0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào

26 4 0
  • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHONGSAVAD KEOMANI QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ATTAPEU, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 Đà Nẵng - 2021 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HỒNG CỬ Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: TS Trần Thị Bích Hạnh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 04 tháng năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Phát triển Bảo hiểm xã hội (BHXH) sách lớn Đảng Nhà nước Lào BHXH khơng có ý nghĩa kinh tế NLĐ mà cịn có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể quan tâm Đảng Nhà nước Lào tới tầng lớp lao động xã hội BHXH Tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào thành lập đạo BHXH nước CHDCND Lào Trong năm qua, BHXH tỉnh không ngừng phát triển chiều rộng chiều sâu, đạt nhiều thành tựu quan trọng thực sách BHXH Trong hoạt động BHXH, nguồn thu BHXH có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo cân đối nguồn chi, dựa ngun tắc “có đóng, có hưởng” Cơng tác thu BHXH ngày trở thành khâu quan trọng định đến tồn phát triển việc thực sách BHXH, có vai trị then chốt, định hiệu hệ thống BHXH Trong hoạt động BHXH tỉnh Attapeu, công tác quản lý thu BHXH trọng Tuy nhiên, thực tiễn, quản lý thu BHXH nhiều bất cập, phần nhận thức chủ sử dụng lao động người lao động mặt khác công tác quản lý thu BHXH ngành BHXH cịn nhiều hạn chế: cơng tác tuyên truyển, phổ biến pháp luật, sách BHXH cịn mang nặng tính hình thức; chế sách BHXH chưa phù hợp với thực tiễn; công tác triển khai thu BHXH lúng túng; đội ngũ cán làm công tác thu BHXH chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tra, kiểm tra giám sát xử lý vi phạm thu BHXH bắt buộc chưa đáp ứng yêu cầu… dẫn đến tình trạng trốn, nợ, chậm đóng, đóng khơng đủ, ảnh hưởng đến cân đối thu chi BHXH quyền lợi người lao động Để khắc phục từ hạn chế nói trên, cần có nghiên cứu cụ thể cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Attapue nhằm đề xuất, kiến nghị giúp quan BHXH Tỉnh có giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc để khắc phục yếu kém, hạn chế Trên sở đó, tơi chọn đề tài: “Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu, nƣớc CHDCND Lào” làm luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào nhằm xác định ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Hê thống hoá số vấn đề lý luận quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH cấp tỉnh - Phân tích thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Attapeu, rút thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý thu BHXH bắt buộc - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Attapeu giai đoạn tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào Nội dung quản lý thu BHXH tiếp cận theo thẩm quyền, chức BHXH cấp tỉnh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu hoạt động quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Attapeu loại hình BHXH bắt buộc - Về thời gian nghiên cứu: công tác quản lý thu BHXH bắt buộc từ 2016-2019; giải pháp đề xuất có ý nghĩa đến 2025 - Về không gian: BHXH tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào Phƣơng pháp nghiên cứu: 4.1 Phương pháp thu thập liệu - Số liệu thứ cấp: gồm nguồn tư liệu, số liệu từ Niên giám thống kê, báo cáo hoạt động hàng năm BHXH tỉnh Attapeu UBND tỉnh quan quản lý nhà nước - Số liệu sơ cấp Đề tài dùng phương pháp điều tra khảo sát Nội dung khảo sát: nội dung quản lý thu BHXH bắt buộc 4.2 Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê, mơ tả: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: - Phương pháp so sánh: Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu theo ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý thu BHXHBB Chương 2: Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hôi bắt buộc bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXHBB bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu nước CHDCND Lào CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BHXH 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội (BHXH) phận chủ yếu quan trọng hệ thống an sinh xã hội quốc gia “BHXH mối quan hệ chặt chẽ, tác động với người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ) quan BHXH quản lý Nhà nước BHXH phương pháp chuyển giao rủi ro thực thông qua việc tạo lập quỹ tài BHXH, nhằm đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập NLĐ họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết” 1.1.2 Đặc điểm BHXH - BHXH hoạt động dịch vụ cơng, mang tính xã hội cao lấy hiệu xã hội làm mục tiêu hoạt động - Mục đích hoạt động quyền lợi người lao động cộng đồng xã hội - Sự hình thành phát triển quỹ BHXH phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế, xã hội 1.1.3 Quản lý thu BHXH a Khái niệm thu BHXH quản lý thu BHXH Thu BHXH trình quan quản lý quỹ BHXH tiến hành biện pháp, quy trình, cơng cụ cần thiết nhằm huy động tiền đóng góp từ đối tượng tham gia BHXH cách nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời nhằm hình thành, trì mở rộng quỹ BHXH cách bền vững “Quản lý thu BHXH trình tác động quan BHXH tổ chức, cá nhân có liên quan đến thu BHXH theo quy trình từ xác định đối tượng thu, mức thu, phương thức thu, lập kế hoạch thu đến tổ chức thực kế hoạch kiểm tra đánh giá việc thực thu nhằm đạt mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thu BHXH đối tượng tham gia BHXH vào Quỹ BHXH nhằm đáp ứng nguồn kinh phí chi trả chế độ BHXH nguyên tắc có đóng, có hưởng” b Đặc điểm quản lý thu BHXH bắt buộc - Thu BHXH bắt buộc nguồn thu định kỳ, công việc lặp lại khối lượng công việc lớn - Đối tượng thu tiền nên dễ xảy sai phạm, vi phạm đạo đức trục lợi cho cá nhân, lạm dụng quỹ vốn tiền thu BHXH - Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc lớn gia tăng theo thời gian nên công tác quản lý thu BHXH phải bám sát diễn biến tình hình thực tế - Trong điều kiện kinh tế thị trường, đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH bắt buộc thường tìm kẽ hở pháp luật để trốn tránh gian lận nộp BHXH bắt buộc c Vai trò quản lý thu BHXH bắt buộc Thứ nhất, quản lý thu BHXHBB tạo sở định hướng cho hoạt động hệ thống BHXH Thứ hai, quản lý thu BHXH có chức điều tiết hoạt động hệ thống BHXH Thứ ba, quản lý thu BHXH giúp Nhà nước kiểm tra, đánh giá hoạt động thu BHXH Thứ tư, quản lý thu BHXH sở để đảm bảo nguồn thu, sở đảm bảo nguồn chi BHXH 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC 1.2.1 Lập dự toán thu BHXH bắt buộc a Xác định đối tượng thu, mức thu phương thức thu Đối tượng thu Theo Điều 74, 75 90 Phần Luật BHXH (Luật BHXH bổ sung) năm 2018; Điều 10 định 095/QĐ-BHXH ngày 8/9/2018, BHXH CHDCND Lào quy định đối tượng thu BHXH bắt buộc: Người lao động cơng dân Lào tồn quốc thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Người lao động công dân nước ngồi vào làm việc Lào có giấy phép lao động chứng hành nghề giấy phép hành nghề quan có thẩm quyền Lào cấp Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: quan nhà nước, đơn vị nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động lãnh thổ Lào; doanh nghiệp, Cùm Ban (nhóm Làng), hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ Mức thu Mức đóng góp BHXH bắt buộc thường vào tiền lương NLĐ (lương chính, khoản phụ cấp…) tổng quỹ lương toàn doanh nghiệp Theo Luật BHXH bổ sung năm 2018, Điều 74, 75 mức thu BHXH bên phải tham gia BHXH bắt buộc sau: - Nhà nước hổ trợ tiền 8,5% quỹ tiền lương - Cán công chức, viên chức, đội, công an tham gia BHXH bắt buộc (theo quy định hành 8% mức tiền lương sở) Khối DN, người SDLĐ đơn vị lao động tham gia BHXH bắt buộc hàng tháng (6%) NLĐ (5,5%) lương sở Phương thức thu : Đóng tháng, đóng 03 tháng 06 tháng lần, đóng theo địa bàn b Cơng tác cấp sổ, thẻ BHXH Giám đốc BHXH tỉnh Attapeu ký Quyết định số 124/QĐBHXH phân cấp quản lý công tác cấp sổ BHXH, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sở Theo đó, kể từ ngày 01/01/2016 BHXH cấp huyện thực nội dung: Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH ghi thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp hưởng trợ cấp thất nghiệp c Lập dự toán thu BHXH bắt buộc Dự toán thu BHXHBB bảng tổng hợp số thu dự kiến BHXHBB thời kỳ định Lập dự tốn q trình dự báo, tính tốn mức độ, biện pháp tổ chức huy động nguồn thu BHXHBB từ đối tượng tham gia BHXHBB Lập dự toán thu việc xác định tiêu dự toán thu BHXHBB xây dựng biện pháp thực tiêu đề Dự tốn thu BHXHBB q trình dự báo, tính tốn mức độ biện pháp tổ chức động viên nguồn thu vào quỹ BHXHBB Việc lập dự tốn thu BHXH phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, đảm bảo tính tiên tiến, tích cực, chủ động Tiêu chí đánh giá: (1) Việc xác định đối tượng thu, mức thu BHXH bắt buộc có đảm bảo quy định (2) Phương thức thu có phù hợp với thực tiễn đảm bảo quy định (3) Lập dự tốn thu BHXHBB có tn thủ quy định thời gian; (4) Việc lập dự toán thu BHXHBB có đảm bảo tính khách quan, trung thực, đối tượng; (5) Tính kịp thời trong điều chỉnh số đối tượng thu số thu phù hợp với thực tiễn 1.2.2 Tổ chức thực thu BHXH Tổ chức thu BHXHBB thực qua bước sau: - Người lao động người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH bắt buộc lần đầu với quan BHXH - Tiếp nhận hồ sơ danh sách lao động đăng ký tham gia Cán thu tiến hành thẩm định hồ sơ - Bên sử dụng lao động tiến hành đóng BHXH bắt buộc cho người lao động - Theo dõi thông báo với quan BHXH thay đổi so với đăng ký ban đầu - Đối chiếu, kiểm tra thông số liên quan bên BHXH bên tham gia BHXH bắt buộc - Thực chế độ báo cáo thu báo cáo tổng hợp thu định a Tổ chức máy thực thu BHXH Bộ máy quản lý thu BHXH tổ chức quản lý theo ngành dọc, tập trung, thống từ Trung ương đến địa phương b Quản lý hoạt động thu BHXH Sơ đồ quy trình quản lý thu BHXH BHXH: Lập kế hoạch - Tổ chức thực - Thanh tra, kiểm tra Tiêu chí đánh giá cơng tác tổ chức quản lý thu BHXHBB: (1) Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu BHXH: (2) Tỉ lệ nợ đọng BHXH (3) Tốc độ tăng số lượng đối tượng tham gia BHXHBB (4) Tổ chức thu BHXHBB thực quy trình 1.2.3 Quyết toán thu BHXH Quyết toán thu phải đảm bảo nguyên tắc: 10 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC 1.3.1 Nhân tố khách quan a Điều kiện kinh tế xã hội b Cơ chế, sách, pháp luật BHXH 1.3.2 Nhân tố chủ quan a Công tác tuyên truyền pháp luật sách BHXH b Nhận thức người lao động chủ sử dụng lao động c Tổ chức máy lực cán quản lý thu BHXH d Sự phối hợp quan quản lý nhà nước KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương với chức xây dựng sở lý luận cho đề tài làm rõ số vấn đề sở lý luận BHXH, quản lý thu bảo hiểm xã hội nói chung quản lý thu BHXHBB nói riêng Chương xác định nội dung quản lý thu BHXH bắt buộc, tiêu chí đánh nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Đây sở để phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu BHXHBB chương CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH TỈNH ATTAPEU, NƢỚC CHDCND LÀO 