phải nộp = Tỉ lệ % x Doanh thu Theo đó, tỷ lệ % để tính thuế GTGT doanh thu quy định theo hoạt động sau: - Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%; - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; - Hoạt động kinh doanh khác: 2% Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác phải khai thuế GTGT theo nhóm ngành nghề tương ứng với mức tỷ lệ theo quy định; trường hợp người nộp thuế không xác định doanh thu theo nhóm ngành nghề hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm hoạt động nhiều nhóm tỷ lệ khác mà khơng tách áp dụng mức tỷ lệ cao nhóm ngành nghề mà sở sản xuất, kinh doanh Doanh thu để tính thuế GTGT tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi hóa đơn bán hàng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm khoản phụ thu, phí thu thêm mà sở kinh doanh hưởng Trường hợp sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khơng áp dụng tỷ lệ (%) doanh thu doanh thu này9 Liên hệ thực tiễn 3.1 Những kết thu Về thu ngân sách: Việc quy định hai phương pháp tính thuế giúp thuế GTGT áp dụng rộng rãi với tổ chức, cá nhân có tiêu dùng sản phẩm hàng hóa cung ứng dịch vụ, góp phần tạo nguồn thu lớn tương đối ổn định cho Ngân sách nhà Nước Thuế GTGT chiếm tỷ trọng lớn loại thuế – khoảng 20% tổng số thu Ngân sách Nhà nước 3.2 Những tồn cần khắc phục Tồn nghịch lý phương pháp tính thuế: Có thể khẳng định việc tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ so với phương pháp trực tiếp có lợi, mang tính ưu đãi khuyến khích cho người nộp thuế Nhưng số trường hợp, người thực đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế tốn lại phải nộp thuế cao người không thực đầy đủ Theo phương pháp khấu trừ, mức thuế GTGT doanh nghiệp phụ thuộc vào thuế đầu vào.Thuế suất đầu vào cao doanh nghiệp có lợi ngược lại, điều khiến doanh nghiệp tìm nguồn vật tư, sản phẩm dịch vụ thuộc ngành hàng mà Nhà nước khơng ưu tiên khuyến khích phát triển có thuế suất cao, Điều 13 khoản Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Nhà nước ưu tiên có thuế suất thấp bị rào cản vơ hình thuế khâu tiêu thụ sản phẩm Trong chừng mực có tác động làm chệch hướng phát triển kinh tế Nảy sinh tượng thuế đánh chồng lên thuế: Khi doanh nghiệp thực theo phương pháp khấu trừ cung ứng hàng hóa dịch vụ cho doanh nghiệp thực tính thuế theo phương pháp trực tiếp doanh nghiệp cung ứng khơng khấu trừ, trong giá trị hàng hóa có phần thuế GTGT nên lại làm nảy sinh tượng thuế đánh chồng lên thuế Ngoài ra, doanh nghiệp thực tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng có quan hệ giao dịch cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ hàng hóa dịch vụ khơng khấu trừ thuế GTGT, thực chất doanh nghiệp nhận phải trả phần thuế GTGT chìm giá bán mà doanh nghiệp trực tiếp nộp Do vậy, hình thành hai xu hướng số đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ xin chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp ngược lại tùy theo chiến lược khách hàng họ Các hành vi trốn thuế diễn tràn lan: Một doanh nghiệp muốn khấu trừ thuế GTGT đầu vào cần phải có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập Hơn nữa, hàng hóa, dịch vụ mua lần có giá trị 20 triệu đồng cịn phải có chứng từ toán qua ngân hàng Mặc dù quy định hóa đơn, chứng từ cần thiết chủ yếu có ý nghĩa mặt hạch tốn kế tốn khả chứng minh sở, tính hợp lệ nguồn gốc hàng hóa đầu vào Thực tế có nhiều doanh nghiệp lập để mua bán hóa đơn GTGT hợp thức hóa hàng lậu, hàng trơi