0

giáo án tuần 12 nhu câu gia đình

24 0 0
  • giáo án tuần 12 nhu câu gia đình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:14

- Cho trẻ quan sát và gọi tên một số đồ dùng trong gia đình cái đĩa, cái nồi, cái thìa… * Giáo dục trẻ: Tất cả những thứ đồ dùng này đều để đựng đồ ăn, uống trong gia đình và rất cần th[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tuần 12 nhu câu gia đình