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH ATTAPEU CĨ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Attapeu a Đặc điểm tự nhiên Tỉnh Attapeu nằm vùng phía Đơng Nam nước CHDCND 11 Lào; phía Bắc giáp với tỉnh Sekong có ranh gới dài 137,5 km, phía Nam giáp với tỉnh Lattanakhily tỉnh Siengteng, Vương Quốc Cambodia có biên giới dài 224,25 km, phía Đơng giáp với tỉnh Kon Tum nước CHXHCN Việt Nam có biên giới 58 km, phía Tây giáp với tỉnh Champassak có ranh giới dài 180 km Diện tích tồn tỉnh khoảng 10.320 km2 b Đặc điểm kinh tế Tốc độ tăng trưởng 7,5%/năm, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân 2.000 USD/Đầu người Chuyển dịch cấu kinh tế bước phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơ cấu kinh tế, cấu đầu tư chuyển dịch hướng Tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp chiếm 23,39, ngành công nghiệp 36,87%; dịch vụ 39,74% Vốn đầu tư thực năm 2019 6.743,31 tỷ kíp, đạt 95% kế hoạch; thu ngân sách địa bàn tỉnh đạt 686,24 tỷ kíp, đạt 14,37% kế hoạch; kim ngạch xuất sản phẩm công nghiệp đạt 393,82 USD c Đặc điểm xã hội Tỉnh Attapeu gồm có huyện, dân số 145.817 người; mật độ dân số 14 người/km2; 62% dân số người độ tuổi lao động, ước tính khoảng 90.406 người Đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 10,84% với 2.973 gia đình [17] 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy BHXH tỉnh Attapeu Chức BHXH tỉnh Attapeu giúp Tổng Giám đốc BHXH Lào tổ chức thực chế độ, sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT; Quản lý quỹ BHXH, BHTN, BHYT địa bàn tỉnh Attapeu theo quy định BHXH Lào quy định pháp luật BHXH tỉnh Attapeu có tư cách pháp nhân, 12 có dấu, tài khoản trụ sở đặt tỉnh Attapeu BHXH tỉnh gồm 11 cán nhân viên biên chế; tổ chức máy BHXH tỉnh bao gồm giám đốc, phó giám đốc, văn phịng quản lý (phịng hành chính; phịng đăng ký BHXH – tiền sách; phịng kế tốn – tài chính) cán nhân viên dịch vụ 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH TỈNH ATTAPEU 2.2.1 Thực trạng cơng tác dự tốn thu BHXH bắt buộc a Thực trạng công tác xác định đối tượng, mức thu phương thức thu BHXH Xác định đối tượng thu BHXH bắt buộc Hàng năm, BHXH tỉnh Attapeu lập dự toán thu cho năm sau báo cáo BHXH Lào vào việc xác định số đối tượng, số thu BHXHBB Bảng 2.3: Số lượng đơn vị số người lao động tham gia BHXH bắt buộc địa bàn tỉnh Attapeu từ 2016-2019 T T Chỉ tiêu 2016 Số Số ĐV ngƣời Đảng Đoàn thể 34 DN Nhà nước 366 375 388 428 DNNQD 47 12.025 49 12.309 51 12.521 53 12.899 DN vốn ĐTNN 13 875 13 893 13 925 14 983 Khác 11 558 12 633 14 745 15 798 108 16.955 111 17.512 117 18.108 123 18.661 Tổng 3.131 2017 Số Số ĐV ngƣời 34 3.311 2018 Số Số ĐV ngƣời 36 3.529 2019 Số Số ĐV ngƣời 37 (Nguồn: BHXH tỉnh Attapeu) Trong vòng năm số đơn vị tham gia tăng 13,8%, số lao đông tham gia tăng 10,06% Hầu hết đơn vị SDLĐ địa bàn tỉnh Attapeu thực 3.553 13 nghiêm túc việc đăng ký tham gia BHXH Sự gia tăng số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc chủ yếu doanh nghiệp dân doanh thành lập Bảng 2.4: Tình hình đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc tỉnh Attapeu giai đoạn 2016 – 2019 STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 Số đơn vị tham gia BHXHBB 108 111 117 123 Số đơn vị phải tham gia BHXHBB 138 141 148 153 Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc 78,2 78,7 79,05 80,3 Nguồn: BHXH tỉnh Attapeu Tỷ lệ đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc diện bắt buộc phải tham gia BHXH bắt buộc đạt bình quân năm gần khoảng 79% Nguyên nhân tình hình nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh thành lập chưa ổn định sản xuất kinh doanh, số lao động trình tuyển dụng, thử