khơng có nguồn gốc rõ ràng Chẳng hạn hàng hóa thủy sản chưa qua chế biến không chịu thuế GTGT Nếu doanh nghiệp mua trực tiếp người sản xuất khơng có hóa đơn khơng khấu trừ thuế GTGT đầu vào xuất bán cho nhà máy chế biến thủy sản doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT 5% Hệ là, số doanh nghiệp mua hóa đơn GTGT khống để làm sở khấu trừ thuế GTGT Việc yêu cầu giao dịch 20 triệu đồng phải toán qua ngân hàng lại mang tính chất hành khả làm tăng tính minh bạch giao dịch Nếu cần, doanh nghiệp chia nhỏ giao dịch để tránh thủ tục để tránh thủ tục pháp lý Quy định gây rắc rối hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm trả góp có giá trị 20 triệu đồng Trong trường hợp doanh nghiệp mua hàng khơng có chứng từ tốn qua ngân hàng để thực thủ tục khấu trừ thuế Hơn nữa, chứng từ toán qua ngân hàng chưa hẳn chứng minh tính trung thực giao dịch tất nhiên lúc tư cách nhà cung cấp xác thực II So sánh phương pháp khấu trừ thuế với phương pháp với phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng Giống Phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng hai phương pháp tính thuế pháp luật Việt Nam ghi nhận quy định Luật Thuế giá trị gia tăng hành nghị định, thơng tư hướng dẫn Nhìn chung, hai phương pháp hướng tới xác định số thuế giá trị gia tăng nộp qua khâu dựa điều kiện thực tế chủ thể kinh doanh, đồng thời đáp ứng yêu cầu thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách nhà nước Khác 2.1 Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế sở sản xuất, kinh doanh có doanh thu lớn tỉ đồng/năm sở kinh doanh tự nguyện đăng ký áp dụng Điểm chung lớn tổ chức có hoạt động kinh doanh ổn định, chấp hành chế độ hạch toán kế toán, chế độ sử dụng chứng từ hóa đơn theo quy định hành dành cho chủ thể kinh doanh Đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng sở chế tác, kinh doanh vàng, bạc, đá quý; cá nhân, hộ gia đình kinh doanh; doanh nghiệp, hợp tác xã có mức doanh thu tỉ đồng; cá nhân, tổ chức nước kinh doanh khơng có sở thường trú Việt Nam Điểm chung chủ thể kinh doanh nhỏ lẻ, khơng có khả xuất hóa đơn, chứng từ hợp lệ để làm tính thuế theo phương pháp khấu trừ 2.2 Hóa đơn sử dụng Sự khác biệt lớn doanh nghiệp sử dụng phương pháp khấu trừ thuế doanh nghiệp tính thuế trực tiếp việc bên sử dụng hóa đơn GTGT bên phải sử dụng hóa đơn bán hàng để cung cấp cho khách hàng Hoá đơn GTGT pháp lý xác định số thuế GTGT đầu vào khấu trừ, hoá đơn bán hàng không coi pháp lý xác định số thuế GTGT đầu vào khấu trừ Mặc dù chúng hoá đơn hợp pháp BTC phát hành Đa phần doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ, nên thích mua hàng có hóa đơn GTGT để đem khấu trừ thuế đầu vào Các doanh nghiệp thành lập, áp dụng phương pháp tính trực tiếp xuất hóa đơn bán hàng có lẽ tìm kiếm đối tác cá nhân, hộ kinh doanh doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp Do mà khía cạnh thuận lợi việc tính thuế theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng để cung cấp cho khách hàng thời điểm không đạt hiệu mong đợi lạc quan nhà quản lý làm luật 2.3 Cách tính Đối với phương pháp tính trực tiếp tính thuế GTGT, ta vào tổng giá trị doanh thu thu chi phí bỏ ra, bao gồm thuế mà không tách riêng làm hai phần: doanh thu tính thuế (chưa có thuế) thuế Nếu xét chất, cách xác định thuế giá trị gia tăng theo phương pháp thực chất hình thức áp thuế, khốn thuế tỉ lệ giá trị gia tăng quan thuế ấn định Đối với phương pháp khấu trừ tính thuế GTGT, phần