0

giáo án tuan 12

16 1 0
  • giáo án tuan 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:14

Hoạt động 2:“Tặng quà bạn ngoan” - Cô giới thiệu trẻ những chiếc vòng thật đẹp để trẻ cùng nhau tặng bạn ngoan giỏi, đã biết nói “lời chào – lời cảm ơn – lời xin lỗi“ - Cô tổ chức cho tr[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tuan 12