việc chưa ký kết hợp đồng lao động thức nên có thay đổi liên tục, chưa đủ điều kiện để đăng ký BHXHBB Mặt khác, nhiều doanh nghiệp dựa vào lý để trì hỗn thời gian tham gia BHXHBB Mức thu - Đơn vị Nhà nước Vùng I năm 2016 1,8 triệu Kíp; mức thu 144.000 nghìn kíp/tháng đến năm 2019 mức lương 2,1 triệu Kíp; mức thu 168.000 Kíp/tháng - Đơn vị DN người SDLĐ tính theo vùng II năm 2016 1,4 triệu Kíp; mức thu 84.000 nghìn Kíp/tháng năm 2019 1,68 triệu kíp 14 - Đối với khối đơn vị NLĐ tính theo vùng III từ năm 2016 mức thu 45.000 nghìn Kíp/tháng, năm 2019 1,35 triệu Kíp mức thu 67.500 nghìn Kíp/tháng; so với năm 2016 tăng lên 50% Dựa trên, BHXH lập dự toán thu BHXH Sau BHXH Lào phê duyệt dự toán thu, BHXH tỉnh Attapeu tổ chức thực phân bổ dự toán thu cho BHXH huyện dựa vào số dự toán huyện thông qua Phương thức thu BHXH tỉnh Attapeu dùng phương thức thu BHXH giao dịch hoàn toàn chuyển khoản, BHXH tỉnh đăng ký tài khoản Ngân hàng (BCEL, Lao-Việt Bank, Development Bank, Agriculture Bank…) Kho bạc Nhà nước tỉnh Attapeu nơi tài khoản thu nhất, tất giao dịch nộp BHXH phải thực qua tài khoản Kết khảo sát đánh giá người tham gia BHXHBB công tác quản lý đối tượng thu, mức thu, phương thức thu cho điểm bình quân 2,1, hai tiêu chí có điểm bình quân mức cao Công tác cấp sổ, thẻ BHXH Công tác cấp sổ, thẻ BHXH thực quy trình, quản lý theo dõi chặt chẽ Cơ quan BHXH thường xuyên cập nhật thông báo chi tiết thay đổi đơn vị tham gia BHXH người lao động để điều chỉnh sai sót b Kết cơng tác dự tốn thu BHXHBB Vào quý III hàng năm, BHXH tỉnh Attapeu thực lập dự toán thu cho năm sau báo cáo BHXH Lào Việc lập dự toán thu vào việc xác định số đối tượng, mức tăng lương tối thiểu vùng, lương sở, mức đóng, tổng quỹ lương kiểm tra, đối chiếu, xác minh 15 Bảng 2.7: Tình hình lập dự tốn thực dự toán số người tham gia, số thu BHXH bắt buộc giai đoạn 2016-2019 Số ngƣời (ngƣời) Số thu (tỷ kíp) Năm Dự tốn Thực Tỷ lệ đạt (%) Dự toán Thực Tỷ lệ đạt (%) 2016 16.955 16.523 97,4 20,24 19,82 97,9 2017 17.512 17.268 98,6 23,54 23,31 99,02 2018 18.108 17.925 98,9 26,15 25,99 99,3 2019 18.661 18.695 100,1 27,89 28,04 100,5 (Nguồn: BHXH tỉnh Attapeu) Quy trình lập dự tốn thực quy định Tình hình dự tốn thực dự toán số người tham gia BHXH bắt buộc số thu chưa đạt mức dự toán thu có xu hướng tăng lên dần qua năm Hạn chế công tác dự tốn thu nhiều cịn chậm, cơng tác dự toán BHXH huyện Số liệu dự tốn cịn phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần 2.2.2 Thực trạng công tác thu BHXH địa bàn tỉnh Attapeu a Tổ chức máy thu BHXHBB BHXH tỉnh Attapeu b Kết công tác thu BHXH bắt buộc Bảng 2.8: Tình hình thực kế hoạch thu BHXHBB BHXH tỉnh Attapeu 2016 – 2019 TT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 TS người tham gia BHXHBB (người) 16.523 17.268 17.925 18.695 Kế hoạch giao thu BHXHBB (tỷ kíp) 19,82 23,31 25,99 28,04 Số thu BHXHBB (tỷ kíp) 20,98 23,45 26,09 28,78 Tỷ lệ đạt (4=3/2)*(%) 105,8 100,6 100,3 102,6 (Nguồn: BHXH tỉnh Attapeu) 16 Trong năm qua, sở dự toán thu BHXH bắt buộc; kế hoạch thu BHXH bắt buộc BHXH cấp phê duyệt giao nhiệm vụ thu, BHXH tỉnh Attapeu ln hồn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch thu Tuy nhiên, thu BHXHBB cịn gặp nhiều khó khăn: nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn sản xuất kinh doanh nên chưa bố trí đủ nguồn tài để nộp BHXHBB hạn Một số đơn vị cố tình chây ỳ nộp BHXH nhằm chiếm dụng vốn Cơ chế quản lý, xử lý chậm đóng, đóng thiếu, khơng quy định lúng túng, thiếu quán, chưa đủ sức tạo áp lực cho đơn vị SDLĐ Cán phụ trách chuyên thu thiếu kiên c Quản lý nguồn thu BHXH Theo quy định quan BHXH phép mở tài khoản chuyên thu Ngân hàng BCEL (Ngân