doanh thu chưa thuế thuế bóc tách riêng biệt theo dõi riêng phục vụ cho mục đích quản lý Thuế theo dõi riêng có ưu điểm tính tổng thuế phải nộp (khi phát sinh doanh thu) tổng thuế khấu trừ (khi phát sinh chi phí) cách rõ ràng nhanh chóng, giúp tìm “giá trị tăng thêm” hàng hóa, dịch vụ 2.4 Doanh thu thuế Theo nguyên lý thuế GTGT, việc tính thuế theo phương pháp tổng số thuế phủ thu Nếu giá bán giá mua vào làm xác định GTGT phương pháp trực tiếp giá chưa thuế GTGT hai cơng thức thực chất biến đổi để trở Tuy nhiên, giá bán giá mua vào phương pháp trực hướng dẫn Bộ Tài giá bao gồm thuế GTGT nên hai phương pháp tính thuế khơng thiết có kết Nói cách khác, phương pháp tính thuế trực tiếp có khả tạo tượng đánh trùng thuế Hơn nữa, Luật thuế quy định nhiều mức thuế suất khác nhau, cộng với sách ưu đãi thuế, khơng thiết tổng doanh thu thuế theo hai cách tính thuế 2.5 Ý nghĩa Thứ nhất, nhà quản lý thuế: Thực tế quản lý cho thấy, chủ thể nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế chiếm tỉ lệ không lớn so với tổng chủ thể nộp thuế giá trị gia tăng số thuế thu, nộp lại chiếm đa số Ngược lại, chủ thể nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp dù chiếm tỉ lệ lớn, song tổng thu thuế theo giá trị gia tăng đối tượng khơng cao, chi phí quản lý thuế lớn so với chủ thể nộp thuế theo phương pháp khấu trừ10 Thứ hai, người nộp thuế: Khi lựa chọn hai phương pháp tính thuế, nhiều doanh nghiệp muốn đăng ký thuế theo phương pháp khấu trừ Bởi vì: - Phương pháp khấu trừ có lợi cho doanh nghiệp theo họ, việc phải thực đầy đủ chế độ kế tốn, sổ sách, hóa đơn, chứng từ khơng khó, chi phí không cao; - Doanh nghiệp khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hoàn thuế Đối với doanh nghiệp có số thuế GTGT mua vào gần tương ứng với số thuế GTGT bán ra, có nghĩa chênh lệch thuế GTGT bán thuế GTGT mua vào không nhiều, số thuế GTGT phải nộp nhỏ, nộp thuế GTGT, thường doanh nghiệp sau:  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt cơng trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế…áp dụng mức thuế suất đầu 0%; doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa dịch vụ khơng phải khai, tính nộp thuế GTGT Các doanh nghiệp có thuế GTGT đầu thuế GTGT đầu vào khấu trừ tồn bộ, khơng phát sinh số thuế GTGT phải nộp lại hoàn thuế đầu vào;  Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT như: sản phẩm trồng trọt, giống vật nuôi, giống trồng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khốn bao, dịch vụ y tế khơng phát sinh số thuế GTGT phải nộp;  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, hay ngành nghề khác mà có đầy đủ hóa đơn GTGT hàng mua vào tương ứng với hàng bán chịu thuế GTGT, chênh lệch giá bán giá mua nhỏ (tỷ lệ lợi nhuận thấp) nên số thuế GTGT phải nộp khơng đáng kể Trong đó, phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng lại gây khơng khó khăn cho doanh nghiệp khơng khấu trừ, hồn thuế GTGT đầu vào, thay vào phải đưa vào chi phí khoản thuế GTGT đầu vào có phát sinh, dẫn đến giá thành cao lời để đảm bảo tính cạnh tranh Thêm nữa, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn bán hàng đóng thuế GTGT đầu hộ, cá nhân kinh doanh Trong nhiều khách hàng doanh nghiệp lại muốn có hóa đơn GTGT để khấu trừ thuế đầu vào họ, nên nhà cung cấp doanh nghiệp khơng có hóa đơn GTGT bị hạn chế đơn hàng III Đánh giá ưu điểm nhược điểm phương pháp góc độ quan quản lý thuế Ưu điểm nhược điểm phương pháp khấu trừ thuế góc độ quan quản lý thuế 1.1 Ưu điểm Thu đúng, thu đủ: Phương pháp dựa vào hóa đơn chứng từ, nên có ưu điểm trội hẳn phương pháp tính trực tiếp mặt kỹ thuật pháp luật Điểm bật cách tính nảy khơng cần phải xác định GTGT đánh thuế đủ đối tượng chịu thuế tương đương Vào khâu cuối chu trình kinh tế, số thuế GTGT mà người tiêu dùng cuối thực phải chịu số thuế suất nhân với giá bán lẻ chưa có thuế GTGT Số thuế tổng số thuế GTGT đối tượng khác “nộp” “khấu trừ luân phiên” trình luân chuyển sản phẩm hàng hóa Chống thất thu thuế: Khi thuế GTGT áp dụng tính theo phương pháp khấu trừ, việc khấu trừ thuế thực hóa đơn mua vào, điều thúc đẩy người 10 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, Nxb CAND, tr193 10 mua đòi hỏi người bán phải phát hành hóa đơn hợp pháp, khắc phục tình trạng thơng đồng người mua người bán để trốn lậu thuế Đơn giản hóa q trình quản lý thu thuế: Phương pháp khấu trừ thuế thúc đẩy tổ chức kinh tế tiến hành hạch toán theo chuẩn mực pháp luật Do số thuế phát sinh khâu phản ánh rõ chứng từ hóa đơn, điều tạo thuận lợi cho quan thuế thu nộp thuế 1.2 Nhược điểm Nếu áp dụng phương pháp khấu trừ thuế để tính thuế GTGT tạo điều kiện cho tiêu cực xảy mà quan quản lý thuế khó lịng kiểm sốt được: Thành lập doanh nghiệp “ma”: Doanh nghiệp “ma” doanh nghiệp thành lập theo quy định Luật Doanh nghiệp thực tế không sản xuất kinh doanh, nhằm mục đích đủ điều kiện để phát hành hố đơn, từ bán hóa đơn cho đối tượng khác trung gian lập hoá đơn mua bán khống, lập hồ sơ giả mạo để xin hoàn thuế Mức độ thiệt hại hố đơn trơi gây khó kiểm sốt, hồn tồn phụ thuộc vào số chi phí đầu vào cần hợp thức hoá doanh nghiệp mua bán hoá đơn Tạo nghiệp vụ khơng có thực: Các nghiệp vụ khơng có thực nghĩa thực tế doanh nghiệp khơng có phát sinh nghiệp vụ tự tạo chứng từ, mua chứng từ để hợp pháp hóa Vì thế, gọi ghi khống Ghi khống thể qua chứng từ, bảng kê giả mạo với chữ ký giả, hợp đồng lao động giả mạo, hóa đơn mua sở kinh doanh khác… Với hành vi này, doanh nghiệp không giảm thuế GTGT thông qua việc khấu trừ khống thuế GTGT đầu vào mà giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Ghi nâng giá hàng hóa, dịch vụ mua vào: Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa, hàng hóa tiêu thụ nước khó cạnh tranh tăng giá tùy tiện so với mặt chung, doanh nghiệp thường tìm cách để nâng chi phí đầu vào trình sản xuất Điều chỉnh số thiết bị vật tư, nguyên liệu, định mức tiêu hao vật tư đơn vị sản phẩm, chi phí phân bổ phương thức, “lỗ hổng” giúp doanh nghiệp lách luật nâng giá thành dễ Việc chi phí tăng giúp doanh nghiệp giảm thuế GTGT phải nộp, cách tăng thuế GTGT đầu vào khấu trừ Hạch toán kế toán kê khai thuế sai quy định: Mục tiêu chủ yếu hành vi hạch toán kế toán sai quy định pháp luật che giấu doanh thu tính thuế, hạch tốn tăng chi phí tính thuế TNDN tăng thuế GTGT đầu vào khấu trừ Để khắc phục tình trạng trên, cần tăng mạnh chế tài, mức xử phạt; tăng cường hiệu lực tra, kiểm tra, trọng hậu kiểm; kiểm soát ngăn chặn hành vi vi phạm khai man, gian lận; quy định cụ thể điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Ưu điểm nhược điểm phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng góc độ quan quản lý thuế 2.1 Ưu điểm Đảm bảo tính phổ biến cao pháp luât thuế giá trị gia tăng: Thực tế kinh tế nước ta có khoảng 1,6 triệu hộ chủ yếu sản xuất kinh doanh nhỏ, trình độ quản lý kinh doanh hạch toán thấp, chưa có đủ điều kiện thực chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ… để