hàng Ngoại thương Lào), Lao-Việt Bank, Development Bank Lao, Agriculture Bank tài khoản Kho bạc Nhà nước để chuyên thu BHXH đơn vị SDLĐ địa bàn tỉnh d Quản lý tiền thu BHXH BHXH tỉnh Attapeu chuyển tiền thu BHXH tài khoản chuyên thu BHXH tỉnh Attapeu có số dư phát sinh tài khoản chuyên thu BHXH từ 100 triệu Kíp trở lên Riêng tháng cuối năm chuyển toàn số tiền thu BHXH tỉnh Attapeu BHXH Lào trước 24 ngày 31/12 e Quản lý nợ tiền đóng BHXH Nợ đọng cịn có nguyên nhân từ ý thức thiếu tự giác, thiếu trách nhiệm chủ SDLĐ Tỷ lệ đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc nợ đọng nhiều giai đoạn năm 2018; có tỷ lệ nợ đọng 9,4% trốn đóng nhiều năm 2016; có tỷ lệ 17 trốn đóng 21,7% Nhưng năm 2019 lại có xu hướng giảm xuống, tỷ lệ nợ đọng cịn 6,5% trốn đóng 19,6% Bảng 2.10: Tình hình tỷ lệ số tiền thu nợ đọng BHXHBB BHXH tỉnh Attapeu giai đoạn 2016 – 2019 TT Chỉ tiêu ĐV tính 2016 2017 2018 2019 20,98 23,45 26,09 28,78 Tổng số tiền thu BHXHBB Tỷ kíp Tổng số tiền nợ đọng BHXHBB Tỷ kíp 1,74 2,11 2,45 1,87 Tổng số tiền phải thu BHXHBB Tỷ kíp 19,82 23,31 25,99 28,04 Tỷ lệ thu BHXHBB % 105,8 100,6 100,3 102,6 Tỷ lệ nợ BHXH (5 = 2/3)*(%) % 8,77 9,05 9,42 6,66 Nguồn: BHXH tỉnh Attapeu) Tình trạng nợ đọng mức cao, chây ỳ doanh nghiệp Các chế tài xử phạt chậm đóng, đóng khơng cịn q nhẹ Cơng tác đôn đốc thu nợ, xử lý nợ BHXH cịn thiếu chủ động, tích cực Tổng hợp đánh giá cán bộ, viên chức công tác tổ chức thu BHXH bắt buộc có kết khảo sát điểm bình quân đánh giá mức 2,19 tốt 2.2.3 Thực trạng cơng tác tốn thu BHXH bắt buộc Quyết tốn thu BHXH cơng việc mà BHXH tỉnh hàng quý, hàng năm thực toán với BHXH Lào theo số tiền thu đối tượng tham gia theo quý năm Dựa vào số liệu cho thấy, tiêu toán BHXH Lào quan BHXH tỉnh Attapeu trùng khớp, đảm bảo tính minh bạch thống Khó khăn lớn cơng tác tốn BHXH cơng tác thu thập thơng tin, lập hồ sơ tốn cịn phức tạp chưa có liên thơng số liệu quan QLNN 18 Thực khảo sát 21 viên chức, người lao động BHXH địa bàn tỉnh Attapeu công tác tổ chức thu BHXH, kết thu được: Điểm bình quân đạt 2,14 điểm mức đánh giá cao cho cơng tác tốn thu 2.3.4 Thực trang công tác tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, giải khiếu nại xử lý vi phạm hoạt động thu BHXH bắt buộc Trong năm qua, thanh, kiểm tra chủ yếu tập trung chủ yếu vào nội dung công tác thu BHXHBB Qua công tác kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh thiếu sót đơn vị việc thực pháp luật lao động pháp luật BHXH Công tác xử lý vi phạm: Qua thanh, kiểm tra BHXH tỉnh phát số sai phạm BHXH tỉnh phối hợp với ban ngành liên quan để xử lý kịp thời Tuy nhiên, số vụ việc bị kéo dài Kết điều tra, khảo sát thu thập ý kiến đánh giá công tác tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm cán bộ, viên chức có điểm bình qn đạt 2,03 mức tốt Kết lấy ý kiến đánh giá 140 người lao động tham gia BHXHBB có điểm bình qn 2,12 điểm, điểm đánh giá cho công tác xử lý vi phạm 2,07 điểm 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH TỈNH ATTAPEU 2.3.1 Về ƣu điểm - Thực đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát triển thêm hình thức tuyên truyền - Quản lý đối tượng thu BHXHBB cải tiến theo hướng bám sát chủ sử dụng lao động người lao động - Công tác dự toán thu BHXHBB bước nâng cao 19 chất lượng dự toán, thu hẹp khoảng cách dự toán thực - Công tác tổ chức thu BHXHBB giảm dần tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH - Cơng tác tốn thu BHXH bắt buộc thực nghiêm túc, thẩm định số liệu, toán thu BHXH, kiểm tra cơng tác tốn thu BHXH thực thường xuyên Sổ sách, hồ sơ, chứng từ thu BHXH đảm bảo đầy đủ, xác - Công tác tra, kiểm tra trọng, giảm thiểu đơn kiện, khiếu nại người