tính thuế theo phương pháp khấu trừ, chủ thể nộp thuế phải đạt điều kiện định: có hoạt động kinh doanh ổn định, chấp hành chế độ hạch toán kế toán, chế độ sử dụng chứng từ hóa đơn theo quy định; Chủ thể phải đăng kí thuế, quan thuế cấp mã số thuế theo trình tự luật định; Chủ thể phải đăng kí với quan thuế quan thuế chấp nhận nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Do đó, quy định phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng giúp quan quản lý thuế đảm bảo thu đủ số thuế cần thiết Ngoài ra, quy định phương pháp tính trực tiếp cịn hạn chế hành vi tiêu cực xảy để hồn thuế, khấu trừ thuế Theo quy định doanh 11 nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khấu trừ thuế GTGT đầu vào Còn doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp khơng có sở để khấu trừ thuế Điều vì, doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp nộp khoản thuế tính phần GTGT hàng hoá phát sinh khâu kinh doanh mà thơi Trong đó, doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ phải toán khoản thuế GTGT mua hàng hoá đầu vào cho nhà cung cấp lại nộp tiếp khoản thuế GTGT đầu người tiêu dùng chi trả Do đó, phần thuế GTGT đầu vào phải hoàn lại để phản ánh doanh nghiệp phải nộp khoản thuế ròng dựa phần GTGT phát sinh khâu Bởi chủ thể tính thuế trực tiếp giá trị gia tăng không khấu trừ thuế, hồn thuế nên họ khơng cần thành lập doanh nghiệp “ma” hay tạo nghiệp vụ giả… 2.2 Nhược điểm Chi phí quản lý thuế lớn so với phương pháp khấu trừ thuế tổng thu thuế lại khơng cao: Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng đơn giản nhìn vào tài khoản kế tốn khó phân biệt doanh thu bán hàng giá vốn loại sản phẩm có thuế suất khác Mặt khác, theo ghi nhận từ thực tiễn, để quản lý sở áp dụng phương pháp tính trực tiếp phải huy động gần nửa số cán thuế với chi phí tương ứng, thu cho Ngân sách Nhà nước chiếm khoảng 20% tổng thuế GTGT KẾT LUẬN Trên phần trình bày em phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Dù chuẩn bị kĩ lưỡng kiến thức hạn chế nên làm em chắn tồn nhiều thiếu sót Vì em mong thầy tận tình yếu để em rút kinh nghiệm cho tập sau Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng năm 2008 Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2016; Nghị định số 209/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 18 tháng 12 năm 2013; Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, Nxb Công An Nhân Dân; Học viện Tài Chính, Giáo trình Thuế, Nxb Tài Chính; 12 Phạm Thị Minh Tuệ, Thuế Giá trị gia tăng: Những vấn đề cần trao đổi; 10 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Nghiên cứu tình huống: Cải cách thuế giá trị gia tăng Việt Nam; Trang web: www.moj.gov.vn/ https://thuvienphapluat.vn/ ... pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng Giống Phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng hai phương pháp tính thuế pháp luật Việt Nam ghi nhận quy định Luật Thuế giá trị. .. tượng tính thuế phần chênh lệch giá trị đầu phần giá trị đầu vào tương ứng, pháp luật quy định có phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng.. . thuế, số thuế phát sinh khâu phản ánh rõ chứng từ hóa đơn Về phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng Về chất, phương pháp tính trực tiếp phương pháp tính thuế sở GTGT, địi hỏi phải tính trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng., Tiểu luận Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Từ khóa liên quan

Mục lục