dân 2.3.2 Hạn chế - Công tác tuyên truyền phổ biến sách, pháp luật BHXH chưa thường xuyên, liên tục - Công tác quản lý đối tượng thu nhiều kẽ hở dẫn đến để lọt đối tượng phải tham gia BHXHBB - Công tác lập dự tốn thu BHXHBB cịn bị động Quyết định giao dự toán thu BHXHBB hàng năm thường chậm chễ - Tổ chức thu BHXH bộc lộ nhiều hạn chế, chấp hành quy định Luật BHXH số đơn vị chưa nghiêm - Quyết toán thu BHXHBB cịn chậm trễ so với quy định - Cơng tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định Luật BHXH chưa thường xuyên 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân khách quan - Cơ chế sách, pháp luật BHXH nhà nước có nhiều điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế - Nhận thức chủ SDLĐ chưa cao, thiếu tự giác - Trình độ dân trí vùng tương đối thấp - Hoạt động tổ chức cơng đồn sở sản xuất 20 kinh doanh với tư cách người bảo vệ quyền lợi cho người lao động chưa làm tốt vai trị - Phần lớn doanh nghiệp địa bàn tỉnh Attapeu doanh nghiệp vừa nhỏ, sản xuất kinh doanh thiếu ổn định - Các quy định pháp luật chế tài xử phạt vi phạm lĩnh vực BHXHBB nhẹ b Nguyên nhân chủ quan - Bộ máy tổ chức quản lý thu BHXH chưa phù hợp với yêu cầu công tác - Cơ chế phối hợp cơng tác với quan QLNN có liên quan chưa hiệu - Hệ thống đại lý thu BHXH yếu - Đội ngũ cán thiếu, lực tổ chức thực - Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương phân tích thực trạng quản lý thu BHXHBB BHXH tỉnh Attapeu từ 2016-2019 Luận văn ưu điểm, hạn chế nội dung quản lý, tổng hợp đánh giá chung thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế tồn Đây sở quan trọng để luận văn đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXHBB chương CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ATTAPUE NƢỚC CHDCND LÀO 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc Một là, nâng cao hiệu toàn diện quản lý thu BHXH 21 Hai là, đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc số lượng chất lượng Ba là, hoàn thiện hệ thống văn pháp quy BHXH Bốn là, đổi công tác quản lý thu BHXH Năm là, thực tốt công tác phối hợp hoạt động quan QLNN có liên quan đến hoạt động BHXH Sáu là, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động BHXH Bảy là, quản lý quỹ BHXH chặt chẽ, sử dụng quỹ có hiệu 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu phát triển BHXH tỉnh Attapeu a Định hướng phát triển - Củng cố, hoàn thiện máy quản lý BHXH - Mở rộng nguồn thu BHXH - Tăng cường công tác tổ chức thu BHXH - Tăng cường xây dựng đội ngũ cán quản lý thu b Mục tiêu quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Attapeu - Cơ quan, doanh nghiệp tham gia BHXHBB đạt 90% - Giảm tỷ lệ nợ đọng xuống 5% - Phấn đấu 15% số đơn vị tham gia BHXHBB kiểm tra - Năm 2025, đạt 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 70% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 55% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH TỈNH ATTAPEU 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự toán thu BHXH bắt buộc 22 - Chủ thể thực biện pháp BHXH tỉnh BHXH huyện - Rà sốt tồn số lượng quan, đơn vị, sở sản xuất kinh doanh, nắm biến động doanh nghiệp cách xác - Tiếp cận có biện pháp tích cực chủ SDLĐ người lao động thuộc diện bắt buộc phải tham gia BHXHBB - Hoàn thiện quy trình dự tốn thu BHXHBB 3.2.2 Hồn thiện công tác tổ chức thu BHXH bắt buộc - Phân cấp thu phù hợp BHXH cấp huyện tỉnh - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống sổ sách biểu mẫu - Hồn thiện quy trình thu BHXHBB - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực kế hoạch thu - Đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ, thường xuyên - Kịp thời phát vướng mắc phát sinh q trình tổ chức thu BHXHBB 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tốn thu BHXH - Thực nghiêm túc đầy đủ quy định, nguyên tắc lập báo cáo toán - Phối hợp chặt chẽ q trình tốn - Đổi phương thức toán, thực thời gian quy định, theo tháng tránh tình trạng để dồn vào cuối năm 3.2.4 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH; giải khiếu nại, tố cáo xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật BHXH - Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật việc xử phạt trường hợp vi phạm sách BHXH - Tăng cường phối hợp thanh, kiểm tra 23 - Xem xét kiến nghị nhà nước điều chỉnh lại mức phạt hành vi vi phạm chế độ trích nộp BHXH - Xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo kịp thời 3.2.5 Các giải pháp khác a Nâng cao trình độ, lực chuyên mơn phẩm chất trị cho đội ngũ cán bộ: b Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành c Tăng cường sở vật chất kỹ thuật cho công tác quản lý KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua nghiên cứu công tác quản lý thu BHXHBB BHXH tỉnh Attapeu, nhìn chung cơng tác quản lý thu BHXHBB năm qua đạt nhiều kết tốt Song, cơng tác quản lý thu BHXHBB cịn số tồn tại, hạn chế cần khắc phục thời gian đến Với cố gắng thu thập tài liệu, sử dụng kiến thức tích lũy được, tác giả cố gắng làm rõ tranh toàn cảnh công tác quản lý thu BHXHBB tỉnh Attapeu, nhìn rõ thành cơng, hạn chế để tìm giải pháp khắc phục nhanh chóng hiệu nhất, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống BHXH, thực tốt sách an sinh xã hội điều kiện phát triển kinh tế thị trường, bước tham gia hội nhập vào kinh tế quốc tế Với thời gian trình độ có hạn tác giả, đề tài tránh khỏi thiếu sót, hạn chế chưa thể sâu giải hết vấn đề thực tiễn Tác giả mong muốn nhận nhiều đóng góp ý kiến thầy, giáo để tác giả có thêm kinh nghiệm học tập cơng tác Tác giả xin chân thành 24 cảm ơn giúp đỡ thầy, cô giáo; ban chủ nhiệm khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng; giáo viên hướng dẫn quan, ban ngành tỉnh Attapeu, đặc biệt BHXH tỉnh hỗ trợ tích cực cho tác giả hồn thành luận văn KIẾN NGHỊ Kiến nghị với Chính phủ Lào, ngành liên quan - Hệ thống văn đạo, hướng dẫn thực sách BHXH Luật cần phải cụ thể hóa, đồng để tạo điều kiện đầy đủ, thuận tiện cho công tác quản lý thu BHXH - Cần có quy định cụ thể nghĩa vụ đóng BHXHBB cấp giấy phép đăng ký kinh doanh - Ban hành văn cho phép ngành BHXH làm việc, kiểm tra đơn vị SDLĐ tiếp cận số liệu Tài - Kế tốn đơn vị SDLĐ để tránh tình trạng đơn vị trốn tránh gian lận việc đóng BHXH cho NLĐ - Sửa đổi, cụ thể hóa quy định cơng tác tra, kiểm tra BHXH Kiến nghị BHXH Lào - Nghiên cứu triển khai sử dụng thẻ BHXH điện tử để tự kiểm tra thơng tin tiền lương, số tiền đóng BHXH, thời gian đóng BHXH - Tổ chức lớp đào tạo chuyên môn, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức nói chung, cán chuyên quản thu nói riêng - Tiếp tục kiện toàn, sửa đổi, bổ sung quy trình thu BHXH; quy trình hướng dẫn thực chế độ sách BHXH phù hợp với tình hình thực tế ... tác quản lý thu BHXH bắt buộc để khắc phục yếu kém, hạn chế Trên sở đó, tơi chọn đề tài: ? ?Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu, nƣớc CHDCND Lào? ?? làm luận văn thạc sĩ. .. tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXHBB bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu nước CHDCND Lào 4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 MỘT... luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu theo ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý thu BHXHBB Chương 2: Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hôi bắt buộc bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào